Начало > Uncategorized > ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


НОВО: BG051PO001-1.1.06 "Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж"
Програмата предоставя възможност за наемане на безработни лица до 29 г. със завършено най-малко средно образование за стаж във фирми и неправителствени организации. Програмата покрива заплатата и осигуровките на лицето за 6 месеца, както и хонорар за наставника (ако има такъв). Няма изискване за продължаване на заетостта на стажанта след този срок в организацията. Кандидатства се в бюрата по труда.

НОВО: ПРСР, мярка 114 „Използване на консултантски услуги от фермери и собственици на гори”
Краен срок: 31 август 2012 г.
От 25 юни до 31 август областните структури на ДФ „Земеделие" ще приемат документи по мярка 114 „Използване на консултантски услуги от фермери и собственици на гори". Финансовият ресурс за периода е левовата равностойност на 12 млн. евро. Мярката се прилага децентрализирано, а изискванията за кандидатстване са описани в Наредба № 10 от 27.09.2011 г.

НОВО: ПРСР, мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони"
Краен срок: 17 август 2012 г.
Приемът е открит за кандидати с проекти за изграждането или подобряването на центрове за информационни услуги и комуникационни технологии, например здравни съвети, центрове за подпомагане на бизнеса, общински услуги и др. Приемат се предложения и за създаването на мобилни центрове, съгласно чл. 4, ал. 1, т. 10 от Наредба № 25 от 29.07.2008 г. Общият ресурс за приема е левовата равностойност на 7 420 722 евро. Изискванията за кандидатстване са описани в Наредба № 25 от 29.07.2008 г.

НОВО: Покана за участие на нпо в избора на представители на неправителствения сектор в работната група за разработване на програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Турция за програмен период 2014-2020 г.
Краен срок: 14 юни 2012 г.
С Решение на Министерския съвет № 328 от 25 април 2012 г. беше одобрен списъкът с тематичните цели, които да бъдат включени в Договора за партньорство на Република България за програмен период 2014-2020 г., списъкът с програми и водещите ведомства за разработването на всяка програма. Съгласно т. 2, б. з) от Решението, МРРБ е определено за водещо ведомство за разработването на програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Турция за следващия програмен период.
Във връзка със стартиралата подготовка на страната за участие в Кохезионната политика на Европейския съюз за програмен период 2014-2020 г. предстои сформирането на Работна група за разработване на Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Турция 2014-2020 г.
Неправителствените организации, желаещи да участват в дейността по изготвяне на програмата, са поканени да представят заявление за участие в избора на представители на неправителствения сектор в работната група. Неправителствените организации, желаещи да участват в дейността по изготвяне на Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Турция, са поканени да представят заявление за участие в избора на представители на неправителствения сектор в работната група.
Заявление за участие могат да подават следните групи неправителствени организации в обществена полза:
1. социални организации;
2. екологични организации;
3. организации, работещи в сферата на образованието, науката и културата;
4. организации, работещи в сферата на политиките за развитие;
5. други групи организации, чиято дейност има отношение към тематичните цели и мерки, които ще се финансират от съответната програма.
Критериите, на които трябва да отговарят неправителствените организации, са посочени в Механизма за избор на неправителствените организации, чиито представители да участват в състава на работните групи за разработване на Договора за партньорство и програмите на Република България за програмен период 2014-2020 г.
Писмените заявления се представят по образец, утвърден от министъра по управление на средствата от Европейския съюз, в срок до 14.06.2012 г. (15 дни от публикацията) на адрес: 1202 гр. София, ул. „Св. Кирил и Методий" 17-19, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, на вниманието на главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество".

НОВО: Покана за участие на нпо в избора на представители на неправителствения сектор в работната група за разработване на програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Македония за програмен период 2014-2020 г.
Краен срок: 14 юни 2012 г.
С Решение на Министерския съвет № 328 от 25 април 2012 г. беше одобрен списъка с тематичните цели, които да бъдат включени в Договора за партньорство на Република България за програмен период 2014-2020 г., списъка с програми и водещите ведомства за разработването на всяка програма. Съгласно т.2, б. з) от Решението, Министерството на регионалното развитие и благоустройството е определено за водещо ведомство за разработването на програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Македония за следващия програмен период.
Във връзка със стартиралата подготовка на страната за участие в Кохезионната политика на Европейския съюз за програмен период 2014-2020 г., предстои сформирането на Работна група за разработване на Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Македония 2014-2020 г.
Неправителствените организации, желаещи да участват в дейността по изготвяне на програмата, са поканени да представят заявление за участие в избора на представители на неправителствения сектор в работната група. Неправителствените организации, желаещи да участват в дейността по изготвяне на Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Македония, са поканени да представят заявление за участие в избора на представители на неправителствения сектор в работната група.
Заявление за участие могат да подават следните групи неправителствени организации в обществена полза:
1. социални организации;
2. екологични организации;
3. организации, работещи в сферата на образованието, науката и културата;
4. организации, работещи в сферата на политиките за развитие;
5. други групи организации, чиято дейност има отношение към тематичните цели и мерки, които ще се финансират от съответната програма.
Критериите, на които трябва да отговарят неправителствените организации, са посочени в Механизма за избор на неправителствените организации, чиито представители да участват в състава на работните групи за разработване на Договора за партньорство и програмите на Република България за програмен период 2014-2020 г.
Писмените заявления се представят по образец (приложен), утвърден от министъра по управление на средствата от Европейския съюз, в срок до 14.06.2012 г. /15 дни от публикацията/ на адрес: 1202 гр. София, ул. „Св. Кирил и Методий" 17-19, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, на вниманието на главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество".

НОВО: Покана за участие на НПО в избора на представители на неправителствения сектор в работната група за разработване на програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Сърбия за програмен период 2014-2020 г.
Краен срок: 14 юни 2012 г
С Решение на Министерския съвет № 328 от 25 април 2012 г. беше одобрен списъка с тематичните цели, които да бъдат включени в Договора за партньорство на Република България за програмен период 2014-2020 г., списъка с програми и водещите ведомства за разработването на всяка програма. Съгласно т.2, б. з) от Решението, Министерството на регионалното развитие и благоустройството е определено за водещо ведомство за разработването на програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Македония за следващия програмен период.
Във връзка със стартиралата подготовка на страната за участие в Кохезионната политика на Европейския съюз за програмен период 2014-2020 г., предстои сформирането на Работна група за разработване на Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Македония 2014-2020 г.
Неправителствените организации, желаещи да участват в дейността по изготвяне на програмата, са поканени да представят заявление за участие в избора на представители на неправителствения сектор в работната група. Неправителствените организации, желаещи да участват в дейността по изготвяне на Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Македония, са поканени да представят заявление за участие в избора на представители на неправителствения сектор в работната група.
Заявление за участие могат да подават следните групи неправителствени организации в обществена полза:
1. социални организации;
2. екологични организации;
3. организации, работещи в сферата на образованието, науката и културата;
4. организации, работещи в сферата на политиките за развитие;
5. други групи организации, чиято дейност има отношение към тематичните цели и мерки, които ще се финансират от съответната програма.
Критериите, на които трябва да отговарят неправителствените организации, са посочени в Механизма за избор на неправителствените организации, чиито представители да участват в състава на работните групи за разработване на Договора за партньорство и програмите на Република България за програмен период 2014-2020 г.

НОВО: Конкурс за финансиране на проекти за превенция на домашното насилие, чрез работа с млади родители в детски градини и училища
Краен срок: 17 юни 2012 г.
Движение „Милион жени за милион добрини” и Български фонд за жените обявяват конкурс за финансиране на проекти , които повишават чувствителността на младите родители, персонала в детските градини, децата, учениците и учителите към проблема домашно насилие и нетърпимостта към него. Приоритетно ще се финансират проекти, в които са заложени креативни методи за работа с деца, родители и учители и насърчаване на отговорното родителство.
През 2010 година 2155 деца стават жертви на някакъв вид насилие. В 70% от случаите, насилникът е родителят. Това означава, че от 6 деца дневно, които биват превръщани в жертва, 4 от тях са наранявани от своите близки. Официално. Безброй други се страхуват да подадат сигнал. Неофициално. А трети си мислят, че да живееш пренебрегван, обиждан или пребиван е нормално.
С проекти в конкурса могат да кандидатстват организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).
Пълният пакет документи следва да се изпрати по електронна поща на адрес gender най-късно до 17 юни 2012 г. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени до 30 юни 2012 г.

НОВО: Покана за обучение и подготовка на втора „Борса на проекти и идеи” в Пловдив, 15 юни 2012 г.
Краен срок: 11 юни 2012 г.
Фондация Лале организира еднодневно обучение за граждански организации от град Пловдив и региона с цел подготовка за участие в борсата. Обучението ще се проведе на 15 юни 2012 година с начало 9.30 часа в Заседателна зала №205 на Общински Съвет Пловдив, ул. „Авксентий Велешки” № 20, с подкрепата на община Пловдив и Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа.
Целта на обучението е да запознае представителите на гражданските организации с правилата на провеждане на предстоящата втора „Борса на проекти и идеи” и да им помогне да упражнят уменията си за представяне на организацията си и формулиране на добри предложения към бизнеса. Участниците ще започнат и практическата подготовка на втората борса.
Организациите, които се интересуват и желаят да участват в обучението, са поканени да попълнят rnikolovaне по-късно от 11 юни 2012 г.

НОВО: Конкурс за кратка проза – 2012
Краен срок: 31 юли 2012 г.
За ДЕСЕТА поредна година онлайн списанията eRunsMagazine и LiterNet обявяват конкурс за Кратка проза 2012.
Приемат се до три непубликувани кратки прози в обем до 1800 знака, изпратени по имейл. Няма изисквания за тема или за употреба на ключова дума.
Конкурсът е анонимен. Текстовете (във формат: *.doc / *.txt / *.rtf) да бъдат прикрепени към писмото в отделен файл, несъдържащ информация за автора. В имейла впишете трите имена на автора и имейл за обратна връзка. Не се допуска участие с псевдоним.
Изпращайте текстовете на адрес: konkurs

НОВО: Национален рецитал-конкурс по творби на Яворов (за любители), 19 – 21 юли 2012 год. в гр. Поморие (промяна на датите)
Националният рецитал-конкурс по творби на Яворов се провежда ежегодно в рамките на Поетичните празници “Яворови дни” в гр.Поморие през месец юли.
В него могат да участват любители, изпълнители на художествено слово от всички възрасти.
Допускат се до участие само изпълнения по творби на Яворов /поезия, проза, драматургия/.
Времетраене на изпълненията:
– Индивидуални – до 10 мин.
– Групови – до 20 мин.
Подборният етап на конкурса ще се проведе на 21 юли (събота) от 10.00 часа в Читалище “Просвета 1888”.
Заключителният етап на конкурса ще се проведе на 21 юли (събота)
Очакваме Вашата заявка за участие на адрес:
8200 – Поморие
ул. “Княз Борис І” № 51
Читалище “Просвета 1888”
/за рецитал-конкурса/
или на тел. /0596/ 2 23 16 ; GSM 0887 411 925
E-mail : prosveta_pomorie
В заявката посочете:
– Трите имена на участниците
– Възраст
– Заглавие на избраното изпълнение
– Времетраене на изпълнението
Разноските по пребиваването са за сметка на участниците или на ведомството, което ги изпраща.

НОВО: Национален конкурс за поезия “От заник слънце озарени // алеят морски ширини”, 19 – 21 юли 2012 г. (промяна на датите)
Краен срок: 30 юни 2012 г.
Творбите (до 10 стихотворения) в 3 екземпляра изпращайте на адрес:
8200 – Поморие
ул. “Княз Борис І” № 51
(конкурс за поезия)
Конкурсът е анонимен. Запечатайте и поставете в големия плик , малко пликче с трите си имена, телефон и адрес за връзка (валидно е пощенското клеймо на плика)

НОВО: Програма за студентски грантове
Краен срок: първо число на всеки месец
Финансовата помощ е в размер от 1 000 евро. Средствата обикновено се използват за покриване на таксата за обучение, материалите, пътните разходи, наема, сметките и други.
Могат да кандидатстват студенти от цял свят, които учат във висше учебно заведение (колеж, университет, бизнес училище или други).
Желаещите трябва да попълнят онлайн формуляр и да платят такса в размер от 2,5 евро.

НОВО: Конкурс за наградата на ЕС за здравна журналистика
Краен срок: 31 юли 2012 г.
За да спечелят някоя от големите награди, журналистите трябва да изпратят свои статии, публикувани в периода 25 юли 2011 г. – 31 юли 2012 г., в които се представят:
– една или няколко от темите на кампанията "Европа за пациентите" – фармацевтични продукти, трансгранично здравеопазване, редки болести, здравни работници, безопасност на пациентите, донорство и трансплантация на органи, ракови заболявания, ваксинации, разумно използване на антибиотици, психично здраве, болест на Алцхаймер и други деменции,
– активният живот на възрастните хора и остаряването в добро здраве в контекста на Европейската година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията, която отбелязваме през 2012 г.,
– темата за специалната награда – отказването от тютюнопушене.

НОВО: Награда за съвременно изкуство Essl Art Award
Краен срок: за регистрация – 30 юни 2012 г.
Наградата за съвременно изкуство Essl Art Award има за цел да подкрепи обучаващи се студенти по изкуство в България, Хърватия, Чехия, Унгария, Словакия, Словения, Румъния и Турция, като им даде възможност да представят работата си на международната публика.
Желаещите трябва да подадат до три творби. Могат да участват и артистични колективи с до петима членове.
Източник: http://www.dnevnik.bg/evropa

НОВО: Информация веднага! – Facebook Фотоконкурс
Краен срок: 31 август 2012 г.
С цел да се повиши осведомеността сред младите хора, политиците и медиите по въпросите на младежта и достъпа на младите хора до права и информация, ERYICA в партньорство със Съвета на Европа стартира Фотоконкурса.в конкурса със снимки могат да участват млади хора.
Темата е "Младите хора питат".

НОВО: Конкурс за лого на стажантска програма "Мост към бизнеса"
Краен срок: 15 юни .2012 г.
Логото трябва да бъде изработено в духа на толерантност, уважение към различните ценности и управление на разнообразието в бизнес контекст.

НОВО: Конкурс за проект за организиране на летен лагер "Градим заедно"
Краен срок: 15 юни .2012 г.
Институт Отворено Общество обявява конкурс за проекти за организиране на летен младежки лагер "Градим заедно" , посветен на сближаването на младежи с ромски и не-ромски произход в България.
Летен лагер "Градим заедно" ще се проведе в периода август – септември 2012 година и ще продължи не по-малко от 7 дни. По време на лагера младежите ще се ангажират с кауза в полза на местната общност като реновиране на обществена сграда или публично пространство, облагородяване на зелени площи, подпомагане на жертвите на природно бедствие или други дейности, които са в подкрепа на развитието на местната общност. Организаторите на лагера се очаква да създадат условия участниците да опознаят взаимно културата и историята си чрез дискусии, дебати, прожекции, игри, представления и срещи със специални гости. Младежите заедно ще развиват лидерски умения и гражданска отговорност.

НОВО: VGIF Подкрепа за проекти за овластяване на жени и момичета
Краен срок: 31 юли 2012 г.
VGIF предоставя малки грантове за местни проекти на организации извън САЩ, които овластяват жени и момичета.
VGIF поддържа:
– Развитие на общността
– Здраве и хранителна помощ
– Ограмотяване и обучение на лидери
– Образователни семинари и работни срещи
– Човешки правата на жените
– Организации, които се ръководят от жени.
Писмото за намерения трябва да бъде подадено от сдружение с нестопанска цел, неполитическа организация.

НОВО: Фото конкурс National Geographic Traveler 2012
Краен срок: 28 юни 2012 г. (или 11 юли с увеличение на таксата за участие)
Участвайте с дигитални снимки в някоя от тези четири категории:
1. Портрети
2. На открито
3. Чувство за място
4. Спонтанни моменти
Могат да участват всички заинтересовани фотографи.
Такса за участие: 15 щ.д.

НОВО: Международен конкурс за дизайн Building Trust-HOME
Краен срок: 31 юли 2012 г.
Това състезание се обръща към дизайнери, инженери, архитекти и строители на къщи да предложат решение на жилищната криза, като предложат устойчиви, достъпни малки жилища, които ще дадат тези, които са отчуждени или маргинализирани, сигурно място за живеене.

НОВО: Конкурс за плакат на M.A.D Center
Краен срок: 15 юни 2012 г.
Едно от основните събития на Тирана Architecture Week е Конкурс за плакат, който има за цел да събере на един нов глобален подход по отношение на градските и социални въпроси в Тирана, насърчаване на нови творци / дизайнери, както и да покаже нов начин на комуникация в албанското общество.
Творците / дизайнерите са свободни да изразят своята креативност и да покажат своите концепции чрез плакат в някоя или всички от темите по-долу:
1. [Re] Придобиване на града – Тирана
2. Възраждането на градските площади в балканските градове
3. Сюрреалистична мода
4. Икони: Изображение на хаоса и реда в новото общество
Подадените плакати трябва да изразяват ясна концепция, свързана със социални и урбанистични въпроси.

Advertisements
Категории:Uncategorized
  1. Все още няма коментари.
  1. No trackbacks yet.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: