Начало > Uncategorized > ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


НОВО: Търсят се доброволци
Фондация „Хоризонти” търси доброволци за следните дейности в помощ на лица със зрителни увреждания:
– коригиране на сканирани текстове;
– юридически консултации;
– подпомагане изучаването на чужди езици;
– придружаване при пазаруване, посещение на административни служби, кино, театър, разходки, екскурзии;
– четене на книги, вестници или списания.
Моля изпращайте заявки за доброволчество в свободен текст, като посочите дейността, в която желаете да окажете помощ на следния имейл: pessoko. Заявките да бъдат изпратени до г-н Иван Кацарски, председател на фондацията.

НОВО: Европейска младежка награда за 2012 г.
Краен срок: 16 юли 2012 г.
Могат да участват млади хора под 30 години (родени след 1.01 1982.) от Европейския съюз, както и Албания, Босна и Херцеговина, Хърватия, Исландия, Лихтенщайн, Македония, Черна гора, Норвегия, Сърбия, Швейцария и Турция.
Проекти могат да се подават в следните 6 категории:
1. Борба с бедността, глада и болестите
2. Образование за всички
3. Властта – на жените
4. Създайте вашата култура
5. Зелено
6. Преследвай истината!

НОВО: "Един свят" – Международен фотоконкурс
Краен срок: 14 юли 2012 г.
Technical Image Press Association (TIPA), НПО със седалище в Мадрид, Испания, стартира си първия си международен конкурс за снимка на тема " Един свят". Целта на конкурса на TIPA е да помогне на фотографи да покажат своята работа на международната общност от издатели, агенциии галерии, които търкят нови талантливи творци.
Има две категории в конкурса: професионална и любителска.
Награди: професионална категория – 6 000 евро, любителска категория – 4 000 евро.

НОВО: Творчески срещи: Културни партньорства между Азия и Европа
Краен срок: 31 юли 2012 г.
Могат да участват проекти в различни дисциплини на съвременните изкуства, включително сценични изкуства, визуални изкуства, литература изкуства, филми и нови медии, както и интердисциплинарни и работа в мрежа. Грант: до 25 000 сингапурски долара.
„Творчески срещи: Културни партньорства между Азия и Европа” е инициатива, която има за цел да подкрепи съвместни артистични проекти и работа в мрежа, в рамките на диалога между Азия и Европа. Могат да кандидатстват организации и мрежи от Азия и Европа, които работят в областта на изкуството и културата.
Кандидатите трябва да бъдат от страни на АСЕМ. Проектите трябва да се реализират в страни от АСЕМ.
ASEM сега обединява 46 държави-членки (Австралия, Австрия, Белгия, Бруней, България, Камбоджа, Китай, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Индонезия, Индия, Ирландия, Италия, Япония, Корея, Лаос, Латвия, Литва, Люксембург, Малайзия, Малта, Монголия, Мианмар, Холандия, Нова Зеландия, Пакистан, Филипините, Полша, Португалия, Румъния, Русия, Сингапур, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Тайланд , Великобритания, Виетнам.

НОВО: Фотоконкурс: Живот 2.0 – Готови ли сте за ново начало?
Краен срок: 30 юни 2012 г.
Организиран от Европейската група на социалистите в Комитета на регионите, темата на конкурса е:” Живот 2.0 – Готови ли сте за ново начало?”. Фотоконкурсът се провежда в рамките на Европейската 2012 година на активното стареене и солидарността между поколенията и има за цел да наруши и преодолее стереотипите за стареене. Чрез своите снимки участниците са помолени да уловят идеята за "активно стареене" и да покажат как възрастните граждани могат да бъдат активни, да работят по-дълго и да бъдат напълно интегрирани в обществото.
Всеки участник има право да представи по една снимка за участие в конкурса.
Могат да участват: жителите на ЕС на възраст 18-108 години.
Награди: екскурзии до европейски градове по собствен избор и таблети.

НОВО: Мини опери / Глобално търсене на творчески таланти, Великобритания
Краен срок: 23 юли 2012 г. (за саундтрак), 24 септември 2012 г. (за филми)
Мини опери е инициатива на Английската национална опера за търсене на нови твворчески таланти. Търсят се нови таланти в областта на операта. Конкурсът за либрето приключи, сега е обявен конкурс за композиция и филм.
Могат да участват творци, иновативни и интересни писатели, музиканти и кинаджии от цял свят, независимо от техния опит и знания.
Награда: публикуване на успешните творби

НОВО: Нова магистърска програма Е-Европа на СУ, катедра Европеистика
Обявяваме прием за нова магистърска програма Е-Европа с намерение и желание да я развиваме като платформа за интердисциплинни изследвания, свързани с развитието на интернет и Цифровата програма за Европа. Програмата има за цел да подготви специалисти от различни области по основни проблеми от цифровия дневен ред на Европа, с акцент върху социални, политически, правни, културни ефекти на цифровите технологии.

НОВО: Невероятни връзки 2012 г.
Краен срок: 26 юни 2012 г.
Международната покана е отправена към творци и социални учени, които да си сътрудничат със следните седем организации, намиращи се в Страната на баските (Испания) като част от издание 2012 г. на Невероятни връзки: Artepan (занаятчийско хлебни и сладкарски производител), Ede Fundazioa (социална интервенция), Eraikune (клъстер строителство в Euskadi), Grupo Uvesco (супермаркети), Oiz egin (платформа за развитие на селските райони), Orbea (проектиране и производство на велосипеди) и Silam (продукти и решения, базирани на silicone elastomer).
Могат да кандидатстват художници, творци, опитни дизайнери и архитекти, софтуерни дизайнери и социални учени, които проявяват интерес към разработването на проекти в областта на иновациите и социалната отговорност. Както художниците/артистите/ така и социалните изследователи могат да идват от всяка дисциплина: визуални изкуства, сценични изкуства, литература, музика, философия, социология, антропология и др.
Поканата е отворена за всички националности, местата на пребиваване или възраст и могат да кандидатстват индивидуално или като група (независимо от правния статус).

НОВО: Покана за представяне на предложения – EACEA/20/12 – в рамките на програмата за учене през целия живот – Изпълнение на европейските стратегически цели в областта на образованието и обучението (ЕСЕТ 2020) (сътрудничество със заинтересовани страни, експерименти и иновации)
Краен срок: 1 октомври 2012 г.
Тази покана се отнася до организации, установени в държавите, участващи в Програмата за учене през целия живот.
Бенефициерите могат да бъдат национални или регионални министерства, отговорни за политиките за образование, обучение и учене през целия живот, и други публични органи и организации на заинтересовани страни с дейност в областта на разработването и изпълнението на политики за учене през целия живот. Организациите на заинтересовани страни включват европейски, национални и регионални сдружения или организации, чиито основни дейности или отговорности са пряко свързани със сферата на образованието и обучението, и по-конкретно организации на социалните партньори и други национални или регионални сдружения, които представляват интересите на обществена група за разработване и прилагане на политики за учене през целия живот.
За целите на настоящата покана всички висши училища, акредитирани от държавите-членки (участващите страни), и всички институции или организации, предоставящи възможности за учене, които са получили над 50 % от своите годишни приходи от публични източници през последните две години (освен друго финансиране чрез безвъзмездни средства от Европейския съюз за проекти) или които се контролират от публични органи или техни представители, се смятат за публични органи. Тези организации трябва да заявят в клетвена декларация (приложена в комплекта документи за кандидатстване), че тяхната организация отговаря на горепосочената дефиниция за публичен орган. Агенцията си запазва правото да изиска документация за доказване истинността на тази декларация.
Част A.1 – Подпомагане на национални дейности за изпълнение и повишаване на осведомеността относно целите на европейското сътрудничество в областта на образованието и обучението (ЕСЕТ 2020) с фокус върху участието на публични органи
Молбите за финансиране могат да бъдат подадени от един или повече национални или регионални органи от една страна, които отговарят за политиките в областта на образованието, обучението и ученето през целия живот (за предучилищно, училищно обучение, професионално образование и обучение, висше образование и обучение на възрастни), или от други публични органи, оправомощени от тези органи да отговорят на поканата. Заедно с екземпляра на предложението на хартия се изпраща подписано писмо (писма) за оправомощаване от участващия орган.
Част A.2 – Подпомагане на национални дейности за изпълнение и повишаване на осведомеността относно целите на европейското сътрудничество в областта на образованието и обучението (ЕСЕТ 2020) с фокус върху участието на организации на заинтересовани страни
Молбите за финансиране могат да бъдат подадени единствено от национални партньорства, съставени от най- малко три организации, пряко участващи в разработването и изпълнението на политики за учене през целия живот.
Част Б – Подпомагане създаването на иновативни условия за учене чрез използване на информационни и комуникационни технологии (наричани „творчески класни стаи“) в рамките на транснационално сътрудничество за разработване и прилагане на общи въпроси на политиката в областта на образованието и обучението, свързани с приоритетите, залегнали в стратегиите Европа 2020 и ЕСЕТ 2020.

НОВО: Международна Програма по гръцки език, история и култура през 2012 г., отнасящи се за чуждестранни граждани
Краен срок: 22 юни 2012 г.
Стипендиите обхващат следните възможности за обучение: стипендии за участници в курсове и семинари по съвременен гръцки език и култура – за периода от 29 юли до 26 август 2012 г. (Отнася се за студенти и млади учени от университети, в който се преподава или имат обект на обучение гръцки език, история и култура. Необходимо е кандидатите да владеят гръцки език на задоволително ниво и да са на възраст до 50 години).
Обучаващите се в тази категория не получават диплома за завършена степен на обучение.

Advertisements
Категории:Uncategorized
  1. Все още няма коментари.
  1. No trackbacks yet.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: