Начало > Uncategorized > ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


o НОВО: BG051PO001-4.1.06 “Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система”
Краен срок: 16 януари 2012 г.
Операцията е на обща стойност 7 000 000 лева. За тези средства могат да кандидатстват училища, общини и регистрирани организации с нестопанска цел.
Ще се финансират следните дейности:
1. Идентифициране на отпаднали ученици;
2. Мотивиране на отпадналите за продължаване на образованието чрез информационни кампании;
3. Работа в общността с отпадналите и техните семейства;
4. Преодоляване на социалните пречки пред реинтеграцията на отпадналите ученици: закупуване на учебни пособия, материали и др.;
5. Дейности за наваксване на пропуснатия учебен материал, вкл. допълнителни занимания, допълнителни часове и др.;
6. Допълнителни занимания с децата и учениците, за които българският език не е майчин;
7. Създаване на адаптивна приемна среда в училище: създаване на индивидуални учебни програми за наваксване на пропуснати знания и умения; допълнително обучение на учители и директори за работа с отпаднали ученици;
8. Въвеждане/реализиране на дейности за интеркултурно образование;
9. Реинтеграция на отпаднали ученици в училище и прилагане на механизми за превенция на повторно отпадане, вкл. чрез привличане на помощници на учителя.

o НОВО: BG051PO001-4.1.05 “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”
Краен срок: Текущ в срока на действие на схемата
Операцията е на обща стойност 6 000 000 лева. За тези средства могат да кандидатстват общини, училища, детски градини, висши училища и организации с нестопанска цел, регистрирани съгласно действащото законодателство в Република България.
Ще се финансират следните дейности:
1. Подобряване на вътрешната и външната среда в приемните детски градини и училища, които ще бъдат пряко свързани с дейностите по проекта;
2. Продължаване на процеса по извеждане на децата от сегрегираните ромски училища (вкл. транспортирането им от ромските населени места/квартали/махали до училище);
3. Адаптиране на необхванати от училището ученици към учебния процес;
4. Дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства и техните връстници, в интеграционна мултикултурна среда;
5. Подготовка на децата в ранна детска възраст (3-6 години) за бъдещо пълноценно включване в образователния процес, особено на деца от малцинствени етнически групи. Допълнителни занимания с деца в детските градини, за които българският език не е майчин;
6. Обучение и подготовка на педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда;
7. Организиране и осъществяване на информационни кампании за етническа толерантност в детските градини и училищата.

o НОВО: BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора”
Краен срок: 5 декември 2011 г.
Максималният бюджет на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура за целия програмен период е в размер на 100 000 000 лв.
Допустими дейности:
1. Подбор на училища за включване в настоящата операция;
2. Организиране и провеждане на дейности за развитие на уменията на учениците от подбраните училища в областта на природоматематическите и хуманитарни науки, здравното образование и здравословния начин на живот, както и други ключови компетентности по смисъла на Европейската референтна рамка;
3. Осмисляне на свободното време на учениците, включително през периода на ваканциите, посредством създаване на кръжоци и клубове по интереси в областта на природоматематическите и хуманитарни науки, здравното образование и здравословния начин на живот както и други ключови компетентности по смисъла на Европейската референтна рамка;
4. Разработване и прилагане на програми за ученици с прояви на агресия или насилие; развитие на личните и социални умения на тези ученици с цел ограничаване на подобни явления в подбраните училища.

o НОВО: BG051PO001-2.3.02 “Безопасен труд”
Краен срок: 21 декември 2011 г.
Агенция по заетостта стартира открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG051PO001-2.3.02 "Безопасен труд". Схемата цели подобряване условията на труд в предприятията при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 70 000 000 лева.
Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:
1. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност, общо или на отделни елементи от нея – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ДЕЙНОСТ (трябва да е включена във всяко едно проектно предложение!);
2. Mодернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд;
3. Разработване и придобиване на стандарти за безопасни условия на труд във връзка с въвеждане на ново работно оборудване и технологии;
4. Обучение на служители за безопасна работа с нововъведено работно оборудване и технологии.

o НОВО: Дарителска програма на Мото-Пфое за опазване на природното и културно наследство
Краен срок: 18 ноември 2011 г.
Дарителската програма на Мото-Пфое за опазване на околната среда е отворена за всякакъв вид инициативи за опазване на околната среда и културното наследство – индивидуални или колективни – които са действащи през 2011 г. Проекти, които са в процес на планиране, в идейна фаза, или са приключили, не се взимат под внимание. В програмата могат да участват включително и проекти, чиито автори са млади хора на възраст до 18 години, като в този случай се изисква проектът да се осъществява под ръководството на пълнолетни лица.
Общият награден фонд на програмата е 20 000 лева. Той се разпределя между наградените проекти, като Наградата за националния победител е минимум 10 000 лева.

o НОВО: Покана за проекти за сътрудничество между индустрията и академичните среди
Краен срок: 19 април 2012 г.
Целта на настоящата схема е да насърчи сътрудничеството между бизнеса и академичните среди чрез обучение, кариерно развитие и обмен на опит, в частност в рамките на малките и средни предприятия, както и в другите видове индустрия.
В проектите трябва да участват поне две организации, които да представляват академичните среди и индустрията. Те следва да са от две различни държави членки на Европейския съюз или от асоциирани страни.
Източник: http://www.dnevnik.bg/evropa

o НОВО: Покана за проекти за подпомагане на кариерното развитие на учените „Стипендии Мария Кюри за професионална интеграция”
Краен срок: 18 септември 2012 г.
Необходимо е участниците да кандидатстват по линия на организацията, в която ще се проведе проектът. Тази организация следва да се намира в държава – членка на Европейския съюз (ЕС), или в асоциирана към ЕС държава. Към датата на подаване на молбата кандидатите не трябва да са били повече от 12 месеца за последните 3 години в страната, в която ще се осъществи проектът.
Към датата на подаване на предложения кандидатите трябва да са придобили докторска степен и да имат поне 4 години опит в изследователска дейност.
Източник: http://www.dnevnik.bg/evropa

o НОВО: Покана за съфинансиране на проекти с цел подкрепа на учените
Краен срок: 15 февруари 2012 г.
В рамките на дейностите "Мария Кюри" схемата "Съфинансиране на регионални, национални и международни програми" цели да подпомогне обучението и професионалното развитие на учените, като насърчи създаването на различни стипендиантски програми. Настоящият конкурс е насочен към публични или частни организации, установени в държава членка на Европейския съюз или в асоциирана страна. Те следва да отговарят за управлението и финансирането на поне една стипендиантска програма за обучение на изследователи.
Източник: http://www.dnevnik.bg/evropa

o НОВО: Международен видео конкурс за водата
Краен срок: за регистрация – 30 ноември 2011 г.; за получаване на филмите – 31 декември 2011 г.
По повод на 6-ия Световен форум на водата, който ще се проведе в Марсилия (Франция) от 12 до 17 март 2012 г., Международният секретариат по водите стартира 3-то издание на Международните и филмови събития, посветени на восата (IWFE).
Режисьори, продуценти, заинтересовани страни, студенти, младежи … и всички граждани, които желаят да изразят своето становище по отношение на водата, са поканени да участват в този конкурс.
Международно жури ще раздаде 16 награди (27 600 щ.д. в награди) по време на специална церемония на 6-тия Световен форум за водата.
Конкурсът има 5 категории за участие:
– “Soft Spot” (макс.10 минути) -за 11-16-годишни;
– VideEau (макс.1 минута) – за 17-3-годишни;
– Лични истории – документални филми (до 26 минути), направени от организации на гражданското общество, местни заинтересовани страни и др;
– Научни или образователни филми (до 26 минути);
– Документални филми, направени от професионалисти за прожекция в кината или по телевизията.

o НОВО: Фотографски конкурс: Отражения на културното наследство във всекидневния живот на София
Краен срок: 21 ноември 2011 г.
Фотографският конкурс, подкрепен от Столичната програма „Култура“ и реализиран в подкрепа на кандидатурата на София за европейска столица на културата, има за цел да популяризира културното наследство на София чрез снимки, които отразяват неговото богатство и разнообразие. Важно е да бъдат пресъздадени духа и атмосферата на София и отразени любимите маршрути, гледки и преживявания на авторите.
Основните теми са четири:
– Древният град,
– Зеленият град,
– Шареният град,
– Модерният град.
Очакваме Вашите снимки на e-mail photo
Наградният фонд е 2000,00 лева. Най-добрите 20 фотографии ще бъдат представени на специална изложба.

o НОВО: Годишна награда за журналистика на БТПП
Краен срок: 20 ноември 2011 г.
Обявена е годишната награда за журналистика на Българска търговско-промишлена палата за 2011 година. “С наградите се цели повишаване на авторитета на БТПП и нейните членове, популяризиране на тяхната дейност, постижения и позиции по различни стопански въпроси, осъществяването на по-добра комуникация между БТПП и цялата българска делова общност, насърчаване на развитието й, популяризиране на мисията на БТПП”, пише в съобщението на БТПП.
Наградите се присъждат в два раздела: медии и журналист, по една за всяка категория, като има и възможност за една извънредна награда за изключителен принос на медия или журналист.
Конкурсните материали се предлагат от кандидата в категориите:
1. печатни медии и интернет;
2. репортажи за радио и телевизия.
Материалите трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да са публикувани в периода от 1 декември 2010 до 20 ноември 2011 г;
2. да съдържат статии или публикации, публикувани отделно или като част от поредица.
Конкурсните материали се изпращат по електронен път на pr, по поща (куриерска служба) или на място в сградата на БТПП на адреса на БТПП: София 1058, ул. Искър до 17.00 часа на 20 ноември 2011.

Advertisements
Категории:Uncategorized
  1. Все още няма коментари.
  1. No trackbacks yet.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s

%d bloggers like this: