Начало > Uncategorized > ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


НОВО: Грантове на Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа (CEE Trust) за България
Краен срок: 29 февруари 2012 г.
Кандидатства се в следните три приоритетни области:
– Публични политики – развитие на предложения за системни решения, които помагат за модернизиране на различни сфери на обществения и политическия живот;
– Гражданското участие – участието на гражданите в свободния достъп до обществена информация, прозрачност в управлението, което позволява свободен и лесен достъп до обществена информация, осигуряване на прозрачност на процедурите за обществени чрез нови медийни граждански инициативи;
– Граждански контрол – мониторинг на функционирането на публичните институции и съответствието им на доброто управление, конкретно мониторингови дейности, свързани със законодателния процес в страната, консултативни механизми в развитието и прилагането на политическите стратегии.
CEE Trust ще да присъди до шест гранта.

НОВО: Белгийската асоциация GIVE EUR-HOPE набира предложения за микро-проекти от всички държави от ЕС
Краен срок: Текущ
Асоциацията се стреми да стимулира инициативи, идващи от местни организации, които имат за цел да отговорят на нуждите и да подобрят ситуацията на най-бедните и най-социално изключени хора.
При подаване на проектопредложение е важно да представите проверими референции, които в идеалния случай ще бъдат дадени от няколко надеждни организации.
Проекти, подкрепени от GEH, следва да допринасят за борбата с бедността и социалното изключване. Те следва да обхващат главно:
– изграждане или ремонт на жилища и дневни центрове;
– създаване на основни здравни заведения (диспансери в по-слабо развитите райони, медицински сестри);
– обучение на хората като граждани чрез информирането им за техните права като граждани и предаване на умения, необходими за упражняване на тези права (грамотност подкрепа, езикови курсове);
– инициативи в социално-културната сфера, предназначени за насърчаване на обмена на знания, включително чрез художествено изразяване;
– създаване или подкрепа на професионалното развитие и настойнически мрежи.

НОВО: 1000 стипендии за ученици в редовна форма на обучение в България през учебната 2012/2013 година
Краен срок: 21 април 2012 г.
Ако през учебната 2011/2012 година си редовен ученик в 6, 7, 8, 9, 10 или 11 клас в основните и средни училища в България, а през следващата година ще продължиш образованието си в по-горен клас.
Ако наистина искаш да учиш и да знаеш повече от написаното в учебниците, но срещаш трудности в: намирането на нужната информация; контакти със специалисти в областта, която те интересува; осигуряването на средства от семейството ти за книги, списания, допълнителни учебни помагала, достъп до Интернет, професионални консултации.
Ако наистина искаш да вървиш напред и нагоре благодарение на твоите собствени усилия за овладяване на знанията.
Изпрати документите си, за да кандидатстваш по проекта "1000 стипендии" на фондация "Комунитас"и така ще се включиш в процедурата по подбор на стипендианти.
Ние, фондация "Комунитас", искаме да помогнем точно на такива ученици.
След финализиране на избора, стипендия се връчва само на ученици в редовна форма на обучение в България през учебната 2012/2013 година.
В рамките на шестия конкурс ще бъдат отпуснати до 1000 – до 900 стипендии за високи умения, постижения и отлично представяне – основна стипендия и до 100 стипендии за изключителни умения – изключителна стипедния .

НОВО: Програма „Спортни таланти” на „ЕВРОФУТБОЛ” и ФРГИ
Краен срок: 29 февруари 2012 г.
Основна цел на програмата е да подкрепи обещаващи млади спортни таланти да развият уменията и да реализират потенциала си в избраната от тях дисциплина.
За подходящи за финансиране ще бъдат смятани кандидати, които:
– могат да предизвикат обществено внимание;
– могат да убедят и частни дарители (физически и юридически лица) да ги финансират.
Срокът за изпълнение на проектите е от 3 до 9 месеца.
За финансиране могат да кандидатстват лица на възраст между 16 и 25 години (като кандидатите трябва да са навършили 16 г. към 31 декември 2012, включително и да не навършват 26 г. преди 1 януари 2013), които се занимават (или искат да се занимават) професионално със спортовете, изброени на страницата на ФРГИ.
Общият бюджет за безвъзмездната помощ по настоящия конкурс е 50 000 лева.
Максималният размер на безвъзмездното финансиране на един кандидат е 5 000 лева. Кандидатите е необходимо да осигурят най-малко 20 % съфинансиране на разходите по проекта.

НОВО: ERC Proof of Concept Grant ("Тест на концепцията")
Краен срок: 3 октомври 2012 г.
Целта на поканата е да подпомогне спечелилите финансиране от Европейския съвет за научни изследвания (ERC) да докажат концепцията и да представят стратегия за защита на правата на интелектуална собственост и развитие на идеи, идващи от финансиранe от ERC.
Източник: http://www.dnevnik.bg/evropa

НОВО: Покана за експерти ICT PSP
Краен срок: 15 май 2012 г.
Целта на поканата е създаване на база данни от независими експерти, които да подпомагат комисията при оценката на проекти и осъществяването на връзки с програмата за информационни и комуникационни технологии към CIP.
Кандидатите трябва да са завършили висше образование в областта на ICT PSP, да владеят английски език. Познанията по друг официален език на ЕС са предимство. Изискват се поне пет години професионален опит в администрацията, управлението на проекти, иновациите и други.
Източник: http://www.dnevnik.bg/evropa

НОВО: По-безопасен интернет
Краен срок: 29 март 2012 г.
Могат да се представят предложения по следните насоки:
– Насоки на действие 1 и 2: Европейска мрежа от центрове за по-безопасен интернет
– Действие 1.1 Интегрирана мрежа: центрове за по-безопасен интернет
– Насока на действие 2: Борба срещу незаконното съдържание, опасните контакти и нанасящото вреда поведение онлайн
– Действие 2.1 Целеви проект: Подобряване на действията на правоприлагащите органи за идентифициране и анализ на детската порнофрафия
– Насока на действие 3: Насърчаване на по-безопасна онлайн среда
– Действие 3.1 Тематична мрежа: Насърчаване на положителен опит онлайн за малки деца
– Насока на действие 4: Създаване на база от знания
– Действие 4.1 Проект за задълбочаване на знанията: проучване на въздействието на сближаването на технологиите върху младите хора
– Действие 4.2 Проект за задълбочаване на знанията: Набелязване на съобразени с децата инструменти за търсене/браузъри

НОВО: Конкурс за авторски текст на тема „Музеят през моя поглед” на НИМ
Краен срок: 31 май 2012 г.
Националният исторически музей, със съдействието на РИО – София-град, обявява конкурс за авторски текст на тема: „Музеят през моя поглед”. В конкурса могат да участват ученици от V до VІІІ клас на столичните училища. Всеки участник избира жанр и форма на текста според предпочитанията и възможностите си. Текста трябва да е в обем до две стандартни компютърни страници, шрифт Times New Roman, размер на шрифта 12 pt.
Срокът за изпращане на конкурсните работи е 31 май 2012 г. на адрес: Национален исторически музей, ул. „Витошко лале” № 16, София 1618 с надпис: За конкурса „Музеят през моя поглед” или на е-mail: nim.pr
Авторите задължително посочват трите имена, училището, класа, телефон или е-mail за връзка.
Победителите ще бъдат обявени в началото на новата учебна година и ще бъдат наградени със специални награди.
Отличените творби ще бъдат публикувани в специализираното издание „Известия” на НИМ."

НОВО: Конкурс "АГОРА 2011"
Краен срок: 20 февруари 2012 г.
Платформа АГОРА обявява за трета поредна година Конкурс "АГОРА" за най-успешна гражданска инициатива, реализирана от читалище.
В конкурса могат да участват читалища от цялата страна, които са реализирали самостоятелно или в партньорство граждански инициативи за развитие в своята общност. Кандидатурата трябва да посочва реален и видим резултат постигнат през 2011 г. независимо, че може да е започнала и в предходна година. Всяко читалище може да участва в конкурса с неограничен брой предложения, като номинирано може да бъде само едно от тях.

НОВО: Информационна среща за граждански организации „Борса на проекти и идеи”, 24 февруари
Фондация Лале организира Информационна среща за граждански организации по проект „Борса на проекти и идеи”, която ще се проведе във Велико Търново на 24 февруари от 10,00 часа в зала 302, етаж 3 на Общинска администрация Велико Търново, пл. "Майка България" № 2.
Всички, които се интересуват от участие са поканени да заявят желанието си на rnikolova

НОВО: Националeн конкурс за къс разказ "Рашко Сугарев" за млади автори до 35 години
Краен срок: 10 април .2012 г.
Националният конкурс „Рашко Сугарев” за къс разказ е за млади автори до 35 години. Разказът трябва да е публикуван в пресата или в книга през календарната 2011 година.
Изпращайте вашите творби в 2 екземпляра, къде и кога са публикувани, с кратка автобиография и телефон за връзка на адрес:
София, 1421
кв. Лозенец, пл. “Проф. Васил Геров” № 1
Национален дарителски фонд „13 века България”
за Конкурса „Рашко Сугарев”

НОВО: Национален конкурс за рисунка "Българските народни приказки – извор на мъдрост и доброта"
Краен срок: 30 март 2012 г.
Поканени да участват са всички до 17 г.
Участниците могат да използват пастели, флумастери, бои, цветни моливи, колажна техника или други материали на хартия или картон.

НОВО: Конкурс "Прованс" за млади български поети 2012
Краен срок: 27 февруари 2012 г.
Асоциация „Прованс България” в Екс ан Прованс, региона на гр. Марсилия, организира за десети път конкурс за млади български поети, пишещи на френски език.
В конкурса могат да се включат само ученици в българските гимназии. Всеки от тях може да изпрати едно свое стихотворение, написано на френски език с дължина от не повече от една страница.
Темата на настоящия конкурс е "Усмихни се", тази дума обаче не трябва да се използва за заглавие на поемата. BАЖНО! Кандидатите могат да използват като формулировка и съществителното име "Усмивка".
Участниците в конкурса изпращат тяхното творение на следния електронен адрес: provencebulgarie
или на пощенски адрес:
Association PROVENCE BULGARIE
14, Avenue Marcel Pagnol
13880 Velaux
France

НОВО: Варненски младежки фестивал FUNCITY 2012, 24 юни – 3 юни
Краен срок: не е посочен
FUNCITY – Младежкият фестивал на Варна е инициатива на широка и разнородна група от млади хора, артисти, музиканти, младежки организации, неформални групи и институции. Обединява ни идеята да осъществим видимо, свежо и наистина забавно събитие, което да отразява разнообразните интереси, таланти и дейности на младите хора в града. Тази година Ви предизвикваме да вземете активно участие във FUNCITY 2012 със своите идеи и проекти, за да превърнем Варна в младежка столица на културата и забавленията.
С любезното партньорство на Община Варна, дирекция „Младежки дейности и спорт” и Национален Младежки Форум, сме убедени, че и тази година ще превърнем фестивала в събитие с голяма обществена значимост, което да популяризира град Варна като средище на млади таланти и изпълнители. FUNCITY се случва само с вашето участие, което очакваме да заявите на e-mail: apply, след като се запознаете с условията за участие.
Кой може да участва? – Млади хора на възраст от 14 до 35 г., които са:
– Юридически лица регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (неправителствени организации, фондации, спортни клубове, Училищни настоятелства и Студентски съвети, читалищни настоятелства и др.);
– Неформални младежки групи;
– Театрални и музикални формации, ансамбли и др.;
– Юридически лица без право да развиват стопанска дейност в рамките на фестивала.
– Физически лица – независими творци и инициативни млади хора.
Участието е безвъзмездно и не допуска продажба на билети или реализирането на печалба от дейности, одобрени за участие във фестивалната програма. В рамките на фестивала не се поемат разходи за хонорари за участие, пътни разходи и настаняване на участниците.
Фестивалният град ще бъде разположен на територията на Морската градина.
За контакти: office

НОВО: Европейска седмица на електронните умения: Конкурс Passion
Краен срок: 4 март 2012 г.
Къде ще ви отведат електронните умения? Как виждате на цифровата революция, променяща Европа? Бъдете креативни и спечелете парична награда и шанс да започнете кариерата си. Разкажете история. Създайте кампания.
Демонстрирайте как е-уменията помагат на хората да си намерят работа.
Как? Това зависи от вас. Изберете: чрез мобилни устройства, таблетки, илюстрации, дигитален дизайн, разказване на истории, музика, видео, плакати и социални медии – можете да пускате участието си в Twitter, Tumblr, YouTube или която цифрова платформата изберете. Изградете общност от последователи.
Вашите творби като съдържание трябва да бъдат креативни, да демонстрират новаторско използване на медиата. Вашeто е-съдържание може да бъде публикувано на уеб сайт или блог. Препоръчваме да изградите общност от последователи, която да демострира популярността на вашата идея. След това цялото съдържание ще бъде свързано с официалния уебсайт за е-умения.
Вашите творби трябва да бъдат в една от следните три категории:
Категория 1) Електронните умения и аз
Категория 2) Електронни умения: работните места на бъдещето
Категория 3) Творчески електронни умения
Кандидатите следва да са на възраст над 16 години от държавите-членки на ЕС плюс следните страни: Албания, Исландия, Лихтенщайн, Македония и Турция.
Награди: € 1000 парична награда (Победителите във всяка категория) и 500 € за подгласници.

Категории:Uncategorized
  1. Все още няма коментари.
  1. No trackbacks yet.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s

%d bloggers like this: