Архив

Archive for май, 2011

new oportunities


DEAR PARTNERS,

We are a group of students from Ankara Police College in Turkey. Police College is a high school and we are between the ages of 14-18. We are 15 people with our leader.

We are glad to have a project with you. We want to work together to share our cultures, historical values, traditions and our friendship which will be built by this project. Also reducing stress and aggression, developing interpersonal communication skills, personality, self-confidence, self-awareness, empathy are vital tools for us, for you too, we think…

If you have any questions about us, we are waiting for your questions and your answers for our project application. Also, if you send your msn account, we may speak fluently and it would be easy to fix up on the strings between us.

PLEASE DON’T FORGET TO SEND YOUR MSN ACCOUNT…

Best regards…

Reach US by;
forthebest_pc
forthebest_pc
forthebest.pc

The Bridge-Art of Volunteering

Description: Dear Friends, “Partnership Building Activity” in Berlin at 28 Nov-2 Dec 2011 and in Istanbul at 19-23 Dec 2011. The concept of two leg project aimed to reach youth, art and culture associations fo…

Check online for more details: http://www.youthnetworks.eu/ShowEvent.aspx?Event=the-bridgeart-of-volunteering

youth exchange Call for partners

Description: Dear colleges, Giovani per l’Europa, an Italian non-profit organization is looking for partners for the following project: Sub-Action 1.1 – Youth Exchanges (in programme Youth in Action). title…

Check online for more details: http://www.youthnetworks.eu/ShowEvent.aspx?Event=youth-exchange-call-for-partners

URGENT CALL FOR What About Taking Traditional Steps for Integration

Description: Urgent !!! Youth in Action 1.1 We have a group of 17 young people aged 16-25 who can perform Turkish Aegean Traditional Dances well. We would like to apply for this project to express the th…

Check online for more details: http://www.youthnetworks.eu/ShowEvent.aspx?Event=urgent-call-for-what-about-taking-traditional-steps-for-integration

WE WILL DO MORE

Description: The overall aim of the project is to provide the rehabilitation and life skill development of the youth with fewer opportunities of the Daily Care Center “Aregak” in Gyumri and make their free time mo…

Check online for more details: http://www.youthnetworks.eu/ShowVacancy.aspx?Vacancy=we-will-do-more

Категории:Uncategorized

С нас в приказната гора!


Във връзка с изпълнение на плана на дейностите на БМЧК Шумен, на 01.06.2011 година (сряда) доброволците от БМЧК Шумен организират акция под мото „ С нас в приказната гора”!

Младите доброволци ще обърнат специално внимание на най малките от обществото – децата, за да не се чувстват дискриминирани и да опознаят очарованието в това да играят навън.

Денят ще е изпълнен с много игри, песни, танци и музика.

Приказката започва от 10:30 в Градската градина.

Категории:Uncategorized

Семинар „Бъдещето на европейския проект след криз ата“


Уважаеми колеги и приятели,
Имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в семинар на тема: "Бъдещето на европейския проект след кризата", който ще се проведе във Варна на 03 юни 2011 година от 14:00 до 16:00 ч. в Пленарна зала на Община Варна, гр. Варна, бул. "Осми приморски полк" № 43.

images?q=tbn:ANd9GcRwviJ5lX_--RnqSMEXi3tRa3sJcqsPs8WXTlkiKnGBV9Ph4N50Форумът е организиран от Информационното бюро на Европейския парламент в България в партньорство с Националното представителство на студентските съвети в Република България и с любезното съдействие на Община Варна.

Семинарът има за цел да създаде платформа за обмяна на мнения и дебат по темата за икономическото възстановяване на ЕС, бъдещето на Съюза между студенти от университети и колежи във Варна, Добрич и Шумен и българските членове на ЕП д-р Андрей Ковачев (ЕНП, ГЕРБ ), Мария Неделчева (ЕНП, ГЕРБ ) и д-р Антония Първанова (АЛДЕ, НДСВ). В рамките на семинара д-р Андрей Ковачев ще изнесе водеща лекция на тема, свързана с бъдещето на европейския проект.

По-късно от 18:00 ч. във Фестивалния и конгресен център – Варна, бул. “Сливница” №2. ще се проведе граждански форум на тема „Икономическото възстановяване в ЕС. Регионалните и черноморските му измерения“.

Гражданските форуми са инструмент за комуникация на Европейския парламент и представляват връзка между него и гражданското общество. Те са открити за посещение от всеки желаещ. В тях членовете на ЕП дебатират проблеми от регионално и национално значение директно с широката общественост. Очакваме форумът във Варна да предостави възможност на гражданите от черноморския регион за откровен разговор с българските евродепутати и да им позволи в открита дискусия да изкажат своите позиции и очаквания, да задават въпроси, да търсят път към решаването на общите проблеми.

За участие в настоящото събитие са поканени представители на Общината, на Областната и Районната администрация, на стопански и търговски дружества и организации, местни политически лидери, народни представители, представители на образователни институции, неправителствени и браншови организации, бизнесмени и граждани.

Участие във форума ще вземат трима членове на Европейския парламент от България – г-жа Мария Неделчева (ЕНП), г-н Андрей Ковачев (ЕНП) и г-н Ивайло Калфин (С&Д).

Мария Неделчева е член на Групата на Европейската народна партия в Европейския Парламент, член на Комисията по земеделие и развитие на селските райони, член на Комисията по петиции и на Делегацията в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС.

Андрей Ковачев е член на Групата на Европейската народна партия в Европейския Парламент, член на Комисията по външни работи, член на Подкомисията по сигурност и отбрана и на Делегацията за връзки със Съединените американски щати.

Ивайло Калфин е член на Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския Парламент, заместник-председател на Комисията по бюджети, член на Специалната комисия по финансовата, икономическа и социална криза, член на Специалната комисия по политическите предизвикателства и бюджетните средства за устойчив Европейски съюз след 2013 г. и на Делегацията за връзки с Албания, Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора и Косово.

Статия

Мариян Ников

bord_npss.png

Категории:Uncategorized

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


o НОВО: Конкурс за набиране на проектни предложения по "Младежка Програма 2009-2013 " на Български фонд за жените
Краен срок: 31 май 2011 г.
Стартира конкурсът за набиране на проектни предложения по "Младежка Програма 2009-2013 " на Български фонд за жените (БФЖ).
В конкурса могат да кандидатстват организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), работещи в обществена полза. Предимство ще имат младежки организации или НПО със структурирани младежки секции и доказан опит в изпълнение на проекти насърчаващи развитието на млади жени и девойки.
Формулярът за кандидатстване и придружаващите документи се изпращат като прикачен файл на ел. поща: gender до 31 май 2011 г.

o НОВО: BG051PO001-5.1.02 „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ”
Краен срок: 1 август 2011 г., 15.00 часа местно време
Агенция за социално подпомагане обявява процедура за подбор на проекти BG051PO001-5.1.02 „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ". Процедурата се реализира по Приоритетна ос 5 – „Социално включване и насърчаване на социалната икономика", Основна област на интервенция 5.1: „Подкрепа на социалната икономика" и има за цел да подкрепи процеса на развитие на социалната икономика и създаване на социален капитал чрез подкрепа на общините за осигуряване на заетост и активност на лица от рискови групи. Общият предвиден размер по тази покана за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е 30 000 000.00 лева. Дейностите ще се извършват на територията на цялата страна в периода 2011 – 2013 г.
Ще получат подкрепа проекти за следните типове предприятия:
– социални предприятия – обществени перални,
– социални предприятия за обществено хранене,
– социални предприятия за озеленяване и благоустройство,
– социални предприятия за извършване на технически дейности в подкрепа на общинската администрация,
– социални предприятия за традиционни занаяти.
Ще бъдат финансирани проекти на територията на цялата страна в периода 2011-2013 г.
Максималната продължителност на един проект е 18 месеца.

o НОВО: BG051PO001-2.1.15 “Социални иновации в предприятията”
Краен срок: 3 ноември 2011 г., 17.00 часа
Агенцията по заетостта стартира набирането на проектни предложения по Приоритетно направление 2 "Повишаване производителността и адаптивността на заетите", Основни области на интервенция на интервенция 2.1 „Подобряване адаптивността на заетите лица" и 2.2 "Насърчаване на гъвкавостта на пазара на труда", посредством схемата за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.1.15 "Социални иновации в предприятията", чрез открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество без определен срок за кандидатстване в рамките на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".
ЦЕЛИТЕ НА СХЕМАТА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ СА:
– Да спомогне за прилагане на иновативни стратегии за развитие на човешките ресурси в предприятията, стимулиращи въвеждането на различни гъвкави форми на заетост. Чрез настоящата операция ще се реализират мерки, гарантиращи устойчива заетост за лицата над 55 години, като едновременно с това ще се използва техния професионален опит за провеждане на обучения на работното място и повишаване на капацитета на останалите служители в предприятията;
– Привличане на вниманието и повишаване на информираността на работодателите в страната относно важността от подобряването на капацитета на наетия персонал за нарастване на производителността на труда;
– Повишаване включването и предоставянето на обучения на заетите лица в предприятията в страната посредством развитие, подобряване и/или обновяване на настоящите им професионални компетентности, както и посредством придобиване на нови професии, необходими за бъдещото разширяване и/или развитие на предприятията;
– Създаване на условия за по-широко прилагане на принципите за учене през целия живот, следвайки стратегиите на ЕС и целите за създаване на икономика, основана на знанието;
– Повишаване производителността на труда и създаване на условия за устойчива заетост.
ДЕЙНОСТИТЕ, КОИТО ЩЕ ПОЛУЧАТ ПОДКРЕПА, ВКЛЮЧВАТ:
– Разработване на планове за обучение и кариерно развитие на заетите лица в предприятията бенефициенти;
– Обучение на заети лица над 55-годишна възраст в предприятията бенефициенти за обучители;
– Осигуряване на социални придобивки за работниците – места за отдих и почивка, места за хранене, кът за деца и др.;
– Провеждане на обучение на работното място на заетите лица в предприятията от обучените за обучители;
– Въвеждане на гъвкави форми на заетост (плаващо работно време, ротация на работното място) за заети лица от следните категории:

§ Лица над 55-годишна възраст;
– Лица до 29-годишна възраст;
– Родители, осиновители и попечители на деца до 3-годишна възраст;
– Самотни родители;
– Родители, осиновители и попечители на деца с увреждания;

§ Осигуряване на материални стимули под формата на допълнителни възнаграждения за лицата, за които е въведено гъвкаво работно време.
Максималният бюджет на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура за целия програмен период е в размер на 37 880 544 лв.

o НОВО: Конкурс за есе на тема "Раздвоение"
Краен срок: 5 юни 2011 г.
Лаптоп и електронен четец ще получат победителите в конкурса за есе „Раздвоение“, организиран от „Изток-Запад” , “Аз чета” и Института за преводна дейност в Корея.
До 5 юни може да се изпращат на мейл razdvoenie есета на тема “Раздвоение” до 3500 знака. Специално жури ще определи кои от текстовете печелят големите награди – лаптоп, телефон, фотоапарат, ваучери за книги от "Изток-Запад" и др.

o НОВО: Ежегодна резидентна програма „Арт хоризонти”, с. Дъждовница, Източни Родопи, 26 август – 2 септември
Краен срок: 6 юни 2011 г.
Арт движение КРЪГ и Община Кърджали организират в с. Дъждовница ежегодната лятна резиденция за художници и поети „Арт хоризонти”. В рамките на една седмица (26 август – 2 септември) Арт къщата в селото ще приюти творци от различни националности, свързани от идеята за създаване на артпроизведения в предизвикателствата на новата среда.
В предстоящото събитие могат да вземат участие художници, скулптори, фотографи, артисти и писатели. Участниците ще бъдат подбрани на базата на конкурс, резултатите от който ще бъдат оповестени на 13 юни.
Конкретните направления за участие през 2011 г. са:
1 Живопис
2 Скулптура
3 Фотография
3 Театър на открито
4 Литература
Арт движение КРЪГ осигурява работното пространство, средствата за храна, нощувки и материали за участниците, както и превод (при необходимост). Резиденцията разполага с ателиета и с открити пространства за работа и презентации. В края на резиденцията в селото ще се проведе популярният местен Фестивал на Терлика.
Разходите за пътуването до с. Дъждовница и застраховките (за чуждите артисти) са за сметка на участниците. С всеки един от артистите ще бъде сключен договор, уреждащ участието му в проявата и авторските права за показване на работите му. Информация за участващите автори, за работата им по време на резиденцията, за участието им в дебати за изкуството, както и за произведенията, с които участват, ще бъде публикувана в специален каталог на български и английски език, обхващащ историята на 7-те летни резидентни програми „Арт хоризонти” (2005-2011).
Мото на арт резиденцията за 2011 г. е „Врата за хоризонта”.
Всеки автор, желаещ да кандидатства за арт резиденцията през 2011 г., трябва да изпрати кратко CV, представящо досегашната му работа и опит.
За контакти: krug
GSM 0888 222 540

o НОВО: Втори национален конкурс за стихотворения "Моето синьо лято" 2011 за ученици от начално до средно образование от цялата страна
Краен срок: 15 септември 2011 г.
Фондация "Астика" – Бургас обявява Втори национален конкурс за стихотворения на тема "Моето синьо лято".
В конкурса могат да участват всички ученици от начално до средно образование от цялата страна.
Участниците ще бъдат разделени в две възрастови категории:
– Първа категория от 7 до 14 години.
– Втора категория от 15 до 19 години.
Участниците в конкурса могат да изпратят до три непубликувани стихотворения, всяко с дължина не повече от една страница. Стихотворенията трябва да са с тематика за ваканцията (морето и Странджа планина).
Участниците в конкурса трябва да изпратят трите си имена, възраст, адрес, телефон, имейл за връзка, училище и клас.
Творбите изпращайте на следните адреси:
8000 гр. Бургас п.к. 290 (за конкурса „Моето синьо лято)
имейл: astika2003
За допълнителна информация: Л. Вълков, GSM 0878 75 70 72

o НОВО: "Каунь 2011" – международен литературен хумористичен конкурс за автори, пишещи на български и сръбски език, без ограничения за възраст, пол, цвят, ръст, възможности
Краен срок: 10 август 2011 г.
Община Хасково и “Ъкъдемия Каунь” обявяват V международен хумористичен литературен конкурс "Каунь 2011". Могат да участват автори, пишещи на български и сръбски език. Осигурени са награди за проза – 500 лв., и за поезия – 500 лв.
Творбите да са на свободна тематика, като важен е смехът в тях. Политиката е неприемлива, а сатирата – неконкурентна.
Няма ограничения за възраст, пол, цвят, ръст, възможности. Умоляват се автори без чувство за хумор да не се напъват…
Творбите се приемат само в електронен вариант на адрес haskovskikaun до 24 часа на 10 август 2011 година.
С творбите авторите да оставят адрес за обратна връзка.
Всеки автор има право да изпрати до 3 творби.

o НОВО: Национален конкурс за млади художници и критици за художници, критици и куратори на възраст до 35 години, работещи във визуалните изкуства
Дата за представяне на работите в изложбения комплекс на СБХ, ул.”Шипка” № 6: 12 и 13 май 2011 г. (четвъртък и петък) от 9 до 17 ч.
В конкурса могат да участват български художници, критици и куратори на възраст до 35 години (към 31 декември 2010 г.).
Кандидатите трябва да работят в областта на визуалните изкуства без ограничение в техниката и материала (живопис, скулптура, графика, инсталация, видео, художествена фотография и др.). Не се допускат произведения, представени за дипломна защита, както и работи на приложното изкуство.
Всеки кандидат може да представи творби, чиято обща площ не надвишава 6 линейни метра или 4 квадратни метра. По-големи проекти се разглеждат от журито предварително.
Критиците представят публикувани в медиите текстове върху проблеми на съвременното изкуство.
Кураторите представят документация за реализирани проекти в рамките на изминалата конкурсна година.
7 – 9 членно жури от изтъкнати специалисти се назначава от председателя на Международна фондация „Св. Св.Кирил и Методий” за преглеждане на предложенията, избор на работи за изложбата и определяне на наградите.
Награден фонд – 20 000 лв.
Дата за представяне на работите: 12 и 13 май 2011 г. (четвъртък и петък) от 9 до 17 ч. в изложбения комплекс на СБХ, ул.”Шипка” № 6. По-сложни и големи за инсталиране работи се представят с проект на 9 май 2011 г.(понеделник) при Марта Игнатова в СБХ.
Наградите се обявяват и се връчват при откриване на изложба – 20 май 2011 г. в 18 ч. Те се придружават от диплом.
Координатор на програмата: Диана Григорова, тел.: (02) 9446248, ел. поща: Diana

o НОВО: Конкурс за любовна поезия „Магията Любов”
Краен срок: 17 юни 2011 г.
Организатори на конкурса са вестник „Искра” – най-старото българско периодично издание, излизащо без прекъсване от 1924 година досега – и Община Казанлък.
Очакваме вашите лирични шедьоври на български език до 17 юни – до 3 непубликувани стихотворения, в три екземпляра, на адрес:
Казанлък 6100, ул. „Искра” 2, в. „Искра”, за „Магията Любов”.

o НОВО: Конкурс за стипендии за млади роми с висше образование за академичната 2011/2012 година за осеммесечно интензивно обучение по английски език в ЦЕУ, Будапеща
Краен срок: 17 юни 2011 г.
Централноевропейският университет (ЦЕУ) и Програма Ромски Инициативи на Институт "Отворено общество" обявяват конкурс за стипендии за академичната 2011/2012 година за осем месечно интензивно обучение по английски език в ЦЕУ, Будапеща. Програмата обхваща периода от средата на септември 2011 година до края на май 2012 година.
Интензивното обучение по английски език за завършили висше образование млади роми има за цел да подобри личностното развитие на младите роми от Централна и Източна Европа. Целта на обучението е да се повиши нивото на владеене на английски език на участниците, с цел успешно кандидатстване за професионален стаж към Европейската Комисия, за обучение по Програмата RAP (Roma Access Program) в ЦЕУ и за други възможности за стажове, квалификация и образование. Студентите също така ще подобрят познанията си за ромския език, история и култура.
Още подробности за конкурса и условията за кандидатстване можете да намерите тук.

Категории:Uncategorized

Честит 24 Май!


Категории:Uncategorized

АЗБУЧНА МОЛИТВА


Аз се Богу моля с тия думи:
Боже на творението всяко и създателю
на света и видим, и невидим,
Господ Дух прати, животворящия,
за да вдъхне във сърце ми слово,
което помощ ще даде на всички,
живеещи по твоите наредби.
Защото е светило ярко на живота
законът твой и светлина по пътя
Който думите евангелски жадува,
моли той и даровете твои да получи.
Лети сега и племето славянско!
Към кръщение се устремиха всички,
желаещи да се нарекат твои хора.
Милостта ти, Боже, молят крепко.
Но подай ми днес обилно слово,
Отче, Сине и Пресвети Душе,
на мене, който моля те за помощ!
Ръце нагоре аз безспир въздигам,
от тебе да получа им и сила,
защото на достойния ти сила даваш,
а всяко естество – лекуваш.
От фараонско ме спаси лукавство
и дай ми херувимски ум и мисъл,
о, Троице, пресвята и пречестна,
във радост превърни ти мойта мъка
да почна с мъдрост здрава да описвам
премногото ти чудеса предивни.
На шестокрилите приел мощта,
аз на Учителя си следвам пътя.
Следващ делото и неговото име
ще изясня евангелското слово,
възхвалям Троицата в божество [единно],
която всяка възраст възхвалява,
млад и стар със своя си разсъдък.
Народ нов вечно слава ще въздава
Отцу и Сину, и Светому Духу,
на него чест и крепост, и прослава,
от всичко дишащо и сътворено,
за всички векове и навеки. Амин!

Константин Преславски

Категории:Uncategorized

Urgent – Seminar in Poland


Hello,

Europejskie Forum Młodzieży is organizing a seminar „Inclusion EVS in Europe” . The place of in Długopole Dolne in Poland. We have one free place for participant from Bulgaria.

The seminar starts on 27th May and ands on 31st of May.

The coordinator of the project on place will be Adam Jaśnikowski.

The participants pay only 30% of travel cost, we pay 70% and we pay all 100% cost of accommodation and food.

Before you will buy ticket please send us information about plan of travel to get “green light” from us.

The nearest airports are in Prage and Wrocław/Warszawa.

In annex you can find more information about this project.

It will be good program about European Voluntary Service, fun and possible to see our mountaince Sudety.

We don’t have much time left so please let us know are you interested in participating in this seminar.

The dead line for application is Monday 23rd of May.

If you have any question please contact with us : 0048608320983-Adam Jaśnikowski or adam; evs or contact on facebook.

Magdalena Szabunio

Adam Jasnikowski

Director of EFM

Europejskie Forum Młodzieży

Plac wolności 5/5

57-500 Bystrzyca Kłodzka

Poland

Tel/fax 0048 74 8111399

InclusionEVSinEurope-plan.doc

REGISTRATION FORM seminar in Poland (2).doc

invitation.doc

Категории:Uncategorized
%d блогъра харесват това: