Начало > Uncategorized > ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


НОВО: BG051PO001-1.2.03 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент ІІ”
Краен срок: без определен срок, но не по-късно от 31 май 2013 г., 16.30 ч.
Цел на схемата за безвъзмездна финансова помощ:
– Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за предприятията, регистрирани от лицата, успешно завършили обучението и/или ползвали услуги по Компонент I.
Проектите ще се изпълняват на територията на Република България.
Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:
1. Изготвяне на стратегия и стартиране дейността на собственото предприятие
2. Обучение на наетия персонал.
3. Първоначално закупуване на материали.
4. Закупуване на оборудване, необходимо за дейността на предприятието.
5. Извършване на ремонтни работи в помещения, в които се извърша дейността на предприятието.
6. Осигуряване на трудови възнаграждения на самонаетото лице и наетия персонал за не повече от 3 месеца.
По настоящата схема за предоставяне на БФП кандидатите могат да изберат между два начина за подаване на проектните си предложения:
1. Документите за кандидатстване се подават на ръка на хартиен носител в ДБТ в областните градове;
или
2. Документите за кандидатстване се попълват изцяло в електронен формат и се регистрират в Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН).

НОВО: Национална програма по пчеларство
Краен срок: 31 август 2012 г.
ДФ „Земеделие” отваря прием на заявления за плащане по мерки:
– B „Борба срещу вароатозата”,
– C „Мерки за подкрепа на извършването на физико-химичен анализ на пчелния мед” и
– D „Подкрепа за подновяване на пчелните кошери в Общността” от Националната програма по пчеларство за тригодишния период 2011-2013 г.
В срок до 31 август 2012 г. кандидатите, които вече имат сключени договори за получаване на безвъзмездна финансова помощ по програмата, могат да подават заявления за изплащане на субсидията, след като изпълнят инвестициите си.

НОВО: Подкрепа за сътрудничество в мрежа на киносалони, прожектиращи европейски филми – „Мрежа от киносалони“
Краен срок: 16 юли 2012 г.
Конкретните цели са, както следва:
– подобряване разпространението на произведени в други страни европейски филми на европейския и международния пазари посредством мерки за предоставяне на стимули за износ, разпространение на всякакви носители и прожектиране в киносалони,
– насърчаване прожектирането на произведени в други страни европейски филми на европейския пазар, по- специално чрез подпомагане на координацията на мрежа от киносалони.
Настоящото обявление е насочено към европейски киносалони, обединени в мрежа.

НОВО: Техническа помощ за използване от страна на националните органи на специални разузнавателни средства и методи в борбата с измамите и корупцията, както и за засилване на контрола на контейнери и камиони по външните граници на ЕС, включително за борба с контрабандата и фалшифицирането на цигари
Краен срок: 31 май 2012 г., 13 септември 2012 г.
Поканата е насочена към национални или регионални администрации в държави членка на Европейския съюз или в присъединяващите се държави, страни от Европейска асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), които са страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП) или страни кандидатки, асоциирани към ЕС.
Допустимите действия за техническа помощ се състоят от:
– техническа помощ за използване от страна на националните органи на специални разузнавателни средства и методи в борбата с измамите и корупцията, както и
– техническа помощ за засилване на контрола на контейнери и камиони по външните граници на ЕС, включително за борба с контрабандата и фалшифицирането на цигари.

НОВО: Покана за представяне на предложения – OLAF/2012/D5/03 – Обучение, семинари и конференции – правна част
Краен срок: 31 май 2012 г.; 1 октомври 2012 г.
Предложения, допустими за финансиране, могат да бъдат подадени от следните кандидати:
– всички национални и регионални администрации на държава-членка, на присъединяваща се държава или на страна кандидатка, които насърчават укрепването на действията на ЕС в областта на защитата на финансовите интереси на ЕС,
– всички изследователски и образователни институции, които имат статут на юридическо лице най-малко от една година, установени са и упражняват своята дейност в държава-членка или в страна извън Съюза, които насърчават укрепването на действията на ЕС в областта на защитата на финансовите интереси на ЕС,
– всички структури с нестопанска цел, които имат статут на юридическо лице най-малко от една година и са установени в държава-членка или в страна извън Съюза, които насърчават укрепването на действията на ЕС в областта на защитата на финансовите интереси на ЕС.
Допустими действия:
Организиране на семинари и конференции за повишаване степента на развитие на специфичната правна и съдебна защита на финансовите интереси срещу измами чрез подпомагане на:
– проучвания в областта на сравнителното право,
– разпространяването, включително публикуването на научни знания относно защитата на финансовите интереси на ЕС,
– публикуването и разпространяването на научни периодични издания за защитата на финансовите интереси на ЕС,
– организирането на ежегодната среща на президентите на асоциациите за европейско наказателно право и асоциациите за защита на финансовите интереси на ЕС.
Дейностите са допустими за финансиране до 90 % от допустимите разходи. Общата сума на помощта, отпускана от Комисията (OLAF) за всеки проект, няма да надхвърля:
– 50 000 евро за еднодневен семинар; 100 000 евро за двудневен семинар,
– 300 000 евро за проучване в областта на сравнителното право,
– 25 000 евро за разпространяване на експертни познания,
– 60 000 евро на година за публикуване и разпространяване на една периодична публикация от асоциациите,
– 45 000 евро за среща на президентите на асоциациите.

НОВО: Програма „Младежта в действие“, Поддействие 4.3. Подпомагане на мобилността на работещите с младежта
Краен срок: 3 септември 2012 г.
Целта на настоящата покана е да се повишат мобилността и обменът на работещите с младежта, за да придобият нови умения и компетентности и да обогатят своя профил като професионалисти по въпросите на младежта.Освен това тя ще активизира свързването в мрежи на младежки структури в Европа.
Предложенията трябва да бъдат подадени от организации с нестопанска цел:
– неправителствени организации (НПО),
– организации, активни на европейско равнище в младежката сфера (ЕНПО), в които членуват организации от поне осем държави по програмата "Младежта в действие",
– публични органи на регионално или местно равнище.
Проектите трябва да се основават на партньорство между две организации партньори от две различни държави по програмата, от които поне една от държава членка на ЕС, изпълняващи съответно функциите на изпращаща и приемаща организация.

НОВО: Конкурс за есе на тема „Как искаш да изглежда Дунавският регион след 10 години?” обяви МРРБ
Краен срок: 15 юни 2012 г.
Конкурс за есе на тема „Как искаш да изглежда Дунавският регион след 10 години?” организира Министерството на регионалното развитие и благоустройството по случай Деня на река Дунав – 29 юни. Той ще се проведе в пет университета в страната – СУ „Свети Климент Охридски”, Университета за национално и световно стопанство, Нов български университет, Югозападен университет „Неофит Рилски” и Русенски университет „Ангел Кънчев”. В конкурса могат да участват студентите от специалностите „Европеистика”, „Публична администрация” и „Регионално развитие”. Есетата могат да бъдат изпращани на е-mail GKyoseva
За най-добрите автори са предвидени три парични награди. Спечелилият първото място ще има и възможността да се срещне лично с еврокомисаря по регионалната политика Йоханес Хаан.
Имената на победителите ще бъдат обявени на интернет сайта на министерството до 22 юни 2012 г.

НОВО: 9-и Международен конкурс ‘Danube Art Master 2012’
Краен срок: 30 юни 2012 г. (важи пощенското клеймо)
Състезанието и тази година е част от международното честване на Денят на Дунав -29 юни. Продължава да ни вълнува темата за сложните взаимоотношения в Дунавския басейн, който е дом както на своите обитатели – риби, птици, насекоми, бозайници, така и на нас – хората. Нашият призив към вас е: „Бъди активен, защити реките!“
Danube Art Master 2012 е за всички на възраст между 6 и 16 години. Те трябва да сътворят „екологична” творба, вдъхновена от величествената река Дунав и нейните притоци.
Направете цветна снимка на своята творба, с филмова или цифрова камера. Принтирайте снимката и ни я изпратете на пощенския ни адрес: 1421 София, ул. „Цанко Церковски” 67 вх. В, за Информационен и учебен център по екология, или направо на e-mail адреса на Сдружението: ceie@ceie.org . Изискването за минимален формат на принтираните снимки е 15х20 см върху гланцова или матирана хартия. Минималният размер на дигиталните снимки е 1 MB, а формата им – JPEG.

НОВО: Национален конкурс за детска книга „Петя Караколева” 2012 за български автори с новоиздадени книги през 2011 година
Краен срок: 1 септември 2012 г.
Съюзът на българските писатели и Община Кърджали обявяват традиционния конкурс за детска литература "Петя Караколева".
Наградата е национална и ще се връчи на 11 октомври, в навечерието на Деня на Кърджали.
Право на участие имат всички български автори с новоиздадени книги през 2011 година.
Книгите за участие се предоставят в два екземпляра до 1 септември 2012 г. в Съюза на българските писатели на адрес: София – 1000, ул. "Шести септември" № 35.
За справки: 02/ 987 24 95, 0361/ 67389.

НОВО: Международен конкурс за екслибрис – Русе 2012
Краен срок: 31 май 2012 г.
Регионална библиотека “Любен Каравелов” напомня, че срокът за изпращане на творбите за осмия Международен конкурс за екслибрис „Еx Libris – Ex History" изтича на 31 май 2012 г.
Очакват се призьорите на Голямата награда и на Специалната награда за дебют на деца и ученици.
Конкурсните творби се изпращат на адрес:
гр. Русе 7000, Регионална библиотека “Любен Каравелов”,
Графичен кабинет, ул. “Дондуков – Корсаков” № 1

НОВО: Конкурс за есе, свързано с едно или повече от стихотворенията в книгата "Дзен поезия от Корея"
Краен срок: 1 юни 2012 г.
Издателство „Изток-Запад”, Институтът за преводна дейност в Корея и сайтът „Аз чета” обявяват конкурс за есе, свързано с едно или повече от стихотворенията в книгата "Дзен поезия от Корея". Победителят ще бъде определен от жури и ще си тръгне с голямата награда таблет Samsung.
Есетата трябва да са с дължина между 3000 и 3600 знака (с включени интервали).

НОВО: Седми национален исторически конкурс 2012-2013 за ученици от 8 до 12 клас „Толерантността на българския народ – заедно, въпреки различията”
Краен срок: 15 февруари 2013 г.
Допускат се ученици от всички видове училища, на възраст от 14 до 19 години.
Могат да бъдат представени индивидуални и групови разработки.
Изследването може да се извърши самостоятелно или с научен ръководител.

НОВО: Каунь 2012: "Черен хумор"
Краен срок: 5 август 2012 г.
Шестият международен хумористичен литературен конкурс "Каунь 2012" стартира. Организатори на проявата са община Хасково и "Ъкъдемия Каунь". Тази година темата на конкурса е "Черен хумор".
Организаторите осигуряват две първи награди от по 500 лева за проза и поезия. Творбите не трябва да са публикувани или да са участвали в друг конкурс. "Каунь 2012" е за произведения на български и сръбски език.
Желаещите да участват трябва да изпратят материалите си на адрес haskovskikaun

НОВО: Стипендии за изследователски и практически стажове в Германия в рамките на международна програма на DBU
Краен срок: 16 август 2012 г.
Германската федерална екологична фондация (Deutsche Bundesstiftung Umwelt – DBU) е една от най-големите и влиятелни екологични фондации в Европа, създадена през 1990 г. В Средна и Източна Европа, вкл. и България, DBU е активна с международната си стипендиантска програма. Основната цел на програмата е подобряване на екологичната ситуация в България и Германия чрез работа върху актуален екологичен проблем. За целта програмата осигурява стипендии за млади, наскоро завършили специалисти за работен стаж в Германия в областта на опазването на околната среда и природозащитата. Стипендиантите трупат знания и опит, които да приложат на практика след завръщането си в България. Стипендията е в размер на 1060 евро, които са необлагаеми. Тя се отпуска минимум за 6 и максимум за 12 месеца. Допълнително се поемат всички видове задължителни застраховки и осигуровки. При необходимост, преди стажа DBU осигурява и курс по немски.
Кой може да кандидатства?
Формалните изисквания, свързани с кандидатстването са:
– магистърска степен, придобита преди максимум 3 години, за предпочитане от българско висше учебно заведение
– и/ или настоящ докторант
– владеене на немски и/или английски език
Кандидатите могат да са завършили различни специалности – няма изискване образованието им да е свързано директно с опазване на околната среда. По-важно е да имат желание и потенциал да се занимават с екологична тематика.
Кога и как се кандидатства?
Стипендианти се набират веднъж годишно и срокът за кандидатстване е 16 август 2012. Дотогава се подават необходимите документи. След предварителен подбор (по документи), в средата на октомври 2012 с избрани кандидати се провежда интервю. Престоят в Германия започва в началото на март 2013, а изборът къде точно ще проведете стажа става с помощта на DBU.

НОВО: Състезание за комикс 2012 на CIPE
Краен срок: 15 юли 2012 г.
Центърът за международно частно предприемачество (CIPE) кани всички (от цял свят, от всички възрасти, професионални и любители-карикатуристи) да представят карикатури в следните категории: демократично управление, предприемачество и овластяване на младежта. Можете да подадете повече от две карикатури на категория, те трябва да са оригинал и с превод на английски език за всеки текст на арабски, китайски, френски, руски или испански.
Наградените с първо място във всяка категория ще получат награда от 1000 щ.д., а Голямата награда ще донесе 2000 щ.д.

НОВО: Европейска награда за звуков пейзаж
Краен срок: 7 септември 2012 г., 17.00 ч. (CET)
Имате ли идеи, продукт, кампания, иновации или творческо решение за намаляване на нивата на шум в ежедневието ни и за това как да се създаде здравословен звуков пейзаж в жизнената ни среда? Ако е така, кандидатствайте за Европейска награда за звуков пейзаж 2012.

Advertisements
Категории:Uncategorized
  1. Все още няма коментари.
  1. No trackbacks yet.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s

%d bloggers like this: