Начало > Uncategorized > ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


 • НОВО: Конкурсна процедура за набиране на проектни предложения 33.8 – 2011 с финансовата подкрепа на Ромски образователен фонд – Будапеща
  Краен срок: 18 август 2011 г.
  Главната цел на конкурсната процедура е подпомагането на общините в осъществяването на образователна интеграция на учениците от обособени ромски квартали в приемни училища, както и насърчаването на партньорствата между местни власти и НПО в изпълнение на заложените цели и приоритети в Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.
  Максималната стойност на един проект е 40 000 лева.
  Приоритет 1: Пълноценна интеграция на ромските ученици чрез извеждане на ученици от обособени ромски квартали и създаване на условия за равен достъп до качествено образование извън тях

1.1. Проекти, насочени към подпомагане процеса на интеграция на учениците от ромски произход.
1.2. Проекти за подобряване на училищната среда в приемните училища.
1.3. Проекти, насочени към адаптацията на учениците, за които българският език не е майчин.

Приоритет 2: Подпомагане на средищните училища за гарантиране на достъп до качествено образование в тях

2.1. Проекти за повишаване на квалификацията на учители за работа в мултиетническа среда.
2.2. Проекти за въвеждане и развиване на целодневни форми на обучение.
2.3. Проекти за въвеждане и развиване на полуинтернатни групи (ПИГ).

 • НОВО: Конкурс за оценители на проектни предложения по КП 33. 8 – 2011 по проект, финансиран от Ромски образователен фонд, на тема: „Подкрепа за институционализиране процеса на десегрегация в Република България”
  Краен срок: 13 август 2011 г.
  Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства обявява конкурс за оценители на проектни предложения по КП 33.8-2011 по проект, финансиран от Ромски образователен фонд, на тема „Подкрепа за институционализиране процеса на десегрегация в Република България". Оценяването на проектите ще се проведе през месец август 2011 г.
 • НОВО: BG051PO001-7.0.02 "Без граници – Компонент 2"
  Краен срок: 03.06.2013 г., 16.00 ч.
  Целта на процедурата е: Да изгради платформа, която да позволи на всички заинтересовани организации и институции да ползват опита на EQUAL, както и да обменят идеи и планове за най-доброто използване на финансовата помощ на ЕСФ в следните области: заетост, образование и обучение, социално включване, добро управление на проекти и програми.
  Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 10 000 000 лв.
  По поканата могат да кандидатстват:
  – Министерство на труда и социалната политика,
  – Министерство на образованието, младежта и науката,
  – Министерство на здравеопазването,
  – Държавна агенция за закрила на детето,
  – Агенция за социално подпомагане,
  – Агенция по заетостта,
  – Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда",
  – Агенция за хората с увреждания,
  – Национален институт за помирение и арбитраж,
  – Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства,
  – Звена на гореизброените институции, съгласно чл. 5, ал. 2 и §1, т.8 от Допълнителните разпоредби на ПМС № 121/31.05.2007г.
 • НОВО: BG051PO001-1.1.08 – "Обучение и адаптация"
  Краен срок: до 16:30 часа на 20.09.2011 г.
  Цел на настоящата процедура: Целта на процедурата е да се даде възможност на лицата, изтърпяващи наказание, лишаване от свобода, да повишат възможностите си за активно поведение на пазара на труда и да подпомогне процеса на реинтеграцията им чрез включване в курсове за професионална квалификация и адаптирането им към външната среда, след изтърпяване на съответното наказание.
  Максималният бюджет на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е в размер на 5 500 000 лв.
  Конкретен бенефициент: Агенция по заетостта
  Място на изпълнение: на територията на затворите в Белене, Бобов дол, Бургас, Варна, Враца, Ловеч, Пазарджик, Плевен, Пловдив, София, Стара Загора, и Сливен и Бойчиновци.
 • НОВО: Сдружение Вело-Русе обявява конкурс за лого на сдружението
  Краен срок: 25 август 2011 г.
  Сдружение Вело-Русе, регистрирано по ЗЮЛНЦ, Булстат: 176090911815, обявява конкурс за лого на сдружението.
  Логото трябва да позволява прилагането му във WEB страницата на сдружението, на бланки на сдружението и на рекламни материали. Логото трябва ясно да е обвързано с названието на сдружението и да в съзвучие с целите на сдружението, а именно: да защитава интересите на всички жители на област Русе, които ползват велосипеда като транспортно средство, за спортни цели и развлечение; да популяризира велосипедния транспорт в големите населени места като неизбежен, жизнено необходим, екологичен, здравословен и финансово изгоден; да превърне Русе във велосипедната столица на Долен Дунав.
  Логото може да е на хартиен носител с размери 10х10 см или да е в растерен формат (png/jpg/gif) минимум 1000х1000 px или да е във векторен формат(cdr).
  Класираното на първо място предложение ще бъде откупено за 100 лв. и ще бъде обявено по време на Европейската седмица на мобилността от 16.09. до 22.09.2011 г. в град Русе.
  Срокът за представяне на предложенията е 25.08.2011г. Предложенията могат да се изпращат по електронен път на адрес ruse
  Резултатите от конкурса ще бъдат обявени до 02.09.2011 г.
  За повече информация използвайте тел. 0879 048533 или е-майл: ruse
 • НОВО: Младежки конкурс за есе на тема: „Ела, какъвто и да си!”
  Краен срок: 31 август 2011 г.
  „Ела, и пак ела.
  Какъвто и да си,
  Неверник и да си или на огън да се кланяш,
  Езичник и да си…
  И сто пъти дори да си се вричал
  От сто обета да си се отричал…
  Тази врата не e врата без надежда.
  Ела такъв, какъвто си….”
  Джеляледдин Руми – Мевляна
  Конкурсът има за цел да насърчи креативността и гражданската позиция на младите хора, като им даде възможност да споделят и да съпреживеят своето разбиране за незагубващата своята актуалност тема за толерантността. Очакването на организаторите е философско – естетическият и либерално – демократичният тласък на мисълта, който предизвикват думите на великия философ и поет Джеляледдин Руми, да се превърне в нов прочит на неговото творчество през призмата на съвременните демократични ценности.
  Темата на есето е провокирана от събитията, които се случват в страната и е насочена към преодоляване на дефицитите в гражданското общество, към акумулиране на толерантност и приобщаване на повече млади хора към ценностите на демокрацията.
  Конкурсът се организира от Младежко ДПС.
  Участници в конкурса могат да бъдат всички български граждани между 16 и 35 години, независимо от страната по местоживеене.
  Есетата могат да бъдат написани на един от следните езици: български, турски, английски.
  Критерии за оценка:
  – авторски текст, изразен в есеистична форма;
  – съдържание, подчинено на основната идея в цитата;
  – оригиналност в изразните средства;
  – спазени книжовни норми на езика, на който е написано есето;
  – спазени срокове и условия за участие;
  – посочени данни за участника – трите имена, възраст, адрес и телефон за обратна връзка.
  Обем: до четири стандартни страници.
  Награди:
  – Първа награда – 500 лева
  – Втора награда – 300 лева
  – Трета награда – 200 лева
  Класираните на първите десет места ще имат възможността да посетят гр. Коня, Република Турция – мястото, където е живял и творил Джеляледдин Руми.
  Краен срок за изпращане на творбите: 31 август 2011 г.
  на е-мейл: secretary
  Имената на наградените автори ще бъдат обявени през втората половина на месец септември на сайта на Младежко ДПС.
  При съгласие от страна авторите най-добрите творби ще бъдат публикувани на горепосочения сайт.
 • НОВО: Урбанотопия – по-добрият град не е утопия
  Интернет платформа за подаване на сигнали за проблеми в София и Загреб.
  Интернет сайтът е вече готов и ще го стартираме с 3 обучения за жители на София, които ще проведем на 1 август (понеделник), на 2 август (вторник) и на 3 август (сряда) в Унгарския културен институт.
  Искаме да ви поканим в една от трите вечери за да поработим заедно за един по-чист и смислен град. На срещите сме поканили и представители на отговорните институции. Ще подадем първите сигнали през urbanotopia.eu и ще помислим как да я оптимизираме и развием. Ако имате възможност, си вземете и личния компютър, в залата има интернет.
  Очакваме ви в Унгарския културен институт (София, ул. Аксаков 16, карта ) в 18:00 ч. на:
  – 1 август 2011 г. (понеделник);
  – 2 август 2011 г. (вторник);
  – 3 август 2011 г. (сряда).
  За де се регистрирате, пратете мейл за потвърждение с предпочитаната от вас дата и телефон за контакт на peruz
  За повече информация се свържете с нас на peruz, тел.: 02/ 987 47 48, моб. тел.: 0887 584 568, 0888 174 804.
 • НОВО: Институт за обучение по женски човешки права
  Краен срок: 31 юли 2011 г.
  Обучението ще се проведе в България в периода 2011-2013 г. и ще бъде разделено на четири сесии. То е предназначено за млади адвокати от Централна и Източна Европа и Новите независими държави (CEE/NIS). Задължително е участниците да са завършили право и да владеят добре английски език.
  Попълненият формуляр за участие в WHRTI и съпътстващите го документи трябва да се изпратят на Фондация „Български център за джендър изследвания” до 31 юли на e-mail адрес: office
  или на адрес:
  София 1000
  П.К. 938
  България
  Формуляр за участие
 • НОВО: Курс за обучение – Срещу расизма, расовата дискриминация, ксенофобията и свързаната с тях нетолерантност, 9 – 15 октомври 2011 г., Балатон, Унгария
  Краен срок: 15 август 2011 г.
  Могат да участват ръководители на проекти, млади хора, младежки лидери, младежки работници, младежи от държавите-членки на ЕС.
  Няма такса за участие. 50% от пътните разходи; 100% за настаняване и храна се покриват.
  Изпратете попълнения Формуляр на адрес:
  ул. Поп Богомил 1, офис 27,
  1202 София
  Или
  ida.international
 • НОВО: Международен курс по радиомениджмънт 2012 г., : 28 май – 8 юни 2012 г., Холандия
  Краен срок: 15 септември 2011 г.
  Курсът е предназначен за мениджъри в държавни, частни или търговски радиостанции.
  Курсът ще се фокусира върху знания, умения и нагласи, необходими от мениджърите на организационно и ведомствено равнище в радиожурналистиката и програмиране. Внимание ще бъде отделено и на редакционното и финансово управление, както и на ролята, която иновациите и обратната връзка могат да играят в подобряване на качеството на журналистическите програма и продукция, както и в мотивиране и развитие на персонала. Участниците ще се запознаят с инструменти за анализ на по-широката организационна и медийна среда, и как това се отразява на политиката за управление и вземане на решения на ниво отдел. Участниците ще бъдат в състояние да формулират приноса, който имат мениджърите за организационно развитие, както и за ефективно набирането на персонал и подобрена производителност н, например чрез систематична оценка на персонала и обучение.
 • НОВО: Море от думи – Международен конкурс за кратък разказ
  Краен срок: 31 юли 2011 г.
  Фондация "Анна Линд" и Европейският институт на Средиземно море отправят покана за четвъртото издание на международния конкурс за кратък разказ "Море от думи", насочен към младите хора от 43 страни на Евро-средиземноморското пространство.
  Конкурсът е насочен към създаването на къси разкази, с акцент върху въпросите на участие, гражданството и демокрацията, с цел да бъде показана различна чувствителност и реалности в Евро-средиземноморския регион, от гледна точка на оглед на младежите, които живеят там.
  Конкурсът е насочен към младите хора на възраст под 30 години, граждани на 43 страни от Евро-средиземноморското пространство.
  Разказът не може да надвишава дължина от 2500 думи и може да се напише в някой от официалните езици на страните-участнички. Разказите трябва да бъдат оригинални и непубликувани творби. Те трябва да са насочени към въпроси, свързани с междукултурния диалог, главно от политическо, социално-културно, икономическо и екологично естество.
  Авторите трябва да поставят личните си данни (имена и презимена, място на раждане, националност, пощенски адрес и електронна поща) заедно с представените разкази.
  Разкази могат да се изпращат по електронна поща до 12 часа полунощ на 31 юли 2011 г.
  Всички разкази трябва да бъдат изпратени на следния е-мейл адрес: concurso
 • НОВО: Награди на Международния съвет за глобално образование 2011
  Краен срок: 31 юли 2011 г.
  Международният съвет на CCLP Worldwide анонсира втората година от програмата за награди, чиято цел е да се признае приносът на лица, организации и други като инициатори при издигане на образованието за по-добър живот.
  Наградите се дава като признание на концепция, организационни усилия и всеотдайност към насърчаване и развиване на работата по образование за по-добро препитание. Категориите за участие са:
  1. индивидуален
  2. образователни програми, които дават степен в областта на социалната работа
  3. национални и международни организации.
 • НОВО: Награди „Мир и спорт” 2011, Монако, Франция
  Краен срок: 9 септември 2011 г.
  Награди ще бъдат връчени в седем категории проекти:
  – Най-добър проект за мир от Международната спортна федерация
  – Спортно събитие за мир на годината
  – Неправителствена организация за мир на годината
  – Най-добра инициатива на корпоративна социална отговорност (КСО) на годината
  – Снимка „Мир и спорт” на годината
  – Специалната награда на журито
  – Ново през 2011: Шампион за мир на годината
 • НОВО: "Всеки може да спаси живот!" Видео конкурс за Zooppa
  Краен срок: 13 септември 2011 г. ъ Награди: 1-во място – 5000 долара плюс 2 билета за церемонията по награждаването на Холивуд Гала, 2-ро място – 2000 щ.д.; 3-то място 1 000 щ.д.
  Всеки може да спаси живот! е конкурс за видео, чиято цел е да се повиши осведомеността за това какво е да бъдеш жив донор на органи на MatchingDonors.com. Направете 30-секунден видеоклип, който насърчава, отличава или учи как да бъдем жив донор на органи на MatchingDonors.com.
 • НОВО: Международни награди за отлични постижения в осъществяване на документален филм на IAWRT
  Краен срок: 15 септември 2011 г.
  Могат да участват жени продуценти / директори / писатели.
  Документалните филми трябва бъдат създадени от жени, темата трябва да е посветена на жени.
  Всички творби трябва да са излъчени по телевизия / радио канал или показани на фестивали в периода между октомври 2009 и септември 2011.
  Всички телевизионни документални филми трябва да бъдат представени с английски субтитри, английски глас, или да са придружени от писмен превод на английски език. Радио документите трябва да бъдат представени на английски или с ръкопис, превод на английски език.
  Награди: 1000 щ.д. за всяка медиа.
  Категории: – За радио – с държина 15 – 60 мин.
  – За телевизия – с продължителност до 90 минути.
 • НОВО: Награда за млад изследовател (YIA) на Conquer Cancer Foundation на ASCO
  Краен срок: 28 септември 2011 г.
  Предимства: Общата сума на наградата е 50 000 щ.д. за една година, платима на 1 юли и 1 януари на две равни вноски.
  Наградата за млад изследовател е предназначена да подкрепи предложения за изследвания с клинични фокус.
  В предложенията за наградата за млад изследовател са допустими предклинични ин витро и / или животински проучвания, доколкото резултатите от тези проучвания ще доведат до ориентирани към пациента клинични изследвания.
 • НОВО: Награда за права на жените и на децата на Ginetta Sagan 2011
  Краен срок: 1 октомври 2011 г.
  Награди: 10 000 щ.д.
  Целта на Фонда Ginetta Сейгън към "Амнести Интернешънъл" САЩ е да се отличат и подпомогнат жените, които работят за защита на свободата и живота на жените и децата в райони, където са широко разпространени нарушения на човешките права. Наградата за 2011 г. ще се даде на жена, която работи в името на човешките права на жените и децата.
  Качества на наградената:
  – Основател и / или изпълнителният директор на организация.
  – Застрашена като резултат от дейността си.
  – Доказано ефективна при работа по въпросите за правата на човека.
  – Е довела до значителна промяна в своята страна, регион, или област с работата си.
  – Не е лидер на политическа партия или правителствен служител / работник.
 • НОВО: Грантове за разследваща журналистика
  Краен срок: 15 август 2011 г.
  Грантовете, предоставяни от Фонда за разследваща журналистика, са предназначени за подкрепа на разследващи проекти по целия свят.
  Насърчават се изследвания, включващи отчетността на парвителството, проблемите на околната среда, или местни проблеми с национални последици.
  Дейности „уотчдог” за етнически медии също се насърчават.
  Средният размер на гранта е 5 000 щ.д.
 • НОВО: Фото конкурс "Да опазим бъдещето: Устойчив транспорт и енергетика"
  Краен срок: 31 юли 2011 г.
  Конкурсът на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа конкурс кани фотографи, както професионалисти, така и любители, живеещи в района на OSCE, включително в страните-партньори, да представят до три снимки, илюстриращи значението на развитието на устойчивата енергетика и транспорт.
  Непрофесионални фотографи са особено насърчавани да участват.Всеки участник може да изпрати до три снимки. Снимката би трябвало да улови визията на фотографа на значимостта на устойчивия транспорт и енергия.Всички участници трябва да се регистрират за участие в конкурса чрез попълване и подаване на официална форма.
 • НОВО: Конкурс за награда "Млад европеец на годината"
  Краен срок: 15 октомври 2011 г.
  Германската фондация Heinz-Schwarzkopf-Foundation Young Europe всяка година връчва награда за "Млад европеец на годината". Конкурсът е организиран съвместно с Европейския младежки парламент. Целта му е да отличи младежите, които са допринесли за интеграцията и по-доброто общуване на европейско равнище.
  Конкурсът е насочен към всички млади хора на възраст между 18 и 26 години, които са допринесли за интеграцията и общуването на европейско равнище.
 • НОВО: Грантове за млади изследователи на NG
  Краен срок: текущ до края на годината
  Финансовата подкрепа варира между 2000 щ.д. и 5 000 щ.д.
  Грантовете на National Geographic за млади изследователи предлагат възможност за лица на възраст от 18 до 25 за проучване, консервация и изследване, свързани с проекти, съобразени със съществуващите програми на National Geographic.
  1-ва стъпка:
  – Предварително заявление онлайн форма (ако бъде одобрено, ще Ви бъде изпратен имейл с линк и парола за достъп до онлайн формуляра за кандидатстване;
  – Качване на електронно копие на вашата автобиография (CV) при попълване на формуляра;
  – Подайте вашето заявление най-малко осем месеца преди началтната дата на Вашето изследване.
  Стъпка 2: Подаване на онлайн формуляр
Advertisements
Категории:Uncategorized
 1. Все още няма коментари.
 1. No trackbacks yet.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s

%d bloggers like this: