Начало > Uncategorized > ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


Европейската комисия стартира специален уебсайт за деца и млади хора „Детски кът”
Деца от цяла Европа и други страни имат Интернет достъп до игри, викторини и информация за ЕС и за различните страни, в които те живеят. С този нов уебсайт ЕС за първи път предлага на малките европейски граждани както информация за функционирането си, така и за техните права – по начин, по който децата да могат да ги възприемат.

2012 година е Европейската година на активният живот на възрастните хора и солидарността между поколенията
В тази връзка на сайта можете да намерите специални материали, предназначени за учители и хора, които работят с деца и младежи. До скоро материалите бяха само на английски език, но благодарение на Фондация Лале текстовете вече са достъпни и на български.

ДФЗ откри телефони и адреси за въпроси по мерките за местни стратегии от ПРСР

НОВО: ПРОГРАМА ЕВРОПА 2012 на СО
Краен срок: 9 май 2012 г., 17.00 ч.
Приоритетна област 1:
Насърчаване на партньорството между структурите на гражданското общество и органите на местната власт при създаване, прилагане и популяризиране на политики и добри практики, свързани с европейското измерение за развитие на столицата.
В тази приоритетна област се подкрепят проектни предложения, насочени към:
– насърчаване сътрудничеството и усъвършенстване на механизмите за реализация на публични политики и на местно ниво, свързани с членството на България в ЕС;
– въвеждане и популяризиране на европейски практики, насочени към повишаване качеството на живот в столицата и утвърждаване принципите на доброто управление в местната власт.
Максимално финансиране по проект 15 000 лв., минимално – 10 000 лв.
Приоритетна област 2:
Подкрепа на инициативи, насочени към обществена ангажираност с дългосрочното развитие на града, както и проекти, отговарящи на критериите за избор на Европейска столица на културата в категория „Град и граждани”.
В тази приоритетна област се подкрепят проектни предложения, насочени към:
– разработване на идеи и осъществяване на проекти за насърчаване активното включване на гражданския сектор за подобряване образа на столицата;
– подпомагане и улесняване приноса на гражданите за разкриване и насочване потенциала на столицата – в икономическо, социално и културно измерение.
Максимално финансиране по проект 20 000 лв., минимално – 15 000 лв.
Приоритетна област 3:
Подкрепа на инициативи и проекти, свързани с дейности по подготовката и представянето на кандидатурата на София за европейска столица на културата.
В тази приоритетна област се подкрепят проектни предложения, насочени към:
– изграждане и подкрепа на комуникационни механизми за разпространяване на информация за град София като европейска столица на културата;
– дейности по представяне кандидатурата на София за европейска столица на културата в България и в страните от ЕС.
Максимално финансиране по проект 30 000 лв., минимално – 20 000 лв.
Максималната продължителност на проектите е до пет месеца.
Всички проекти следва да бъдат завършени до 15 октомври 2012 г.
Право да кандидатстват за финансиране на проекти по Програмата имат български юридически лица, които отговарят на следните изисквания:
– регистрирани по Закона за юридически лица с нестопанска цел или по Закона за кооперациите;
– имат седалище на територията на Столична община;
– право да кандидатстват имат и районите на Столична община, както и общинските културни институти на СО.
Допустими дейности:
– семинари, конференции, кръгли маси, обучения;
– дейности по мониторинг на публични политики и застъпничество;
– изготвяне на анализи;
– публикуване на информационни материали;
– информационни събития и кампании;
– други дейности, свързани с постигане на приоритетите.

НОВО: Включете се в Националната кампания "Европейски ден на солидарност между поколенията 2012"
Краен срок: 23 април 2012 г.
Фондация "Лале" за четвърта поредна година ви кани да станете част от националната кампания за Европейския ден на солидарност между поколенията 29 април – ден на общуване, споделяне и зачитане.
Тази година денят е още по-значим, защото 2012 година е Европейска година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията.
Целта на кампанията, както всяка пролет, е да бъдат насърчени разнообразни съвместни дейности на хора от всички възрасти и обществото да насочи вниманието си към човешката солидарност и връзките между поколенията.
Фондация Лале и многобройни организации в цяла България ще реализират в градове и села разнообразни инициативи, основани и насърчаващи разбирателство и приемственост между поколенията в дните около 29 април 2012.
Включете се и вие! Очакваме да ни пишете каква инициатива организирате.

НОВО: BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”
Краен срок: 29 юни 2012 г., 16.00 ч.
Процедурата цели да създаде устойчив модел за осигуряване на достоен живот и предоставяне на услуги в домашна среда за хора, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация.
По поканата могат да кандидатстват центрове и звена за услуги за домашна грижа.
Ще се оказва подкрепа за създаване на центрове и звена за услуги в домашна грижа.
В тях са допустими следните видове дейности:
– подбор, наемане и обучение на персонал, предоставяне на почасови услуги за лична помощ на нуждаещи се лица, както и за комунално-битови дейности и социално включване.
Минимален размер на безвъзмездната помощ: 80 000 лв.
Максимален размер на безвъзмездната помощ: 250 000 лв.
Обща стойност на безвъзмездната помощ може да покрие до 100% от допустимите разходи по проекта.

НОВО: BG161PO001/5-02/2012 "В подкрепа за следващия програмен период", операция 5.3 „Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР"
Краен срок: 30 октомври 2012 г, 16:00 ч.
С оглед подготовка на оперативната програма за регионално развитие за следващия програмен период, УО на ОПРР подготви схема за безвъзмездна финансова помощ насочена към разработване на готови (зрели) проекти, с които общините конкретни бенефициенти ще има възможност да кандидатстват за финансиране със средства през следващия програмен период 2014 – 2020 г.
Дейностите, които ще получат подкрепа, са:
– изготвяне на технически/работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционни проекти – изготвяне на Обследване за енергийна ефективност по реда на чл. 16 от Закона за енергийната ефективност, сертификат за актуално състояние на потреблението на енергия, издаден по реда на чл.17 от ЗЕЕ
– изготвяне на финансови анализи за проекти генериращи приходи по смисъла на чл. 55 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 г. свързани с допустимите области на въздействие
Допустими кандидати по схемата са 36 общини центрове на агломерационните ареали, а общият размер на средствата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ възлиза приблизително на 15 млн.лв.

НОВО: Конкурс за финансиране на проекти за изследване, развитие и привличане на нови публики на НФК
Краен срок: 25 май 2012 г.
Тема на сесията за 2012 г. „Култура и образование”
Цели на програмата:
– Да стимулира процеса на разработването на маркетингови стратегии и програми за проучване, анализ и привличане на потребители на културни продукти;
– Под формата на семинари, работни ателиета, теоретични конференции и т.н. да подготви и мотивира мениджъри, организатори, активни участници, както в създаването и разпространението, така и в рекламата на културни събития;
– Да насърчи създаването и разпространението на иновативни културни продукти и привличането на широк кръг от зрители чрез интерактивни събития;
– Да изгради професионални и надеждни умения, както и да повиши надеждността на средствата и начините за мониторинг, оценка и архивиране на културните събития;
– Да инициира по – тясно сътрудничество на културните и образователни институции за създаване на съвместни образователни продукти.
– Да подкрепи опитите за съвременното съществуване на традиционни изкуства с оригинална национална идентичност.

НОВО: Конкурс за финансиране на издаването на българска критическа литература във всички области на изкуствознанието, културологията и арт мениджмънта на НФК
Краен срок: 28 май 2012 г.
Програмата дава подкрепа:
– За издаване на периодични издания;
– За поддържане на рубрики за оперативна критика в специализираните издания за култура и в електронни издания.

НОВО: Конкурс за обучение в разработването на дебютни проекти и подкрепа за реализирането им в областта на съвременните изкуства и култура на НФК
Краен срок: 31 май 2012 г.
Програма „Дебюти” подкрепя:
– професионални творци (артисти – изпълнители, режисьори, хореографи, музиканти, писатели, художници, фотографи и др.), които правят своите първи професионални опити;
– организации и събития, създаващи благоприятни възможности за изява на дебютанти.
Конкурсът се провежда в два кръга. Участието в първия кръг е изрично условие за участие във втория. Всички кандидати трябва да имат готовност да участват (ако бъдат одобрени на първи кръг) в двудневно обучение по разработване на проекти, което ще се проведе на 16 и 17 юни 2012 г. в София.
Дейностите по проекта следва да бъдат планирани за осъществяване (включително приключване и отчитане) до края на месец ноември 2013 г.

НОВО: Конкурс по случай 9 май – Деня на Европа
Краен срок: 1 май 2012 г.
По случай Деня на Европа 9 май Европейският информационен център на евродепутатa Филиз Хюсменова в Разград организира конкурс за есе на тема:
„До Брюксел и назад”
Младежите, които могат да участват, трябва да са на възраст между 18 и 25 години.
Есето не трябва да е по-малко от една страница с шрифт Arial Narrow 12 и не повече от две страници.
Всеки, който отговаря на критериите и желае да участва, може да изпрати написаното от него есе на имейл europe.infocenter_rz или на адрес: гр. Разград, ул. „Димитър Ненов” 2а.
Всички есета ще бъдат проверени от тричленно жури. Ще бъдат присъдени три награди.
Авторът на есето, класирано на първо място, ще има възможност да посети Европейския парламент в Брюксел по покана на евродепутата Филиз Хюсменова.

НОВО: Стипендия на Колумбийския университет
Краен срок: 18 април 2012 г.
Колумбийския университет кани практици в областта исторически диалог и изследване на миналото от Африка, Централна, Източна и Югоизточна Европа, Близкия Изток и Южна и Югоизточна Азия да кандидатстват за стипендия за исторически диалог и отчетност.
Ще се отдава предпочитание на кандидати, които демонстрират най-малко две години работа по проекти, свързани с исторически диалог и отчетност.
Кандидатите трябва да работят или да имат подкрепа от организация в следните региони и държави, които са изправени пред текущи или наследство на конфликти: Африка, Централна, Източна и Югоизточна Европа, Близкия Изток и Южна и Югоизточна Азия.

НОВО: Конкурс "Гърция през моите очи" за участници от 7 до 17 години
Краен срок: 20 май 2012 г.
Гръцката фондация за култура и Гръцката туристическа организация в България организират за четвърта поредна година конкурс за изящни и приложни изкуства.
Целта на конкурса е да подтикне децата в България да представят с помощта на цветовете и формите Гърция – място на богове и титани, мислители и олимпийски победители, място с древни паметници, средновековни крепости и манастири, живописни заливчета и безкрайно синьо море.
Конкурсът се провежда в две категории:
– Изящни изкуства – живопис и графика (Максимален размер на рисунките – 50х70 см.)
– Приложни изкуства – стъклопис, керамика, текстил, природни материали и работа с хартия.
Творбите трябва да са създадени през 2012 г., да са оригинални и да не са изпращани на други конкурси.

НОВО: Конкурс за превод на стихотворение от Шел Силвърстийн
Краен срок: 1 юни 2012 г.
Фондация “Приятели на Чикаго”, Американският център при Столична библиотека и издателство “Точица” обявяват за втора поредна година конкурс за превод на стихотворение от книгата на Шел Силвърстийн “Където свършва тротоарът” (Shel Silverstein, “Where the Sidewalk Ends”). В конкурса може да участват всички, които представят свой превод на предложеното стихотворение.

НОВО: Лятно училище
Краен срок: 15 април 2012 г.
Курсовете ще разгледат теми, свързани с разширяването на ЕС към Западните Балкани, както следва:
– Привеждане на сигурността в цяла Европа
– Политиката на добросъседство
– Цената на разширяването на ЕС и интеграция на Балканите
– Сблъсък на цивилизацията: Възходът на европейските граждани
Могат да кандидатстват студенти или дипломирани икономисти, на възраст между 18-30 години, с местожителство в една от страните на ЕС или страните от Западните Балкани.
Разходи: Всички разходи за лятното училище ще бъдат покрити и по време на кампанията посланиците ще получи 100 евро за дейността си.

НОВО: Грант на Филми, който имат значение
Краен срок: 15 април 2012 г.
За да се подкрепят прожекции на филми за правата на човека по целия свят, се предлага скромна финансова помощ (до 5000 евро) за филмови събития, посветени на човешките права в Африка, Азия, Латинска Америка, Близкия изток и Източна Европа. Тези събития може да имат различни форми, като например филмови фестивали за правата на човека, мобилни филмови програми, дебати, прожекции за конкретни целеви групи, ротация в рамките на мрежа от филмови къщи,училища и университетски прожекции и разпространение чрез мултимедийни платформи.
Могат да кандидатстват правозащитни организации или физически лица, които сътрудничат на такива организации.

НОВО: Конкурс „Да предизвикаме бъдещето” – DMP Challenge
Краен срок: 30 април 2012 г.
Това е конкурс за млади, амбициозни и находчиви студенти и абсолвенти, които се занимават с темата за изкуствата и лидерството, който им дава възможност да спечелят стипендия за Discover Management Program (DMP).
Могат да кандидатстват млади хора на възраст между 18 и 30 години.
Награди: DMP стипендии (всяка стипендия е в размер на 720 евро), колекция на IEDC книги, копие на книгата Artful Leadership: Reflections of Executive MBA Participants

НОВО: КОНКУРС за набиране на участници в програмата „Студенти на стаж в МОМН”
Краен срок: 20 април 2012 г.
Целта на програмата е да се даде възможност на студентите да се запознаят отблизо с дейността на администрацията на Министерството на образованието, младежта и науката и да обвържат придобитите теоретични знания с практически опит и умения.
Продължителността на програмата е шест месеца.
Участници в програмата – студенти в ІІІ, ІV и V курс с добро представяне по време на учебния процес – средна оценка „добър” от завършения последен семестър, и много добри компютърни умения.
Стажантите ще бъдат заети по 4 часа на ден, с възнаграждение до една минимална работна заплата месечно, на основание сключен граждански договор и утвърден от директора на дирекция или друго определено длъжностно лице доклад.

НОВО: Стипендии за Академия за социална промяна
Краен срок: 1 май 2012 г.
Академията създава общност от хора, любопитни да поемат по пътя на отговорността и приключението да променят света и страната, в която живеем, към по-добро. Това са хора, които виждат в онова, което другите наричат „проблем“, възможност и стимул за креативни иновативни решения и активно си взаимодействат и помагат по този вълнуващ път.
Програмата на Академията за социална промяна се състои от 4 основни (задължителни) модули и съпътстващи (избираеми) обучения.
Основните учебни модули в Академия за социална промяна 2012 са три с продължителност по 4 пълни дни и четвърти завършващ модул и отворено събитие, с продължителност 3 дни. Между тях ще се провеждат съпътстващите обучения, съобразени с конкретните потребности на участниците в програмата.
I. Модул „Лидерство за социална промяна“ 24 – 27 май, град Бургас
II. Модул „Социална промяна в глобален и локален контекст“ 28 юни – 1 юли, град Видин
III. Модул „Промяна: моят проект в действие“ 6 – 9 септември, град София
IV. Модул Networking Lab: Завършващ семинар и публични събития в рамките на MitOst фестивал, 5 – 7 октомври, град Русе
Предвидени са 6 стипендии: 3 пълни стипендии (покриване на 100 % такса участие), 3 стипендии по 50 % , (покриване на 50 % такса участие). Кандидатстването за стипендия е чрез представяне на оформена идея / проект, който бихте стартирали в рамките на Академията. Тези материали се изпращат на Ideasfactory.bg със subject: АКАДЕМИЯ 2012 СТИПЕНДИИ
Критериите за избор за стипендия са: мотивация, ясна концепция и цел, придружена с план за действие.
Таксата покрива цялостното обучение в Академията:
– участие в 4те основни (задължителни) модула;
– 3 с продължителност по 4 пълни дни и четвърти завършващ модул и отворено събитие, с продължителност 3 дни;
– участие в междинни еднодневни обучения;
– работни материали и достъп до литература;
– ментор/и/;
– част от работна мрежа.

НОВО: Изложба на ученически авторски фотографски творби
Краен срок: 12 април 2012 г.
На 20, 21 и 22 април 2012 г., в околното пространство на НДК, ще се състои VІІ Фестивал на българското образование, едновременно с Националната спортна панорама.
Един от атрактивните елементите на Фестивала ще бъде изложба на ученически авторски фотографски творби на Моста на влюбените (зад НДК), за участие в която каним всички Ваши възпитаници. Изложбените конструкции на моста позволяват да бъдат представени 120 снимки във формат 70х50 см, и те ще бъдат избрани от всички получени изображения от компетентна комисия. Авторите, чиито снимки бъдат включени в изложбата, ще получат сертификати за участие и покани за фотопленери, ще бъдат връчени и няколко предметни награди.
За участие в изложбата е необходимо всеки автор да изпрати по електронната поща свои снимки (не повече от 10 бр.), във файлов формат JPG, цветови модел RGB, обем на файла минимум 2.4 MB и максимум 14 MB. В отделен файл (формат DOC) ще помолим да бъде описана следната информация: трите имена на автора, училище и За участие в изложбата е необходимо всеки автор да изпрати по електронната поща свои снимки (не повече от 10 бр.), във файлов формат JPG, цветови модел RGB, обем на файла минимум 2.4 MB и максимум 14 MB. В отделен файл (формат DOC) ще помолим да бъде описана следната информация: трите имена на автора, училище и клас, име на фотоклуба и име на ръководителя, електронни адреси и телефони за връзка. По желание снимките могат да бъдат озаглавени и/или придружени с кратки (до 2-3 изречения) коментари.
Снимките трябва да бъдат изпратени на електронен адрес photographic.bridge до 24 часа на 12.04.2012.

НОВО: OТВОРЕНА ПОКАНА за артистичен проект по време на културни събития „Локация Център” 2012, Габровска област, 22-29 юни 2012
Краен срок: 22 април 2012 г.
Локация Център” 2012 е поредица от културни събития с фестивален характер в Габровска област, организирани от сдружение „Артерия”. Основна цел е да се създаде достъпен начин за срещи на живо между публиката и артистите. Името "Локация Център" идва от регионалния характер на събитието – култура в Централна България.
КАКВИ АРТИСТИЧНИ ПРОЕКТИ СА ПОДХОДЯЩИ?
– изложби
– инсталации
– театрални постановки и пърформанси
– възпроизвеждане на фолклорни традиции
– музикални събития
– литературни четения
– уъркшопи
– улични изкуства
– алтернативни форми на изкуството
КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА?
– индивидуални артисти
– творчески формации, клубове, школи
– издателства и продуцентски къщи
– общински и държавни институти
– неправителствени организации
– детски формации
КАК ДА ПРЕДЛОЖИТЕ ПРОЕКТ?
– Напишете идеята си в свободен текст до една страница и опишете какво пространство е необходимо за осъществяване на проекта (сцена, галерия, открити площи, в град или в село)
– Приложете визуализация на проекта (ако е необходимо)
– Представете се в свободен текст до една страница – с какво се занимавате, какъв опит и какви интереси имате в областта на изкуството и културата
– Изпратете предложението си на orlovska10 до 22 април 2012

НОВО: Набират се доброволци
Краен срок: 23 април 2012 г.
Фондация „За хората” е учредена на 16.08.2001 в гр. София. Тя е независима, доброволна и самоуправляваща се обществена организация, която осъществява своята дейност в съответствие с Конституцията и законите на Република България и няма политически и религиозен характер.
Във връзка с изпълнението на проект „Слънца от глина – инициатива за популяризиране на българските шевици и подобряване на градската среда”, набираме 10 доброволци.
Планирани дейности, в които ще участвате:
– Двудневно обучение през месец май в офиса на фондацията (София, ул”Цар Симеон 57)
– Съботни работилници по изработване на мозаечните пана (май – юни)
– Двудневно събитие на инициативата в град София, градинка „Чайка” ( уикенд, юни)
Изисквания към кандидатите:
– Да имате навършени 18 години
– Да имате възможност и желание да участвате във всички гореизброени дейности

НОВО: Конкурс за рисунка на тема „Да помогнем на Земята да диша!”за деца от 6 до 16 г.
Краен срок: 25 април 2012 г.
Сдружение „Европа и Ние”, Поморие, изпълнява съвместно с Регионален екологичен център, Молдова, Център за екологично консултиране Галац, Румъния, Център за екологично консултиране Кахул, Молдова и Асоциация „Cutezatorul”, Молдова и Център за регионални изследвания, Украйна проект „Повишаване на обществената информираност по управление на твърдите отпадъци в северозападната част на Черноморския регион – По-малко отпадъци на Северозапад”, финансиран с помощта на ЕС чрез Черноморската оперативна програма 2007 – 2
013. В рамките на проекта Сдружение „Европа и Ние” организира конкурс за детска рисунка на тема: „Да помогнем на Земята да диша!”. Конкурсът е за деца от 6 до 16 г.
Условията за участие в конкурса са:
– Формат на рисунките – максимум 35/50 см.
– Материали – картон, темпера, пастел, акварел, флумастер, графика;
– Желателно е творбата да е подходяща за лого;
– На обратната страна на всяка рисунка е задължително да са написани четливо: имената на участника, възрастта, адрес и/или име на училището, в което учи.
Ще се присъдят награди за победителите във всеки конкурс. Избраната „най-добра рисунка” ще бъде предложена за „лого” на проект “Повишаване на обществената информираност по управление на твърдите отпадъци в северозападната част на Черноморския регион – По-малко отпадъци на Северозапад» и на кампанията.
Печелившата и останалите конкурсни творби не подлежат на връщане и организаторите си запазват правото да ги публикуват и репродуцират с цел популяризирането и презентирането на проекта.
Адрес за получаване на творбите:
Сдружение „Европа и Ние”
ул. „Добри Чинтулов” № 26
8201 Поморие

НОВО: Подготвително действие „Филморазпространението в ерата на цифровите технологии“ – Покана за представяне на предложения за 2012 г.
Краен срок: 6 септември 2012 г.
Подготвителното действие ще подкрепи проекти, позволяващи да се експериментира едновременното или почти едновременното излизане на всички видове носители и на няколко европейски територии.
Проектите ще се ограничат само до европейски кинематографични произведения и тяхното разпространение в страните от Европейския съюз и съответно ще трябва да обхванат внушителен брой филми и територии.
Поисканото финансово участие от групата кандидати не може да надвишава 70 % от съвкупните разходи, които могат да бъдат финансирани по проекта.

Advertisements
Категории:Uncategorized
  1. Все още няма коментари.
  1. No trackbacks yet.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: