Начало > Uncategorized > ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


НОВО: Кампания за набиране на доброволци за БМФ, 2012
Краен срок: 30 юни 2012 г.
Искате ли да отдадете своята позитивна енергия, ентусиазъм, знания, умения и опит за осъществяването на ХVІІ-ти БАЛКАНСКИ МЛАДЕЖКИ ФЕСТИВАЛ “МЛАДОСТТА НА БАЛКАНИТЕ”, 12 – 17септември 2012 г., гр. Сандански?
Искате ли да станете активна част от нашата младежка общност и да научите повече за други култури?
Искате ли да опознаете млади хора от България и Европа?
Искате ли да се насладите на резултатите от вашия труд и да споделите тази емоция с хиляди други млади хора от цяла Европа?
Искате ли да имате незабравим завършек на вашето лято?
Искате ли дори повече?
Тогава, поемете инициативата и станете доброволец за Балкански Младежки Фестивал! Работата ви като доброволец ще ви предостави възможността да докажете вашите знания и умения и да подобрите вашата увереност и самочувствие. Тя може да се превърне във възможност и предизвикателство за вас, за да се запознаете с „Младостта на Балканите” по съвсем различен начин.
Това е вашият шанс!
Защото … "Всичките ни мечти могат да се сбъднат, ако имаме смелостта да ги преследваме!!!"
Как да станете доброволец за БМФ???
Попълнете анкетната карта и ни я изпратете до 30 юни 2012 на ел. поща: byf.volunteers
Ние ще ви отговорим до 10 юли, за да ви информираме за резултатите от селекцията!

НОВО: Институтът на Европейската инвестиционна банка предлага три нови възможности за финансово подпомагане посредством програмата на ЕИБ за финансиране на университетските изследвания
Краен срок: 14 септември 2012 г.
– EIBURS – Програма на ЕИБ за финансиране на университетски изследвания,
– STAREBEI (STAges de REcherche BEI) – Изследователски стажове на ЕИБ, програма за финансиране на млади изследователи, които работят по съвместни проекти на ЕИБ и университетите, и
– Университетски мрежи на ЕИБ – Механизъм за сътрудничество с университетските мрежи, чиито характеристики биха могли да допринесат в особена степен за постигане целите на Групата на ЕИБ.
EIBURS осигурява безвъзмездна помощ на университетски изследователски центрове, които работят по научни теми и в области от особен интерес за банката. На конкурсни начала, ЕИБ предоставя средства в размер до 100 000 EUR годишно, за срок от 3 години, на заинтересованите университетски катедри или на научноизследователски центрове, които са асоциирани към университети в Европейския съюз, в страни- кандидати или в страни потенциални кандидати за членство в ЕС, и имат признати постижения в избрани от ЕИБ области, получавайки по този начин възможност да разширят съответната дейност. В случай, че предложението бъде одобрено, се очакват различни резултати (изследователска дейност, провеждане на курсове и семинари, изграждане на мрежи, разгласяване на резултатите и др.), които ще бъдат предмет на договор с банката.
През академичната 2012-2013 г. програмата EIBURS избра следните три нови насоки за научни изследвания:
– Измерване на ефекта извън финансовата възращаемост;
– Финансова грамотност;
– Анализ на полезността на инвестициите в сектора на научноизследователската, развойната и иновационна дейност.

НОВО: OLAF/2012/D5/05 Техническа помощ за откриване на наличието на цигари и тютюн
Краен срок: 31 август 2012 г.
Настоящото обявление е насочено към национални или регионални администрации („кандидати“) на държава-членка или държава извън Европейския съюз, които съдействат за укрепването на европейските действия за защита на финансовите интереси на Европейския съюз.
Допустимите действия за техническа помощ се състоят от:
– техническа помощ за засилване на контрола на контейнери и камиони по външните граници на ЕС, насочен към борбата с контрабандата и фалшифицирането на цигари,
– оборудване в рамките на действие на правоприлагащите агенции за подобряване на разкриването и разследването на незаконни пратки тютюневи изделия,
— оборудване в рамките на действие на правоприлагащите агенции за разкриване на контрабандни и фалшифицирани стоки въз основа на техните ароматни характеристики.

НОВО: ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ИЗБОР НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ СЕКТОР В РАБОТНАТА ГРУПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО НА НОВАТА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ЗА ПРОГРАМНИЯ ПЕРИОД 2014-2020 Г.
Краен срок: 26 юни 2012 г.
Във връзка със стартиралата подготовка на страната за участие в Кохезионната политика на Европейския съюз за програмния период 2014-2020 г., предстои да бъде сформирана работна група за разработване на новата оперативна програма за развитие на човешките ресурси. Със свое Решение № 328 от 25 април 2012 г. Министерският съвет определи Министерството на труда и социалната политика за водещото ведомство за разработване на новата оперативна програма за развитие на човешките ресурси за следващия програмен период (2014 г. – 2020 г.). Съгласно Постановление № 5 на Министерския съвет от 18 януари 2012 г. в състава на работната група следва да участват и неправителствени организации, чиито представители са определени на база на утвърден от министъра по управление на средствата от Европейския съюз механизъм.
В тази връзка, неправителствените организации, желаещи да участват в дейността на работната група за разработване на новата оперативна програма за развитие на човешките ресурси за периода 2014-2020 г., са поканени да подадат заявление за участие в избора на представители на неправителствения сектор в работната група.
Заявление могат да подадат организациите, представляващи някоя от посочените десет групи:
1. Социални организации, работещи за интеграция на малцинствени етнически групи и имигранти;
2. Социални организации, организации, работещи в сферата на човешките и гражданските права и свободи;
3. Социални организации, работещи в сферата на равенството на половете и недискриминацията;
4. Социални организации, работещи в сферата на социалното включване;
5. Социални организации, работещи в сферата на социалните грижи;
6. Социални организации, работещи в сферата на общественото здраве;
7. Социални организации, работещи в сферата на младежта.
8. Екологични организации;
9. Организации работещи в сферата на образованието, науката и културата;
10. Организации, работещи в сферата на политиките за развитие.
За да вземат участие в избора, неправителствените организации трябва да отговарят на изискванията, описани в чл. чл. 5 – 8 от Раздел II „Работни групи за разработване на програмите" на Механизма за избор на неправителствените организации, чиито представители да участват в състава на работните групи за разработване на Договора за партньорство и програмите на Република България за програмен период 2014-2020 г., утвърден от министъра по управление на средствата от Европейския съюз.
Организациите, подали заявление за участие в избора на представители и отговарящи на изискванията, залегнали в Механизма, ще бъдат поканени да излъчат общ представител на съответната група организации и негов заместник.
Писмените заявления за участие се предоставят заедно с декларация, удостоверяваща, че съответните организации отговарят на заложените изисквания. Заявленията и декларациите се попълват по утвърден образец и се приемат в срок до 26 юни 2012 г. (вторник) на адрес: гр. София, п.к. 1051, ул. „Триадица" № 2, Министерство на труда и социалната политика, на вниманието на Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти" (важи датата на пощенското клеймо).

НОВО: ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ИЗБОРА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ СЕКТОР В РАБОТНАТА ГРУПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.
Краен срок: 29 юни 2012 г.
С Решение на Министерския съвет № 328 от 25 април 2012 г. беше одобрен списъка с тематичните цели, които да бъдат включени в Договора за партньорство на Република България за програмен период 2014-2020 г., списъка с програми и водещите ведомства за разработването на всяка програма. Съгласно т. 2, буква ж) от Решението, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури е определена за водещо ведомство за разработването на програма за морско дело и рибарство за следващия програмен период.
В тази връзка предстои сформирането на Работна група за разработване на програма за морско дело и рибарство за следващия програмен период.
Неправителствените организации, желаещи да участват в дейността по изготвяне на програма за морско дело и рибарство, са поканени да представят заявление за участие в избора на представители на неправителствения сектор в работната група. Заявление за участие в избора могат да подават следните групи неправителствени организации в обществена полза:
– социални организации;
– екологични организации;
– организации, работещи в сферата на образованието, науката и културата;
– организации, работещи в сферата на политиките за развитие;
– други групи организации, чиято дейност има отношение към тематичните цели и мерки, които ще се финансират от програмата за морско дело и рибарство.
Критериите, на които трябва да отговарят неправителствените организации, са посочени в Механизма за избор на неправителствените организации, чиито представители да участват в състава на работните групи за разработване на Договора за партньорство и програмите на Република България за програмен период 2014-2020 г.
Писмените заявления се представят по образец (приложен), в срок до 29 юни 2012 г. на адрес: гр. София, п.к. 1606, бул. „Христо Ботев" № 17, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, на вниманието на дирекция „Европейски фонд за рибарство".

НОВО: Първи международен конкурс за видеоклип "Посочете преводача" за остроумен кратък видеоклип, насочващ вниманието към значението на литературните преводачи
Краен срок: 2 септември 2012 г.
ЕСАЛП, Европейският съвет на асоциациите на литературните преводачи организира конкурс за остроумен кратък видеоклип, който да насочва вниманието към значението на литературните преводачи, към предизвикателствата, пред които те се изправят, и към ролята им в литературата. Приемат се видеоклипове с продължителност до 3 минути. На международния ден на преводача, 30 септември 2012 г., победителят ще бъде обявен и награден с 1000 евро.
Участниците трябва да изпратят нискокачествена версия на авторски видеоклип между 27 август и 2 септември 2012 г. на страницата на ЕСАЛП във Фейсбук (www.facebook.com/ceatlfans). Избрани участници ще бъдат помолени за висококачествена версия на авторския им видеоклип, която ще бъде разпространявана от асоциациите членки на ЕСАЛП.

НОВО: Онлайн фотоконкурс " България атрактивна туристическа дестинация 2012"
„ …При всеки поглед новий, по нови красоти….”- Иван Вазов

Краен срок: 30 юни 2012 г.
Наближава крайния срок 30.06.2012г. на вторият етап на ежегодния онлайн фотоконкурса „България – атрактивна туристическа дестинация” – 2012.
Конкурсът е отворен както за български, така и за чуждестранни граждани.
Замисълът на конкурса е, чрез фотографиите си Вие да имате възможност да покажете своите впечатления и отношение към туристическите ни забележителности.
Изпращайте фотографии, които отразяват Вашата различна гледна точка, свързана с туристическите забележителности на България (културни, исторически, обичаи, бит, атракции и др.). Провокирайте останалите за намирането на нови идеи и начини за развитие на иновативни и атрактивни туристически обекти и продукти.
И тази година конкурсът се провежда в 3 етапа. Включете се във всеки един от тях с различни снимки. Това увеличава шансовете Ви в класациите на отделните етапи. Така имате възможност в рамките на целия конкурс да изпратите последните си актуални снимки, които сте направили. Използвайте възможността да представите Вашето предпочитано място, обичаи, бит, културни и исторически забележителности, Вашия туристически продукт, услуги или база.
Споделете ги с всички нас, като се включите в конкурса.

НОВО: Ежегодна лятна резидентна програма „Арт хоризонти”, с. Дъждовница, Източни Родопи
Краен срок: 6 юли 2012 г.
Арт движение КРЪГ и Община Кърджали организират в с. Дъждовница ежегодната лятна резиденция за художници и поети „Арт хоризонти”. В рамките на една седмица (27 август – 2 септември) Арт къщата в селото ще приюти творци, свързани от идеята за създаване на артпроизведения в предизвикателствата на новата среда.
В предстоящото събитие могат да вземат участие художници, скулптори, фотографи, артисти и писатели. Участниците ще бъдат подбрани на базата на селекция, резултатите от която ще бъдат оповестени на 12 юли.
Конкретните направления за участие през 2012 г. са:
1. Живопис
2. Скулптура
3. Фотография
3. Театър на открито
4. Литература
Мото на арт резиденцията за 2012 г. е „Музей на открито”.
Арт движение КРЪГ осигурява работното пространство, средствата за храна, нощувки и материали за участниците, както и превод (при необходимост). Резиденцията разполага с ателиета и с открити пространства за работа и презентации. В края на резиденцията в селото ще се проведе популярният местен Фестивал на Терлика.
Разходите за пътуването до с. Дъждовница и застраховките (за чуждестранните артисти) са за сметка на участниците. Информация за участващите автори, за работата им по време на резиденцията, за участието им в дебати за изкуството, както и за произведенията, с които участват, ще бъде публикувана в специален каталог на български и английски език, обхващащ историята на 8-те летни резидентни програми „Арт хоризонти” (2005-2012).
Всеки автор, желаещ да кандидатства за арт резиденцията през 2012 г., трябва да изпрати кратко CV, представящо досегашната му работа и опит на електронен адрес: krug

НОВО: КОНКУРС за публикации на млади автори в областта на градските изследвания по темата “Градът: Залог на локални и глобални политики”
Краен срок: 1 октомври 2012 г.
Инициатор: СПИСАНИЕ „КРИТИКА И ХУМАНИЗЪМ” към ФОНДАЦИЯ ЗА ХУМАНИТАРНИ И СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – СОФИЯ
Кандидатите трябва да представят статия до 20 стандартни страници в областта на градските изследвания и по темата на броя, придружена от кратка биографична справка.
Редакторите на изданието обсъждат постъпилите статии и оформят съдържанието на сборника.
След предаване на окончателните варианти на статиите редакторите присъждат една награда от 200 лв. за най-добра публикация на млад автор (до 35 години) и една поощрителна награда от 100 лв.

НОВО: Конкурс за есе на екологична тематика
Краен срок: 28 юни 2012 г.
Vesti.bg, за трета поредна година организира конкурс за есе на екологична тематика "Екомания". Темата на тазгодишния конкурс е "Капка по капка" и цели да отличи най-доброто есе, посветено на водните богатства, тяхното значение за околната среда и живота на всеки един от нас. Темата е отворена и за индивидуални интерпретации.
Есетата трябва да са от 500 до 1500 думи (между една и три печатни страници) и се пращат на адрес eco . Заедно с есето, участниците в конкурса трябва да изпратят трите си имена, възрастта си и телефон за връзка.
Победителят ще се има възможност да се наслади на богатството и красотата на река Дунав и ще получи дунавски уикенд във Виена с включен тур с кораб по реката. Победителят ще бъде стимулиран и с още една награда – лаптоп DELL Inspiron N5010.
Второ място носи едноседмична екскурзия в Национален парк "Централен Балкан" и фотоапарат OLYMPUS SP-620UZ. Така победителят ще има възможност да направи снимки и репортажи по време на обиколката си в парка, които впоследствие могат да бъдат закупени от Mинистерство на околната среда и водите.
Авторът на есето, класирано на трето място получава фотоапарат OLYMPUS VR-320, с който да запечата природните забележителности и водни богатства на страната.

Advertisements
Категории:Uncategorized
  1. Все още няма коментари.
  1. No trackbacks yet.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: