Начало > Uncategorized > Възможности…

Възможности…


· НОВО: Остават по-малко от 20 дни до крайния срок за конкурса "Хората решават" на ФРГИ!
Краен срок: 22 ноември 2011 г.
Остават по-малко 20 дни до крайния срок, в който можете кандидатствате за финансиране по новия, шести конкурс по фонд „Хората решават” на ФРГИ. Както някои от вас вероятно знаят, идеята на фонда е да финансира инициативи, които решават конкретни проблеми на хората от дадена общност с активното участие на самите хора. Приоритетно ще бъдат подкрепени решения и иновативни методи за отговор на нуждите на определена общност, местното развитие и такива, които водят до постигане на практическа положителна промяна в живота на хората и повишаване на качеството на живот на цялата общност или отделни групи в неравностойно положение.
За фондация “Работилница за граждански инициативи” процесът на развитие на общността означава хората от дадена географска общност или общност, основаваща се на общи интереси да поеме отговорността за постигане на промяна в своето развитие, без да разчитат на правителството, местните власти или някой друг да го направи вместо тях. Промените, които се търсят могат да бъдат в областта на местно развитие и повишаване на качеството на живот, подобряване на среда за живот, стъпки за ограничаване на престъпността и др.
Общият бюджет за безвъзмездната помощ по настоящия конкурс е 50 000 лева.
Максималният размер на безвъзмездното финансиране на един проект е 5000 лева.

· НОВО: Покана за представяне на предложения – EACEA/25/11 – Темпус IV – Реформа във висшето образование посредством международно университетско сътрудничество
Краен срок: 23 февруари 2012 г.
Двата основни инструмента за сътрудничество по настоящата покана за представяне на предложения по програма Темпус са:
– Съвместни проекти: проекти на основата на „възходящ подход“, насочени към модернизиране и реформа на институционално (университетско) равнище. Цел на съвместните проекти е обменът на знания между университети, организации и институции от ЕС и държавите партньорки, а също така и между учреждения в държавите партньорки при необходимост.
– Структурни мерки: проекти, насочени към съдействие за развитие и реформа на системите за висше образование в държавите партньорки, както и към подобряване на качеството и значението им, и към по-голямо доброволно сближаване с достиженията на ЕС. Структурните мерки засягат посреднически дейности в подкрепа на структурните реформи в системите за висше образование, както и разработването на стратегическа рамка на национално равнище.
До получаване на безвъзмездни средства се допускат кандидати юридически лица („правни субекти“), учредени съгласно изискванията на законите преди повече от 5 години в държави-членки на ЕС или в държави партньорки по програмата Темпус.
Кандидатите за Съвместни проекти трябва да бъдат признати от държавата публични или частни висши учебни заведения или асоциации, организации или мрежи от висши учебни заведения, занимаващи се с подпомагане, подобряване и реформа на висшето образование.
Кандидатите за Структурни мерки трябва да бъдат правни субекти, както е посочено по-горе, по отношение на съвместните проекти или национални или международни организации на ректори, преподаватели или студенти.
Седалището на тези институции и организации трябва да е в някоя от следните четири групи допустими държави:
– 27-те държави-членки на Европейския съюз,
– 4-те държави от района на Западните Балкани: Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора, Сърбия, както и Косово,
– 17-те държави от съседните южни и източни райони на Европейския съюз: Алжир, Египет, Израел, Йордания, Ливан, Либия, Мароко, окупираната палестинска територия, Сирия, Тунис, Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Молдова, Руската федерация и Украйна,
– 5-те републики от Централна Азия: Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

· НОВО: Покана за представяне на предложения – EACEA/35/11 – МЕДИA 2007 – Популяризиране/Достъп до пазара
Краен срок: 22 декември 2011 г.
Целите са да се подпомогнат дейности за:
– подобряване на разпространението на европейските аудио-визуални творби, като на европейския аудио- визуален сектор се осигури достъп до професионалните европейски и международни пазари;BG 5.11.2011 г. Официален вестник на Европейския съюз C 322/11
– насърчаване на съвместните дейности на националните организации за популяризиране на филми и аудио-визуални програми,
– насърчаване на изграждането на икономически партньорства между държавите и професионалистите в рамките на програма МЕДИЯ и извън нея и стимулиране на взаимното опознаване и разбирателство.
Максималната продължителност на проектите е 12 месеца.
Дейностите трябва да започнат най-рано на 1 юни 2012 г. и да приключат най-късно до 31 декември 2012 г.

· НОВО: Покана за предствяне на предложения – EACEA/24/11 – МЕДИЯ 2007 – Развитие, разпространение, популяризиране и обучение – i2i Audiovisual
Краен срок: 6 януари 2012 г. за проекти с начална дата най-рано 1 юли 2011 г.; 6 юни 2012 г. за проекти с начална дата най-рано 1 декември 2011 г.
Предложената аудиовизуална продукция:
– трябва да е игрален, анимациионен или документален филм, продуцирани основно от компании, регистрирани в някоя от държавите, които участват в програмата МЕДИЯ,
– трябва да бъде продукция със значително участие на професионалисти в съответната област, които са граждани на държави, участващи в програмата МЕДИЯ, или да имат постоянно местопребиваване в тези държави.
Максималната продължителност на проектите е 30 месеца.
Настоящата покана за представяне на предложения се отнася само за проекти с начало 1 юли 2011 г. – 6 юни 2012 г.
Общият предвиден бюджет, който ще бъде отпуснат за съфинансиране на проектите, възлиза на 3 милиона евро.
Финансовата помощ не трябва да надвишава 50 %-60 % от допустимите разходи.

· НОВО: Първи национален конкурс за православна поезия и проза на тема „ Рождество на Спасителя”
Краен срок: 14 декември 2011 г.
Община Бургас, Сливенска митрополия, Православен храм „Света Богородица” – гр. Бургас и Училищното настоятелство към Общински детски комплекс – Бургас под патронажа на сливенски митрополит Йоаникий организират Първи национален конкурс за православна поезия и проза на тема „Рождество на Спасителя”.
Конкурсът има за цел да поощрява и утвърждава интереса на учениците към литературата и православието. Да се стимулират тяхната творческа изява, любов към изкуството, Бог и православната вяра.
УЧАСТНИЦИ: Ученици от 1-ви до 12-ти клас в 3 възрастови групи от всички училища, школи и извънучилищни звена от страната: 1-ва възр.гр.- 1-4 клас; 2-ра възр.гр.-5-8 клас; 3-възр.гр.-9-12 клас.
Конкурсът е в 2 раздела:
1) Поезия
2) Проза (есе или разказ).
Право на участие имат всички ученици от 1-12 клас. Всеки участник може да представи до 2 стихотворения или 2 произведения в проза.
Възможно е участие и в двата раздела.
Конкурсното произведение трябва да има следната информация:
1) Име, фамилия на участника;
2) Клас, училище, школа( извънучилищно звено);
3) Точен адрес и телефон.
Творбите да са до 2 машинописни страници.
ТВОРБИТЕ СЕ ИЗПРАЩАТ НА:
e-mail: odk_bourgas
Резултатите ще бъдат обявени на 21.12.2011 г.

· НОВО: Програма „Младежта в действие” 2012
Краен срок: 1 февруари, 1 май, 1 октомври
За проекти, подавани на национално ниво, съгласно Ръководството за кандидатстване по Програма „Младежта в действие" са определени три крайни срока за кандидатстване в годината, като крайният срок се отнася до датата на подаване на проектното предложение (пощенското клеймо):
1 февруари – за проекти стартиращи между1 май и 31 октомври
1 май – за проекти стартиращи между 1 август и 31 януари
1 октомври – за проекти стартиращи между 1 януари и 30 юни
В случай че ден, определен за краен срок за кандидатстване е официален почивен ден, то за краен срок се счита първият след него работен ден за НЦЕМПИ.

· НОВО: Национален ученически конкурс за актова рисунка по натура – 2012
Краен срок: 15 март 2012 г.
Националният ученически конкурс за актова рисунка по натура ще се провежда за ученици от цялата страна от средни училища по изкуствата, професионални гимназии и профилирани гимназии в областта на изобразителното изкуство.
В конкурса могат да участват всички ученици в редовна форма на обучение от училищата по изкуства, професионални гимназии и профилирани гимназии в областта на изобразителното изкуство.
Участниците се групират в две възрастови групи:
– от 9 и 10 клас,
– от 11 и 12 клас.

· НОВО: Стипендиантска програма на Фондация "Гети"
Краен срок: 1 февруари 2012 г.
Американският научен център в София иска да Ви информира за стипендиантската програма на Фондация "Гети", САЩ, организирана посредством Съвет на американските изследователски центрове в чужбина (CAORC).
Програмата предоставя възможност за работа по самостоятелен изследователски проект в Алжир или Турция, свързан със следните семинари: Изкуство и археология на свещеното (семинарът ще се проведе в Алжир) и Визуалната култура във Византия (семинарът ще се проведе в Турция).
Кандидатите трябва да са защитили докторска степен или да имат професионален опит в областта на история на изкуството.
Независимите изследвания трябва да бъдат проведени през периода от 9 юни до 16 юли 2012 г.
Стипендията от фондация "Гети" включва пътните и дневни в размер на 7 500 щ.д.
Българските изследователи ще могат да подадат молби чрез Американския научен център в София (ARCS).

· НОВО: Открит конкурс за международна изложба на миниатюри, Сърбия
Краен срок: 15 ноември 2011 г.
Конкурсът е отворен за всички артисти на възраст от 18, независимо от тяхната националност или пол.

· НОВО: Фотоконкурс Flick EU
Краен срок: 30 ноември 2011 г.
Поканата е отворена за любители, жители на балканските страни, на възраст между 18 и 30 години.
Снимката би трябвало да улови как ЕС може да допринесе за развитието на Балканите.
Може да се представи само една снимка от един автор.
Снимката трябва да бъдат изпратени в цифрова форма, като графичен файл с максимален размер 30x40cm на 300 DPI, файлът не трябва да надвишава 10MB.
Най-добрата снимка ще получи награда от 300 евро, най-добрите 20 снимки ще бъдат представени в брошура.

· НОВО: Конкурс "€вропа за твоите мисли"
Краен срок: 25 декември 2011 г.
Могат да участват ученици на възраст 14 – 19 години от Югоизточна Европа.
Награда: 1-во място – 200 евро, 2-ро място 150 евро, 3-то място – 100 евро.
Текстовете не трябва да са били публикувани.
Авторите могат да представят само един кратък разказ.
Можете да пишете на вашия роден език или на английски език.
Текстът не трябва да надвишава 3000 или да е по-кратък от 1000 думи.

· НОВО: Награди „RegioStars" 2013
Краен срок: 20 април 2012 г.
Като част от инициативата „Региони за икономическа промяна", наградите „RegioStars" – 2013 г. целят представяне, разпространение и комуникация на добри иновативни практики, финансирани чрез кохезионната политика на ЕС.
За наградите през 2013 г. приоритет са следните теми:
1. Интелигентен растеж: съвместна дейност на университети за принос към регионалния растеж;
2. Устойчиво развитие: подкрепа на ресурсната ефективност в малките и средни предприятия;
3. Приобщаващ растеж: социални иновации: творчески отговори на предизвикателствата пред обществото;
4. Категория „Градска Звезда": интегриран подход за устойчиво градско развитие;
5. Категория „Информация и Комуникация" : насърчаване на регионалната политика на ЕС чрез кратки клипове.

· НОВО: Конкурс WSIS Project 2012
Краен срок: 20 януари 2012 г.
Български държавни структури, академичната общност, организации на гражданското общество и частния сектор могат да участват в конкурс за проекти в областта на информационното общество на Международния съюз по далекосъобщенията (ITU).
Конкурсът WSIS Project Prizes 2012 е за проекти и програмни документи в 18 категории, сред които са публична инфраструктура, електронно управление, сигурна информационна среда, културно многообразие.
Гласуването за най-добър проект ще бъде до 10 април 2012 г, а наградените предложения ще бъдат обявени на церемония на 15 май 2012 г. в Женева по време на Среща на върха на международната организация.
Наградените проекти ще бъдат включени в справочници за най-добри световни практики в областта на информационното общество и ще бъдат прилагани в други държави.

· НОВО: Фотоконкурс на Би Би Си Художник на Година 2012
Краен срок: 29 февруари 2012 г.
Могат да участват кандидати от целия свят на възраст 18 +.
Можете да участвате с максимум осем изображения. Победителят ще получи 10-дневен фотосафари в Ботсвана.

Advertisements
Категории:Uncategorized
  1. Все още няма коментари.
  1. No trackbacks yet.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: