Начало > Uncategorized > ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


o BG051PO001-1.1.07 „Вземи живота си в свои ръце”
Краен срок: 16:30 ч. на 05.08.2011 г. в ДБТ в областните градове по планирано място на изпълнение на проекта
Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:
1. Идентифициране от НПО на обезкуражените лица сред маргинализираните общности (особено в районите с компактно ромско население);
2. Мотивационно обучение за обезкуражените лица за регистрация в Дирекции „Бюро по труда” и включване в програми за обучение и осигуряване на заетост;
3. Разработване и адаптиране на специални обучителни курсове и програми;
4. Предоставяне на обучение:
>> за придобиване или повишаване на професионалната квалификация съгласно Списъка на професиите до не по-висока от втора степен на професионална квалификация;
>> за придобиване на ключови компетенции.
5. Осигуряване на възможност за стажуване при работодател за срок от три месеца на успешно приключилите курса на обучение;
6. Предоставяне на посреднически услуги за намиране на работа на лицата, преминали мотивационно обучение.
Минимален размер на предоставяната безвъзмездна помощ на проект: 50 000 лева.
Максимален размерна предоставяната безвъзмездна помощ на проект: 200 000 лева.
Допустими кандидати по настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са:
– Образователни институции;
– Обучаващи институции/организации;
– Работодатели;
– Центрове за професионално ориентиране;
– Неправителствени организации.
Когато неправителствена организация не е Кандидат, такава задължително следва да бъде включена като Партньор.

o BG051PO001-2.1.15 “Социални иновации в предприятията”
Краен срок: 17.00 часа на 03.11.2011 г.
Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:
>> Разработване на планове за обучение и кариерно развитие на заетите лица в предприятията бенефициенти;
>> Обучение на заети лица над 55-годишна възраст в предприятията бенефициенти за обучители;
>> Осигуряване на социални придобивки за работниците – места за отдих и почивка, места за хранене, кът за деца и др.;
>> Провеждане на обучение на работното място на заетите лица в предприятията от обучените за обучители;
>> Въвеждане на гъвкави форми на заетост (плаващо работно време, ротация на работното място) за заети лица от следните категории:
– Лица над 55-годишна възраст;
– Лица до 29-годишна възраст;
– Родители, осиновители и попечители на деца до 3-годишна възраст;
– Самотни родители;
– Родители, осиновители и попечители на деца с увреждания;
>> Осигуряване на материални стимули под формата на допълнителни възнаграждения за лицата, за които е въведено гъвкаво работно време.
Кандидатът следва да избере и да включи в проектното предложение поне четири от посочените допустими дейности. Проектът трябва да включва задължително обучение на заети лица над 55-годишна възраст за обучители и обучение на работното място на заетите лица от обучените за обучители.
Обучените за обучители заети лица не могат да бъдат включвани от работодателя в гъвкави форми на заетост.
Допустими кандидати по настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са малки, средни и големи предприятия в качеството им на работодател.

o ОП „Рибарство”: 3.2. Meрки, предназначени за опазване и развитие на водната фауна и флора
Краен срок: не е посочен
Безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.2 ще се предоставя за дейности свързани с изграждане и/или монтаж на стационарни или преносими съоръжения, предназначени за опазването и развитието на водната фауна и флора.
Бенефициенти по тази мярка могат да бъдат публичноправни или полупубличноправни организации, както и търговски организации с предмет на дейност в сектор “Рибарство”.
Общият бюджет по мярка 3.2 „Meрки, предназначени за опазване и развитие на водната фауна и флора” е 3 129 707 лв.
Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект за целия програмен период не трябва да надвишава левовата равностойност на 1 000 000 евро.
Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да бъде по-малък от левовата равностойност на 300 000 евро.

o ОП „Рибарство”: 3.6. Пренасочване на риболовни кораби към дейности извън риболова
Краен срок: не е посочен
По мярка 3.6 „Пренасочване на риболовни кораби към дейности извън риболова” безвъзмездната финансовата помощ ще се предоставя за приспособяване (модификация) на риболовните кораби с цел пренасочването им за обучение или извършване на научни изследвания, свързани с рибарството.
Ще се приемат проектни предложения по два сектора:
Сектор 1 – Пренасочване на риболовни кораби за целите на обучение
Сектор 2 – Пренасочване на риболовни кораби за извършване на научни изследвания в областта на рибарството.
За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват публичноправни или полупублични учебни или научни организации, чиято дейност е пряко свързана със сектор „Рибарство”.
Общият бюджет по мярка 3.6 е 1 043 235 лв., като безвъзмездната финансова помощ е в размер 100 на сто от размера на одобрените и реално извършени инвестиционни разходи.
Одобреният проект се изпълнява в срок до 18 месеца от деня на подписването на договора.
Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект за целия програмен период не трябва да надвишава левовата равностойност на 300 000 евро.
Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект за целия програмен период не трябва да бъде по-малък от левовата равностойност на 10 000 евро.

o ХХVІІІ Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев”, Стара Загора 2011, за млади автори от 14 до 25 години (навършени през календарната година), без издадена стихосбирка
Краен срок: 16 октомври 2011 г.
Националният младежки конкурс за поезия “Веселин Ханчев” е наследник на богатите литературни традиции на Стара Загора. Неговата цел е да открива млади поетични дарования и да подпомага творческите им изяви.
Конкурсът “Веселин Ханчев” се организира и провежда от Община Стара Загора, библиотека “Родина” и къща музей “Гео Милев”. Участници в него могат да бъдат всички автори, навършили четиринадесет и не по-възрастни от двадесет и пет години за календарната година, които нямат издадена стихосбирка. Конкурсът е явен. Всеки кандидат може да представи от 5 до 10 поетични творби, напечатани в 3 еднообразни екземпляра. Материалите се изпращат с препоръчана кореспонденция, по е- mail или факс, придружени с точно посочени имена, адрес, телефон, дата и място на раждане на участника, не по-късно от 16.10.2011 г. на посочените адреси:
Библиотека “Родина”
бул. Руски 17
6000 гр. Стара Загора
e-mail: lib
тел./факс: 042 603 950; тел.: 042 623 855, 042 630 113; GSM: 0886 463 731
или
Община Стара Загора
отдел “Култура и вероизповедания”
бул. Цар Симеон Велики 107
6000 гр. Стара Загора
тел.: 042 614 862; 042 614 863; 042 614 877
Конкурсните произведения се журират от утвърдени национални литературни творци и критици и от млади автори, лауреати на Голямата награда от конкурса през изминали години. Присъждат се три награди, като първата е издаване на самостоятелна стихосбирка и връчване на приза Златното яйце.
Резултатите от Националния младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев” ще бъдат обявени на Гала вечер на отличените участници на 4 ноември 2011 г. (петък).

o Млада драма 2011 – Конкурс за пиеса на млад автор
Краен срок: 30 август 2011 г.
Фондация "Младежки театър" обяви Конкурс за пиеса на млад автор.
Текстовете не трябва да са публикувани и участвали в други конкурси.
Необходимо е пиесите да отговарят на следните параметри:
– тема „Завръщане”
– няма ограничения в жанра!
– до 15 стандартни страници (молим да записвате вашите файлове в *.doc формат)
Изпращайте вашите текстове на ел. поща: pr

o Национален фолклорен събор-надпяване „Странджа пее” – с. Граматиково, 18 и 19 юни 2011 г.
Краен срок: 10 юни 2011 г.
На 18 и 19 юни 2011 г. в с. Граматиково, общ. Малко Търново ще се проведе поредното издание на Националния фолклорен събор „Странджа пее”, организиран от Министерството на културата и община Малко Търново, под патронажа на Съвета на Европа. Неговата цел е да се продължи съхраняването и популяризирането на богатото песенно творчество на Странджа с издирването и утвърждаването на нови дарования.
Участници в конкурсната програма на събора могат да бъдат изпълнители от всички краища на страната (певци, групи, инструменталисти) на изворен фолклор от района на Странджа. Допускат се и изпълнения на песни от района на Сакар и Източна Тракия. Подреждането на участниците става в следните възрастови групи:
– до 7 години – поощрителна награда;
– първа възрастова група: от 7 до 14 години;
– втора възрастова група: от 15 до 25 години;
– трета възрастова група: над 25 години.

o Американска фондация за България обявява конкурс за финанситране на студенстки филмови проекти
Краен срок: 30 юни 2011 г.
Кандидатите трябва да са студенти по кино и телевизия.
Необходими документи: автобиография, сценарий, режисьорска експликация, анотация на сценария и бюджет

o Стаж в Народното събрание за млади роми
Краен срок: 5 юни 2011 г.
Програма Рома към Институт "Отворено общество" – София и Националният Демократически Институт – САЩ, с подкрепата на Народното събрание на Република България, обявяват конкурс за стажанти по Петата Стажантска програма за млади роми към Народното събрание на Република България.
Програмата има за цел да разшири познанията на млади хора от ромски произход за законотворческия процес и процеса на вземане на решения и да допринесе за промяната на обществените нагласи по отношение на ромското политическо участие. Чрез нея се създава реална възможност за младите роми, имащи интереси в сферата на политиката и публичната администрация, да се запознаят с начина, по който функционира българският Парламент.
Кандидатите за стажанти трябва да представят формуляр за кандидатстване, доказващ опит и познания, необходими за включването им в програмата, копие от диплома за завършено висше образование (или уверение, че кандидатът е записан в последен курс на обучение) и есе на тема "Стажантските програми – възможност за реализация и развитие на младите роми".

o Лагери "Заедно напред": за ученици от ромски произход от 9. до 12. клас
Нов краен срок: 30 май 2011 г.
Кандидатури могат да подават младежи от цялата страна, но с предимство ще се ползват участниците от:
– Североизточна България включваща: Варна, Добрич, Силистра, Русе, Търговище, Шумен, Разград – за лагера във Варна.
– Югозападна България включваща: Пловдив, Пазарджик, Благоевград, Кюстендил, Перник, София – за лагера във Велинград.
Всеки един участник може да вземе участие само в един от двата лагера по програма „Заедно Напред“, които ще се проведат в:
– гр. Варнаот 10 до 17 юли 2011 г.
– гр. Велинград от 18 до 25 юли 2011 г.
За контакт и допълнителна информация:
Миглена Йорданова – Програмен ръководител на Програма „Заедно Напред“
тел: 02/980 90 27; 0878/ 74 44 63
e mail: miglena

o Включете се в дарителската кампания „Дари, за да бъдеш дарен и благословен!”
Включете се в дарителската кампания „Дари, за да бъдеш дарен и благословен!” в изпълнение на местната инициатива „Младежки доброволчески център” на НЧ “Напредък 1871” по проекта на Платформа АГОРА -“Активни граждански общности чрез читалищата в България”, Втори етап, финансиран от Фондация Америка за България. С дарените от Вас средства ще се изградим Паметен знак на Филип Станиславов – епископ на Никополската епархия, просветител и виден революционер, написал и отпечатал със свои средства АБАГАР – първата печатна книга на разбираем български език през 1651 г.
Ще очакваме Вашата финансова помощ по пощата, банков път, лично или на ръка! Ще се радваме на всяка дарена от Вас книгаq с която да обогатим читалищната библиотека, която заедно с читалището т.г. навършва 140 години! Вашите имена ще бъдат записани с благодарност в Паметната книга на дарителите на читалището!
гр. Никопол 5940, ул. “Христо Ботев” №6, НЧ “Напредък 1871”
БДСК-Никопол, BIC STSABGSF
Сметка в лева BG43STSA93000017630036

o Стипендия „Журналистика в дигиталния свят”, Германия
Краен срок: 15 юни 2011 г.
Международната академия по журналистика предлага 10-месечна стипендия „Журналистика в дигиталния свят”. Журналисти от цял свят получават възможност да актуализират своите технически умения и обсъждане на текущите въпроси, медийната етика.
С участието си в програмата, стипендиантите придобиват умения в следните области:
– Разследвания в интернет
– Журналистически форми на представяне в интернет
– Техническа изработка на уеб съдържание
– Медии етика: свобода и отговорност онлайн
– Икономика на Мрежата и предприемаческа журналистика
Могат да каниддатстват журналисти (и на свободна практика) и блогъри.
Програмата "Журналистика в дигиталния свят" е насочена към професионални журналисти от страни, където има недостиг на продължаващо обучение от този вид. Стипендията покрива разходите за курса, пътни разходи, настаняване и храна.

o Стипендия Travel Video Documentary 2011 – Arnhem Land, Australia
Краен срок: 15 юни 2011 г.
Получателят на стипендия след участие в пътуването трябва да представи 5-10-минутен документален видеофилм. Този документален филм трябва да се съсредоточи върху пътуването и въздействието, което то оказва върху местната общност.
Могат да кандидатстват:
– Всички непрофесионалисти – студенти или всеки, който се опитва да изгради кариера в документалното кино
– Минимална възраст: 18 години с валиден паспорт
– Жител на всяка страна.

o Филмов конкурс „Възможното бъдеще”
Краен срок: 20 юни 2011 г.
Конкурсът е предизвикателство за разказвачи да създаде нова визия за бъдещето на човечеството – определено от отношението ни към правосъдието, устойчивостта на околната среда, мира и личната реализация.
Включете се с до 4 филма – по един във всяка категория: Чир и свобода, Почтено общество, Устойчивостта и отвъд нея, Реализацията на човека.
Могат да участват със свой филм: Всички разказвачи. От всяка страна. На всякаква възраст. На всяко ниво на умение. С всяка визия. Разкажи своята история.

o Награди за разследващи журналисти на името на Даниел Пърл
Краен срок: 1 юли 2011 г.
Наградите за разследващи журналисти на името на Даниел Пърл се връчват от Международния консорциум на разследващите журналисти (ICIJ). Това награди са уникални сред журналистически награди в целия свят, тъй като поощряват трансграничните разследващи репортажи.
Конкурсът е отворен за всеки професионален журналист (или екип от журналисти) от всякаква националност, работещи във всеки вид медия.
Разследването трябва да е международно (в най-малко две държави) по тема от световно значение.
Награда: две награди от 5000 щ.д. и пет награди от по 1000 щ.д.

o Курс „Гражданско участие и отчетност”, Хага, 12 – 23 септември 2011 г.
Краен срок: 15 юли 2011 г.
Холандската организация за международно сътрудничество в областта на висшето образование (NUFFIC) предлага възможност да кандидатстват за стипендия за Курс „Гражданско участие и отчетност”, Хага, 12 – 23 септември 2011 г.
Този двуседмичен курс на обучение е бъде организирано от Хагската академия за местното управление.
Този курс ще помогне на участниците:
– Да определят собствената си роля и отговорности по отношение на процесите на участие на гражданите;
– Да определят условия за успешни проекти за гражданско участие;
– Да прилагат инструментите за комуникация с гражданите, НПО и други заинтересовани страни;
– Да определят прлюсовете и минусите за гражданско участие и процесите на отчетност;
– Да оценят социалната и финансовата отчетност на общините пред гражданите.

Advertisements
Категории:Uncategorized
  1. Все още няма коментари.
  1. No trackbacks yet.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: