Начало > Uncategorized > ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


 • НОВО: Програма за трансгранично сътрудничество между България и Турция, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ (CCI 2007CB16IPO008)
  Краен срок: 8 декември 2011 г.
  Стартира набирането на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ. Предвиденият бюджет за настоящата Покана за предложения от двете партниращи страни възлиза на 8 941 025 евро.
  Проектните предложения трябва да попадат в една от двете приоритетни оси:
  1. Устойчиво социално и икономическо развитие
  2. Подобряване на качеството на живот
  Крайната цел на програмата е да се повиши капацитета на местните и регионални власти, неправителствените организации и бизнес асоциации, образователни и културни институции и др. в разработването и изпълнението на съвместни проекти в допустимия граничен регион, който е определен от Програмата както следва: за България (административно ниво NUTS III) – области Бургас, Хасково и Ямбол за Турция (административно ниво еквивалент на NUTS III) – провинции Одрин и Къркларели.
 • НОВО: BG161PO001/1.2-02/2011 "Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение"
  Краен срок: 1 март 2012 г.
  Конкретни бенефициенти – Община Бургас, Община Видин, Община Девня и Община Дупница.
  Дейностите, които ще получат подкрепа в рамките на проекта са:
  – Изграждане на нов сграден фонд, предназначен за социални жилища върху терени 100% общинска собственост, в който да бъдат настанени представители на целевата група;
  – Ремонт, реконструкция и обновяване на съществуващ сграден фонд, 100% общинска собственост, предназначен за социални жилища;
  – Доставка на подходящо оборудване и обзавеждане за горепосочените сгради/помещения, свързано с осигуряване на основни битови условия;
  – Подобряване достъпа за хора с увреждания до гореспоменатите сгради/помещения. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 15 659 106,46 лева.
 • НОВО: Покана за представяне на предложения – EACEA/28/11 – Действие 4.1 – Подкрепа за организации, осъществяващи дейност на европейско равнище в сферата на младежта
  Краен срок: 15 ноември 2011 г.
  Целта е да се подпомогнат организации, които чрез своите постоянни, обичайни и редовно осъществявани дейности допринасят за целите на програмата "Младежта в действие". Тези дейности трябва да допринасят за насърчаване на участието на младите хора като граждани в обществения живот и обществото, както и в разработването и осъществяването на действия за европейско сътрудничество в широкообхватната сфера на младежта.
  Целта на поканата за представяне на предложения е подбор на организации за сключване на споразумения за безвъзмездни средства за оперативни разходи за бюджетната година 2012.
 • НОВО: Еразъм за млади предприемачи
  Краен срок: 17 октомври 2011 г.
  Поканата има за цел и да подкрепи действията на организации, които подпомагат мобилността на новите предприемачи. Максималната продължителност на проектите е 21 месеца. Те трябва да започват на 1 май 2012 г.
  Поканата е насочена към лица, възнамеряващи да започнат собствен бизнес, и към предприемачи, започнали дейността си наскоро. Те трябва да са със седалище в една от държавите-членки на ЕС.
  Своите предложения могат да представят всички публичноправни или частноправни субекти, работещи в сферата на подпомагането на бизнеса. Това може да са:
  – публичноправни субекти с отговорности в сферата на икономическите въпроси, предприятията, подпомагането на бизнеса и други свързани области,
  – търговско-промишлени палати, занаятчийски камари или сходни организации,
  – организации за подпомагане на бизнеса, центрове за стартиращи фирми и бизнес инкубатори,
  – бизнес сдружения и мрежи за подпомагане на бизнеса,
  – публичноправни и частноправни субекти, предлагащи услуги за подпомагане на бизнеса.
  Кандидатите могат да действат самостоятелно или в консорциум. Консорциумите следва да бъдат съставени от поне два независими правни субекта от една и съща страна или от различни държави-членки на ЕС.
  Общият бюджет, предназначен за съфинансирането на проекти е 4 300 000 евро. Финансовата помощ от ЕС не може да надвишава 90 % от общата сума на допустимите разходи.
  При партньорствата безвъзмездните средства не могат да възлизат на повече от 180 000 евро, а при индивидуалните кандидатури – на 150 000 евро.
 • НОВО: Започва записването за ученическия преводачески конкурс Juvenes Translatores 2011
  Краен срок: 24 ноември 2011 г.
  Средните училища могат да записват своите ученици за участие в конкурса на ЕС за млади преводачи, наречен "Juvenes Translatores" (което на латински означава "млади преводачи"). Записването продължава до 20 октомври, а формулярът за участие е достъпен онлайн на всички официални езици на ЕС. Конкурсът, който се организира за пета поредна година, ще се проведе на 24 ноември по едно и също време във всички избрани училища. В него могат да вземат участие над 750 училища и учениците, които са родени през 1994 г.
 • НОВО: Литературен конкурс на тема "Писането е лудост"
  Краен срок: 15 октомври 2011 г.
  Мултимедийното списание "Public Republic", с подкрепата на Немско-българското дружество в Хамбург и Дружеството за българо-немски икономически и културни връзки, Германия, организира от 15 септември до 15 октомври 2011 г. литературен конкурс на тема "Писането е лудост". Конкурсът е за художествен текст в една от двете категории: поезия или проза (разказ до 900 думи).
  В конкурса може да участва ВСЕКИ само с ЕДИН ТЕКСТ, като избере САМО ЕДНА от двете категории художествен текст (само поезия или само проза). Задължително условие е творбата да НЕ Е ПУБЛИКУВАНА досега в печатно или интернет издание.
 • НОВО: Студентски конкурс "Проектирай зелената кухня на Bosch!"
  Краен срок: 30 октомври 2011 г.
  "Проектирай зелената кухня на Bosch!" е името на конкурса, който стартира по инициатива на местното представителство на водещия немски концерн. Студенти по архитектура и интериорен дизайн от цялата страна разполагат с 2 месеца, за да проектират кухненско помещение по предварително зададена скица, като използват иновативните немски уреди на марката "Bosch".
  Атрактивни награди очакват победителите в трите категории – Най-ергономична и екологична кухня; Най-оригинален и модерен дизайн и Награда на публиката.
 • НОВО: Национален конкурс за съвременна хореография и пърформанс
  Краен срок: 20 септември 2011 г.
  Фондация "Хюмартс" представя четвъртото издание на Националния конкурс за съвременна хореография и пърформанс.
  Кандидатите трябва да имат поне едно професионално участие.
  Хореографиите трябва да са с времетраене 10-15 мин. и да не са показвани на предишните конкурси.
  Няма ограничение за възраст, музика и изпълнители.
 • НОВО: Нов конкурс за ромски кандидат-студенти в медицински университети
  Краен срок: 2 октомври 2011 г.
  За трета година Фондация "Здравни проблеми на малцинствата" обявява конкурс за избор на кандидат-студенти от ромски произход, които ще бъдат включени в подготвителни курсове за кандидатстване в медицинските университети в България. Обучението се реализира по проект, финансиран от Ромския образователен фонд (РОФ).
  Конкурсът е отворен за ученици, които през учебната 2011-2012 са в XI или в ХІІ клас, както и за млади хора, завършили средното си образование през последните 3 години.
 • НОВО: Програма за научен обмен между Швейцария и новите страни членки на ЕС (Sciex-NMS), в рамките на Тематичен фонд "Стипендии"
  Краен срок: 1 ноември 2011 г.
  Програмата за научен обмен (Sciex-NMS) има за цел намаляване на икономическите и социални неравенства в рамките на разширения ЕС чрез засилване на научния капацитет на изследователи от новите страни- членки на ЕС и подпомагане на устойчиви изследователски партньорства между новите страни – членки и Швейцария. Тя се отнася за докторанти, членове на научноизследователски екипи в допустимите български институти за финансова помощ по Sciex Doctoral Candidate Fellowship и научни работници с докторска степен от допустимите български институти по Sciex post-doc Fellowship.
 • НОВО: Грантове на Европейската младежка фондация
  Краен срок: 1 октомври 2011 г.
  Категории:
  А. Международни младежки срещи (категория А),
  Б. Младежки дейности, различни от срещи (категория Б)
  Могат да кандидатстват:
  – Международни неправителствени младежки организации или мрежи
  – Национални или местни младежки неправителствени организация или мрежи
  – Неправителствени структури, участващи в работата с младежта
 • НОВО: Награда за жени иноватори на ЕС
  Краен срок: 20 септември 2011 г.
  Европейската комисия стартира конкурс за награда на три жени новатори, които са постигнали изключителен иновации и са ги реализирали на пазара.
  Наградата има за цел да повиши обществената осведоменост относно необходимостта от повече иновации и повече жени предприемачи.
  Ще бъда връчени:
  Първа награда: 100 000 евро
  Втора награда: 50 000 евро
  Трета награда: 25 000 евро
  Можете да кандидатствате, ако:
  – сте жена, пребиваващи в държава-членка на ЕС или в държава, асоциирана с рамкова програма на ЕС за научни изследвания;
  – сте основател или съосновател на съществуваща и активна компания. (фирмата трябва да е регистрирана преди 1 януари 2009 г., а годишният й оборот трябва да е най-малко 100 000 евро през 2010 г.);
  – Вие / фирмата следва да сте получили или получавате финансиране от прогамата на ЕС за научни изследвания или от CIP;
  – участвате в изследователски и иновационни дейности, свързани със създаването на продукт или услуга, предоставяна от компанията, в която сте основател или съосновател.
 • НОВО: Стипендии за проучвания на Холокоста за кандидати за докторска степен от Източна или Централна Европа
  Краен срок: 30 септември 2011 г.
  Могат да кандидатстват изследователи и млади учени, особено с докторантите с ограничени ресурси от Централна и Източна Европа.
  Специализациите включват стипендия за жилища и дневни разходи, както и пътни до и от приемащата институция. Получателите са отговорни за осигуряване на визи, ако е необходимо.
 • НОВО: Програма за стипендии Радклиф, Харвардски университет
  Краен срок: 3 октомври 2011 г. (хуманитарни науки, социални науки, идкуства), 15 ноември 2011 г. (природни науки, математика)
  Могат да кандидатстват учени, художници и писатели.
  Стипендиите: до 65 000 щ.д. за една година с допълнителни средства за разходи за проект.
 • НОВО: Стипендиантската програма за мир на името на Herbert Scoville Jr.
  Краен срок: 3 октомври 2011 г. (за пролетта на 2011 г.) и 13 януари 2012 г. (за есента на 2012 г.)
  Могат да кандидатстват кандидати с бакалавърска степен и силен интерес към въпросите на мира и сигурността.
  Стипендия: 2 400 щ.д. месечно, здравно осигуряване, пътни разноски до Вашингтон, окръг Колумбия. плюс 500 щ.д., за участие в подходящи конференции.
 • НОВО: Стипендии Oak за човешки права
  Краен срок: 1 ноември 2011 г.
  Могат да кандидатстват професионалисти в областта на правата на човека.
  Стипендия: 32 000 щ.д. стипендия, плюс медицинска застраховка, транспорт, жилище и комунални услуги.
 • НОВО: Конкурс за T-Shirt на "Обединени, за да сложим край на насилието срещу жените"
  Краен срок: 21 септември 2011 г.
  Могат да кандидатстват млади мъже на възраст 18-25 години.
  Награда: Екскурзия до Ню Йорк, САЩ, за получаване на наградата се по случай Международния ден за премахване на насилието срещу жените, 22 ноември 2011 г.
  Поканени са участници от цял свят да използват своята креативност и въображение в създаването на тениска, която би могла да насърчава тази инициатива и ще се насърчи бъдеще без насилие.
 • НОВО: Фотоконкурс "Моментна снимка на демокрацията"
  Краен срок: 1 ноември 2011 г.
  The World Youth Movement for Democracy, младежката мрежа на Световното движение за демокрация, стартирането на Глобален фотоконкурс "Младежта в действие: Моментна снимка на демокрацията".
  Категории за участие са:
  – Изграждане на движение,
  – Демокрация в действие, и
  – Младежта носи промяна
  За всяка категория ще бъдат избрани пет полуфиналисти (общо петнадесет).
  Участниците следва да бъдат не по-млади от 18 и не по-възрастни от 35 години преди 1 ноември 2011 г.
  Приветстват се участниците от цял свят.
  Подайте вашата снимка до 1 ноември 2011 г., онлайн.
 • НОВО: Еко арт награди "Иновации, основани на екологията"
  Краен срок: 30 ноември 2011 г.
  Това е ежегоден конкурс за насърчаване на повече иновации.
  Категории:
  1. Създаване на песен
  2. Литература
  3. Фотография
  4. Изобразително изкуство
  5. Наново използвани материали в изкуство и дизайн
  6. Кратки клипове
Advertisements
Категории:Uncategorized
 1. Все още няма коментари.
 1. No trackbacks yet.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: