Начало > Uncategorized > ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


 • НОВО: Посланически фонд за oпазване на културното наследство
  Краен срок: 11 декември 2011 г.
  Посолството на САЩ в София приема предложенията за 2012 г. за участие в конкурентната световна програма за съхранение на културното наследство – Посланически фонд за oпазване на културното наследство (ПФКН).
  ПФКН оказва финансова подкрепа за проекти в следните три категории:
  1. Културни обекти, включително (но не само) исторически сгради и места, религиозни обекти, паметници и археологически обекти.
  2. Предмети на културата и колекции от музеи, културни обекти или от други подобни институции, сред които археологически и етнографски предмети, картини, скулптури, ръкописи, фотографски и филмови колекции, както и обща музейна консервационна дейност.
  3. Форми на традиционната културна изява, включително традиционна музика, ритуали, знания, езици, танц, драма и занаяти.
  Наградите на миналогодишния проект варираха от 10 000 до 100 000 щ. долара, със средна стойност 58 000 долара.
  Максимално времетраене на проекта: 60 месеца (пет години), разделено на 12-месечни бюджетни периоди.
  Получателите на грантове могат да бъдат неправителствени организации, музеи, Министерството на културата или сродни на тях институции.
  Посолството приветства съфинансирането, предметните дарения в подкрепа на проектите , както и други форми на участие във финансирането на проектите. Как да кандидатствате? Вижте линка (на английски).
 • НОВО: Покана за предаване на проекти по програмата "Обучение по английски език"
  Краен срок: 2 декември 2011 г.
  Програмата по обучение на английски език е свързана с приемане на учители/инструктори по английски език от САЩ, които биват приемани в български академични институции, включително университети, с цел преподаване на езика и водене на специализирани курсове, свързани с неговото цялостно усвояване. Учителите/инструкторите, които участват, са основно преподаватели с малко или никакъв опит, що се отнася до обучаването на учители и разработването на учебни програми. Специализираните курсове и основни отговорности на приетите инструктори могат да включват: обучение по писмени и презентационни умения, обучение на учители по английски език, дебатиране, преподаване на английски за специфични цели и други.
  Посолството на Съединените aмерикански щати желае да ви покани да участвате в програмата като подадете апликация – предложение за проект по преподаване на английски език, преподаване на английски за специфични цели, разработване на учебни програми и други.
  За контакти и въпроси:
  Крум Каишев, асистент по културните въпроси
  Отдел по обществените въпроси
  Посолство на САЩ в България
  Ул.” Козяк” 16
  1408 София
  Тел.: (+359 2) 937 5186
  Мобилен: (+359) 878 585 665
  Ел. поща: KaishevKV
 • НОВО: Bтора покана за набиране на проектни предложения по програмата за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия
  Краен срок: 20 февруари 2012 г.
  Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България (Управляващ орган по Програмата) в сътрудничество със Службата за европейска интеграция на Република Сърбия (Национален партниращ орган по Програмата) обявяват Втора покана за набиране на проектни предложения за насърчаване на трансграничното сътрудничество между България и Сърбия с финансовата подкрепа на Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ на Европейски съюз.
  Целта на програмата е да се подобри териториалното сближаване в българо-сръбския трансграничен регион, конкурентоспособността и устойчивостта на развитието му чрез сътрудничество в икономическата, социалната и екологичната сфери.
  Общата сума на Втората покана за набиране на проектни предложения е 8 741 808 евро.
  Проектните предложения трябва да отговарят на една от двете приоритетни оси и сферите на интервенция на Програмата:
  1. Развитие на дребно-мащабна инфраструктура:
  1.1. Физическа и информационна инфраструктура;
  1.2. Инфраструктура, засягаща проблемите на околната среда;
  1.3. Подкрепа за подготовка на проекти.
  2. Подобряване на капацитета за съвместно планиране, решаване на проблеми и развитие:
  2.1. Връзки и мрежи на институционално, бизнес и образователно ниво;
  2.2. Устойчиво развитие, посредством ефективно използване на регионалните ресурси;
  2.3. Мерки от типа „хора за хора".
  Крайната цел на Програмата е да повиши капацитета на потенциалните кандидати, допустими по Програмата при разработването и изпълнението на съвместни проекти в допустимия трансграничен регион, определен от Програмата както следва:
  – за България (административно ниво NUTS III) – областите Видин, Монтана, София, София – град, Перник и Кюстендил;
  – за Сърбия (административно ниво, еквивалент на NUTS III) – областите Бор, Зайчар, Нишава, Пирот, Ябланица и Пчиня.
 • НОВО: BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в „зелена индустрия”
  Краен срок: 15 февруари 2012 г.
  Основна цел на настоящата процедура е оказването на инвестиционна подкрепа на големите предприятия в България за преодоляване на негативното им влияние върху околната среда чрез насърчаване изпълнението на проекти, пряко свързани с производство на продукти, подлежащи на рециклиране, когато станат отпадъци, по-ефективно използване на отпадъчните продукти и намаляване на енергоемкостта, като ключов фактор за повишаване на конкурентоспособността и устойчиво развитие на големите предприятия в страната.
  Предоставяната по настоящата процедура за подбор на проекти безвъзмездна финансова помощ следва да отговаря на условията за държавни помощи. Приложимите режими на държавни помощи по отношение на безвъзмездната финансова помощ в рамките на настоящата процедура са както следва:
  1) Регионална инвестиционна помощ – режим „групово освобождаване" съгласно Глава І, чл. 12 и Глава ІІ, Раздел 1, чл. 13 на Регламент на Комисията (ЕО) № 800/2008 от 6 август 2008 година относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора (OB L 214/09.08.2008), приложим за дейностите по Компонент 1;
  2) Режим „de minimis" (минимална помощ) съгласно Регламент на Комисията (ЕО) 1998/2006 от 15 декември 2006г. относно прилагането на чл. 87 и 88 от Договора за създаване на ЕО към помощта de minimis (ОВ L 379/28.12.2006), приложим за дейностите по Компонент 2.
  Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 78 233 200 лева.
  Допустими за финансиране по Компонент 1 са следните дейности:
  а) Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на ново оборудване, представляващо дълготраен материален актив, което намалява енергоемкостта на производството на предприятието-кандидат, и/или
  б) Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) ново оборудване, представляващо дълготраен материален актив, което е свързано с по-ефективното използване или рециклиране на отпадъчните продукти и обхваща намаляване на отпадъка чрез повторното му влагане в съществуващото производство или чрез използването му за производство на нови продукти, и/или
  в) Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на ново оборудване, представляващо дълготраен материален актив, за производство на продукт/и, подлежащ/и на рециклиране, след като станат отпадъци, обхващащо намаляване или заместване използването на нерециклируеми и опасни материали/компоненти при производството на продукт/и, както и производството на продукти, чието използване намалява вредните емисии и продукти, които изпълняват условията на хармонизирания стандарт EN 13 432:2000 за биоразградимост на опаковки.
  Допустими за финансиране по Компонент 2 са:
  а) Дейности за подобряване на задвижващите двигатели и системи, включително чрез подмяна и/или
  б) Дейности за подобряване на енергийните системи чрез смяна на енергоносителя, и/или
  в) Дейности за оползотворяване на отпадъчната топлина, и/или
  г) Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на малки ко-генерационни инсталации за собствени нужди, и/или
  д) Въвеждане на системи за отопление и вентилация от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), и/или
  е) Инвестиции в софтуерни системи за енергиен мениджмънт, и/или
  ж) Консултантски услуги, свързани с въвеждането на системи за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN 16001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001.
  з) Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура;
  и) Визуализация на проекта;
  й) Одит на проекта.
 • НОВО: Покана за подкрепа на утвърдени изследователи
  Краен срок: Физически и инженерни науки: 16 февруари 2012 г.; Природни науки: 14 март 2012 г.; Обществени и хуманитарни науки: 11 април 2012 г.
  Предложения могат да се подават от поне една организация, регистрирана в държава членка на ЕС или в асоциирана държава. Кандидатите трябва да активни изследователи със значителен опит и постижения през последните 10 години.
  Средствата ще бъдат използвани за насърчаване на значителни постижения и на нови изследвания, методи и техники включително и чрез интердисциплинарен подход.
  Бюджет: 679 980 000 евро
  Източник: http://www.dnevnik.bg/evropa
 • НОВО: Конкурс за ученическа рисунка на тема „Наследството на коренните жители на САЩ"
  Краен срок: 5 декември 2011 г.
  Посолството на САЩ в София обяви конкурс за ученическа рисунка на тема „Наследството на коренните жители на САЩ" по повод Месеца на наследството на коренните жители на Северна Америка.
  Всяка година през месец ноември американците почитат постиженията, приноса и жертвите на коренното население на Северна Америка.
  Участниците трябва да са ученици на възраст между 6 и 18 години, учещи или живеещи в България.
  При оценяването на творбите участниците ще бъдат разделени на четири възрастови групи-6 до 8 години; 9 до 11 години; 12 до 14 години; и 15 до 18 години. Всеки кандидат може да участва с една или две творби на една от следните теми:
  1. Коренните жители на САЩ
  2. Културно многообразие
  3. Митология
  4. Природа
  Творбите трябва да са създадени специално за конкурс и могат да са от следния тип: рисунка, картина (акварел или маслени бои), графика, плакат или фотография.
  Посолството на САЩ моли участниците да изпратят дигитални изображения на своите творби, а не самите творби на Sofia_Art не по-късно от 5 декември (понеделник) включително. Заедно с творбите участниците трябва да изпратят и пълното си име, възраст и телефон за обратна връзка, на който можем да се свържем с участника, с неговото семейство или училище.
  Творбите ще бъдат оценени от жури, съставено от служители на Посолството на САЩ, като победителите ще получат сертификати и награди от Посолството. Изпращайки рисунки за конкурса, участниците и техните родители предоставят на Посолството на САЩ и на Американските центрове в България всички права върху тези творби за евентуалното им използване в бъдещи рекламни материали.
 • НОВО: Награди „Най-зелен град” и „Нашият зелен град” на МОСВ
  Краен срок: 6 декември 2011 г.
  Категория „Най-зелен град”
  Участници: общини, кметства и райони (за София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Ст. Загора). Те трябва да са замислили и осъществили „зелени” инициативи, с които да са направили живота на гражданите си по-добър.
  Призове ще бъдат връчени призове за населени места в следните категории:
  – За населени места над 200 хил. жители
  – За населени места от 100 хил. до 200 хил. жители
  – За населени места от 30 хил. до 100 хил. жители
  – За населени места от 10 хил. до 30 хил. жители
  – За населени места от 3 хил. до 10 хил. жители.
  – За населени места под 3000 жители.
  Категория „Нашият зелен град”
  Участници: граждански инициативи, които са замислили и осъществили еко инициативи, направили живота на съгражданите/съкооператорите си по-добър
  Медали: ще бъдат връчени медали в следните категории:
  – опазване и подобряване на градската/кварталната околна среда
  – оползотворяване на отпадъците и ефективно управление на ресурсите
  – превенция, възпитание и информационни кампании
  Участниците могат да изпращат предложенията си в текст и снимки до 6 декември 2011 г. на greenbg
 • НОВО: Конкурс на БМА за студентско есе
  Краен срок: 28 февруари 2012 г.
  Българската макроикономическа асоциация обяви деветия годишен Конкурс за студентско есе на една от следните две теми:
  1. "Раждане и загиване на глобална валута"
  2. "Бели пари за черни дни" или "Яж, пий и си носи новите дрехи" (теоретична и емпирична обосновка на предпочитаната стратегия)"
  В конкурса могат да участват всички български студенти, обучаващи се в бакалавърска и магистърска степен в местни и чуждестранни университети, които имат интерес в областта на икономиката. Кандидатите трябва да покажат много добри познания по отношение на българската и/или световната икономика; използване и цитиране на подходяща литература (особено книги); оригиналност в стила; убедителност на изложението.
  Есетата могат да бъдат написани на български или на английски език. Есетата трябва да са с обем до 20 000 знака, включително интервали, библиография и приложения. Есетата ще бъдат оценявани от комисия, определена от Управителния съвет на Българската макроикономическа асоциация.
  Победители в конкурса от предишни години не могат да участват отново. Есета, които надхвърлят максималния обем, няма да бъдат разглеждани от комисията.
  Победителят ще получи еднократна стипендия за обучение в размер на 750 лв.
  На отличените студенти ще бъде дадена възможност да представят своите есета на Годишната конференция на Българската макроикономическа асоциация през март-април 2012 г.
  Есетата трябва да се изпращат на е-mail: bma
 • НОВО: Младежки литературен конкурс „Моят град – моето бъдеще“
  Краен срок: 31 август 2012 г.
  Под патронажа на Община Стара Загора НЧ „Родина 1860” Стара Загора, Клуб „Млад писател” и вестник „TEEN’S PAPER” със съдействието на вестник „Старозагорски новини” и Радио Стара Загора обявиха Младежки литературен конкурс „ Моят град – моето бъдеще“.
  Конкурсът има за цел чрез литературните творби – есета и очерци, да опишат природните дадености и архитектурни – исторически забележителности на града, в който живеят, включително и онези места и обекти, които са малко или почти непознати.
  Литературните творби написани на чист български език и непубликувани до 300 форматирани реда, изпращайте на адрес: teen_stzagora
  В началото на месец октомври ще бъдат раздадени награди в две възрастови групи: деца до 12 години и тийнейджъри до 19 години.
  За повече информация на телефон: 0885 41 94 16 или в НЧ „Родина 1860” гр. Стара Загора
 • НОВО: Фестивал за късометражни филми „Балканите – отвъд границите”. Тема: „Говори с мен"
  Краен срок: 1 април 2012 г.
  В конкурса могат да участват всички желаещи на възраст до 30 години от региона на Балканите и Югоизточна Европа.
  Целта на конкурса е да мотивира младите хора да отразят миналото, настоящето и бъдещето на региона, в който живеят. Материалите трябва да пресъздават многообразието на Балканите чрез интервюта, разговори или други средства. Филмите трябва да са с дължина до 30 минути.
 • НОВО: Открит конкурс за избор на външни оценители
  Краен срок: 16 декември 2011 г.
  Сдружение „Местна инициативна група „Преспа” – общини Баните, Лъки и Чепеларе” обяви открит конкурс за избор на външни оценители за създаване на база данни от експерти оценители, които да бъдат включвани в техническата оценка на проектни предложения по мерките от ос 1, 2 и 3 на ПРСП и в частност мерки 121, 122, 123, 226, 311, 312, 313, 321 и 322, залегнали в Стратегията на МИГ „Преспа”.
  Минималните и специфични изисквания към кандидатите за участие по техническата оценка на проектни предложения са:
  1. Да са физически лица;
  2. Да не са осъждани за престъпление по служба с влязла в сила присъда; или за измама, корупция, участие в престъпна организация или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на страната и общността; да не са в конфликт на интереси по смисъла на чл.52, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) №1605/2002 на Съвета, приложим към общия бюджет на Европейските общности;
  3. Да не живеят (по настоящ или постоянен адрес) и да не работят (по трудово или служебно правоотношение, както и по договор за управление и контрол) на територията на МИГ „Преспа”;
  4. Образование – висше (минимум бакалавърска степен).
 • НОВО: Международна награда на Дубай за най-добри практики
  Краен срок: 31 март 2012 г.
  Международната награда на Дубай се състои от 11 награди, от които 6 за най-добри практики, 2 за Прилагане на най-добри пракики, 2 за частния сектор и 1 за личности, които имат положителен принос за подобряване на жизнената среда.
  Наградата отразява на политиката и на ангажимента на правителството на Дубай и Обединените арабски емирства за постигане на устойчиво развитие на населените места и опазване на околната среда въз основа на международно сътрудничество.
  Могат да участват градове, местни власти или техните сдружения, НПО и общностни организации.
  Общият размер на наградата е 360 000 щ.д.
 • НОВО: Награда на Google за фотография
  Краен срок: 31 януари 2012 г.
  Ако сте студент във висше учебно заведение на възраст 18 или повече години, този конкурс е за вас. Подайте до осем от най-добрите си снимки в една от десетте категории.
 • НОВО: Международен конкурс на It’s LIQUID – Първо издание 2012
  Краен срок: 19 януари 2012 г.
  It’s LIQUID Group в сътрудничество с International ArtExpo представя It’s LIQUID Международен конкурс – Първо издание 2012 г.
  Конкурсът има за цел да насърчаване съвременното изкуство, фотография и дизайн чрез всички на инструменти, които платформата Това е It’s LIQUID използва в продължение на години (прес-информация, пощенски списък с над 60 000 абонати, реализация на събития за съвременно изкуство и дизайн).
  Н конкурса могат да участват художници и дизайнери, както и групи от цял свят, без ограничение за възраст и националност.
  Конкурсът има пет основни категории:
  – Живопис и рисунка
  – Скулптура и инсталации
  – Фотография
  – Видеоарт
  – Продуктов дизайн
 • НОВО: 1 от 7 милиарда: Глобален конкурс за късометражен филм
  Краен срок: 15 февруари 2012 г.
  Населението на света е седем милиарда. По този повод филмови професионалисти и любители, лица и организации са поканени да се присъединят към този международен конкурс за късометражен филм, за да се повиши информираността на въпроси, свързани с нашия свят. Филмите трябва да се фокусират върху един или повече от 7 ключови въпроса на Кампанията за 7 милиарда действия: бедност и разчупване на кръга на неравенството, овластяване и напредък на жените и момичетата, млади хора, репродуктивно здраве и права; здрава околна среда и здрави хора; стареене ; урбанистично планиране за растеж. Участниците могат да се включат като екип или индивидуално и могат да представят до два късометражни филма.
  А жури ще избере десет финалисти. След това чрез онлайн гласуване потребителите ще изберат тримата победители, които ще бъдат наградени с парични награди. Победителите ще бъдат обявени на 8 март 2012 г.
Advertisements
Категории:Uncategorized
 1. Все още няма коментари.
 1. No trackbacks yet.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: