Начало > Uncategorized > ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


 • НОВО: Покана за представяне на предложения – „Подкрепа за информационните мерки в областта на Общата селскостопанска политика“ – Прилагане на информационни мерки по бюджетен ред 05 08 06 за 2012 г.
  Краен срок: 30 септември 2011 г.
  В контекста на настоящата покана за представяне на предложения Комисията желае да даде предимство на действията, за които се смята, че ще имат значително отражение, които са иновативни и творчески и са насочени не само към хората от селските райони, но и към цялото общество.
  Тези мерки трябва да подчертават ролята и ползата от ОСП като обща политика на ЕС, която отговаря на нуждите и очакванията на обществото и чиито цели са:
  – да посрещне по-добре предизвикателствата за продоволствената сигурност, изменението на климата, устойчивото използване на природните ресурси и балансираното териториално развитие,
  – да помогне на селскостопанския сектор да се справи с последиците от икономическата криза и нарасналата нестабилност на селскостопанските цени,
  – да допринесе за развитието на посочения в стратегията „Европа 2020“ интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.
  С настоящата покана за представяне на предложения Комисията желае да подкрепи два типа интегрирани мерки за обществена комуникация:
  – на национално равнище, като обединява различни партньори около съвместен широкомащабен проект,
  – на европейско равнище, в максимален брой държави-членки, за да засили въздействието от нея.
  Информационните мерки следва да имат за цел:
  – да повишат осведомеността относно ОСП и нейната история и развитие, както и перспективите за развитието ? в рамките на предложенията за реформа в засегнатата държава- членка/на европейско равнище,
  – да възбудят интереса на широката общественост, особено в градските райони, към ролята на селското стопанство и развитието на селските райони в нашето общество като се изтъкне значението на многостранните функции, изпълнявани от селскостопанските производители.
  Информационните мерки следва да бъдат под формата на мащабни информационни кампании, включващи една или повече дейности като тези, посочени по-долу:
  – изготвяне и разпространение на мултимедийни и/или аудио- визуални материали с иновативен и оригинален характер (радио- и/или телевизионни програми от типа риалити програми, предавания-дебати, клипове и др …),
  – обществени информационни кампании на места с голям трафик (метростанции, гара и т.н.),
  – мероприятия от типа „ферма в града“ и т.н.,
  – медийни мероприятия,
  – конференции, семинари и специализирани работни групи насочени към ясно определена целева група.
  Целевите групи в рамките на настоящата покана за представяне на предложения са широката общественост (основно младежи, живеещи в градските райони), медиите, гражданското общество и заинтересованите лица в селските райони.
  Настоящата покана за представяне на предложения се отнася за информационни мерки, които ще бъдат осъществени (т.е. изготвяне, прилагане, контрол и оценка) в рамките на периода 1 март 2012 г.-28 февруари 2013 г., но чиито изпълнение трябва задължително да се извърши през 2012 г.
  Общ прогнозен бюджет – 3 250 000 евро.
  Безвъзмездното финансиране, което може да бъде поискано от Комисията, е между 100 000 евро и 500 000 евро (включително фиксираната сума за разходите за персонал) за действията, посочени в точка 2.2. Финансирането от Комисията за подбраните кандидатури не надвишава 50 % от общите допустими разходи, като не се включват разходите за персонал. Последните са предмет на допълнително фиксирано финансиране от максимум 10 000 евро за мерките, за които общите допустими разходи (без фиксираната сума за разходите за персонал), не надхвърлят 400 000 евро, и максимум 25 000 евро за мерките, за които общите допустими разходи (без фиксираната сума за разходите за персонал), са между 400 000 евро и 950 евро евро.
  За информационни мерки от изключителен интерес и ако кандидатът го посочи в заявлението, процентът на финансиране от Комисията може да достигне 75 %.
 • НОВО: Покани за представяне на предложения и обявяване на награда по работните програми за 2011 и 2012 година на Седмата рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности
  Отправят се покани за представяне на предложения и обявяването на награда по работните програми за 2011 и 2012 година „Сътрудничество“, „Идеи“, „Хора“ и „Капацитети“ на Седмата рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007-2013 г.).
 • НОВО: BG161PO001/1.2-01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради”
  Краен срок: 31 януари 2012 г, 16:00 ч.
  Настоящата схема цели:
  – да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради в 36 градски центрове;
  – да се изпълнят мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в 36 градски центрове.
  Схемата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектът ще се изпълнява на територията на Република България, в рамките на 36 градски центрове съгласно ОПРР.
  Конкретен бенефициент по настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е дирекция „Жилищна политика" в Министерство на регионалното развитие и благоустройството, която е отговорна за прилагането на жилищната политика в РБългария.
  Дейностите, които ще получат подкрепа в рамките на проекта са:
  – Извършване на обследвания за енергийна ефективност;
  – Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради (топлинна изолация, подмяна на дограма, локални инсталации и/или връзки към системите за топлоснабдяване, газоснабдяване и др.).
  Общият размер на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 50 109 139,11 лева.
 • НОВО: Грантове “Овластяване на ромските жени”
  Краен срок: 8 август 2011 г.
  Инициативата е отворена за предложения от ромски неправителствени организации и организации, работещи за ромите, ръководени от жени от ромски произход, или в които жени от ромски произход заемат по-високи управленски позиции, в страните-участнички в Десетилетието на ромското включване: Албания, България, Босна и Херцеговина, Хърватия, Чешката република , Унгария, Македония, Черна гора, Румъния, Сърбия, Словакия и Испания.
  "Отворено общество" Ромски инициативи "ще предостави до 10 000 щ.д. на един проект. Всеки кандидат може да представи едно предложение по настоящата покана за представяне на предложения.
 • НОВО: Конкурс за годишни грантове на USIP 2011
  Краен срок: 3 октомври 2011 г.
  Институтът на САЩ за мир (USIP) подкрепя проекти за изграждане на мира, управлявани от организации с нестопанска цел, включително на образователни институции, изследователски институции, и организациите на гражданското общество.
  Ежегодният конкурс за безвъзмездна помощ подкрепя иновативни проекти за изграждане на мира, включващи научни изследвания, идентифициране на обещаващи модели и ефективни практики, развитие на ресурси и инструменти, развитие на програми за образование, обучение и диалог, както и производство на филми, радио програми, и други медии. Програмата за безвъзмездна помощ финансира проекти, фокусирани върху предотвратяване, управление и разрешаване на ожесточени конфликти и насърчаване на изграждане на мира. USIP приветства предложенията на интердисциплинарен или мултидисциплинарен характер.
  Тематичните области на интерес за USIP включват, но не се ограничават до:
  – Анализ и предотвратяване на конфликти;
  – Посредничество и разрешаване на конфликти;
  – Операциите за мир и стабилност след конфликт;
  – Религия и изграждане на мир;
  – Жени и момичета в конфликти и изграждане на мира;
  – Върховенство на закона и преходно правосъдие;
  – Икономики и конфликти;
  – Социални, психологически и физически въздействия на войната и конфликтите;
  – Медии и конфликти.
  USIP може да предоставя безвъзмездна подкрепа за неправителствени организации и лица, както от САЩ и чужбина, включително образователни институции след средното и на средното образование, обществени и частни образователни институции, библиотеки.
  Повечето безвъзмездни помощи USIP имат продължителност от една до две години. Най-много грантове са в диапазона от 50 000 до 120 000 щ.д..
 • НОВО: Поетичен конкурс "Свищовски лозници" 2011 за автори от цялата страна
  Краен срок: 10 септември 2011 г.
  Във връзка с празниците на града, които ще се проведат на 23, 24 и 25 септември 2011 година, Община Свищов обяви Традиционния поетичен конкурс "Свищовски лозници".
  В конкурса могат да участват автори от цялата страна.
  Конкурсът е напълно анонимен.
  Всеки автор може да участвува с по едно непубликувано стихотворение, изпратено в три еднообразни екземпляра в печатен вид на машина или в компютърна разпечатка. Ръкописи не се приемат. Всяко стихотворение се придружава от малък плик с трите имена, адреса и телефон за връзка с неговия автор.
  Изпратете творбие си на на адрес:
  5250 гр. Свищов,
  област В. Търново,
  ул. “Д. Г. Анев” № 2а,
  редакция на вестник “Дунавско дело”,
  за конкурса.
 • НОВО: Поетически конкурс "Любовен човек" за автори, пишещи на български език
  Краен срок: 15 август 2011 г.
  E L I T, Сайт за литература обявява поетически конкурс "Любовен човек".
  Конкурсът е явен.
  Право на участие имат всички пишещи на български език, в която и да е точка от света.
  Участниците трябва да изпратят до 3 (три) свои стихотворения в прикачен файл в .doc, придружени с име, телефон, пощенски и електронен адрес на имейл:
  luboven_chovek
  след платена такса от 3 лв. (1,5 евро) по сметка в лева:
  BG 65SOMB 9130 10 37138901 BIC SOMBBGSF
 • НОВО: Пети национален фестивал на старата градска песен “Пей сърце” – Кюстендил, 3 и 4 септември 2011 г.
  Краен срок: 25 август 2011 г.
  Фестивалът е с конкурсен характер и се провежда в рамките на два дни.
  Фестивалът се провежда в 3 раздела:
  I. Индивидуални изпълнители – свободна програма до 8 мин.
  II. Групи /до 10 човека/ – свободна програма до 12 мин.
  III. Групи /над 10 човека/ – свободна програма до 12 мин.
  Заявките си изпращайте на адрес:
  п.к. 2500 гр.Кюстендил
  ул. Отец Паисий №11
  читалище “Братство”
  или на е-mail: chitalishte
 • НОВО: Конкурс "Разказите и спомените в моя род" в гр. Никопол
  Краен срок: 10 август 2011 г.
  НЧ “Напредък 1871" – гр. Никопол обявява за втори път конкурс с награди за документален разказ на тема – „Да накараме миналото да заговори чрез разказите и спомените в моя род". Центърът "Приятели на краезнанието и пазители на историческата и културна памет на родния край" към НЧ “Напредък 1871" – гр. Никопол, инициатор на конкурса бе създаден в рамките на инициативата "Никополските будители – големият капитал на малкия град" по проект "Активни граждански общности чрез читалищата в България" на Платформа АГОРА, финансиран от Фондация "Америка за България".
  Изискванията за участие в конкурса са:
  – Възраст – без ограничения;
  – Обем – не повече от 3 стр., формат – А4;
  – Да бъде придружен с една или няколко снимки в подкрепа на съдържанието;
  – Разказът пряко или косвено да бъде свързан с гр. Никопол;
  – Авторът носи отговорност за неговата достоверност;
  Можете да изпращате разказите си на адрес:
  НЧ "Напредък 1871", ул. "Хр. Ботев" №6, гр. Никопол 5950
  или на e-mail: napredak1871nl
 • НОВО: Конкурс „Нашето общо Черно море – 2011“
  Краен срок: 25 октомври 2011 г.
  Акцент на конкурса – гражданската активност и ангажираност с опазването на Черно море и черноморското крайбрежие
  Поредното девето издание на конкурса традиционно насочва участниците към темата за опазването на Черно море от замърсяване и прилагането на националната и европейска политика в областта на опазването на околната среда, както и към регионалните дейности, насочени към подобряване на екологичното му състояние и съхраняването на морските и крайбрежни ресурси. Конкурсът утвърждава Международния ден на Черно море 31 октомври като дата от екологичния календар за активизиране на общественото участие в решаването на проблеми, свързани с околната среда и устойчивото развитие на Черно море и региона.
  Специфичен акцент на конкурса през 2011 г. са гражданската активност и ангажираност с опазването на Черно море и черноморското крайбрежие, доброволчеството, опазването на биологичното разнообрание на Черно море и черноморското крайбрежие и изграждането на националната мрежа Натура 2000.
  Както и в предишните издания на конкурса ще бъдат отличени медийни творци в три категории: електронни медии, печатни медии и фотография. В конкурса могат да бъдат представени за участие материали, публикувани или излъчени от 1 ноември 2010 г. до 25 октомври 2011 г., крайната дата за представяне на материали.
  Организатори:
  Черноморска мрежа на неправителствените организации в сътрудничество с медийни и НПО партньори
 • НОВО: Втори конкурс за написване на нови творби за духов оркестър
  Краен срок: 30 август 2011 г.
  Конкурсът има за цел да стимулира развитието и да популяризира изявите на българската духова музика; да даде възможност за създаване на нови творби – хора на фолклорна основа и маршове, за духов оркестър и изпълнението на наградените творби на Празниците на духовите оркестри “Дико Илиев” – Монтана. Конкурсът е анонимен.
  Всеки композитор може да участва в него с не повече от една творба – едно хоро или един марш, представени като партитура. Желателно, но не задължително е към партитурата да бъде приложен демо запис на компактдиск в аудио формат.
  В конкурса могат да участват композитори, без възрастови ограничения.
  Творбите, изпращани от участниците в конкурса, трябва да бъдат специално създадени за конкурса, да не са публикувани и публично представяни.
  Изпращаните от авторите творби трябва да бъдат съобразени с възможностите за изпълнение от среден и голям духов оркестър.
  Върху партитурата и на компактдиска с демо записа на изпращаната творба не трябва да фигурират имената на творбата и автора. Партитурата и компактдискът с демо записа трябва да бъдат придружени с отделно запечатан плик, съдържащ подписаната от автора апликационна форма, публикувана в интернет-страницата на конкурса, с данни за името на творбата, името на автора, адрес за кореспонденция, както и съгласие за приемане условията на този правилник.
 • НОВО: Национален литературен конкурс „Яна Язова" Лом 2011
  Краен срок: 9 септември 2011 г.
  Конкурсът е анонимен.
  Литературен жанр – разказ, който не е награждаван на други конкурси.
  До три литературни творби в три екземпляра.
  Размер на творбата – до пет машинописни страници.
  Възраст – от 14 до 35 години.
  Материалите да се изпращат в плик на адрес:
  3600 гр. Лом, ул. Славянска №1, Румяна Кръстева – библиотекар в НЧ "Постоянство"
  За въпроси, свързани с конкурса:
  biblioteka_lom
  тел.: 0971/66472
 • НОВО: Конкурс за малки проекти на тема „Мисия Гора“ по повод Международна година на горите за членове на БДЗП
  Краен срок: 1 август 2011 г.
  Фондът за малки проекти на БДЗП се финансира от членовете на БДЗП. 70% от събрания годишен членски внос на организацията се реинвестира в проекти на членовете на БДЗП. Проекти се финансират до изчерпване на фонда, който за 2011 г. е 5000 лева.
Advertisements
Категории:Uncategorized
 1. Все още няма коментари.
 1. No trackbacks yet.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: