Начало > Uncategorized > ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И РАЗВИТИЕ

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И РАЗВИТИЕ


 • Конкурс „Място за живот 2011”
  Краен срок: 24 февруари 2011 г.
  фондация „ЕкоОбщност” оповести тазгодишното издание на традиционния конкурс за малки грантове „Място за живот”, осъществяван с финансовата подкрепа на фондация „Чарлз Стюарт Мот”.
  Конкурсът ще окаже подкрепа на инициативи едновременно укрепващи гражданската активност, подпомагащи опазването на околната среда и повишаващи качеството на живот на хората.
  Конкурсът ще подкрепи проекти в следните приоритетни области:
  1. Разрешаване на остри екологични проблеми, застрашаващи човешкото здраве.
  2. Създаване или укрепване на устойчиви практики, подобряващи жизнената среда.
  Максималният размер на финансовата помощ за един проект ще бъде 7000 лв.
  Пълната информация за конкурса, условията и формулярите за кандидатстване ще бъдат публикувани на 27.01.2011 г. на интернет страницата на фондация „ЕкоОбщност”.
  Покана
  Формуляр за кандидатстване
  Приложение 1 – График дейности
  Приложение 2 – Бюджет
 • Покана за набиране на проектни идеи по Националната схема за зелени инвестиции
  Краен срок: 31 март 2011 г.
  Националната схема за зелени инвестиции, съгласно Закона за опазване на околната среда, се прилага от Министерството на околната среда и водите в координация с Министерството на финансите и Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Отговорен за „позеленяването” на постъпленията от продажбите на квоти на емисии на парникови газове (предписани емисионни единици – ПЕЕ), съгласно ЗООС, е Националният доверителен екофонд. Освен за набирането и оценката на проектите, НДЕФ отговаря и за мониторинга и докладването по изпълнението на прoектите.
  В рамките на НСЗИ се предвижда финансиране на проекти по три оси:
  – Ос 1 – Проекти, за които се финансира дял от инвестицията;
  – Ос 2 – Проекти, които се финансират на базата на редуцирани емисии на парникови газове;
  – Ос 3 – Проекти за „меко позеленяване”.
  В настоящата покана се приемат идеи за проекти само по първите две оси.
  С настоящата покана ще се набират следните проектни идеи:
  – Енергийна ефективност в сгради (Изолация на външни стени, изолация на покрив, подмяна на дограма, ЕСМ по осветление, ЕСМ по прибори за измерване, контрол и управление, настройки, вкл. "температура с понижение", ЕСМ по сградни инсталации, соларни инсталации на сгради, други)
  – Проекти в транспортния сектор (смяна на горивната база на обществения транспорт от дизел/ бензин на природен газ/биогаз; управленски проекти за оптимизация на автомобилния и релсов транспорт; и други, които намаляват емисиите на парникови газове)
  – Проекти за намаляване на емисиите на парникови газове в индустрията, включително енергийна ефективност, смяна на горивна база, комбинирано производство на топло- и електроенергия, производство на ел. енергия в комбиниран цикъл, проекти за въвеждане използването на ниско-потенциална топлинна енергия, термопомпени инсталации и др.;
  – Производство на енергия от биомаса, оползотворяване на геотермална енергия;
  – Улавяне и оползотворяване на метан
  За допълнителна информация тел:
  02 973 36 37 и 02 973 38 16
  ecofund
  Покана за набиране на проектни идеи по Националната схема за зелени инвестиции
  Указания за изразяване на интерес за финансиране на проекти в рамките на Националната схема за зелени инвестиции
  Формуляр за кандидатстване
 • Покана за проектни предложения в областта на енергетиката по програмата Интелигентна енергия – Европа
  Краен срок: 12 май 2011 г., 17:00 (брюкселско време)
  Програма „Интелигентна енергия – Европа” обхваща действия в следните области:
  – Енергийна ефективност и рационално използване на енергийните ресурси (SAVE)
  – Нови и възобновяеми енергийни източници (ALTENER)
  – Енергията в транспорта (STEER)
  – Интегрирани инициативи
  Какви проекти ще се подкрепят:
  – С ясни цели, силно въздействие, европейска добавена стойност,
  – Най-малко три партньорски организации от 3 различни допустими страни,
  – Максимален период на финансиране 3 години,
  – Бюджетът обикновено е между 0,5 – 2,5 млн. евро.
  Индикативната обща сума по настоящата покана е около 67 милиона евро.
 • Покана за представяне на предложения в рамките на работната програма на Седмата рамкова програма на ЕО за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности
  С настоящото се известява за отправянето на покана за представяне на предложения в рамките на работната програма на Седмата рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007-2013 г.).
 • Клуб на икономическите журналисти и семинар
  Краен срок: 15 февруари 2011 г.
  Институтът за пазарна икономика и Българската Макроикономическа Асоциация създават Клуб на икономическите журналисти. Клубът ще създаде мрежа от икономически журналисти и икономисти, които да обменят опит и знание, за да провокират задълбочен икономически дебат по важните теми на публичната политика. Членовете на клуба ще имат достъп до събитията на ИПИ и БМА (лекции, конференции, дискусии и др.) и ще могат свободно да заемат книги от Икономическата библиотека на ИПИ и БМА.
  Първата инициатива на Клуба e цикъл от четири еднодневни семинара, на които лектори ще бъдат водещи български икономисти. За участие в семинарите и членство в Клуба могат да кандидатстват действащи бизнес/икономически журналисти в България и студенти по журналистика последна година с интерес в областта на икономиката.
  Първият семинар ще се проведе на 21 февруари 2011 (понеделник), от 10 ч. до 17 ч. в София, а участието е безплатно. На него ще се дискутират темите:
  – За какво става въпрос в икономиката;
  – Видимото и невидимото;
  – Институционална икономика;
  – Вреден и полезен публичен натиск и лобизъм;
  – Как да четем основните икономически показатели;
  – Добри и лоши модели на икономическа политика;
  – Местно срещу външно знание;
  – Оценка на публични политики.
  Каним желаещите да участват в първия семинар да изпратят e-mail с кратка автобиография на български език на електронна поща mariana.
 • Конкурс "Гръцкият език и европейската мисъл" за есе на български или гръцки език
  Краен срок: 7 март 2011 г.
  Гръцката фондация за култура – София обявява конкурс за есе на тема "Гръцкият език и европейската мисъл".
  Участниците в конкурса трябва да представят есе до три (3) страници (5400 знака) на български или гръцки език, което да бъде изпратено в Представителството на ГФК – София по електронната поща info или по пощата на адреса на Фондацията: София 1202, ул. "Г. Бенковски" 51. ∙ Всеки участник може да участва само с едно есе, оставяйки пълните си данни за контакт – трите имена, възраст, адрес, телефон и е-поща.
  Есетата ще бъдат оценявани въз основа на критериите – съответствие с поставената тема и оригиналност.
 • Награда "Гауденц Б. Руф" за ново българско изкуство
  Краен срок: 20 април 2011 г.
  През 2011 конкурсът за наградата "Гауденц Б. Руф" ще се проведе за пети път. Той има за цел да подкрепя и популяризира художествените търсения във визуалното изкуство на България и да изведе във фокус творчеството на младото поколение.
  Наградата се присъжда в две категории – за млади творци на стойност 2500 евро и за утвърдени творци на стойност 4500 евро.
 • Втори европейски конкурс за поетична книга на английски език 2011 за писатели, чиито майчин език не е английски
  Краен срок: 30 април 2011 г.
  Участниците трябва да изпратят стихосбирка между 30 и 48 страници на английски език. Преводи на английски език са приемливи, ако са направени от самите автори. Въпреки че всички стихосбирки ще се разглеждат независимо от стила и дължината, римувани стихове ще бъдат предпочитани. Перфектната фразеология на английски език няма да играе съществена роля при определяне на победителя, тъй като това ще бъде работата на нашите редактори на по-късен етап, така че ще се разглеждат с предимство сборници с артистична концепция в тях, а не случайна сбирка от стихове.
 • Национален конкурс за къс разказ "Рашко Сугарев" за млади автори до 35 години
  Краен срок: 10 април 2011 г.
  НДФ „13 века България” обяви Националния конкурс „Рашко Сугарев” за къс разказ на млади автори до 35 години, публикуван в пресата или в книга през 2010 година.
  Изпращайте вашите творби в 2 екземпляра, къде и кога са публикувани с кратка автобиография и телефон за връзка на адрес:
  София, 1421
  кв. Лозенец, пл. “Проф. Васил Геров” № 1
  Национален дарителски фонд „13 века България”
  за Конкурса „Рашко Сугарев”
 • Национален литературен конкурс за разказ “Дядо Йоцо гледа”
  Краен срок: 20 май 2011 г.
  Община Мездра, Туристически комплекс “Дядо Йоцо гледа” и Съюзът на българските писатели обявяват конкурс за разказ. Няма възрастови и други ограничения. Разказите – до 5 печатни страници, в три екземпляра – да се изпращат до 20 май 2011 г. на адрес: гр. Мездра – 3100, област Враца, Общината, стая 211, “За конкурса”.
  Разказите тематично да са свързани с обичта към родината и преклонението пред нейните красоти.
  Конкурсът е анонимен – в плика се поставя по-малък запечатан плик с данните на автора. Наградите: І награда (800 лв.), ІІ награда (600 лв.), трета (400 лв.) и две поощрения (300 лв.) ще се обявят и връчат на 26 юни 2011 г.
  Регламент
  Заявка за участие
 • Международен фолклорен фестивал "Врачанска пролет", 29 и 30 април и 1 май 2011 г.
  Краен срок: 10 март 2011 г.
  Фестивалът се организира от Община Враца за шести пореден път. Целта на празника е да се популяризира танцовото изкуство на различни български региони, както и запознаване с фолклора на гостуващите държави. Участие във фестивала могат да вземат танцови състави за автентичен и обработен фолклор от страната и чужбина.
  СТАТУТ на VІ-ти Международен фолклорен фестивал “Врачанска пролет” 29, 30 април и 1 май 2011 год.
  Формуляр 2011 г. Врачанска пролет
 • Литературни конкурси в чест на 20-годишнината на “Кураж”
  Краен срок: 1 октомври 2011 г.
  В чест на 20-годишнината на изданието на СИБ в. “Кураж” – сега вече списание “Кураж” – е обявен вторият конкурс за Национална литературна награда “КУРАЖ” с мото стиховете на Дамян Дамянов „От мъката аз песни ще направя,// от сълзите – на римите смеха!”
  В конкурса могат да участват съвременни автори с поетичен сборник, издаден през 2010 или 2011 година, с който авторът не е участвал в други конкурси.
  Наградата е 1000 лева.
  Провежда се и конкурс за СПЕЦИАЛНА НАГРАДА “КУРАЖ” за млад автор – до 35 години. Условието е същото – поетичен сборник, издаден през 2010 или 2011 година, с който авторът не е участвал в други конкурси.
  Наградата е 600 лв.
  Желаещите да участват в конкурса трябва да изпратят три екземпляра от сборника си най-късно до 1 октомври 2011 година на адреса на редакцията:
  София 1000, ул. “Христо Белчев” 8,
  Съюз на инвалидите в България – За Национална литературна награда “Кураж”
 • Конкурс на ООН и Байер “Рисувай за планетата”
  Краен срок: 10 април 2011 г.
  2011 година е обявена за Международна година на горите. Поради това мотото на тазгодишния конкурс за детски рисунки организиран от Обединените нации и Байер е „Животът в горите”. Всички деца на България са поканени да нарисуват своите идеи затова как можем да се противопоставим на загиването на естествената среда.
  В конкурса могат да участват всички деца на възраст между 6- и 14-годишна възраст.
  Можете да изпратите своите рисунки на адрес: Байер България ЕООД, ул. Резбарска 5, София 1510, за:
  Международен конкурс за детска рисунка „Рисувай за планетата”.
  Картините могат да бъдат на хартия, формат A4 или A3. На гърба на всяка рисунка трябва да бъдат изписани двете имена, възраст, адрес, телефонен номер и/или електронен адрес на участника или на негов родител/преподавател.
  Няма ограничения в материалите, които могат да бъдат използвани.
  Рисунките не трябва да са участвали в други конкурси.
 • Трети конкурс за поезия 2011
  Краен срок: 7 април 2011 г.
  Сдружение „Вишнев цвят” – Казанлък, Народно читалище „Възродена искра” – 2000 – Казанлък
  и Издателство „Палмира” организират Международен конкурс за поезия “БЕЛОЦВЕТНИТЕ ВИШНИ”. Конкурсът е явен и е на посочената тема. Право на участие имат автори над 18-годишна възраст. Всеки автор може да участва с едно непубликувано стихотворение и да е на български език.
  Творбата изпратена на e-mail: p.zviat2009 трябва да бъде придружена със следните данни: трите имена, дата на раждане, адрес, телефон и e-mail за връзка.
  Допълнителна информация можете да получите и на телефон: 0899 42 55 03
 • Конкурс на МОСВ за общини и кметства за финансиране от ПУДООС на дейности по Националната кампания „За чиста околна среда”
  Краен срок: 18 февруари 2011 г.
  Участници в конкурса могат да бъдат общини и кметства от цялата страна.
  За реализиране на всеки от класираните проекти ще бъдат предоставени средства в размер до 10 000 лева.
  Ще бъдат финансирани 34 проекта на общини и кметства по 10 000 лв. на обща стойност – 340 000 лв.
  Конкурсните проекти се изпращат до деловодството на ПУДООС по пощата с обратна разписка ( на плика задължително да е изписан телефон за връзка ), бул.,,Мария Луиза” 22, София 1000, с краен срок 18.02.2011 година (включително).
  Допълнителна информация може да получите от ПУДООС – тел.02/9406652; 02/ 940 6251
 • Конкурс на МОСВ за училища, детски градини и НПО за финансиране от ПУДООС на дейности по Националната кампания „За чиста околна среда”
  Краен срок: 18 февруари 2011 г.
  Участници в конкурса могат да бъдат училища, детски градини и НПО.
  За реализиране на всеки от класираните проекти ще бъдат предоставени средства в размер до 5 000 лв. за училища и детски градини и до 3 000 лв. за НПО.
  Ще бъдат финансирани 20 проекта на НПО по 3 000 лв. на обща стойност – 60 000 лв.; 35 проекта на детски градини по 5 000 лв. на обща стойност – 175 000 лв.; 35 проекта на училища по 5 000 лв. на обща стойност – 175 000 лв.
  Конкурсните проекти се изпращат до деловодството на ПУДООС по пощата с обратна разписка ( на плика задължително да е изписан телефон за връзка ) , бул.,,Мария Луиза” 22, София 1000, с краен срок 18.02.2011 година (включително).
  Допълнителна информация може да получите от ПУДООС – тел.02/940 6652;02/ 940 6251.
 • Национален конкурс за рисунка "Рецептите на баба", трето издание
  Краен срок: 4 март 2011 г.
  Организаторите обявяват конкурс за рисунка "Рецептите на баба" и очакват от децата от цяла България картини с любими бабини гозби и традиционна трапеза. Целта на конкурса е и избирането на плакат за 2011 г. с визия на кулинарния фестивал "Пъстра трапеза на гости на моя град".
  Рисунките ще бъдат журирани в следните възрастови групи:
  – деца до 7 години
  – ученици от 7 до 10 години
  – ученици от 10 до 14 години
  Формат на листа: А 4 или блок № 4; 35 х 50 см – без паспарту.
  Няма ограничения в техниките за рисуване и използваните материали.
 • Стипендии за първия курс ‘Стартиране на бизнес’ организиран от Институтът по предприемачество към СИСКО
  Краен срок: 31 януари 2011 г.
  Фондация СТАРТЪП, Локалният Институт за предприемачество на Сиско, набира стипендианти за своя първи обучителен курс в България.
  Курсът е предназначен за хора, които имат желание за собствен бизнес, имат проект в идейна фаза или скоро са стартирали начинания.
 • Конкурс "Бъди решението"
  Краен срок: 13 февруари 2011 г.
  Под наслов "Бъди решението" започна и първият конкурс в рамките на проект localheroez, насочен към всички онези, които не са безразлични към заобикалящите ги проблеми. Посредством текст, снимка, видео или линк, желаещите могат да изразят своето мнение относно проблемите в България и да споделят визията си за тяхното решаване. Тримата участници, събрали най-голяма подкрепа за предложенията си, ще получат специални награди, а целта е идеите им да послужат за основа на бъдещи проекти и инициативи.
  Конкурсът се осъществява по програма "Младежта в действие" към "Министерството на образованието, младежта и науката" и поставя в центъра доброволеца и неговата ангажирана гражданска позиция, мотивираща го да търси решения на общите проблеми.
 • Конкурс за филм на тема „Приятелят, който ме направи по-добър”
  Краен срок: 31 март 2011 г.
  Целта на конкурса е чрез филмите да се покажат възможностите на младите хора да променят себе си и средата, в която живеят, в контекста на Европейската година на доброволчеството.
  Право на участие в конкурса имат български филми с продължителност до 15 минути, произведени след 1 януари 2010 г.
  Филмът следва да е записан като формат DVD (без отделени аудио-видео тракове).
  Могат да участват игрални, документални, анимационни и експериментални филми.
  Участниците да бъдат на възраст до 35 години включително.
  Формулярите за кандидатстване се подават в офиса на Национален център "Европейски младежки програми и инициативи".
  Лицe за контакт: Десислава Хранова, dhranova
  Тел.:02/4223950, мобилен: 0884 362 014
 • Първи регионален конкурс за есе „Искам думата!”
  Краен срок: 28 февруари 2011 г.
  „Свобода или сигурност” е темата на Първия регионален конкурс за есе „Искам думата!”, който се провежда в университетските градове по идея на българския евродепутат Кристиан Вигенин и председателя на Младежкото обединение в БСП Явор Гечев .
  Целта на конкурса е да провокира младежите от студентските центрове (Бургас, Благоевград, Варна, Габрово, Велико Търново, Кърджали, Плевен, Пловдив, Перник, Русе, Свищов, Смолян, София, Стара Загора и Шумен, Ямбол) и да бъде чуто тяхното мнение по актуалните вътрешно-политически въпроси. Темата дава възможост за проява на оригинално мислене, за анализ и комбиниране на статистическа информация, за проучване на общественото мнение и достигане до същината на проблема. В конкурса могат да участват студенти на възраст до 35 години, които се обучават в един от 15-те университетски центъра (Бургас, Благоевград, Варна, Велико Търново, Кърджали, Плевен, Пловдив, Перник, Русе, Свищов, Смолян, София, Стара Загора и Шумен, Ямбол).
  Кандидатите трябва да представят не по-късно от 28-ми февруари 2011 г. на е-mail:
  press с копие до: infocenter есе, в обем до 5 стандартни печатни страници; aвтобиографична справка – европейски формат; снимка.
  Победителите (по двама от град) ще бъдат обявени на 10-ти март, едновременно във всички региони. Всички наградени ще пътуват до Брюксел през месец май тази година, където ще могат да се запознаят с работата на евроинституциите.
 • Фотографски конкурс на тема “Вода и климатични промени”
  Краен срок: 22 март 2011 г.
  Европейският център по журналистика организира международен фотографски конкурс на тема „Вода и климатични промени”. Участието може да става със снимки на една от двете или и на двете теми. За участие се допускат максимум 8 снимки, но изпратени наведнъж през платформата на конкурса. Участници в конкурса могат да бъдат граждани на 27-те страни членки на ЕС, Западните Балкани и Турция.
  От тези страни ще бъдат избрани 10 победители, които ще спечелят репортерско пътуване до Португалия. Допълнително един участник ще получи 500 евро за закупуване на фотографска техника.
 • Грантове на National Geographic за млади изследователи
  Краен срок: през цялата година
  Отворена за лица на възраст 18-25 години.
  Грант: между 2000 щ.д. и 5.000 щ.д.
  Грантовете на National Geographic за млади изследователи предлагат възможност за лица на възраст от 18 до 25 за проучване, консервация и изследване, свързани с проекти, съобразени със съществуващите програми на National Geographic.
  1-ва стъпка:
  – Предварително заявление онлайн форма (ако бъде одобрено, ще Ви бъде изпратен имейл с линк и парола за достъп до онлайн формуляра за кандидатстване
  – Качване на електронно копие на вашата автобиография (CV) при попълване на формуляра
  – Подайте вашето заявление най-малко осем месеца преди началтната дата на Вашето изследване.
  Стъпка 2:
  – Подаване на онлайн формуляр
  Субсидията:
  Финансовата подкрепа варира между 2000 щ.д. и 5 000 щ.д.
  Грантът на Националното географско дружество не може да бъде ползван за непреки разходи, режийни и други разходи, които не са пряко свързани с проекта.
 • Грантове за документално кино на Sundance Institute
  Краен срок: 9 февруари 2011 г.
  Отворена за режисьори цял свят.
  Грант: две категории за финансиране: Проучване/Подготвителни работи и Продукция/Пост-продукция.
  Фондът преглежда между 1400 и 2000 предложения годишно, като избира 35-50 за подкрепа всяка година.
  Подкрепят се обмен на идеи, насърчаващи отвореното общество, повишаване на общественото съзнание за нарушения на човешките права и ограничения на гражданските свободи, и насърчаване на постоянен диалог по тези и други актуални социални проблеми.
  Заявленията се приемат в две категории финансиране:
  Първа: Проучване/Подготвителни работи
  Втора: Продукция/Пост-продукция
 • СТИПЕНДИИ нa фондация „Йордан Камджалов” за инструменталисти, певци и композитори
  Краен срок: 10 февруари 2011 г.
  Фондация „Йордан Камджалов” предоставя помощ за инструменталисти, певци и композитори чрез отпускане на стипендии, финансиране на участие в международни конкурси и фестивали в страната и чужбина. Фондацията подпомага изяви на международна сцена, поръчки на нови творби, включване в майсторски класове, академии, семинари и др.
 • ВТОРА ПОКАНА за подаване на научноизследователски проекти между изследователски групи и институции от Швейцария и страните от Източна Европа
  Краен срок: 28 февруари 2011 г.
  Швейцарската национална научна фондация и Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество обявяват втора покана за подаване на научноизследователски проекти между изследователски групи и институции от Швейцария и страните от Източна Европа.
  Програма SCOPES (Научно сътрудничество между Източна Европа и Швейцария) се финансира от Швейцарската национална научна фондация и Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество. Основната цел е разширяване на научното сътрудничество между изследователските групи и институции от Швейцария и страните от Източна Европа.
  Поканата е отворена за финансиране на следните схеми:
  1. Грантове за конференции
  2. Институционални партньорства
  3. Подготвителни грантове
  4. Валоризационни грантове.
Advertisements
Категории:Uncategorized
 1. Все още няма коментари.
 1. No trackbacks yet.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: