Начало > Uncategorized > ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


· НОВО: ІІI сесия за финансиране
Краен срок: 2 декември 2011 г.
НАЦИОНАЛЕН ФОНД "КУЛТУРА" обявява ІІI сесия на конкурса за финансиране на: – участия в международни културни форуми в чужбина на представители на българската култура и изкуство – посещения на чуждестранни мениджъри и продуценти в областта на културата и изкуствата.
Средства по програмата се отпускат по два модула:
– индивидуални пътувания с професионална ориентираност;
– колективни пътувания на професионални състави.
Третата сесия на конкурса обхваща събития, които ще се състоят от началото на месец януари до края на месец март 2012 г. включително.

· НОВО: BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”
Краен срок: 15 март 2012 г, 16:00 ч. местно време
Конкретните цели на схемата са:
– подкрепа за дестинации със значителен туристически потенциал, популяризиращи природното, културно и историческо наследство;
– икономическа диверсификация на съответната територия или регион и намаляване на териториалната концентрация на туризма;
– насърчаване на предлагането извън сезона, намаляване на сезонността и увеличаване на заетостта на легловата база;
– привличане на нови пазарни сегменти за специфичните регионални продукти и използване на потенциалното търсене на вътрешния пазар.
– използване на ефективни съвременни средства и техники за достигане до туристическите пазари,
Проектите ще се изпълняват на цялата територия на Република България и на територията на Европейския съюз, в случай на участие в международни туристически борси, изложения и панаири.
Допустими дейности в подкрепа на предложения туристическия продукт:
1. Разработване на туристически пакети или диверсификация на съществуващите;
2. Рекламни дейности – подготовка и разпространение на информационни и рекламни материали за туристическия район и предложения за подкрепа туристически продукт;
3. Участие в регионални, национални и международни туристически борси, изложения и панаири;
4. Изследвания на въздействието на осъществените маркетингови и рекламни дейности;
5. Организиране на експедиентски пътувания, посещения на пътнически агенти, туроператори, автори на пътеводители, журналисти;
6. Подкрепа на дейности за обществено осведомяване и информационни услуги – комуникационни кампании за подобряване на осведомеността за природното, културно и историческо наследство и приноса на туризма към развитието, разпространение на подходяща информация сред туристическия бизнес, организиране на туристически форуми за насърчаване на ефективната двустранна комуникация, участие и ангажиране на местния бизнес в разпознаването и разрешаването на общи проблеми.

· НОВО: BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия”
Краен срок: Сесия 1 с краен срок за набиране на проектни предложения – 08.02.2012 г.; Сесия 2 с краен срок за набиране на проектни предложения – 09.04.2012 г.; Сесия 3 с краен срок за набиране на проектни предложения – 08.06.2012 г.
Основната цел на настоящата процедура е да предостави подкрепа за реализирането на успешни научноизследователски и развойни проекти от страна на българските предприятия, самостоятелно или в партньорство с други предприятия или научноизследователски организации/университети, с цел създаване на нови или усъвършенстване на съществуващи иновативни продукти, процеси и услуги, които са насочени към засилване на икономическата ефективност, повишаване на иновативния потенциал и технологичното развитие на предприятията.
Допустими по настоящата процедура са проекти, включващи следните компоненти/допустими дейности:
Компонент 1 – Вариант А: Индустриални научни изследвания или Вариант Б: Експериментално развитие – подкрепата по този компонент цели да стимулира изпълнението на успешни научноизследователски и развойни проекти от страна на българските предприятия с цел създаване на нови или усъвършенстване на съществуващи иновативни продукти, процеси или услуги.
Компонент 2 „Подкрепа за МСП във връзка с права върху индустриална собственост" – подкрепата по този компонент цели да предостави на предприятията достъп до професионални услуги и/или консултации, пряко свързани с придобиването на права по индустриална собственост върху създаваните по проекта иновативни продукти, процеси или услуги на национално и/или международно равнище.
Компонент 3 „Консултантски услуги за подготовка на проектното предложение и визуализация на проекта" – този компонент има за цел да предостави подкрепа за подготовка на проектните предложения по настоящата процедура и за дейностите за осигуряване на визуализация и публичност по отношение на реализирания проект.

· НОВО: Mярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от ПРСР
Краен срок: 21 декември 2011 г.
Приемът ще ще включва допустимите за финансово подпомагане разходи за инвестиции, извършени от: – кандидати в сектор "плодове и зеленчуци";
– кандидати, одобрени за финансово подпомагане и изпълняващи проекти по мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери";
– кандидати, одобрени за финансово подпомагане и изпълняващи проекти по мярка 141 "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране".

· НОВО: Процедура за набиране на проектни предложения по Национална програма за младежта 2011 – 2015, Подпрограма 1: Развитие на мрежата от Младежки информационно – консултантски центрове (МИКЦ).
Краен срок: 25 ноември 2011 г.
Процедурата се обявява за градовете, както следва:
I зона (38 000) – Търговище II зона (45 000 лв.) – Плевен, Стара Загора
III зона (50 000 лв.) – Варна, Пловдив, София

· НОВО: Конкурс за стипендианти за 2012 година на БНБ
Краен срок: 30 ноември 2011 г.
За период от 9 месеца БНБ отпуска следните стипендии:
– две стипендии в размер на 500 лв. месечно за студенти редовно обучение, обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър”;
– една стипендия в размер на 700 лв. месечно за лица, обучаващи се за придобиване на образователна и научна степен „доктор” (докторант).
Изисквания към кандидатите:
1. Да са български граждани;
2. Към датата на подаване на документите да са редовни докторанти или студенти редовно обучение – магистърска степен в акредитирани висши училища в страната или в чужбина, с подходящи за БНБ специалности;
3. Студентите-магистри да имат среден успех от следването си към момента на кандидатстване най-малко много добър (4.50) или среден успех от завършена предходна образователна степен на висше образование най-малко много добър (4.50);
4. Да не са служители на БНБ,
5. Да не са роднини по права линия, съпрузи, роднини по съребрена линия до четвърта степен или роднини по сватовство до втора степен с членове на Комисията за подбор и работа със стипендианти на БНБ или с членове на Управителния съвет на БНБ.

· НОВО: Европарламентът обяви конкурс за европейската младежка награда "Карл Велики"
Краен срок: 23 януари 2012 г.
Европейският парламент обяви началото на конкурса за европейската младежка награда "Карл Велики". Тя се връчва на младежи, които са работили по проекти за насърчаване на разбирателството между хора от различни европейски страни.
Настоящият конкурс е насочен към граждани или жители на една от 27-те държави – членки на ЕС, на възраст от 16 до 30 години. Участниците могат да кандидатстват индивидуално или групово, като се допускат кандидатури на всички официални езици на ЕС.
Подадените за конкурса проекти трябва вече да са започнали и:
– завършени в рамките на календарната година (12 месеца), предхождаща настоящия краен срок за кандидатстване, или
– все още да са в ход.
Източник: http://www.dnevnik.bg/evropa

· НОВО: Национален ученически конкурс „Проектът на нашия клас – За живот без тютюн 4”
Краен срок: 30 ноември 2011 г.
Националният ученически конкурс „Проектът на нашия клас – за живот без тютюн 4” се обявява с цел да мотивира учениците да осъзнаят ползите от среда, свободна от тютюнев дим, и да подтикнат околните към отхвърляне или ограничаване на тютюнопушенето. Това е една от възможностите за насърчаване на младите хора, притежаващи потенциал и проявяващи интерес към проблемите, свързани с тютюневия дим, да развият и осъществят идеите си в тази посока. Конкурсът е инициатива на Министерството на здравеопазването в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора, в изпълнение на Националната програма за ограничаване на тютюнопушенето в Република България. Партньори в рамките на конкурса са Министерството на образованието, младежта и науката, Министерството на физическото възпитание и спорта и Министерството на културата.

· НОВО: Конкурс за есе – съвместна инициатива на Фондация Българска Памет и евродепутатите от ЕНП – Мария Неделчева и д-р Андрей Ковачев
Краен срок: 6 януари 2012 г.
Тема: Кирилицата – българската азбука като световно културно наследство
Конкурсът се обявява в над 50 училища от Благоевградска област и в училищата с български състав в Р. Молдова, Р. Украйна и Р. Сърбия за ученици от 9-12 клас.
Участниците трябва да развият в есеистична форма разсъжденията значението на Кирилицата, като оригинален български принос в европейската и световната цивилизация, част от българското нематериално (духовно) наследство.
Отличените във финалния кръг 50 ученици ще имат възможност да посетят Европейския парламент в Брюксел по покана на евродепутатите Мария Неделчева и д-р Андрей Ковачев по случай тържествените чествания на националния празник 3 март – на 29 февруари 2012 г.

· НОВО: ПЕТИ КОНКУРС за работещи в сферата на извънкласната и извънучилищна дейност
Краен срок: 1 март 2012 г.
Конкурсът е за:
– работещи в сферата на извънкласната и извънучилищната дейност в направление „Изкуства”;
– работещи в направление „Изкуства” в детските градини.

· НОВО: Покана за участие в конкурс за есе на тема „България и Китай – древни култури”
Краен срок: 7 декември 2011 г.
Във връзка с обявената от Европейската комисия „Година на младежта ЕС – Китай 2011”, Министерството на образованието, младежта и науката обявява конкурс за есе на тема „България и Китай – древни култури!
Участниците в конкурса трябва да са на възраст между 15 и 29 години.
Изискванията към писмените творби на кандидатите са текстът да бъде написан на шрифт 12 и междуредово отстояние 1,5. Есето трябва да съдържа личното мнение на автора, което да бъде обосновано и задълбочено представено. Желателно е обемът на творбата да не е по-малък от 4 страници!
Писмените работи ще бъдат приемани на адрес:
„Цариградско шосе” № 125, бл. 5, дирекция „Младеж” на МОМН,
както и на ел. поща на дирекцията: youth
Заедно с есето кандидатите трябва да изпратят трите си имена, година на раждане, занятие, адрес за обратна връзка, e-mail и телефон.

· НОВО: Национален конкурс за есе и рисунка по случай 150 години от издаването на сборника „Български народни песни” на Братя Миладинови
Краен срок: 10 декември 2011 г.
>> Национален конкурс за есе „За да се знае кои сме и за да ни има (Делото на Братя Миладинови от погледа на съвременника)”:
Участниците в конкурса ще се оценяват в 2 възрастови групи: до VІІІ клас; до ХІІІ клас.
Дължина на есето трябва да е до 3 печатни страници (5400 знака с интервалите).
Заедно с есето кандидатите трябва да изпратят трите си имена, година на раждане, име на училище, адрес за обратна връзка, e-mail, телефон.
>> Национален конкурс за рисунка на тема „Светът на българина в песните на Братя Миладинови”:
Участниците в конкурса ще се оценяват в 2 възрастови групи: до VІІІ клас; до ХІІІ клас.
Рисунките могат да бъдат изпълнени в избрана от участника техника.
Заедно с рисунката кандидатите трябва да изпратят трите си имена, година на раждане, име на училище, адрес за обратна връзка, e-mail, телефон.

· НОВО: Международна стипендия Weinstein, САЩ
Краен срок: 2 декември 2011 г.
Международна стипендия Weinstein предоставя възможности за физически лица от страни извън Съединените щати да посетят САЩ, за да научат повече за процесите и практиките за разрешаване на спорове и да създадат проект по собствен дизайн, който да служи за предварително разрешаване на спорове в родните им страни.
Могат да кандидатстват заинтересованите съдии, адвокати, съдебни администратори, преподаватели по право.
Стипендия: До 25 000 щ.д.

· НОВО: Стипендия на EGU за комуникиране на геонауките за журналисти
Краен срок: 15 декември 2011 г.
Европейският съюз за геонауки (EGU) предлага Стипендии на EGU за комуникиране на геонауките за журналисти, които да представят изследванията в областта, за да развиват по-задълбочено разбиране на тематичните въпроси, подходи, констатации и мотивация. Стипендиантите се очаква да публикуват поне един значителен материал.
Могат да кандидатстват журналисти, които се интересуват от планетарни и космически науки.
Стипендия: 5 000 евро.

· НОВО: Онлайн фотоконкурс Transitions 2011
Краен срок: 15 декември 2011 г.
Можете да участвате с ваши снимки в четири категории:
– Политика и демокрация
– Бизнес и икономика
– Бит
– Изкуства и култура
Снимките трябва да бъдат заснети в Централна Европа и балтийските страни, Източна Европа и Русия, Югоизточна Европа, Централна Азия и Кавказ.
Конкурсът е отворен за всички – любители и професионалисти – от всички възрасти и от всички страни. Всеки участник може да представи до четири снимки.

· НОВО: Награда „Защитници на правата на човека”
Краен срок: 9 декември 2011 г.
Фондация Martin Ennals i?aeaa номинации за Награда за защитници на човешките права на името на Martin Ennals, която цели да отдаде почит на хората, които работят за защита и насърчаване на човешките права. Наградата има за цел да насърчава хората и – по изключение – организации, които в момента работят за защита на човешките права в условия, враждебно настроени към основните права на човека и които са в се нуждаят от закрила.
Всеки може да номинира всяко лице или организация.

· НОВО: FASPE: летни стажове „Журналистическа етика”
Краен срок: 6 януари 2012 г.
FASPE за специализанти в областта на журналистиката е интензивна двуседмична програма, която разглежда ролята журналистите в нацистка Германия и по време на Холокоста, с акцент върху морални кодекси, които ръководят журналистика професия. Стипендиите в Аушвиц за изследване на професионална етика (FASPE) ще подберат 10-15 студенти, които да проучат ролята журналистите в нацистка Германия и Холокоста.
Могат да кандидатстват завършили студенти по журналистика.

· НОВО: Конкурс „Иновации за здраве: решения, които преминават граници”
Краен срок: 13 февруари 2012 г.
Очакват се иновативни решения за здравеопазването от цял свят, които имат потенциал за подобряване на състоянието на здравеопазването в други страни и региони. Можете или да представите решение, или да номинирате проект.

· НОВО: Конкурс за есе за Деня на доброволеца – 5 декември
Краен срок: 23 ноември 2011 г.
НЦЕМПИ и Министерство на образованието, младежта и науката организират конкурс за есе на тема „Мисия: Доброволец" по случай 5 декември – Деня на доброволеца.
Единственият критерий за есетата е да бъдат точно 4455 символа. Най-доброто есе ще бъде разположено на пано с дължина 4455 м. в един от столичните молове в Деня на доброволеца и по този начин ще кандидатства за рекордите на Гинес!
Конкурсът е насочен към младежи, навършили 18-годишна възраст, с препоръчителен, но не задължителен опит в доброволчеството.

· НОВО: Фотоконкурс „Доброволчеството има значение” 2011 на UNV
Краен срок: 6 декември 2011 г.
Споделете Ваши снимки!
Екип на Доброволци на Организацията на обединените нации (UNV) ще подбере трите най-неустоими снимки.
Фотоконкурсът е онлайн инициатива от UNV, за да отбележи Международния ден на доброволеца 2011 г. (5 декември).

· НОВО: Вашата Европа, Вашето мнение 2012
Краен срок: преди 30 ноември 2011 г.
Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) кани деца от средните училища на 27-те държави-членки на ЕС да вземат участие в симулирана пленарна сесия на младежта, за да видят как протича в ЕИСК процесът на вземане на решения. Училищата, които желаят да вземат участие, трябва да се регистрират онлайн чрез уебсайта на ЕИСК преди 30 ноември 2011 г.
Избраните училища ще изберат трима ученици на възраст 16 години, за да ги представляват, както и един учител, който ще ги придружи. Участниците ще трябва да бъдат в състояние да се изразяват на английски или френски език. Събитието ще се проведе в централата на Европейския икономически и социален комитет от 26 до 28 април 2012 г. в Брюксел. ЕИСК ще плати на разходи за пътуване и настаняване на учениците и придружаващия ги учител.

· НОВО: Danceweb стипендии 2012
Краен срок: 15 декември 2011 г.
Могат да кандидатстват танцьори и хореографи с професионални амбиции от Европа, Източна Европа и страни извън Европа, за предпочитане на възраст между 22 и 30 години и с добро владеене на английски език.
Програмата е 5-седмично пребиваване, което се провежда всяка година през юли и август във Виена, Австрия, в рамките на ImPulsTanz фестивал.

· НОВО: Международен конкурс за поезия 2012 в Замъка на Дуино (Castello di Duino), Триест, Италия
Краен срок: 7 януари 2012 г.
Право на участие имат младежите до 30 години.
Участието е безплатно.
Конкурсът е тематичен.
Темата на VIII издание 2012 г. е:
“Огледало/ Маски”
Секции:
1. Неиздадена поезия
2. Театър (монолог или диалог между две действащи лица)

Advertisements
Категории:Uncategorized
  1. Все още няма коментари.
  1. No trackbacks yet.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: