Начало > Uncategorized > ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


НОВО: Програма „Зелена София”
Краен срок: 18 юни 2012 г., 17,00 ч.
Процедурата за изпълнение на настоящата схема е процедура за директно безвъзмездно предоставяне на материали за изпълнение на проектите. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездната помощ е тази, при която проектно предложение може да подаде само кандидат, който изрично е посочен като конкретен бенефициент на помощта.
Безвъзмездна финансова помощ в натура получават конкурентноспособни проекти, свързани с възстановяване и развитие на междублокови площи, прилежащи територии и локални зелени пространства /локални градини/ – общинска собственост; създаване на дълготрайни материални и нематериални активи в жилищните райони и населени места с цел подобряване условията за живот и отдих.
Допустими дейности:
– озеленяване, изграждане на цветни пространства, оформяне на зони за отдих и общуване в зелени площи – общинска собственост – околоблокови пространства и градини;
– доставка на подходящо оборудване, необходимо за реализацията на гореизброените дейности и последващата поддръжка на обектите.
Бенефициенти на Програмата са:
– Етажни собствености по чл. 46б от ЗУЕС или сдружения на собственици, вписани в регистъра по чл. 44 от ЗУЕС;
– Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани на територията на Столична община по ЗЮЛНЦ или Закона за народните читалища.
Допустимият, максимален размер на разходите, за които може да се кандидатства за финансиране по настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в натура е, както следва:
– за площ до 1000 кв.м /1 дка/ – до 2 000лв (с ДДС);
– за площ от 1000 кв.м до 3000 кв.м / от 1 до 3 дка/ – до 3 000лв (с ДДС);
– за площ над 3000 кв.м / над 3 дка/ – до 4 000 лв (с ДДС).

НОВО: Програма „Младежта в действие“, Системи за подкрепа на младежта – Поддействие 4.3 Подпомагане на мобилността на работещите с младежта
Краен срок: 3 септември 2012 г.
Ще бъдат предпочетени проектите, които най-добре отразяват следните приоритети:
i) постоянни приоритети на програмата „Младежта в действие“
– участие на млади хора,
– културно разнообразие,BG 15.5.2012 г. Официален вестник на Европейския съюз C 139/21
– европейско гражданство,
– включване на млади хора с по-малко възможности.
ii) годишни приоритети на програмата „Младежта в действие“
– младежка безработица, бедност и маргинализация,
– инициативност, творческо начало и предприемчивост, пригодност за наемане на работа,
– дейности на открито и дейности в областта на масовия спорт,
– глобалните предизвикателства, свързани с околната среда и изменението на климата.
Предложенията трябва да бъдат подадени от организации с нестопанска цел. Тези организации могат да бъдат:
– неправителствени организации (НПО),
– организации, активни на европейско равнище в младежката сфера (ЕНПО), в които членуват организации от поне осем (8) държави по програмата „Младежта в действие“,
– публични органи на регионално или местно равнище.
Това се отнася както за кандидатстващите организации, така и за организациите партньори.
Кандидатите трябва – към посочения краен срок за подаване на предложенията – да са юридически регистрирани от най-малко две (2) години в една от държавите по програмата.
Проектите трябва да започнат между 1 ноември 2012 г. и 1 април 2013 г.
Максималната продължителност на проектите е 12 месеца. Минималната продължителност на дейностите е 2 месеца, а максималната – 6 месеца.
Максималният размер на безвъзмездните средства е 25 000 евро.

НОВО: Покана за представяне на предложения в рамките на работната програма на Седмата рамкова програма на ЕО за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности
Кандидатите се приканват да представят предложенията си във връзка с поканата в рамките на специфична програма „Сътрудничество“: Информационни и комуникационни технологии: FP7-2012-ICT-FI.

НОВО: Трети национален конкурс за стихове на тема „Моето синьо лято”
Краен срок: 15 септември 2012 г.
Фондация Астика – Бургас обяви трети национален конкурс за стихове на тема „ моето синьо лято”.
В конкурса могат да участват всички ученици от начално до средно образование от цялата страна.
Участниците ще бъдат разделени в две възрастови категории:
– Първа категория от 7 до 14 години.
– Втора категория от 15 до 19 години.
Участниците в конкурса могат да участват с до две непубликувани стихотворения всяко с дължина не повече от една страница. Стиховете трябва да са с тематика за ваканцията (морето и Странджа планина).
Участниците в конкурса трябва да изпратят трите си имена, възраст, адрес, телефон, имейл за връзка, училище и клас.
Най-добрите стихотворения ще бъдат отличени с грамоти, а победителите в двете категории с предметна награда.
Стиховете ще бъдат оценени от пет членно независимо жури.
Творбите изпращайте на следните адреси:
п.к.290
гр. Бургас 8000
(за конкурса „Моето синьо лято)
e-mail: astika2003
За допълнителна информация: Л.Вълков – GSM: 0878 75 70 72

НОВО: Фото-конкурс на тема „Доброволчеството като философия и начин на живот"
Краен срок: не е посочен
В рамките на проект на фондация „АСТИКА" „Младежта стъпка по стъпка" е обявен Фото-конкурс на тема „Доброволчеството като философия и начин на живот".
В конкурса могат да участват младежи на възраст от 14 до 35 години от цялата страна.
Фотосите трябва да са с тематична насоченост „Доброволчеството като философия и начин на живот". Те трябва да отразяват моменти от доброволчески акции и инициативи.
Участниците в конкурса могат да изпратят фотоси си на jpg-формат, на е- майл, електронен носител (CD, DVD) или на хартия.
Изпратените фотоси ще бъдат публикувани в интернет, както и изложени в сграда с обществен достъп. Най-добрите фотоси ще бъдат отличените с грамоти, а победителите ще получат предметна награда.
Творбите изпращайте на следните адреси:
8000 Бургас, п.к.290 (за фото-конкурса)
e-mail: astika2003

НОВО: Конкурс за детска рисунка „МОЯТ ДОМ В ХАРМОНИЯ С ПРИРОДАТА“
Краен срок: 15 юни 2012 г.
Мрежата на бившите стипендианти на Немската федерална фондация за околна среда (Deutsche Bundesstiftung Umwelt) DBU Alumninetzwerk Bulgarien обяви конкурс за детска рисунка „МОЯТ ДОМ В ХАРМОНИЯ С ПРИРОДАТА“.
Ти обичаш природата и искаш да я пазиш за теб и за другите след теб?
Знаеш ли, че домовете ни са едни от най-големите вредители за околната среда?
Имаш ли идея за къща, която е в хармония с природата?
Нарисувай ни я, а ние ще я покажем!
Изпратете оригинала на рисунката на адрес гр. Шабла 9686, п.к.37 заедно със следната информация:
– заглавие на творбата
– трите имена на автора
– възраст
– училище и клас
– адрес, имейл, телефон
В конкурса може да участват ученици от 1-ви до 7-ми клас от цялата страна. Изисквания за минимален размер на рисунките: 25 х 25 см. Техниката на рисуване е по избор на участника. Оригиналите на рисунките остават при DBU Alumninetzwerk Bulgarien и няма да се връщат на авторите.
Наградените художници ще получат награди от Немската фондация за околна среда Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU).
Избраните рисунки ще бъдат използвани за създаване на изложба с цел популяризиране опазването на околната среда.
Снимки на всички рисунки ще бъдат качени на уеб-страницата на конкурса. Трите снимки, събрали най-много харесвания, ще получат поощрителни награди.
Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 20 юни 2012 г. на www.facebook.com/DomVHarmoniaSPrirodata, а наградите ще бъдат раздадени на официална церемония в гр. София на 22 юни 2012 г, за което участниците ще бъдат допълнително уведомени лично.
За допълнителна информация: 0879 822 313 , Десислава Първанова

НОВО: Регионален фестивал за деца – изпълнители на народни песни „Ружа Пенева”, 2 юни 2012 г.
Краен срок: 29 май 2012 г.
Фестивалът носи името на народната певица Ружа Пенева, родена и живяла в с.Стоил войвода, община Нова Загора.
Организатори:
– Община Нова Загора,
– Народно читалище „Искра-1875”- с.Стоил войвода, община Нова Загора.
Условия за участие:
А. Конкурс за индивидуални изпълнители /до двама от колектив/ – една бавна и една бърза народна песен в рамките на 5 минути.
Бавната песен – до два куплета.
Б. Конкурс за фолклорни певчески групи:
– дуети
– фолклорни групи до 18 човека
Участниците в групите изпълняват до две песни в рамките на 6 минути.
Категории:
от 6 – 12 години
от 13 – 18 години

НОВО: Обучение на тема "Междукултурни различия", 09.06.2012.
Краен срок: 7 юни 2012 г.
Екипът на МИКЦ "Варна на младите" Ви кани на обучение на тема "Междукултурни различия". Обучението е насочено към младежи на възраст от 15 до 29 г. и е безплатно.Сесията ще се проведе в Базата на "Младежки дом"- Варна на 09.06.2012 г. от 10.00 ч.
За да се регистрирате е достатъчно да изпратите Вашите имена, телефон или e-mail на mikc.varna
Ще регистрираме най-много по трима представители на една организация.
Ще бъдете включени в работната група след потвърждение от наша страна.

НОВО: Интензивно обучение по английски език на млади роми с висше образование
Краен срок: 4 юни 2012 г.
Централноевропейският университет (ЦЕУ) и Програма Ромски Инициативи на Институт "Отворено общество" обявяват конкурс за стипендии за академичната 2012/3 година за осеммесечно интензивно обучение по английски език в ЦЕУ, Будапеща. Програмата обхваща периода от средата на октомври 2012 година до средата на юни 2013 година.
Интензивното обучение по английски език за завършили висше образование млади роми има за цел да подобри личностното развитие на младите роми от Централна и Източна Европа. Целта на обучението е да се повиши нивото на владеене на английски език на участниците, с цел успешно кандидатстване за професионален стаж към Европейската Комисия, за обучение по Програмата RAP (Roma Access Program) в ЦЕУ, както и за други възможности за стажове, квалификация и образование. Студентите също така ще подобрят познанията си за ромския език, история и култура.

НОВО: Лятна стипендиантска програма за млади роми
Краен срок: 6 юни 2012 г.
Институт "Отворено общество" – София и Посолството на САЩ в България обявиха конкурс за две стипендии за млади роми. Стажантската програма, която ще се осъществи в посолството на САЩ, е предназначена за български граждани от ромски произход, които имат интерес към международните отношения и публичната администрация.
Кандидатите следва да са на не повече от 28-годишна възраст, да са студенти последна година или току-що завършили висшето си образование, да имат основни познания по английски език и базови компютърни умения, да са комуникативни и отговорни.

НОВО: CIPE конкурс за карикатура 2012
Краен срок: 15 юли 2012 г.
Едно изображение може да комуникира повече от десетки страници текст или часове речи. Центърът за международно частно предприемачество (CIPE) кани всички (в световен мащаб, от всички възрасти, професионални и любители-карикатуристи) да представя карикатури в следните категории: демократично управление, предприемачество и овластяване на младежта. Можете да подадете повече от две карикатури във всяка категория, в оригинал и превод на английски език за всеки текст на арабски, китайски, френски, руски или испански.
Наградените с първо място във всяка категория ще получат награда от 1000 щ.д., а спечелилият Голямата награда ще получи 2000 щ.д.

Advertisements
Категории:Uncategorized
  1. Все още няма коментари.
  1. No trackbacks yet.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: