Начало > Uncategorized > ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


НОВО: Набиране на външни експерти-оценители на проекти към МИГ Ябланица- Правец
Краен срок: 15 август 2012 г.
Основната цел е създаване на база данни от експерти-оценители, които да бъдат включвани в техническата оценка на проектни предложения по мерките:121 – Модернизиране на земеделските стопанства; 123 – Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти; 311 – Разнообразяване към неземеделски дейности; 312 – Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия; 313 – Насърчаване на туристическите дейности; 321 – Основни услуги за населението и икономиката в селските райони; 322 – Обновяване и развитие на населените места; 323 – Опазване и подобряване на селското наследство; 331 – Професионално обучение и квалификация извън земеделските дейности.
За контакти: mig_yp

НОВО: Покана за представяне на предложения – EACEA/19/12 – Програма „Младежта в действие“ – Поддействие 4.4: Проекти, насърчаващи иновациите и качеството
Краен срок: 3 септември 2012 г.
Целта на настоящата покана за представяне на предложения е да се подпомогнат проекти, насочени към въвеждане, прилагане и насърчаване на иновационни и качествени елементи в неформалното образование и работата с младите хора.
Тези иновационни аспекти може да са свързани със:
– съдържанието и целите, в съответствие с разработването на европейската рамка за сътрудничество в областта на младежта и приоритетите на програмата „Младежта в действие“, и/или
– прилаганата методика, като реализират нови идеи и подходи в областта на неформалното образование и младежта.
Проектите трябва да се основават на транснационално партньорство между поне четирима организатори от различни държави по програмата (включително кандидатстващата организация), от които поне една е държава-членка на Европейския съюз.
Проектът трябва да включва дейности с нестопанска цел, които са свързани с областта на младежта и неформалното образование.
Проектите трябва да започнат между 1 януари 2013 г. и 30 април 2013 г.
Минималната продължителност на проектите е 12 месеца, а максималната – 18 месеца.
Финансова помощ от Агенцията се предоставя за не повече от 70 % от общата стойност на допустимите разходи за проекта.
Максималният размер на безвъзмездните средства не може да надхвърля 100 000 евро.

НОВО: Покана за представяне на предложения – EACEA/18/12 – Програма „Младежта в действие“ – Системи за подкрепа на младежта – Поддейност 4.6 – „Партньорства“
Краен срок: 17 септември 2012 г.
Настоящата покана за представяне на предложения ще спомогне за разработването на програма, включваща една дейност или съчетаваща повече дейности, вдъхновени от програмата „Младежта в действие“.
Такава програма за дейност може да бъде:
– и пряко изпълнявана от самия кандидат (процедура А),BG 27.6.2012 г. Официален вестник на Европейския съюз C 187/11
– и изпълнявана в сътрудничество с „партньор(и) съорганизатор(и)“, които участват интензивно в изготвянето и изпълнението на проекта и са посочени от кандидата при подаване на заявлението за кандидатстване (процедура Б).
И в двата случая (процедура А или процедура Б) програмата за дейност може да включва „асоциирани партньори“. Асоциираните партньори участват в изпълнението на предложените по проекта дейности, но в различна степен и на различно равнище на участие спрямо партньорите съорганизатори.
Следните дейности са допустими по настоящата покана:
– транснационален младежки обмен,
– национални или транснационални младежки инициативи,
– Европейска доброволческа служба,
– обучение и работа в мрежа.

НОВО: BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”
Краен срок: без определен срок за кандидатстване
Основна цел на процедурата е да се предостави интегрирана инвестиционна и консултантска подкрепа на микро, малките и средните предприятия в България за осъществяване на прехода към „зелена икономика" чрез насърчаване изпълнението на проекти, пряко свързани с прилагането на енергоспестяващи технологии и въвеждането на възобновяеми енергийни източници, прилагане на технологии за намаляване на енергоемкостта на производството, както и мерки за усъвършенстване на процесите в предприятията и енергийния мениджмънт, допринасяйки по този начин за устойчиво екологично развитие и намаляване на негативното въздействие върху околната среда.
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 293 374 500 лв. (в т.ч. 249 368 325 лева от Европейския фонд за регионално развитие и 44 006 175 лева – национално съфинансиране).
Допустими за финансиране по процедурата са следните дейности:
По Компонент 1 Инвестиции, попадащи в режим „минимална помощ":

а) Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на материали и оборудване, включени в Списъка на допустимите категории материали и оборудване, с изключение на включените в него машини, оборудване, съоръжения за производствени цели.
б) Извършване на строително-монтажни работи (СМР), които водят до намаляване на енергоемкостта на съществуващия сграден фонд на предприятията или са пряко свързани с и необходими за въвеждането в експлоатация на предвидените по проекта материали, машини, оборудване и съоръжения.
в) Придобиване и инсталиране на дълготрайни нематериални активи, свързани с и необходими за изпълнението на проекта, включително придобиване на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ)
г) Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ко-генерационни инсталации за собствени нужди.
д) Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на системи за отопление и вентилация от възобновяеми енергийни източници за собствени нужди (соларни, геотермални, термопомпи и оползотворяване на вторична биомаса от продукти, които не са включени в Анекс I от ДФЕС.

По Компонент 2 „Инвестиции, попадащи в режим регионална инвестиционна помощ":

а) Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на машини, оборудване, съоръжения, представляващи ДМА, които допринасят за намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция, включително машини, оборудване, съоръжения за производствени цели, указани в Списъка на допустимите категории материали и оборудване.
б) Придобиване на дълготрайни нематериални активи (патенти, лицензи, ноу-хау и др.), свързани с и необходими за експлоатацията на предвидените за придобиване по буква а) ДМА.

По Компонент 3 „Услуги, попадащи в режим „минимална помощ":

а) Извършване на енергиен одит („обследване за енергийна ефективност") от лице, вписано в някой от публичните регистри по чл. 23, ал. 4 и чл. 34, ал. 4 от Закона за енергийната ефективност;.
б) Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за управление в предприятията съгласно изискванията на стандартите БДС EN 16001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001.

НОВО: Конкурсна сесия за финансова подкрепа на библиотеките за обновяване на фондовете им по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове на четене и информираност” 2012 г.
Краен срок: 20 юли 2012 г.
Право на участие в конкурса за финансова подкрепа съгласно правилата, утвърдени от министъра на културата със заповед № РД09-280/ 15.06.2012 г., имат регионалните библиотеки, общинските библиотеки създадени с решение на общински съвет като общински културен институт, съгласно чл. 8 от Закона за закрила и развитие на културата (ЗЗРК) и читалищните библиотеки.

НОВО: ІI сесия на конкурс "МОБИЛНОСТ"
Краен срок: 16 юли 2012 г.
НФК обявява ІI сесия на конкурса за финансиране на:
– участия в международни културни форуми в чужбина на представители на българската култура и изкуство – посещения на чуждестранни мениджъри и продуценти в областта на културата и изкуствата.
Средства по програмата се отпускат по два модула:
– индивидуални пътувания с професионална ориентираност;
– колективни пътувания на професионални състави.
Втората сесия на конкурса обхваща събития, които ще се състоят от началото на месец август до края на месец ноември 2012 г. включително.

НОВО: Europeaid: Тематична програма за околна среда и устойчиво управление на природните ресурси, включително енергията (ENRTP)
Краен срок: 25 септември 2012 г.
На Приоритет 1 / Лот 1: смекчаване на последиците от изменението на климата, по-специално REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation)
Приоритет 2 / Лот 2: Биоразнообразие
Приоритет 2 / Лот 3: Управление на горите и FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade)

НОВО: Глобален фонд „Наказателно правосъдие”
Краен срок: текущ
Глобалният фонд „Наказателно правосъдие” осигурява подкрепа за национални кампании, които комбинират мониторинг, правна защита и застъпничество, за да катализират нови политически дебати. Фондът също така поддържа връзки между националните усилия и международните и регионални партньори, да развиват центрове на експертиза, обмен на добри практики, и изучаване на причините за неуспех. провали. Приоритет се дава на проекти в страни, където има влошаване на условията на задържане и доказателства за на всепроникваща дискриминация в рамките на системата.
Сумата на безвъзмездната помощ е по договаряне и зависи от предвидените дейности в проектното предложение.

НОВО: Фонд „Права на човека”
Краен срок: текущ
Фондът подкрепя организации от Централна и Източна Европа и бившия Съветски съюз и Монголия, свързани със защита на човешките. Фондът предоставя както институционална подкрепа, така и подкрепа за проекти.

НОВО: Стипендия на Американската асоциация на жените от университетските среди
Краен срок: 1 август 2012 г.
Международните стипендии се присъждат за редовно обучение или научни изследвания в Съединените щати на жени, които не са граждани или постоянно пребиваващи Съединените щати.

НОВО: Магистърска програма: Управление на хидроклиматичните ресурси, СУ "Св. Климент Охридски"
Магистърската програма "Управление на хидроклиматичните ресурси" е предназначена за завършили образователно-квалификационна степен „бакалавър“, които имат интерес към изучаване на взаимодействието между климатичните, екологичните, икономическите, политическите, социалните и технологичните процеси във връзка с управлението и използването на хидроклиматичните ресурси.
Целта на магистърската програма е да даде теоретична подготовка на студентите за анализ на съвременното състояние, пространствено-времевите параметри на климатичните и водните ресурси, причините и последиците от техните изменения и да способства за формиране на практически умения за ефективно използване и управление на хидро-климатичните ресурси. Важен аспект на обучението е формиране на знания и умения за изработване на проекти, за участие в научни форуми (конференции, симпозиуми, конгреси) и за самостоятелно научно изследване – разработване на дипломна теза.

НОВО: Фотоконкурс на УЗАНА ПОЛЯНА ФЕСТ: Петият елемент – това си ти!
Краен срок: 7 юли 2012 г.
В древността огън, вода, земя и въздух са смятани за основата на живота и на всичко, което съществува на нашата планета. Битието ни е немислимо без четирите елемента. Постигането на хармония между човек и природа минава през установяване на здравословна връзка на всеки от нас с четирите природни стихии. Как да балансираме отношението си към природата, за да бъдем нейни деца, а не паразити?
Покажи ни кой е петият елемент – твоята роля в пътя към по-зелено бъдеще!
Чакаме твоят пети елемент!
Снимките трябва да са цветни, с големина до 2000 пиксела по дългата страна и 72dpi.
Файловият формат да е jpg.

НОВО: КОНКУРС ЗА ВИДЕО ТВОРБА „МОЯТА СОФИЯ”
Краен срок: 15 септември 2012 г.
WEBDOC – СОФИЯ кани всички желаещи, родени след 1 юли 1978 година да вземат участие в конкурса за видео творба “МОЯТА СОФИЯ”.
Размер на творбата – до 10 минути
Търси се вашия различен поглед към столицата ни.
Идеята е да се види София по нов начин, да се покажат неизвестните страни от историята, културата, ежедневието на града или да се разкаже за неща които познаваме по нов, оригинален начин.
Няма значение дали сте професионалист, любител или за първи път ще създавате своя творба.
Няма значение на какво ще заснемете вашата творба.
Водещи в оценяването ще е вашия оригинален и нестандартен поглед към града ни.
Срок за подаване на вашите проекти – от 01 август 2012 до 15 септември 2012.
Голяма награда – 700 лева
Награда на публиката – 300 лева

НОВО: Видеоконкурс „Какво има там?”
Краен срок: 15 юли 2012 г.
Видеоконкурсът се стреми да изслуша различни начини за набиране на финансиране за реализиране на проект или инициатива:
– Crowd финансиране чрез платформи като Kickstarter, IndieGoGo т.н.?
– Етичен заем от банки като JAK, Triodos Bank, Shared Interest и т.н.?
– безлихвени заеми от ислямски банки като Al Khabeer, National Commercial Bank, HSBC Amanah, и т.н.?
– Или всеки друг нестандартен подход за набиране на средства?
Най-добрите 10 видеоклипа ще донесе на своите създатели безплатни самолетни билети, хотелски престой, както и възможност да участват в Мадридския финал на Impact Finance Think Tank. Победителите ще се състезават за 3 Големи награди от по 2000 евро.

НОВО: Плакат конкурс „Равенство между половете сега!”
Краен срок: 10 юли 2012 г.
Най-хубавите плакати, избрани от жури, съставено от графични дизайнери, ще бъдат публикувани в книга и експонирани в Деня на плакати на утрешния ден, 10 декември 2012.
Конкурсът е отворен за индивидуални кандидати или екипи, независимо от тяхната възраст, които споделят страстта към графичния дизайн.

НОВО: Национален литературен конкурс за фейлетон
„Игри на късмета” – само за вярващите в късмета и чувството си за хумор

Краен срок: 31 декември 2012 г.
„Евробет” ООД, в. „Стършел” и ИК „Жанет 45” обявяват Национален литературен конкурс за фейлетон на тема „Игри на късмета”.
Конкурсът е част от дългосрочната политика на „Евробет” за подкрепа на българското изкуство и има за цел да стимулира българските автори да премерят сили в един пренебрегван в последните години жанр. В конкурса могат да вземат участие всички български граждани, навършили 18 г., които имат интерес към литературата и силно вярват в късмета и чувството си за хумор.
Фейлетоните трябва да са до 3 000 знака.
Творби за участие ще се приемат от 01.07.2012 г. до 31.12.2012 г.

НОВО: Национален литературен конкурс „Минко Неволин” – 2012
Краен срок: 30 юли 2012 г.
Организатори на конкурса са община Карнобат, къща-музей „Минко Неволин”, Народно читалище „Димитър Полянов – 1862” и Съюз на българските писатели.
Представените за участие сборници не трябва да са отличени на други конкурси.
Участието е явно.
Няма възрастови ограничения.
Всеки автор има право да участва само с един свой сборник, дори да е издал два или повече през обхванатия от условията на конкурса период.
Сборниците с кратки разкази трябва да са издадени в настоящата или предходната година от обявяване на конкурса.

Advertisements
Категории:Uncategorized
  1. Все още няма коментари.
  1. No trackbacks yet.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: