Начало > Uncategorized > ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


o Покана за представяне на кандидатури 2011 г. – Втора програма за действие на Общността в областта на здравето (2008-2013 г.)
Краен срок: 27 май 2011 г.
Настоящата покана за представяне на кандидатури се състои от следните части:
– покана за представяне на предложения за предоставяне на финансово участие в специфични дейности под формата на проекти,
– покана за представяне на предложения за предоставяне на финансово участие в специфични дейности под формата на конференции,
– покана за представяне на предложения за предоставяне на финансово участие във функционирането на неправителствени организации и специализирани мрежи (оперативни безвъзмездни средства),
– покана към държавите-членки и участващите страни за представяне на съвместни действия.

o Покана за представяне на предложения за 2011 г. за непреки действия по многогодишната програма на Общността за защита на децата при използване на интернет и на други комуникационни технологии (По-безопасен интернет)
Краен срок: 4 май 2011 г., 17,00 часа (люксембургско местно време)
„По-безопасен интернет“ се основава на четири действия:
а) осигуряване на обществена осведоменост: 1.1 Интегрирана мрежа: центрове за по-безопасен интернет; 1.2 Интегрирана мрежа: европейско координиране на центровете за по-безопасен интернет
б) борба срещу незаконното съдържание и вредното поведение онлайн;
в) насърчаване на по-безопасна онлайн среда: 3.1 Тематична мрежа: мрежа на нпо за защита на децата в интернет;
г) създаване на база от знания: 4.1 Проект за задълбочаване на знанията: тестване на програми за обучение на професионални кадри, работещи с деца, изложени на риск.
Ориентировъчният общ бюджет, осигурен за тази покана за представяне на предложения от бюджета за 2011 г. е 14 132 240 млн. евро участие на ЕС.
Поканата за представяне на предложения по тази работна програма е открита за всички юридически лица, установени в държавите-членки. Могат да участват и юридически лица, установени в държавите от ЕАСТ, които са страни по Споразумението за ЕИП (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн).

o Покана за представяне на предложения – EACEA/09/11 – Програма „Младежта в действие“ – Действие 3.2 – „Младежта в света“: сътрудничество със страни, различни от съседните на Европейския съюз
Краен срок: 6 май 2011 г.
В контекста на 2011 г. – Година на младежта „ЕС-Китай“ специално внимание ще бъде обърнато на проектите, насочени към насърчаване на диалога, обмена и сътрудничеството между ЕС и Китай в областта на въпросите, свързани с младежта.
Другите годишни приоритети на поканата включват:
– Европейската година на доброволчеството,
– приобщаващ растеж, и по-конкретно безработицата сред младите хора,
– борба срещу бедността и маргинализацията,
— глобалните предизвикателства, свързани с околната среда и изменението на климата.
Предложенията трябва да бъдат представени от организации с нестопанска цел. Такива организации могат да бъдат:
– неправителствени организации (НПО),
– публични органи на регионално или местно равнище, или
– национални съвети за младежта.
Това се отнася и за организациите партньори.
Проектът трябва да включва дейности с идеална цел, които са свързани с областта на младежта и неформалното образование.
Дейностите, подкрепяни в рамките на настоящата покана, могат да включват, но без да се ограничават до него, следното:
– мащабни младежки мероприятия, семинари, конференции,
– дейности, насърчаващи развитието на партньорства и мрежи,
– дейности, насърчаващи политическия диалог в областта на младежта,
– кампании за предоставяне на информация и повишаване на осведомеността в интерес и от страна на младите хора,
– обучение и изграждане на капацитет на работещите с младежта, младежки организации и структури за популяризиране на дейността,
– обмен на опит чрез наблюдение на работата и дългосрочна мобилност на работещите с младежта.
Проектите трябва да започнат между 1 септември 2011 г. и 31 декември 2011 г., като минималната им продължителност е 6 месеца, а максималната – 12 месеца.
Максималният размер на съвместното финансиране от Общността е до 80 % от общите допустими разходи по проекта, максималният размер на субсидията е 100 000 евро.

o Конкурс за медийни проекти "Повече плурализъм по време на криза"
Краен срок: 15 септември 2011 г.
През 2011 година Институт "Отворено общество" – София ще финансира на конкурсен принцип проектни предложения, които да допринасят за повече плурализъм на мненията в медиите по време на криза.
Финансовата подкрепа се предоставя от Извънреден фонд към фондации "Отворено общество".
Проектните предложения трябва да предвиждат разработването на публикации и предавания, които представляват разследваща журналистика; да отразяват или предлагат реформаторски политики от голямо обществено значение (напр. в здравната, социалната, образователната и икономическата област, културните политики, интеграцията на малцинствата и др.); да съдържат наблюдение и анализ на въздействието от прилагането на анти-кризисни мерки и политики върху различните социални групи с фокус върху най-уязвимите сред тях; да стимулират обществения дебат по критични проблеми за българското общество и техните възможни решения със специален акцент върху представянето на непредставени (малцинствени) гледни точки.

o Национална литературна награда за белетристика и публицистика "Николай Хайтов" за автори от цялата страна с книги белетристика или публицистика, издадени през октомври 2010 – септември 2011
Краен срок: септември 2011 г.
Литературната награда "Николай Хайтов" е учредена от Съюза на българските писатели, Народно читалище "Николай Хайтов", вестник "Земя" и Фондация "Николай Хайтов".
В конкурса могат да участват автори от цялата страна с книги белетристика или публицистика, издадени през октомври 2010 – септември 2011 година, по три екземпляра от заглавие.
Краен срок за кандидатстване: месец септември 2011 г. на адрес: София 1113, ул. "Юрий Гагарин" №7, Народно читалище "Николай Хайтов" – за конкурса.
Телефон за информация: 470 21 16; 0886 120 002.

o Покана за участие в селекцията на Единадесетия международен фестивал на изкуствата Перперикон – 2011
Краен срок: 27 март 2011 г.
Единадесетият международен фестивал на изкуствата „Перперикон” отправя покана към професионални трупи и артисти и техни произведения във всички сфери на изкуството за участие в неговата селекция. Селектираните произведения ще бъдат представени по време на неговото издание от 20 до 26 юни 2011 г. в гр. Кърджали и класирания на второ място в класацията „Чудесата на България” археологически комплекс Перперикон.

o Национална среща-наддумване „Благолаж” Габрово, 22 май 2011 г.
Краен срок: 15 април 2011 г.
Националната среща-наддумване „Благолаж” е най-необикновеното състезание у нас за разказвачи на хумор и е част от програмата на Международното биенале на хумора и сатирата в изкуствата и Фестивала на хумора в Габрово.
Очакваме да чуем:
– приказки, вицове и весели случки на тема СМЕХЪТ Е ЗДРАВЕ (болни-здрави-медицина-медици-медицински персонал, здравна реформа и др.);
– приказки (за Хитър Петър – Настрадин Ходжа и техните побратими);
– весели случки с известни личности (наши съвременници или исторически лица; политически вицове и анекдоти, пословици и поговорки);
– нови габровски вицове.

o Награда за есе на млад икономист 2011 на СТО
Краен срок: 3 юни 2011 г.
Световната търговска организация (СТО) ще връчи Награда за есе на млад икономист 2011. Наградата има за цел да насърчи висококачествени изследвания по въпроси, свързани със СТО. Възможните теми включват ефекти от и дизайн на търговски споразумения, улесняване на търговията, подпомагане на търговията, икономически аспекти за разрешаване на спорове, търговски споразумения и околната среда, и др.
Кандидатът трябва да притежава или да се подготвя за защита на степен "доктор" и, ако е над 30-годишна възраст, да е защитил степен „доктор” преди не повече от две години.

o Грантове на Фонда за застрашени езици
Краен срок: 20 април 2011 г.
Фондът за застрашени езици предоставя безвъзмездни средства за подкрепа и работа на терен. Ще бъдат подкрепени проекти, които служат както на местната общност, така и на областта на лингвистиката.
Предложенията могат да идват от цял свят. Език в центъра на внимание на поректа, следва да е застрашен от изчезване в рамките на едно или две поколения.
Подкрепата ще бъде в размер средно около 2000 щ.д. и не повече от 4000 щ.д.
Могат да кандидатстват изследователи и езикови активисти от всички страни.
Заявленията се подават по електронен път.

o Национален конкурс „Млади таланти” 2011
Краен срок: 30 април 2011 г.
Министерство на образованието, младежта и науката обявява 13-ти Национален конкурс „Млади таланти” 2011 г. за подготовка на научни или иновационни проектни предложения в следните научни области:
– естествени науки;
– информационни и комуникационни технологии;
– социални науки.
Лице за контакти:
М. Шахпазова, главен експерт в Дирекция „Научни изследвания”
Тел. 02/ 92 17 546,
Е-mail: m.shahpazova@mon.bg
РЕГЛАМЕНТ
ФОРМУЛЯРИ

o Национален конкурс за детско творчество на тема „Природата – моето вдъхновение 2011?
Краен срок: 31 март 2011 г.
Национален конкурс за детско творчество на тема „Природата – моето вдъхновение 2011? обяви дирекцията на Природен парк „Шуменско плато“. Той се посвещава на Международната година на гората и в него могат да се включат всички ученици от първи до осми клас, които могат да изразят отношението си към природата и гората със стих, есе, разказ, рисунка, колаж, проект за листовка или брошура, творби от природни материали, компютърна презентация или видеоклип.
Конкурсните творби, без ограничение в техниките, материалите и формата, трябва да се предадат с обозначените имена на участниците, техния клас, училище и населено място, където живеят, до 31 март 2011 г. в Шумен, ул. „Стара планина“ 2 п. к. 160. А отчитането на конкурса ще стане през април в Шумен.

o ECF предлага финансиране на проекти за борба с климатични промени и намаляване на парниковите емисии
Краен срок: 21 март 2011 г.
Европейската климатична фондация организира конкурс за младежки проекти за работа в мрежа и провеждане на кампании в областта на климатичните промени, които ще спомогнат за бързо намаляване с 30% на емисиите от парникови газове.
Проектите трябва да включват стратегия за мобилизирането на младежи из цяла Европа чрез общностна работа и онлайн активизъм.
Фондацията предлага до 50 000 евро на проект.
INVITATION FOR PROPOSALS

Advertisements
Категории:Uncategorized
  1. Все още няма коментари.
  1. No trackbacks yet.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: