Начало > Uncategorized > НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ

НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ


 • Конкурс „Място за живот 2011”
  Краен срок: 24 февруари 2011 г.
  На 27.01.2011 г. фондация „ЕкоОбщност” ще оповести тазгодишното издание на традиционния конкурс за малки грантове „Място за живот”, осъществяван с финансовата подкрепа на фондация „Чарлз Стюарт Мот”.
  Конкурсът ще окаже подкрепа на инициативи едновременно укрепващи гражданската активност, подпомагащи опазването на околната среда и повишаващи качеството на живот на хората.
  Конкурсът ще подкрепи проекти в следните приоритетни области:
  1. Разрешаване на остри екологични проблеми, застрашаващи човешкото здраве.
  2. Създаване или укрепване на устойчиви практики, подобряващи жизнената среда.
  Максималният размер на финансовата помощ за един проект ще бъде 7000 лв.
  Пълната информация за конкурса, условията и формулярите за кандидатстване ще бъдат публикувани на 27.01.2011 г. на интернет страницата на фондация „ЕкоОбщност”.
 • Европейски дебати: „Европейският лидер”, 4 февруари 2011 г.
  Краен срок: 1 февруари 2011 г.
  Българското училище за политика и Представителството на Европейската комисия в България започваме нова инициатива – „Европейски дебати”. Целта ни е младите български политически и граждански лидери да се включат активно в дебата за бъдещето на Европа и да провокират широко обществено обсъждане по ключови за България и Европейския съюз теми, като станат инициатори на изработването и прилагането на нови политики.
  Първата ни среща е на тема „Европейският лидер” и специален гост ще бъде Кристалина Георгиева – европейски комисар по международно сътрудничество, хуманитарна помощ и реакция при кризи.
  Заповядайте на 04 февруари 2011 г. (петък) в 18. 00 часа в залата на Информационния център на ЕК в София на адрес ул. „Московска” 9.
  Тъй като местата са ограничени, моля потвърдете участието си не по-късно от 01.02.2011 г. (вторник), на тел: 0892 205 965 (Мариана Петрова) или mpetrova
 • V национален конкурс за млади изпълнители „Дико Илиев” – Враца, 11 – 13 април 2011 год.
  Краен срок: 20 март 2011 г.
  Конкурсът се провежда под патронажа на Кмета на Община Враца. Предоставя възможност на учениците от средните училища и студентите от висшите учебни заведения за творческа изява и популяризиране на националното музикално и танцово изкуство, в памет на големия български музикант и композитор Дико Илиев.
  В конкурса могат да участват ученици и младежи от 19 до 25 години от страната и чужбинар в три възрастови категории.
  Статут и заявка
 • Партньори за летни международни доброволчески лагери
  За летен сезон 2011 г. СиВиЕс – България търси партньори за летни международни доброволчески лагери.
  СиВиЕс – България е неправителствена организация с основен фокус на дейност доброволчеството като активна форма на гражданско участие.
  От 11 години СиВиЕс – България организира международни доброволчески лагери, в които дейностите са в обществена полза. За всеки доброволчески лагер ние осигуряваме необходимите доброволци, а партньора поема настаняването, изхранването и определя работата на доброволците.
  Бъдещите партньори, търсещи доброволчески труд, да се обръщат към СиВиЕс – България, ако проектите им отразяват реални нужди на общността и дейностите им са в обществена полза, защото доброволците не са алтернатива на платен персонал.
  Ако искате да бъдете партньор на СиВиЕс – България, пишете на cvs-bg или се обадете на 02/989 98 46. Лице за контакт: Мариана Панайотова, координатор на доброволците, GSM: 0884 766 451.
 • Двудневни обучения „Доброволчество – предай нататък”
  Краен срок: Не е посочен Сдружение „Младежи за развитие на Лясковец” организира серия от двудневни обучения „Доброволчество – предай нататък”, част от проект ПМД-НИК-285/2010 „Доброволчество предай нататък”, финансиран от НЦЕМПИ по Програма за младежки дейности 2008 – 2010 г. Целта на обучението е да се представи опит, да се сравнят практики на младежко доброволчество и най-вече да се споделят идеи как то да се насърчава и развива в България. С оглед да се обхване по-широк кръг от младежи се предвижда да бъдат проведени три идентични обучения на младежки лидери в периода февруари – март 2011 г., в които да бъдат обхванати 45 младежки лидери.
  Обучението е предназначено за председатели, членове и доброволци на младежки клубове, организации, центрове, държавни и общински структури, които са отворени за нови идеи, имат желание да научат повече за доброволчеството и да се запознаят с идеите и целите на „2011 – Европейската година на доброволчеството”.
  Ако имате желание за участие, моля попълнете приложения формуляр и го изпратете на mladeji_lqskovec
  За всяко едно обучение ще бъдат избрани 15 участници – представители на различни организации. Една организация може да кандидатства с един представител, за една от обявените дати за обучение, като при проявен интерес организаторите си запазват правото да поканят и още един участник от същата организация. Предимство ще имат кандидати:
  – представляващи младежки НПО;
  – представляващи организации от малки населени места;
  – представляващи организации нямащи опит в работата с доброволци.
  Изтегли Покана за обучението
  Изтегли Програма за обучението
  Изтегли Формуляр за участие
  За повече информация и конкретни въпроси: mladeji_lqskovec
 • PRINCE 2010 – ЕС27 – Покана за предложения
  Краен срок: 31 март 2011 г.
  Общата цел на тази покана за предложения е да повиши информираността за ползите и предизвикателствата на настоящото разширяване на ЕС към Западните Балкани, Турция и Исландия, като включи в процеса основните заинтересовани страни, лицата, които влияят върху общественото мнение, професионалистите от медиите и като насърчи контактите между хората.
  Поканата се състои от две обособени позиции: телевизионни програми (позиция 1) и действия за повишаване на информираността (позиция 2).
  Сумата, която е налице по настоящата покана за предложения, възлиза на 2 500 000 евро. Финансовият принос от Комисията не може да превишава 60 % (за позиция 1) и 80 % (за позиция 2) от общите допустими разходи.
 • Покана за представяне на предложения и изразяване на интерес по програма „ЕСПОН 2013“
  Краен срок: 21 март 2011 г.
  В рамките на програма „ЕСПОН 2013“ вече започна набирането на кандидатури по покана за представяне на предложения и изразяване на интерес:
  1. Покана за представяне на предложения за проекти в областта на приложните изследвания:
  – Европейски региони: потенциален принос към стратегията „Европа 2020“ (бюджет: 400 000,00 евро)
  – Териториални сценарии и визии за Европа (бюджет: 1 200 000,00 евро)
  – Териториален потенциал за по-екологична икономика (бюджет: 750 000,00 евро)
  – Териториално управление – най-добри практики за нови перспективи (бюджет: 750 000,00 евро)
  2. Покана за изразяване на интерес от заинтересованите страни за целеви анализи (бюджет: 1 795 000,00 евро за финансиране на 5 проекта, предвидени в покана за представяне на предложения, която ще бъде обявена по-късно).
  3. Покана за представяне на предложения в рамките на научната платформа ESPON:
  – Система на ЕС за наблюдение на територията и за докладване (бюджет: 598 000,00 евро).
 • BG051PO001/4.2.04 Студентски стипендии и награди
  Краен срок: 7 февруари 2011 г., 16.00 часа
  Министерство на образованието, младежта и науката стартира процедура за набиране на проектни предложения по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001/4.2.04 Студентски стипендии и награди.
  Цел на настоящата схема е съществуващата система за предоставяне на студентски стипендии да бъде допълнена с използването на финансиране от Европейския социален фонд.
  Максималният бюджет на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е в размер на 46 799 600 лв.
  Покана
  Документи за кандидатстване

 • BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове”
  Краен срок: 14 март, 16 май, 18 юли, 19 септември, 21 ноември 2011 г.
  Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 39 116 600 лв.
  Допустими за финансиране са следните дейности:
  Дейности за инвестиции:
  – Дейности за създаване и/или разширяване на технологични центрове.
  – Извършване на ограничени СМР за преустройство на съществуващи сгради и/или помещения, с цел обособяването им като технологични центрове, като кандидатът или участник в обединението – кандидат по процедурата следва да притежава вещно право върху обекта/ите на СМР.
  – Доставка на офисно и специализирано оборудване, свързани с дейността и спецификата наподкрепените технологични центрове.
  Дейности за услуги:
  – Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура – до 5 % от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 10 000 лв.
  – Визуализация на проекта – до 1 % от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 5 000 лв.
  – Одит на проекта – до 1 % от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 40 000 лв.
  Пакет документи и насоки за кандидатстване
  Оперативно ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ
 • BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги”
  Краен срок: 7 март, 9 май, 11 юли, 12 септември, 14 ноември 2011 г.
  Основната цел на процедурата е да предостави интегрирана консултантска и инвестиционна подкрепа на българските предприятия в изпълнението на успешни проекти за внедряване в производството и пазарна реализация на иновативни продукти, процеси и услуги (като услугите следва да са резултат от внедрен иновативен процес или продукт) с висока добавена стойност. Подкрепата по настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е изцяло насочена към български предприятия, които имат капацитета да внедрят в производството иновативни продукти, процеси или услуги – собствена разработка, както и да осигурят тяхната успешна пазарна реализация като гарантират ненарушаването на права върху чужда интелектуална собственост.
  Пакет документи и насоки за кандидатстване
  Оперативно ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ
 • Първи конкурс за мултимедиа на World Press Photo
  Краен срок: Не е посочен
  Организацията World Press Photo обяви първия конкурс за мултимедийна продукция във визуалната журналистика. Състезанието е разделено в две категории – линейна и интерактивна мултимедиа.
  Новият конкурс за мултимедиа се провежда отделно от стандартния фотографски конкурс, тъй като в него ще се пробват и тестват нови правила и критерии за оценка, които ще бъдат развивани в бъдеще.
  Номинациите следва да бъдат в две категории мултимедийна продукция: онлайн или офлайн мултимедийна линейна продукция и онлайн интереактивна продукция с журналистическа история. Продукциите могат да включват аудио и визуални елементи като фотография, видео, анимация, графики, илюстрации, звук и текст. Номинирааните работи ще бъдат оценявани по тяхното въздействие, оригиналност и иновативно изпълнение.
  Журито ще избере по три продукции във всяка категория в периода 18-21 март 2010. Победителите във всяка категория ще получат по 5000 евро.
 • Обучение за НПО за изготвяне на оценка на въздействието – 28 януари 2011
  Обучението ще е насочено към предоставянето на конкретни и практически знания и умения за изготвяне на експресни оценки на въздействието, които да служат като основен подкрепящ кампаниите им материал при взаимодействието им с администрацията.
  Оценката на въздействието се използва все по-широко от ЕС, ще се налага като подход сред българската администрация и неправителственият сектор трябва не само да „разбира” и да може лесно да „чете” изготвените оценки от администрацията, но и да участва в тяхното изработване, както и да изготвя оценки, за да може ефективно да въздейства върху публичните политики.
  Регистрационната форма можете да изтеглете от тук.
  За въпроси: г-жа Бинка Илиева, binka; 02/952 62 66, 952 35 03
 • Национален конкурс Звездици за Лора – 2011, Свищов
  Краен срок: 25 март 2011 г.
  Конкурсът ще се проведе на 2 и 3 април 2011 г. в Свищов.
  Задължителен репертоар за първи тур – българска песен.
  В конкурса могат да участват индивидуални изпълнители от 7- до 19-годишна възраст, разделени в 4 възрастови групи.
 • Национален литературен конкурс „Море“
  Краен срок: 31 март 2011 г.
  Конкурсът се организира от читалище “Св. св. Кирил и Методий 1985” Бургас с подкрепата на Община Бургас.
  Участието в конкурса е явно.
  – Може да участва всеки на възраст от 15 до 25 години.
  – Приемат се творби отговарящи на тематиката на конкурса в жанровете:
  >> Поезия – стихотворения до пет броя или цикъл.
  >> Проза – есе до три броя.
  Произведенията трябва да се предадат в три печатни екземпляра, на адрес Бургас 8011 ж.к.”Меден рудник” бл. 425 партер, за Национален литературен конкурс “Море”.
 • Австрийска стипендия Монди
  Краен срок: 31 март 2011 г.
  Отворена за: Африка, Азия, Централна и Източна Европа и австрийски студенти под 23 години, които искат да вземат проучвания (бакалавърска или магистърска степен) в областта на технологиите, естествени науки и икономическата наука.
  Стипендии: такси за обучение, живот и пътните разходи и книги до 13 000 евро – за една академична година.
 • Coca-Cola Стипендии, Университет на Единбург
  Краен срок: 1 април 2011 г.
  Отворена за: гражданите на Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Македония, Черна гора, Полша, Румъния, Русия, Сърбия, Словения, Украйна.
  Стипендии: пълна такса за обучение и всяка година сума поддръжка на 5000 паунда.
 • Управление на знанията: Награда „Предизвикателство на въздействието”
  Краен срок: 30 януари 2011 г.
  Отворена за: организации и частни лица от всички страни, които работят в областта на управление на знанията.
  Конкурсът позволява на организациите и физическите лица от всички страни да споделят своя опит за оценка на дейностите за управление на знания.
 • Глобалният свят: през призмата на правата на човека
  Краен срок: 1 февруари 2011 г.
  Отворена за: Професионални фотографи, както и други заинтересовани лица.
  Награда: 2000 евро, които се използват в подкрепа на следващия проект на автора в областта на човешките права.
  Тема 2010 г.: В основата на конкурса тази година са актуални международни въпроси на развитието от гледна точка на човешките права, включително бедността в световен мащаб, промените в климата, (принудителна) миграция, сигурността на храните, войни и конфликти и т.н.
 • Творческа награда ANCI
  Краен срок: 9 февруари 2011 г.
  Отворена за: професионални фотографи или любители.
  Награди: 1-ва награда: 1 000 евро, 2-ра награда: 500 евро, 3-та награда: 250 евро.
  Тази година ANCI очаква снимки. Снимки с фотоапарат или смартфон са допустими, доколкото са с добро качество / резолюция (да се разпечатат на А3 формат) и те са фокусирани върху обувки.
  ANCI очаква снимки на "Най-стилните на обувки, произведени в Италия".
 • ARCOmadrid / BEEP Electronic награди за изкуство
  Краен срок: 16 февруари 2011 г.
  Отворени за: произведения, които включват значителен дял на използване на нови технологии, или по електронен творбите.
  Награда: не повече от 15 000 евро (с включени такси).
  Целта на този конкурс е насърчаване на изследванията, производството и излагане на изкуството, свързано с нови технологии, или новите медии.
 • Феър плей: Music Video младежки конкурс “Младежки гласове против корупцията”
  Краен срок: 20 март 2011 г.
  Глобален конкурс за авторски песни от млади групи (18-35 години) по темата за борбата с корупцията.
  Изпратете вашите музикални клипове за борба с корупцията!
  Наградата за победителите е пътуване до Кения, участие във 2 Глобален форум срещу корупцията и изпълнение в Найроби.
  Групата, която получи най-много онлайн гласове, ще получи сесия в звукозанисно студио на стойност 2000 щ.д.
  "Феър плей" е програма за повишаване на осведомеността и усилията и изграждане на мрежа, която да свърже социално-ангажирани творци и граждани по цял свят, инициирана от JMI, Института на Световната банка и Глобалната младежка антикорупционна мрежа.
 • Конкурс Очи на улицата, Тема: Обща улична среда: истинските улици на днешното време
  Краен срок: 20 февруари 2011 г.
  Конкурсът цели да представи на улицата през твоите очи. Вашата творбатрябва да покаже реалността на днешните улици. Можете да заснемете теми като: изкуство на улицата (графити, стенописи, слам поезия, скулптури и т.н.); улични фестивали (музика, улични спортове и т.н.); социални движения (протести, шествия и т.н.); социалното изключване (бездомни, просяци и т.н.).
  Очи на улицата е отворен за обществеността като цяло, за всеки, който се интересува от улицата, от доброволния труд, от фотографията, журналистика, изкуството; за асоциации, колективи, групи, движения, музика, танци, спорт и т.н.
  Кандидатствайте със снимка или есе.
Advertisements
Категории:Uncategorized
 1. Все още няма коментари.
 1. No trackbacks yet.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: