Начало > Uncategorized > ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


 • НОВО: Конкурс за снимка, заснета от деца и юноши, на тема ”Бъди активен, запази река Дунав”
  Краен срок: 15 септември 2011 г.
  Правила за участие:
  – Снимките да не са предоставяни за други конкурси;
  – Водният обект на снимките да бъде река Дунав;
  – Снимките да бъдат в съответствие с темата на фото конкурса „Бъди активен, запази река Дунав”;
  – Снимките да бъдат заснети от лица в следната възрастова категория: от 7 години до 18 години;
  – Снимките не трябва да бъдат дигитално подобрени или обработвани;
  – Всяка снимка трябва да има заглавие;
  – Позволени са 3 снимки на участник във формат не по – малък от 18 – 13 см;
  – Ще бъдат оценявани само снимките на хартиен носител;
  – Снимките да са направени с любителски фотоапарат (да се посочат марката и модела на апарата).
 • НОВО: Конкурс за документален разказ
  Краен срок: 10 август 2011 г.
  ДЦ “Приятели на краезнанието и пазители на историческата и културна памет на родния край” към НЧ "Напредък 1871” – гр. Никопол обяви конкурс с награди за документален разказ на тема: „Да накараме миналото да заговори чрез разказите и спомените в моя род”.
  Условия за участие:
  1. Възраст – без ограничения;
  2. Обем – не повече от 3 стр., формат – А4;
  3. Да бъде придружен с една или няколко снимки в подкрепа на съдържанието;
  4. Разказът пряко или косвено да бъде свързан с гр. Никопол;
  5. Авторът носи отговорност за неговата достоверност;
  Изпращайте материалите си на адрес:
  НЧ „Напредък 1871”
  ул. „Хр. Ботев” № 6
  гр. Никопол 5950
  или на e-mail: napredak1871nl
 • НОВО: Стажантска студентска програма по ПР и комуникации
  Краен срок: 10 юли 2011 г.
  Платформа Агора предлага на студентите от ФЖМК възможност за летен практически стаж в периода юли – октомври 2011 г. в рамките на проект „Aктивни граждански общности чрез читалищата в България".
  Стажантите ще имат възможността самостоятелно да планират и изпълнят ПР дейности в подкрепа на провеждането на местни инициативи като фестивали, алтернативен туризъм, филантропия и други.
  Освен реалното включване в планирането и изпълнението на ПР дейности, проектът предлага техника и ресурси, командировъчни, заверката на летния стаж, както и издаване на препоръка в края на стажа.
  За информация и кандидатстване:
  Кремена Христова, k.hristova
 • НОВО: Семинари за журналисти
  Краен срок: 15 юли 2011 г.
  Централният информационен офис в Администрацията на Министерски съвет планира цикъл от семинари в страната и чужбина, насочени към представители на медиите, с цел задълбочаване на познанията за Структурните и Кохезионния фонд на ЕС, Стратегия „Европа 2020" и бъдещата кохезионна политика.
  Инициативата е открита за медии с информационна насоченост, независимо от техния вид (печат, радио, телевизия, интернет) и териториален обхват (регионални и национални). Целта е да се предостави на журналистите, пишещи в областта на Структурните и Кохезионния фондове, възможност да доразвият своите познания в разработвания ресор. Предвид ограничения капацитет на планираните семинари, всяка медия може да излъчи за участие по един свой представител.
 • НОВО: Годишен конкурс за превод на роман на английски език
  Краен срок: 16 септември 2011 г.
  Конкурсът е предназначен за автори на съвременна българска литература.
  Кандидатства се с преведен на английски език откъс от издаван на български език роман.
  Кандидатсващите писатели трябва да имат поне един публикуван в България роман.
  Задължителна информация на английски език:
  – Откъс от роман: минимум 30, максимум 50 стандартни страници (1800 знака с интервалите).
  Текстът трябва да бъде запазен в Times New Roman, големина на шрифта 12 пункта, разредка 1,5;
  – Биография (не CV) на кандидатстващия писател (максимум 300 думи);
  – Синопсис на текста, с който се кандидатства (максимум 1500 думи);
  – Всеки автор може да кандидатства само с един откъс.
  Моля, изпращайте кандидатурите си на Симона Илиева, координатор на фондация „Елизабет Костова”, е-поща: silieva
 • НОВО: Награда за превод "Кръстан Дянков"
  Краен срок: 15 септември 2011 г.
  Наградата „Кръстан Дянков“ се връчва за превод от английски на български език на съвременен роман с висока литературна стойност.
  Оригиналът трябва да е издаден след 1980 г., а преводът на български език между 1 януари 2010 г. и 15 септември 2011 г.
  Голямата награда „Кръстан Дянков” е в размер на 3 000 лева. От 2009 г. насам фондацията предоставя и една поощрителна нарада в размер на 1 500 лева.
 • НОВО: Годишна преводаческа резиденция в САЩ
  Краен срок: 20 септември 2011 г.
  Kонкурсът е насочен към преводачи на съвременна художествена литература.
  За да кандидатствате, трябва да отговаряте на следните изисквания:
  – да имате поне три публикувани превода на художествена литература от английски на български език;
  – да сте способни да превеждате художествена литература от български на английски език.
  За да кандидатствате, моля изпратете:
  1) Професионална биография, в която да са отбелязани най-важните ви литературни преводи от/на английски език;
  2) Синопсис на книгата, върху която възнамерявате да работите по време на престоя си в издателство Open Letter. Оригиналът трябва да представлява съвременна българска литературна творба с високи художествени качества, която вече е издадена на български език;
  3) Откъс от ваш (препоръчително е да бъде този, върху който смятате да работите по време на престоя си в американското издателство) художествен превод на английски език:
  3.1.) 20 стандартни страници за роман;
  3.2) 10 стандартни страници, ако кандидатствате с разказ (Ако е необходимо, изпратете повече от 1 разказ);
  4) Мотивационно писмо, което обяснява интереса ви към преводаческата резиденция, значимостта и за вашата преводаческа кариера, литературните ви интереси.
  5 ) Съгласие от автора или издателя на книгата, която възнамерявате да превеждате по време на престоя си в САЩ;
  Всички материали трябва да са на английски език.
 • НОВО: BG051PO001-7.0.01 „БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1”
  Краен срок: 30 септември 2011 г., 16.00 ч. местно време
  Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Договарящ орган по приоритетна ос 7 „Транснационално и междурегионално сътрудничество", обявява процедура за подбор на проекти BG051PO001-7.0.01 „БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1".
  Целта на процедурата е: Да изгради платформа, която да позволи на всички заинтересовани организации и институции да ползват опита на EQUAL, както и да обменят идеи и планове за най-доброто използване на финансовата помощ на ЕСФ в следните области: заетост, образование и обучение, социално включване, добро управление на проекти и програми.
 • НОВО: BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията”
  Краен срок: 28 септември 2011 г.
  Основна цел на настоящата процедура е да допринесе за насърчаване на конкурентоспособността на българските предприятия чрез предоставяне на подкрепа за въвеждане на системи за управление, включително системи за управление на ресурсите, работата с клиенти, производствените ресурси, постигане на съответствие на продукти с европейски и международни стандарти, както и въвеждане на добри производствени практики като фактори за подобряване на управлението, оптимизиране на производствения процес, постигане на ефективна организация на цялостната дейност и създаване на продукти и услуги с висока добавена стойност, конкурентоспособни на европейския и световен пазар.
  Допустими по настоящата процедура са проекти, включващи следните елементи/допустими дейности:
  а) Консултантски услуги – предоставяне на професионални съвети и консултации за предварителен анализ, подготовка, изграждане и внедряване на стандартизирани системи за управление; предоставяне на професионални съвети и консултации за предварителен анализ и/или разработване и внедряване на софтуерни системи за управление на: 1) ресурсите в предприятията (ERP системи); 2) работата с клиенти (CRM системи); 3) производствените ресурси (MOM системи); 4) друг вид системи за управление на предприятията; и/или консултантски услуги, пряко свързани с постигане на съответствие на продукти с европейски/международни стандарти; и/или консултантски услуги, свързани с въвеждане на добри производствени практики.
  б) Инвестиционна подкрепа – за стимулиране на инвестициите в ново оборудване и нови технологии, които допринасят за постигане на съответствие с изискванията на стандартизираната/е система/и за управление и/или за постигане на съответствие на продукти с изискванията на европейски/международни стандарти, и/или за въвеждане и/или постигане на съответствие с изискванията на добри производствени практики, както и за насърчаване на инвестициите в софтуерни системи за управление на: 1) ресурсите на предприятията (ERP системи); 2) работата с клиенти (CRM системи); 3) производствените ресурси (MOM системи); 4) друг вид системи за управление на предприятията.
  в) Услуги за сертифициране на системи за управление от акредитирани лица по сертификация на системи за управление и/или за удостоверяване на съответствието на продукти с европейски/международни стандарти и/или за удостоверяване въвеждането на добри производствени практики.
  Други допустими дейности, пряко свързани с изпълнението на проектите по процедурата:
  а) Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по процедурата – до 5 % от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 10 000 лева;
  б) Визуализация на проекта – до 1 % от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 5 000 лева.
 • НОВО: МЕДИА 2007 – Разработване, разпространение, популяризиране и обучение – Покана за представяне на предложения – EACEA/19/11 – Подпомагане на цифровизацията на европейските киносалони
  Краен срок: 15 септември 2011 г. (дата на пощенското клеймо)
  Настоящата покана е насочена към европейските независими оператори на киносалони, чиято основна дейност е прожектирането на филми.
  Кандидатите трябва да са установени в една от следните държави:
  – 27-те държави-членки на Европейския съюз,
  – държавите от ЕИП, Швейцария или Хърватия.
  Кандидатстващите организации трябва:
  – да бъдат премиерни киносалони (показващи европейски премиерни филми в рамките на максимум дванадесет месеца след националната им премиера),
  – да са били отворени за широката публика най-малко 3 години,
  – да притежават система за продажба на билети и за регистрация,
  – да имат най-малко един екран и 70 места,
  – да са представили 520 прожекции годишно за постоянно действащите киносалони (т.е. киносалони, работещи най-малко в продължение на 6 месеца годишно), 300 прожекции годишно за кинотеатрите с една зала (30 прожекции месечно) и най-малко 30 прожекции месечно за летните киносалони/киносалоните на открито (киносалони, работещи в продължение на по-малко от 6 месеца годишно),
  – да са имали най-малко 20 000 зрители през последните 12 месеца или 20 000 посетители, закупили билети при нормална цена.
 • НОВО: Покана за представяне на предложения – EACEA/16/11 – В рамките на програмата „Учене през целия живот“ – за насърчаване на интегрирането на ромите във и чрез образованието
  Краен срок: 16 септември 2011 г. (за дата на изпращане се счита датата на пощенското клеймо)
  Получателите могат да бъдат неправителствени организации (НПО), работещи в областта на интеграцията на ромите, други публични органи и организации на заинтересовани лица, национални министерства, отговорни за образованието и обучението, училища, други органи за обучение, функциониращи в държавите-членки.
  Кандидатите трябва да са установени в една от следните държави:
  – 27-те държави-членки на Европейския съюз,
  – държавите от ЕИП/ЕАСТ: Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария,
  – страните кандидатки за членство в ЕС: Хърватия, Турция.
  Допустими дейности и продължителност
  – Обучение на учители и медиатори в общността;
  – Проекти за сътрудничество за изграждане на капацитет;
  – Проекти за сътрудничество (напр. за взаимно обучение и провеждане на открити уроци за обмяна на опит, разширяване, увеличаване или широко използване на най-добри педагогически практики, практики в помощните училища и практики за наставничество);
  – Действия в сферата на повишаването на осведомеността и разпространението, които могат да включват също така и характеристики, свързани с равни възможности и образование за гражданите;
  – Работа в мрежа.
  Максималната продължителност на проекта е 12 месеца. Дейностите трябва да започнат задължително между 1 януари 2012 г. и 31 март 2012 г.
  Общият бюджет, определен за настоящата покана, възлиза на 584 000 евро при максимална сума на безвъзмездните средства в размер на 150 000 евро за всеки отделен проект.
 • НОВО: Покана за отпускане на средства за политически партии на европейско равнище
  Краен срок: 30 септември 2011 г.
  Европейският парламент обяви покана за представяне на проекти за отпускане на средства за политически партии на европейско равнище. Основната цел на поканата е подпомогне годишната работна програма на бенефициентите.
  Източник: /www.dnevnik.bg/evropa
 • НОВО: Покана за отпускане на средства за политически фондации на европейско равнище
  Краен срок: 30 септември 2011 г.
  Европейският парламент отправя покана за представяне на предложения за отпускане на средства за политическите фондации на европейско равнище. Основната цел на настоящата покана е да се подпомогне годишната работна програма на бенефициера.
  Източник: /www.dnevnik.bg/evropa
Advertisements
Категории:Uncategorized
 1. Все още няма коментари.
 1. No trackbacks yet.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: