Начало > Uncategorized > ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


НОВО: Подкрепа за малки проекти за борба с бедността и социалното изключване
Краен срок: текущ
Белгийската асоциация GIVE EUR-HOPE (GEH) има за цел да предостави специфична подкрепа за асоциации и неправителствени организации в ЕС, които се борят с бедността и социалното изключване в държавите-членки на ЕС. Искания за подкрепа могат да се подават по всяко време от отделни лица или неправителствени организации, работещи на място.
GIVE EUR-HOPE ще се предостави подкрепа изключително в полза на хора и семейства, които са в несигурно положение в следните области:
1. Изграждане или реновиране на жилища и социални и дневни центрове или съоръжения;
2. Създаване на основни здравни заведения (диспансери в по-слабо развитите райони, медицински сестри / улични медицински сестри);
3. Обучение на хората като граждани чрез информиране за техните права, както и да придобиване на уменията, необходими за упражняване на тези права (грамотност, езикови курсове);
4. Инициативи в социално-културната сфера, предназначени да благоприятстват обмена на знания, включително това чрез художествено изразяване;
5. Създаване или подкрепа за професионални мрежи за развитие и професионално обучение.
GIVE EUR-HOPE дава приоритет на малките и средни асоциации и неправителствени организации, които са активни на терена и е по-малко вероятно да получат публична или частна институционална подкрепа.

НОВО: Покана за проекти за финансиране от неядрения прозорец на помощта по линия на Международен фонд "Козлодуй"
Краен срок: 31 август 2012 г.
Допустимите проекти, които ще бъдат финансирани, са групирани в шест мерки:
Мярка 1: високоприоритетни проекти, които обхващат секторите електроенергетика, топлоенергетика и газоснабдяване.
Мярка 2: високоприоритетна проектна линия за енергийна ефективност за общински сгради за София-град и шестте големи града съгласно класификацията на ОПРР (Бургас, Варна, Плевен, Стара Загора, Пловдив, Русе).
Мярка 3: високоприоритетна проектна линия за енергийна ефективност за общински сгради за останалите общини в страната, като общините са разделени на: операция 1) общини от агломерационните ареали на столицата и шестте големи града и от агломерационните ареали на средноголемите градове и градове над 20 000 жители – общо 79 общини по приложен списък и операция 2) останалите малки общини в България – 178 общини по приложен списък.
Мярка 4: високоприоритетна проектна линия за енергийна ефективност за сгради държавна собственост.
Мярка 5: високоприоритетна проектна линия за енергийно ефективно общинско улично осветление.
Мярка 6: приоритетни проекти, допринасящи за подобряване на енергийната ефективност и/или сигурността на снабдяването в секторите разпределение на електроенергия и пренос на топлинна енергия.

НОВО: ОПАК откри процедура за общинските администрации
Краен срок: 17 април 2012 г., 17.30 ч.
Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК), съфинансирана от Европейския социален фонд, открива нова процедура за кандидатстване, насочена към общинските администрации.
Процедурата е по приоритетна ос І „Добро управление", подприоритет 1.1 „Ефективна структура на държавната администрация", бюджетна линия BG051PO002/12/1.1-04. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 5 млн. лв., минималната стойност за отделните проекти е 50 000 лв., а максималният праг – 200 000 лв.
УО на ОПАК ще организира информационна кампания по процедурата във всички райони за планиране, както следва:
– София, 27 февруари, хотел „Шератон", зала „Средец", от 11.00 ч. Регистрацията ще започне в 10.30 ч.
– Пловдив, 5 март, Новотел Пловдив, зала „Пловдив", 10.00 ч.
– Бургас, 6 март, „Приморец Гранд хотел и Спа", зала „Ахело", 10.00 ч.
– Варна, 7 март, „Гранд хотел Димят", зала „Рубин", 10.00 ч.
– Ловеч, 8 март
– Хотел „Президиум Палас", Конферентна зала, 10.00 ч.
– Враца, 9 март, Търговско-промишлена палата – Враца, 10.00 ч.

НОВО: Открит конкурс за избор на външни оценители
Краен срок: 29 февруари 2012 г.
Сдружение „Местна инициативна група „Преспа” – общини Баните, Лъки и Чепеларе” обяви открит конкурс за избор на външни оценители.
Подборът на външни оценители ще се извърши от специално назначена за целта Комисия. Конкурсът преминава през следните етапи:
1. Проверка по документи за наличието на професионален опит и квалификация, съгласно посочените изисквания в настоящото обявление за конкурс;
2. Интервю.
3. С одобрените експерт – оценители се сключва рамков договор със срок на действие до края на 2013 год.

НОВО: Грантове за дейности на „Наказателно правосъдие”
Краен срок: 20 март 2012 г.
Проектите трябва да са на национални или транснационални, включващи най-малко две държави-членки на ЕС или поне една държава-членка и една друга държава, която може да бъде или присъединяваща се, или страна-кандидатка.
Финансиране от ЕС не може да представлява повече от 80% от общите допустими разходи по проекта и исканата сума по тази покана не може да бъде по-малко от 75 000 евро.

НОВО: Kонкурс за паметен знак в чест на Фритьоф Нансен
Краен срок: 15 март 2012 г.
Във връзка с отбелязването на 150-годишнината от рождението на норвежкия полярен изследовател, общественик и хуманист Фритьоф Нансен през 2012 година Посолството на Кралство Норвегия и Съюзът на българските художници обявяват конкурс за изработване на идеен проект за паметен знак.
Паметният знак трябва да акцентира върху приноса на Нансен като дипломат и хуманист.

НОВО: Международни пролетни училища 2012
Краен срок: 4 март 2012 г.
Двуседмични международни пролетни училища в Македония и Румъния ще са посветени на темите "Екология" и "Гражданска активност".
Изисквания:
– Възраст от 18 до 27 г.
– Възможност за обсъждане на английски език
– Гражданство на Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Косово, Македония, Черна гора, Румъния или Сърбия
– Мотивация и време, за да участват във всяка стъпка на програмата

НОВО: Грант за проекти в областта на човешките права и демокрацията в Европа 2012
Краен срок: 24 февруари 2012 г.
Безвъзмездната помощ за проекти в областта на човешките права и демокрацията (GDHRPO) 2012 подкрепя дейности, които допринасят за насърчаване на демокрацията и човешките права и за изграждането на международна солидарност.
Безвъзмездната помощ се състои от 2 основни категории: 1) подпомагане на проекти, и 2) организационно подпомагане. Фондация 18 май Memorial ще подкрепи 4 проекта от 4 организации и 2 организации, работещи на местно ниво и изследвания.
Безвъзмездната помощ ще бъде присъдена на неправителствени организации, базирани в граждански общности, които са работили в тази област за повече от 3 години.

НОВО: Конкурс iReps
Краен срок: 31 март 2012 г.
НАТО ви кани да участвате в iReps Конкурс. 20-е победители от цял свят ще спечелят шанса да пътуват до Чикаго, с всички разходи платени, и да представят на живо от Чикаго Срещата на върха на НАТО 2012. Одобрените кандидати ще имат възможност да присъстват на речите от световните лидери и да се срещнат лице в лице с най-висши представители на НАТО, за да обсъдят своите виждания по за мира и сигурността.
За да участвате, просто да качете видео от 1 минута или по-малко, с което обяснявате какво означава мир и сигурност за вас.
Могат да участват само лица, навършили 18-годишна възраст.
Награда: Пътуване до Чикаго, всички разходи платени, и да бъдат репортери на живо от Чикаго – Срещата на върха на НАТО 2012.

НОВО: Поколение ’92 – Европейски младежки конкурс за видео
Краен срок: 2 април 2012 г.
Ако вие, като срещата на върха на Рио де Жанейро, сте на възраст около 20 години (родени през 1991 г., 1992 г. или 1993 г.), гражданин на държава за ЕИП или сътрудничеща на ЕИП страна или Гренландия, и проявявате силен интерес към околната среда, споделете своите виждания за това как да решаване на най-належащите проблеми на околната среда.
Конкурсът е отворен за граждани на 32-те страни от ЕИП, Гренландия и 7-те сътрудничещи страни от Западните Балкани. Държавите-страни от ЕИП включват 27-те държави-членки на ЕС, заедно с Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария, Турция. Сътрудничещите страни от Западните балкани са Албания, Босна и Херцеговина, Хърватия, Бивша югославска република Македония, Черна гора, Сърбия, и Косово съгласно Резолюция на Съвета за сигурност на ООН 1244/99.
Състезателите трябва да бъдат родени между 1 януари 1991 г. и 31 декември 1993 г. Ако печеливша влизане в резултат на усилията на екип, наградата ще бъде присъдена на един представител на екипа. Всички членове на екипа трябва да отговарят на горните изисквания за старост.
Видеото може да бъде на всеки от официалните езици на страните за допустимост, но трябва да бъде със субтитри на английски език.

НОВО: Фото конкурс по въпросите на здравеопазването
Краен срок: 29 февруари 2012 г.
Могат да участват аматьори и професионални фотографи от цял свят.
Награда: 5000 евро за първо място и 2500 евро за най-добър образ и най-добра мултимедия.

НОВО: Равенството Сега – Видео Конкурс
Краен срок: 20 март 2012 г.
Темата на конкурса е "Равенство между половете".
Видеото трябва да отговаря на следните критерии:
Всички видеоклипове трябва да бъде с дължина 10-15 секунди.
Всички видеоклипове трябва да започва с думите "Равенството за мен …"
Материалите за участие могат да се подават на всеки език, но моля дайте превод на английски език в секцията „Описание на видеото”.
Награда: Най-добрите клипове ще бъдат представени на събитие по случай двадесетата годишнина на Равенство сега, 19 април 2012 г. в Ню Йорк

НОВО: Покана за доброволци – Евровизия 2012
Краен срок: 28 февруари 2012 г.
Националната асамблея на младежките организации на Република Азербайджан (NAYORA) обяви покана за доброволци за песенния конкурс Евровизия 2012, който ще се проведе от 22 до 26 май 2012 г. Доброволците се очаква да пристигнат на 20 май и отпътуват на 27 май.
NAYORA ще осигури настаняване и храна. Разходите за местния транспорт също ще бъдат покрити от NAYORA. Доброволците ще следва да покрият пътните си разходи до Баку, Азербайджан.

НОВО: Покана за кандидатстване: стипендии за изследвания на равенството на половете 2012
Краен срок: 16 март 2012 г.
Европейският център за правата на ромите търси кандидати за две стипендии за равенството между половете изследвания, които предоставят на местни активисти от Европа възможност за провеждане на изследвания по въпросите на равенството между половете.

НОВО: Покана за "Златното колело" – Ромски филмов фестивал 2012
Краен срок: 15 март 2012 г.
Организаторите на филмовия фестивал "Златното колело", който ще се проведе в Скопие през април 2012 г., обявиха покана за записване.
Допустими са:
(а) документални и телевизионни филми, представени от филмови компании, филмови студия, независими продуценти, дистрибутори или други собственици на авторско право на филмите;
(б) филми, които обрисуват ромското население – техния живот, култура, традиции, език и др.

НОВО: Покана за Пети документален фестивал на Централна Европа „Ромски живот”
Краен срок: 1 март 2012 г.
Канят се любители и професионални режисьори, студенти да представят своите документални филми.

НОВО: Награди на Skoll за социално предприемачество 2013
Краен срок: 1 март 2012 г.
Фондация Skoll предоставя Skoll Награди за социално предприемачество на социални предприемачи, решавали най-належащите световни проблеми. Skoll Наградата включва основна безвъзмездна помощ за подкрепа на организацията, която се изплаща в продължение на три години, и нефинансова награда на социален предприемач, която се връчва на Световния форум на Skoll за социално предприемачество всяка пролет.

НОВО: Четиринадесетия национален конкурс „Млади таланти” 2012 г.
Краен срок: 10 април 2012 г.
Участието в конкурса се осъществява чрез подготовката на научноизследователски или иновационни проекти във всички науки, вкл. в социално-икономическите и хуманитарни науки, както и в следните научни направления: информационни и комуникационни технологии; приборостроене; биотехнологии, фармация; нови материали и нанотехнологии; екотехнологии и третиране на отпадъци; енергоспестяващи технологии и възобновяеми енергийни източници.

НОВО: Конкурс по програма “Мобилност”
Краен срок: 20 март 2012 г.
НАЦИОНАЛЕН ФОНД “КУЛТУРА” обяви І сесия на конкурса за финансиране на:
– участия в международни културни форуми в чужбина на представители на българската култура и изкуство
– посещения на чуждестранни мениджъри и продуценти в областта на културата и изкуствата.
Средства по програмата се отпускат по два модула:
– индивидуални пътувания с професионална ориентираност;
– колективни пътувания на професионални състави.
Първата сесия на конкурса обхваща събития, които ще се състоят от началото на месец април до края на месец юли 2012 г. включително.
Документите за участие в конкурса, в три екземпляра, се депозират в Национален фонд „Култура” до 20.03.2012 г. (вторник)
София, бул.”Ал.Стамболийски” № 17
понеделник – петък 10.00 – 16.00 ч.
Не се приемат документи за участие в конкурса изпратени по поща, факс или e-mail.
За допълнителна информация:
Национален фонд “Култура”
тел. 988 58 26
981 08 13

НОВО: Стипендиантска програма „Онасис“
Краен срок: 29 февруари 2012 г.
Фондация „Онасис“ чрез своята 18-та стипендиантска програма предоставя стипендии за академичната 2012-2013 година, отнасящи се за чуждестранни (негръцки) граждани.
Стипендиите са предназначени за университетски преподаватели на всички нива и млади изследователи (притежаващи Ph. D.), хора на изкуството, специализанти и докторанти с цел научни и следдипломни изследвания в следните области:
– Хуманитарни науки: Филология, Литература, Езикознание, История, Археология, Философия, Педагогически науки, Психология;
– Социални науки (с изключение на Право): Политически науки, Социология, Политология, Международни и европейски изследвания, Публична администрация, Социална теория и социалната политика;
– Изкуство: Изобразително изкуство, Музика, Танц, Театър, Фотография, Кинознание, Медии.
Обучаващите се в тези категории не получават диплома за завършена степен на обучение.

Advertisements
Категории:Uncategorized
  1. Все още няма коментари.
  1. No trackbacks yet.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: