Начало > Uncategorized > ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


o НОВО: Пети кръг по фонд „Хората решават”
Краен срок: 15 юли 2011 г., 18.00 ч.
ФРГИ обявява конкурс по Фонд „Хората решават” за финансиране на инициативи, които решават конкретни проблеми на хората от дадена общност с активното участие на самите хора. Приоритетно ще бъдат подкрепени решения и иновативни методи за отговор на нуждите на определена общност, местното развитие и такива, които водят до постигане на практическа положителна промяна в живота на хората и повишаване на качеството на живот на цялата общност или отделни групи в неравностойно положение.
За подходящи за финансиране ще бъдат смятани инициативи, които:
– решават конкретни проблеми на местните хора с тяхното активно участие;
– предлагат нетрадиционни решения;
– са реалистични и прагматични;
– могат да предизвикат обществено внимание;
– могат да убедят и частни дарители (физически и юридически лица) да ги финансират.
Срокът за изпълнение на проекта е от 3 до 12 месеца.
За финансиране могат да кандидатстват групи от граждани, настоятелства, клубове, читалища, сдружения, фондации или други граждански структури. Не могат да кандидатстват фирми и индивидуални граждани.
Общият бюджет за безвъзмездната помощ по настоящия конкурс е 50000 лева.
Максималният размер на безвъзмездното финансиране на един проект е 5000 лева. Кандидатите е необходимо да осигурят най-малко 30% съфинансиране на разходите по проекта.
Допустими разходи:
– разходи свързани с провеждането на обучения, семинари, дискусии;
– разходи за материали и консумативи;
– разходи за информационни материали;
– административни разходи в размер до 10% от общия бюджет;
– разходи за командировки в страната;
– разходи за възнаграждения на специалисти, пряко ангажирани с дейностите по проекта.

o НОВО: Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положениe
Краен срок: 14 юли 2011 г.
По предстоящата схема по ОПРР ще се изградят нови или ще се реконструират съществуващи социални жилища общинска собственост, в които да бъдат настанени представители на групи в неравностойно положение, като физическото местонахождение на жилищното строителство трябва да осигурява пространствена интеграция на представителите на маргинализираните общности като цяло и да не допринася за тяхната сегрегация, изолация, изключване и нова концентрация на представители на целевата група в конкретен район. Местонахождението/ята, следва да е различно от съществуващите към момента обособени територии (квартали), характеризиращи се с лошо състояние на жилищния фонд и прилежащата инфраструктура, като интервенциите в жилищния фонд трябва да бъдат комбинирани с дейности по осигуряване на достъп до образование, заетост, здравеопазване и социални услуги за групите в неравностойно положение.
Поради ограничения финансов ресурс по схема „Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение” (16 млн.лв.) ще бъде направен подбор на интегрирани проекти за осигуряване на съвременни социални жилища за маргинализирани групи, на база одобрени критерии.
Кандидатите следва да опишат накратко основната идея на проектното предложение и съответствието й с целите на предстоящата схема във формуляр на интегриран проект за осигуряване на съвременни социални жилища за маргинализирани групи.
Допустими кандидати – 86 общини в градските агломерации
Изисквания
Формуляр

o НОВО: Конкурс за концепция за изследване на местни политики в областта на ромското здравеопазване
Краен срок: 30 юни 2011 г.
Целта на поканата е да бъдат предложени и разгледани идеи за реализиране на проект за анализ и оценка на съществуващите здравни политики на местно ниво.
Като резултат от предложената методология на изследване екипът, реализиращ идеята, трябва да предложи набор от изводи и препоръки, касаещи здравните проблеми на ромите на национално, областно и местно ниво.
Поканата е предназначена за ромски и неромски организации с доказан опит в сферата на здравеопазването и разработването на политики и препоръки, както и с обширни познания за процеса на интеграция на ромите и законодателната рамка в тази област.
След приключване на откритата процедура за получаване на концепции и разглеждане на получените предложения, одобреният кандидат ще бъде поканен за разработване на проектна идея.
Изисквания към кандидатите:
– Ромски и неромски неправителствени организации;
– Доказан опит в сферата на здравеопазването;
– Доказан опит в разработването на политики и препоръки;
– Широки познания за процеса на интеграция на ромите;
– Широки познания за законодателната рамка в областта на здравеопазването;
– Познаване на проблемите на ромите в областта на здравеопазването.
Кандидатите трябва да представят концепция (не повече от 2 страници и индикативен бюджет) най-късно до 30 юни 2011 г. на електронен адрес: mmetodieva

o НОВО: Покана за представяне на предложения – EACEA/18/11 – Програма „Жан Моне“ – Ключова дейност 1 – Информационни и изследователски дейности за „Обучение по въпросите на ЕС в училище“
Краен срок: 15 септември 2011 г.
Основната цел е да се представят на учениците факти за Европейския съюз и неговите институции, както и за начина му на функциониране.
Специфичната цел на настоящата покана за представяне на предложения е подпомагане на едностранни проекти по линия на „Информационни и изследователски дейности“ от програмата „Жан Моне“ с оглед:
– повишаване на общото познание за Европейския съюз, неговите политики и институции, за да се намали нарастващата дистанция между населението и европейските институции,
– разработване на съдържание за учители по въпроси на ЕС, на ниво начални и средни училища и в рамките на професионалното образование и обучение.
За участие в настоящата покана за представяне на предложения се допускат:
– висши образователни институции,
– институции и/или асоциации:
– на преподаватели и изследователи, специализирани в сферата на европейската интеграция,
– учители и педагози,
– осигуряващи непрекъснатост на образованието и обучението на учители,
– на висши образователни институции и/или училища
По настоящата покана допустимите дейности трябва да съдържат една или няколко от следните цели:
– разработване и предоставяне на подходящо педагогическо съдържание и нов/адаптиран дидактически материал за преподаване на европейска интеграция на ниво основни и средни училища и в професионалното образование и обучение,
– извършване на обучение на учители и продължаващо обучение за учители чрез предоставяне на подходящи познания и умения за преподаване на европейска интеграция на ниво начални и средни училища, както и в професионалното образование и обучение.
– организиране на специализирани семинари или работни срещи по европейска интеграция за ученици на ниво начални и средни училища и в институциите за професионално образование и обучение. Тези проекти трябва да бъдат подадени от висша образователна институция, която има доказан опит в преподаване и изследвания по въпроси, свързани с Европейска интеграция. В проектите трябва да се изброяват училищата, изразили съгласие да участват в дейностите.
Дейностите по проектите трябва да започнат между 1 декември 2011 г. и 31 януари 2012 г. Максималната продължителност на проектите е 12 месеца.
Общият бюджет, определен за съфинансиране на проекти, е 2 000 000 евро.
Максималният размер на отпуснатите безвъзмездни средства е 60 000 евро.
Финансовото участие на Агенцията не може да превишава 75 % от общите разходи по проекта.

o НОВО: MEDIA Mundus – Покана за представяне на предложения за 2012 г.
Краен срок: 23 септември 2011 г.
Допустими действия:
– Действие 1 – Подкрепа за обучение: това действие има за цел повишаване на уменията на европейски професионалисти и на професионалисти от трети държави.
– Действие 2 – Подкрепа за достъп до пазара: с това действие се подкрепят проекти за насърчаване на достъпа до международните пазари на аудио-визуални творби. Тези проекти се отнасят до етапите на разработване и/или преди реализиране на творбите (например международни пазари за съвместни продукции) и до дейностите надолу по веригата (мероприятия за улесняване на продажбите на творбите на международно равнище).
– Действие 3 – Подкрепа за разпространение и популяризиране: това действие има за цел насърчаване на дистрибуцията, популяризирането, представянето пред публика и разпространението на европейски творби на пазарите на трети държави и на аудио-визуални творби от трети държави в Европа при оптимални условия.
– Действие 4 – Взаимосвързани дейности: това действие има за цел да подкрепя проекти с взаимосвързан характер, т.е. имащи отношение към няколко от приоритетите на настоящата програма, например обучения с последващи мероприятия за намиране на партньори и инвеститори и срещи, свързани със съвместни продукции.

o НОВО: Покана за представяне на предложения – EAC/13/11 – Европейска мрежа за политика в областта на ключовите умения в училищното образование
Краен срок: 30 септември 2011 г.
Поканата за представяне на предложения е отворена за участие от страна на министерствата на образованието и други публични субекти, като тези, които отговарят за учебните програми, обучението на учителите, оценяването, изследователските центрове и университетите, фондациите и сдруженията с юридическа правосубектност и регистриран офис в една от държавите, които участват в Програмата за обучение през целия живот.
Общият бюджет, предназначен за съфинансирането на тази мрежа, възлиза на 500 000 евро за 2012 г. Финансовата помощ от страна на Комисията не може да надхвърля 75 % от общия размер на допустимите разходи.
Максималната продължителност на проектите е 36 месеца.

o НОВО: Конкурс за Графичен дизайн -надпис – Народно читалище „Св. Климент Охридски 1969”
Краен срок: 30 септември 2011 г.
Народно Читалище „Св. Климент Охридски 1969” – гр. Хасково организира конкурс за проект "Графичен дизайн -надпис – „Св. Климент Охридски 1969”.
Авторите следва да изпратят екземпляр от "проектите си за графичен дизайн до посочения краен срок на адрес:
6300 гр. Хасково, пл. ”Петко Каравелов” № 1
Читалище „Св.Климент Охридски 1969” – за конкурса.
В конкурса могат да участват творци от цялата страна.
Участниците в конкурса трябва да изпратят трите си имена, телефон или имейл.

o НОВО: Национален конкурс „Нарисувай ми слънце”
Краен срок: 10 септември 2011 г.
Инициативата на Сдружение „Българче” се развива в три категории. Адресирана е до момчетата и момичетата на възраст от 4 до 104 години, ако рисуват в екип. И до художниците на възраст от 6 до 16 години, когато участват в категориите „Най-усмихнато слънце” и „Най-нестандартна техника”.
Изискванията към участниците са само две: да се работи върху основа с формат А4 и всеки предварително да се регистрира за участие по електронната поща на адрес: bulgarche. В регистрация трябва да фигурират трите имена, възраст, адрес и телефон за връзка. А самите творби се изпращат по пощата на адрес: София 1164, п.к. 23.
Няма ограничения за броя на рисунките, с които участва едно дете.

o НОВО: Национален литературен конкурс „Яна Язова” Лом 2011
Краен срок: 9 септември 2011 г.
Конкурсът е анонимен.
Литературен жанр: разказ, който не е награждаван на други конкурси.
Участвайте с до три литературни творби (в три екземпляра).
Размер на творбата: до пет машинописни страници.
Възраст на участниците: от 14 до 35 години.
Материалите да се изпращат в плик на следния адрес:
3600 гр. Лом, ул. Славянска №1
Румяна Кръстева, библиотекар в НЧ "Постоянство"
За въпроси, свързани с конкурса, може да пишете на следния Email адрес: biblioteka_lom и на тел.: 0971/66472
Необходими сведения за кандидата: Име, презиме, фамилия, точен адрес, ЕГН,тел. за връзка. Данните за участника да се поставят в отделен плик.

o НОВО: Danube Art Master 2011 Международен конкурс за ученици „Бъди активен, защити реките!”
Краен срок: 31 юли 2011 г. (важи пощенското клеймо)
Предизвикателството Danube Art Master 2011 е за всички на възраст между 12 – 16 години. Те трябва да сътворят „екологична” творба, вдъхновена от величествената река Дунав и нейните притоци. Конкурсът се провежда под егидата на Международната комисия за опазване на река Дунав (ICPDR) и Института по глобално партньорство по водите за Централна и Източна Европа (GWP CEE). Целта на състезанието е младите творци да направят посещение на брега на река Дунав или на някои от нейните притоци, намиращи се в непосредствена близост, да потърсят вдъхновение в заобикалящата ги околна среда, да оценят какво означава тя за тях и да помислят и формулират своето виждане за басейна на реката. Авторите на творбите ще следва да представят предложенията си, какви конкретни действия и стъпки може да предприеме всеки един жител от басейна на р. Дунав за опазване на реките, речните екосистеми и свързаното с тях биоразнообразие.
Измежду участниците ще бъде избран национален победител. Наградата за националния победител ще бъде пътуване до Будапеща за участие в церемонията по награждаване на победителите от всички дунавски страни.
Задължително условие за участие в състезанието е да сте завладени от креативност и вдъхновение. До края на юли направете разходка до брега на Дунав или по поречието на нейните притоци в близост до населеното място, в който живеете. Идеята е да се вдъхновите от всичко онова, което ви заобикаля и използвайки материали, събрани по брега на реката, да изработите уникална триизмерна (3D) творба. Това могат да бъдат например скулптури, мозайки или колажи, направени от различни материали, като например клони, камъни, кал, шума, дори отпадъци, изоставени около реката. Картини върху хартия, стени, паваж, върху пясък или друга повърхност няма да бъдат допуснати до участие. Темата на конкурса е „Бъди активен, защити реките!”. Участниците следва да помислят върху това какво означават река Дунав и неговите обитатели за тях и да илюстрират своите чувства в 3D творение.
Форма на участие: Направете цветна снимка на своята творба, с филмова или цифрова камера. Принтирайте снимката и ни я изпратете на пощенския ни адрес: 1421 София, ул. „Цанко Церковски” 67 В, за Информационен и учебен център по екология, или на e-mail адреса на сдружението: ceie. Изискването за минимален формат на принтираните снимки е 15х20 см върху гланцова или матирана хартия. Минималният размер на дигиталните снимки е 1 MB, а формата им – JPEG.

o НОВО: Конкурс „Най-добър млад предприемач на гр. Пловдив за 2011 г.”
Краен срок: 25 ноември 2011 г.
Община Пловдив, дирекция „Спорт и младежка политика ” за трета поредна година обявиха конкурс за „Най-добър млад предприемач на гр. Пловдив”. Конкурсът има за цел да стимулира креативността и предприемчивостта на младите хора на територията на гр. Пловдив. В конкурса може да участва всеки български гражданин с постоянна адресна регистрация на територията на Община Пловдив, на възраст между 18 и 33 навършени години, считано към 25 ноември 2011 г. (т.е. трябва към момента на подаване на бизнес плана – 25 ноември 2011 г. участникът да е навършил 18 години и да не е навършил 34 години). Кандидатите трябва да подготвят бизнес план и автобиография в съответствие с изискванията, посочени в формуляра за участие.
Победителят ще получи чек на стойност 7 000 лв., класиралият се на втора позиция – 4 000 и двамата на трето място, ще вземат по 2 000 лв.

o НОВО: Конференция „Правосъдие близо до хората”
На 28.06.2011 г. в Националния институт за правосъдие ще се проведе конференция „Правосъдие близо до хората”, организирана от Министерство на правосъдието съвместно със Сдружение „Център на НПО в Разград”.
Целта на конференцията е да се представи постигнатото в областта на съдебната реформа и резултатите от гражданско наблюдение на 20 съдилища в Северна България.
Министър Маргарита Попова ще представи постигнатото през първата година от изпълнението на Стратегията за ускоряване на съдебната реформа в България.
Резултатите от гражданско наблюдение на 20 съдилища в Северна България ще бъдат огласени от Мрежа за гражданско наблюдение на съда. Докладът за гражданското наблюдение съдържа конкретни препоръки за улесняване достъпа до правосъдие на уязвими групи граждани и за приложението на важни закони.
Ще бъдат споделени важни констатации от гражданското наблюдение и препоръки за подобрение и напредък. Събитието е добра възможност за популяризиране на добрите практики в дейността на районните съдилища и окуражаване на положителните промени.
Една от целите на конференцията е разгръщане на широка дискусия за предизвикателствата в българската правораздавателна система
Проект „Правосъдие близо до хората” на Център на НПО в Разград се осъществява с подкрепата на фондация „Америка за България”.

o НОВО: Европейски грантове за научни изследвания и мобилност "Чарлз V – Европейска награда – Хавиер Солана”, Испания
Краен срок: 25 юни 2011 г.
Могат да кандидатстват студенти от Европа в процеса на написването на дисертация по история, политически науки, икономика, право и други дисциплини на човешките и социалните науки, както и други научни области, на тема "Европейски съюз: международни отношения и външна политика, както и сътрудничеството в Средиземноморския регион ".
Стипендия: До 3000 евро, разпределена както следва:
– 2 000 евро разходи за научни изследвания;
– 500 евро за мобилност, свързана с представянето на доклада и представяне на публикацията и резултатите от изследването;
– 500 евро за публикуване.

o НОВО: Стипендии за млади фоторепортери
Краен срок: 30 юни 2011 г.
Стипендията на името на Ian Parry стипендия е предназначена да помогне на млади фотографи-документалисти да утвърждаване на името им в международната фотографска общност.
В конкурса за стипендия могат да кандидатстват студенти по фотография редовна форма на обучение и фотографи до 24-годишна възраст.
Участниците трябва да представят примери за работата си от портфейла си и кратко резюме на проекта, който ще реализират, ако спечелят.
Най-високото отличие е 3000 паунда за победителя и 500 паунда за подгласниците.

o НОВО: Видео конкурс за медийна етика
Краен срок: 21 август 2011 г.
Центърът за международна медийна етика (CIME) стартира конкурс за едноминутни клипове на теми: цензура, точност, истина (клевета/злепоставяне), сензации и неприкосновеност на личния живот.
Могат да участват творчески, (не задължително) с опит видео автори.
Създайте кратко видео, не повече от 1 минута (макс. 100 MB).
Езикът на всеки писмен текст или аудио трябва да бъде английски.

o НОВО: Фото конкурс "Да опазим бъдещето: Устойчив транспорт и енергетика"
Краен срок: 31 юли 2011 г.
Конкурсът на OSCE конкурс кани фотографи, както професионалисти, така и любители, живеещи в района на OSCE, включително в страните-партньори, да представят до три снимки, илюстриращи значението на развитието на устойчивата енергетика и транспорт.
Непрофесионални фотографи са особено насърчавани да участват.
Всеки участник може да изпрати до три снимки. Снимката би трябвало да улови визията на фотографа на значимостта на устойчивия транспорт и енергия.
Всички участници трябва да се регистрират за участие в конкурса чрез попълване и подаване на официална форма.

Категории:Uncategorized
  1. Все още няма коментари.
  1. No trackbacks yet.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s

%d bloggers like this: