Архив

Archive for март, 2011

Включи се в Програмата за бъдещи лидери н


Включи се в Програмата за бъдещи лидери
на Кока-Кола ХБК България!
Ела на 04 април 2011 (понеделник), в 17:00 ч., в
зала 2023 на УНСС,
за да научиш всички подробности за тази
изключителна възможност.

Pozdravi,

Atanas Dimitrov
EURODESK BG069-UNSS, Sofia
Interuniversity Center for Career Development
University for National and World Economy
Studentski grad „Hristo Botev“, fl. 1, 1008 office
1700, Sofia, Bulgaria
tel./fax: (+ 359 2) 962 55 95
e-mail: BG069@eurodesk.org
http://iccd.unwe.acad.bg

Категории:Uncategorized

Нови възможности за финансиране и обучения…


 Отворена покана за проекти за Уикенд фестивал Улица „Отец Паисий“ Пловдив 2011
Краен срок: 11 април 2011 г.
Фондация Отворени изкуства има удоволствието да отправи покана за проекти за второто издание на проекта Уикенд фестивал Улица „Отец Паисий“ Пловдив.
Фестивалът ще се проведе на 27, 28, 29 май 2011 година в обществени, лични и публични пространства по продължението на улица „Отец Паисий“, която ще бъде затворена за автомобили.
Могат да кандидатстват организации, частни лица, съюзи и сдружения, професионалисти и аматьори, български и чуждестранни лица, обитатели на улицата.
Приемат се проекти в областите: визуални изкуства, пърформативни изкуства, музика, литература, архитектура и урбанистика, екология, икономика, социология, етнология, други изследователски или активистки дейности. Изискване към проектите е да представят и проблематизират града и градска култура като цяло или в частност живота и историята на улица „Отец Паисий“, Пловдив.
Проектите ще бъдат реализирани на улица „Отец Паисий“, Пловдив на 27, 28, 29 май 2011 година.
Изпратете следните документи на e-mail: office@openarts.info
– кратко описание на Вашия проект
– примерен бюджет
– СV + описание на дейността Ви + координати за връзка

Трети национален детски фолклорен конкурс „Дай, бабо, огънче!“ за деца от 4 до 14 години
Краен срок: 5 май 2011 г.
НЧ „П. К. Яворов“ с. Мещица и Сдружение „Дай, бабо, огънче!” – гр. Перник, с подкрепата на Община Перник, организират Трети национален детски фолклорен конкурс „Дай, бабо, огънче!“
Право на участие имат деца до 14 години.Те ще бъдат разделени в две категории:
Категория Групи:
– Групи за детски традиционен фолклор, в чийто репертоар влизат детски фолклорни игри; фолклорни хора; забавалки, наричания, броилки, пословици и гатанки;
– Детски фолклорни игри
– Фолклорни хора от Граово или от района от които идва участника
– Обичаи, обреди и ритуали свързани с деца
Индивидуални изпълнители:
– Словесен фолклор – разказвачи на български народни приказки; легенди; гонетки
– Народни песни от Граово и от района, от който идва участникът.
Всички кандидати попълват заявка по предложения образец и я изпраща на посочения адрес в срок не по-късно от 05.05.2011 г.
Изпращане на заявките: dai_babo_ogan4e@mail.bg
и на адрес: НЧ „Пейо К. Яворов“
с. Мещица, общ. Перник, п.к. 2353

 • Духът на традициите, Фотоконкурс за автентичните празници, обичаи и обреди в България
  Краен срок: 15 юли 2011 г.
  В България имаме уникални традиции и наш дълг е да ги предадем на следващите поколения. Обединени от това верую, Списание 8, ОББ и Булфото решиха тазгодишият фотоконкурс да носи заглавието „Духът на традициите“. Очакваме вашите снимки на автентични празници, обичаи и обреди до 15 юли 2011 г.
  Максималният брой на фотографиите на един автор е 5, с големина минимум 3000 пиксела по дългата страна във файлов формат jpg. Кадрите да се изпращат в пълна резолюция. 
 • Покана за представяне на предложения – EACEA/15/11 – В рамките на програмата за учене през целия живот – Подкрепа за европейското сътрудничество в областта на образованието и обучението
  Краен срок: 30 юни 2011 г.
  Общите цели на поканата за представяне на предложения са да се предостави подкрепа за създаването и изпълнението на последователни и изчерпателни стратегии и политики за учене през целия живот на национално, регионално и местно ниво, обхващащи и свързващи всички видове (формално, неформално и самостоятелно) и нива на учене (предучилищно обучение, основно, средно, висше, учене за възрастни, първоначално и продължаващо професионално образование и обучение), включително връзки към други съответни сектори на политиката (напр. трудова заетост и социално приобщаване.
  Част А – Повишаване на осведомеността на национално ниво за стратегиите за учене през целия живот и за европейското сътрудничество в областта на образованието и обучението. Максималната сума на безвъзмездното финансиране за проект е 120 000 евро.
  Част Б – Подкрепа за транснационалното сътрудничество за разработване и изпълнение на национални и регионални стратегии за учене през целия живот. Максималната сума на безвъзмездното финансиране за проект е 300 000 евро за част Б.
  Молбите могат да бъдат подадени от организации (включително всички организации партньори), учредени в следните страни:
  – 27-те държави-членки на Европейския съюз,
  – трите страни от ЕИП/ЕАСТ: Исландия, Лихтенщайн, Норвегия,
  – страните кандидатки: Турция, Хърватия, Швейцария.
  Финансовото участие от страна на Европейския съюз не може да надвишава 75 % от общата сума на допустимите разходи. 
 • Покана за представяне на предложения – № 6/G/ENT/CIP/10/E/N01C21 – Европейска мрежа от ментори за жените предприемачи
  Краен срок: 20 април 2011 г.
  Целта на този проект е да насърчи и подпомогне предприемачеството сред жените чрез създаване на Европейска мрежа от ментори за жените предприемачи.
  Настоящата покана има за цел създаването на национални мрежи от ментори за жените предприемачи в поне 15 държави. Заедно тези мрежи ще образуват Европейската мрежа от ментори за жените предприемачи.
  Приканват се да участват организации, които развиват дейност в подпомагането на бизнеса и/или в насърчаването на жените предприемачи.
  Кандидати могат да бъдат представители на:
  а) Държавите-членки на ЕС;
  б) Държавите от ЕИП: Лихтенщайн и Норвегия;
  в) Страните кандидатки: Хърватия, бившата югославска република Македония, Исландия, Черна гора и Турция;
  г) Държавите, които участват в Програмата за конкурентоспособност и иновации: Албания, Израел и Сърбия.
  Кандидатите трябва да действат в национален консорциум от поне две партньорски организации, установени в една и съща държава (т.е. трябва да участват поне две организации).
  Индикативен брой на проектите: национални мрежи от ментори, създадени в поне 15 държави.
  Максимален процент на съфинансиране от ЕС на допустимите разходи: до 60 % за всички проекти. 
 • Покана за представяне на предложения по работна програма „Идеи“ за 2011 г. в рамките на Седма рамкова програма на ЕО за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности
  Наименование на поканата: The ERC Proof of Concept Grant („Тест на концепцията“)
  Код на поканата: ERC-2011-PoC 
 • Програма за достъп на ромите – покана за кандидатстване
  Краен срок: 15 април 2011 г.
  Централно-европейският университет (ЦЕУ), с финансовата подкрепа на Фонда за ромско образование, Ромски инициативи на Фондация „Отворено общество“, както и частни дарители, предлагат 9-месечен подготвителен курс за обещаващи млади роми от Централна и Източна Европа. Предоставят се пълни стипендии, които включват пътни разноски, обучение, настаняване и разноски за храна.
  Целта е да подготвят младите роми за постъпване в международни университети. 
 • Втора покана за набиране на проектни предложения по Програмата за европейско териториално сътрудничество България – Гърция 2007 – 2013 г.
  Краен срок: 10 юни 2011 г.
  Общият бюджет на поканата е 44 млн. Евро (от които 37,4 млн. евро от ЕФРР). Подадените проектни предложения трябва да са с бюджет от 200 000 евро до 2 000 000 евро за приоритетни оси „Качество на живот” и „Конкурентноспособност и човешки ресурси” и над 2 000 000 евро за приоритетна ос „Достъпност”.
  Максималният брой на партньорите в едно проектно предложение е 10 (десет). 
 • Литературен конкурс за наградата „Ирелевант 2011“
  Краен срок: 30 април 2011 г.
  Театър „Via Verde“ към читалище „Добри Чинтулов“ и Фондация „Буквите“ обявяват Петия конкурс за най-оригинален герой на разказ или стихотворение от съвременен български автор – ИРЕЛЕВАНТ-2011.
  Произведенията следва да бъдат на български език.
  Максимален обем на разказите – до 10 машинописни страници; за обема на стихотворенията няма ограничение, с изключение на формата „бял стих“- до 150 реда. (шрифт Times New Roman, големина на шрифта 12).
  Всеки автор може да изпрати до две свои творби (2 разказа и 2 стихотворения от един автор).
  В e-mail-a си авторът трябва допълнително да посочи името на героя, с който кандидатства.
  Конкурсът не е анонимен.
  Приемат се и публикувани произведения, но не и такива, които вече са взели участие в предишните конкурси за наградата „Ирелевант“. 
 • Конкурс за „Награда за съвременно изкуство БАЗА“ за творци до 35 години, работещи във всички медии на съвременното изкуство
  Краен срок: 4 април 2011 г.
  Целта на Наградата е да осигури подкрепа за младите художници, като им открие нови възможности за образование, изследване и професионална реализация. Наградата създава позитивен контекст за младото съвременно изкуство и благоприятна среда за развитието му. Конкурсът е отворен за творци до 35 години (родени не по-рано от 1976 г.), работещи във всички медии на съвременното изкуство.
  Кандидатите трябва да бъдат български граждани или постоянно пребиваващи на територията на страната. Задължително условие е кандидатите да владеят английски език.
  Наградата е стипендия и шестседмичен престой в International Studio and Curatorial Program (ISCP), Ню Йорк през периода октомври 2011 – май 2012 и самостоятелна изложба през 2012 г. в галерията на ИСИ – София.
  За контакт: Даниела Радева – 02 987 21 81 
 • Конкурс за попълване на екипа от външни експерти
  Краен срок: 8 април 2011 г., 16.00 ч.
  Национален център „Европейски младежки програми и инициативи“ обяви онкурс за попълване на екипа от външни експерти за следните позиции:
  – Обучители (тренери) на млади хора, младежки лидери, младежки работници и представители на неправителствени организации, работещи в младежката сфера
  – Модератори на публични събития, организирани от НЦЕМПИ
  – Фасилитатори при провеждането на обучения и събития, организирани от НЦЕМПИ
   
 • Конкурс за външни оценители
  Краен срок: 8 април 2011 г., 16.00 ч.
  Национален център „Европейски младежки програми и инициативи“ обяви конкурс за попълване на екипа от външни експерти за следната позиция:
  – Оценители на проектни предложения по програма „Младежта в действие“ и национални младежки програми 
 • Конкурс за акредитатори
  Краен срок: 8 април 2011 г., 16.00 ч.
  Национален център „Европейски младежки програми и инициативи“ обяви конкурс за попълване на екипа от външни експерти за следната позиция:
  – Акредитатори на организации, заявили желание за работа по Дейност 2 „Европейска доброволческа служба на програма „Младежта в действие“ 
 • Покана за избор на външни експерти
  Краен срок: 26 април 2011 г.
  Министерството на вътрешните работи обяви покана за „Избор на външни експерти за проверка на технически спецификации, изготвени във връзка с реализирането на дейности от Годишна програма 2010 на Фонд за външните граници“. 
 • Центърът за култура и дебат „Червената къща” набира стажанти и доброволци
  Срок: текущ
  Възможността е подходяща за ученици от горните класове, студенти и заинтересовани от различните хуманитарни дисциплини и артистични области, както и от технически специалности. За всички, които имат интерес от човека, културата и дебата. Най-важни за нас са желанието и мотивацията да работите в екип и да натрупате нов опит и практика.
 • Категории:Uncategorized

  Тренинг курс в Италия търси участници  Можете да намерите нова обява за семинар, който търси участници, публикувана на тренинг календара на SALTO.
  Обявата е публикувна на: 2011-03-22
  Име на проекта: „How to apply gender mainstreaming to training activities. Methodologies and tools“
  Дати на дейности – 2011-10-24 – 2011-10-28 в Италия
  Вид дейност: Тренинг курс
  Целеви групи: Ръководители на проекти, младежки лидери, работещи с младежи
  Обявата е отворена за: представители на всички страни членки на Програма „Младежта в действие“
  За по-детайлна информация, посетете този адрес: http://www.salto-youth.net/tools/training/find-a-training/2069.html
  Кратко описание на английски език:
  The main objective of the course is to make lifelong learning, education and training experts active players in supporting the implementation of gender mainstreaming in training activities. To this scope the participants will be taught about the basic theoretical concept of gender mainstreaming and its most recent evolution in the European Union and they will get familiar with practical methods and tools supporting the concrete implementation of gender mainstreaming in training activities designing, implementation and evaluation. Since Equal opportunities and Gender mainstreaming are strategic priorities of the EU Commission and namely in employment, lifelong learning and educational policies, teachers and learning facilitators should have a consistent knowledge on the issue and should be able to use toolkits and methods supporting them to apply the approach in their daily life activity.
  Категории:Uncategorized

  БЛАГОТВОРИТЕЛНА ВЕЧЕР


  ЗАПОВЯДАЙТЕ!

  bassaidLAST.pdf

  Категории:Uncategorized

  CEDEFOP Traineeship 2011


  Hello,

  The CEDEFOP Traineeship 2011 has been launched!
  Young university graduates but also to PhD students, without excluding those who, in the framework of lifelong learning, have recently obtained a university diploma and are at the beginning of a new professional career, are invited to send applications by 2 May 2011!

  The [ http://www.cedefop.europa.eu/TraineeShips/application.aspx ]on-line application for this year is now available.

  The Eurodesk database (EU0010000219) will be updated accordingly.
  http://www.eurodesk.eu/edesk/Infocentre.do?go=4&progId=EU0010000219&country=EU&show

  Kind regards
  Grazia

  Категории:Uncategorized

  Roma Access Programme


  Hello,

  The Roma Access Programme at the Central European University (CEU) has launched a call for applications for the academic year 2011/2012. The aim of the programme is to offer a 9 month preparatory course to promising young Roma from Albania, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, the Czech Republic, Kosovo, Hungary, Macedonia, Moldova, Montenegro, Poland, Romania, Russia, Serbia, Slovenia, Slovakia, Turkey and Ukraine.

  The successful applicants will be awarded full scholarships, covering travel, tuition fees, housing, and living stipend.

  Deadline: 15 April 2011

  Detailed information is available [ http://www.ceu.hu/rap-call ]here.

  Kind regards
  Grazia

  Категории:Uncategorized

  Nacionalna kampania „Az sym bylgarche“


  Uvazhaemi kolegi,

  Obrazovatelniyat portal Akademika BG organizira nay-masovoto ednovremenno retsitirane na stihotvorenieto „Az sam balgarche“. Tazi proyava e bez analog v istoriyata na Balgariya. Tya e nasochena kam nay-malkite uchenitsi – ot 1 do 4 klas, no ne e problem da se vklyuchat i po-golemi, ako imat zhelanie. Fiksirana e data 1 yuni, nachalo – 10.00 ch.

  Podrobnosti shte namerite v prikacheniya fayl.

  Pozdravi,

  Eurodesk Bulgaria
  BG013
  Youth House
  5, Mano Todorov street,
  P.O. Box 99,
  5100 Gorna Oryahovitza,
  tel.: ++359 618 60377,
  e-mail: md_go@abv.bg
  Prezent_bylgarche.doc

  Категории:Uncategorized
  %d блогъра харесват това: