Начало > Uncategorized > ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


НОВО: Финансова подкрепа за създаване на театрални спектакли с некомерсиална цел, реализирани от независими професионални организации
Краен срок: 3 август 2012 г.
Подкрепата се определя чрез конкурс по документи, в който могат да участват организации, вписани в Информационния регистър на културните организации на Министерство на културата.
Общият размер на финансовите средства, с които ще бъдат подпомогнати кандидатстващите проекти, е 120 000 (сто и двадесет хиляди) лв.

НОВО: Финансова подкрепа на танцови спектакли с некомерсиална цел, реализирани от независими професионални организации
Краен срок: 3 август 2012 г.
Подкрепата се определя чрез конкурс по документи, в който могат да участват организации, вписани в Информационния регистър на културните организации на Министерство на културата.
Общата сума за финансиране на проекти е 120 000 /сто и двадесет хиляди/ лева.

НОВО: Дарителският кръг на ФРГИ търси каузи, които да подкрепи
Краен срок: 5 септември 2012 г.
Вие сте гражданска организация, регистрирана или не, която работи с различни културни, етнически или мигрантски общности. Имате страхотни идеи, но нямате необходимото финансиране. Ако можете да представите идеята си в рамките на 6 минути и да убедите нас, от ФРГИ, както и други частни дарители да я подкрепят, моля изпратете заявка за участие.
ФРГИ ви кани да номинирате проекти за финансиране от Дарителски кръг „Развитие". Темата на насрочената за октомври среща ще бъде „Мултикултурализъм". ФРГИ ще подбере 4 проекта, които стимулират междукултурния диалог, разбирателството между хора с различна етническа и религиозна принадлежност и повишаване на видимостта на културното богатство на малцинствени общности, живеещи на територията на България, които да бъдат представени на срещата и които да съберат необходимите им средства. ФРГИ ще помогне на избраните организации в представянето на идеите им пред аудитория от частни дарители. Целта на поредното събитие от Дарителски кръг „Развитие" е за всеки от представените проекти да бъде събрана сумата от 2500 лева.

НОВО: ФРГИ обяви конкурс за нови обществени фондации
Краен срок: 15 септември 2012 г.
Вие сте инициативна група или организация, която има опит в набиране на дарения за местни каузи или сте потенциален дарител, който иска да се ангажира по-активно с филантропия. Искате да съдействате за превръщане на местното дарителство в постоянен източник на средства за значими граждански инициативи? Фондация „Работилница за граждански инициативи" обявява конкурс за финансиране на нови обществени фондации по Фонда за институционално укрепване на обществените фондации в България.
Настоящият конкурс има за цел да привлече инициативни групи от населени места с население над 50 000 души, които вече имат опит в набиране на средства за местни каузи и установени контакти с местни дарители. С предимство ще се разглеждат предложения от групи, в чийто състав участват местни дарители.
ФРГИ ще подпомогне финансово и на конкурсен принцип 3 нови обществени фондации, които съумеят да наберат от самото си учредяване суми с минимален праг от 10 000 лева. Безвъзмездното финансиране от ФРГИ ще бъде в съотношение 1:1 спрямо набраните от стартиращите обществени фондации средства и с максимален размер до 20 000 лева.
Безвъзмездното финансиране от ФРГИ ще помогне за позиционирането на новите обществени фондации в общността, за изграждане на дарителска мрежа и за популяризация на целите им в общественото пространство.
Кандидатстването ще се извършва на 2 етапа:
I. Първи етап: заявяване на интерес от страна на инициативна група или организация, която желае да се трансформира в обществена фондация
II. Втори етап: подаване на проекто-предложение за стартиращите дейности на новоучредената обществена фондация

НОВО: Български дарителски форум и Фондация „Помощ за благотворителността в България"обявяват конкурс домакини на ПЪТУВАЩАТА ФОТОИЗЛОЖБА „БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТТА ПРЕЗ ОБЕКТИВА" – 2012
Краен срок: Текущ, 1 август – 26 октомври 2012 г.
Търсим домакини, които могат да осигурят адекватно изложбено пространство и организират съпътстваща програма. Целта е популяризиране на благотворителността, дарителите, организациите и дарителските каузи.

НОВО: BG051PO001-1.1.11 „Подкрепа за заетост”
Краен срок: 3 септември 2012 г., 16:30 ч.
Цел на настоящата процедура:
Насърчаване на работодателите да осигурят заетост преимуществено на лица от уязвимите групи на пазара на труда. Осигурявайки стимули за бизнеса под формата на субсидия за възнаграждения ще се инвестира и в знанията и уменията на наетите безработни, като им бъде осигурено обучение по ключови компетентности, необходими за адаптиране към условията на новата работа.
Допустими дейности:
– Разработване на структура на програма за обучение по ключова компетентност 5 „Умения за учене", което да се извършва от наставници;
– Информиране на работодателите за възможностите по схемата;
– Набиране на заявки за свободни работни места;
– Предоставяне на посреднически услуги от служителите в бюрата по труда;
– Извършване на подбор на безработните лица, съгласно изискванията на работодателя за съответното място;
– Предоставяне на обучение на работното място по ключова компетентност 5 по утвърдена програма от наставник, определен от работодателя. Всеки наставник отговаря за минимум 1 и максимум 10 души – представители на целевата група;
– Осигуряване на наставничество за период от 6 месеца от определен от работодателя наставник. Всеки наставник отговаря за минимум 1 и максимум 10 души – представители на целевата група;
– Осигуряване на субсидирана заетост при работодател за всички включени в схемата безработни лица за срок от 6 до 12 месеца.

НОВО: BG051PO001-1.1.10 „Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда”
Краен срок: 28 септември 2012 г., 16:30 ч.
Агенция по заетостта в качеството си на Междинно звено по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", чрез Дирекция „Европейски фондове и международни програми и проекти" стартира процедура за подбор на проектни предложения по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №.BG051PO001-1.1.10 „Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда".
Цел на процедурата:
Да бъде предоставена възможност на безработни лица, регистрирани в Бюрата по труда за обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация, както и за обучение по ключови компетентности. Безработните лица ще преминат също така през мотивационно обучение и ще им бъдат разработени планове за професионално развитие и усъвършенстване, които ще подпомогнат процеса на интеграцията им на трудовия пазар и по-лесната им адаптация към динамичните условия на пазара на труда.
Допустими дейности:
1. Обучение по професионална квалификация до не по-висока от трета квалификационна степен. Не са допустими обучения по професионални направления 621 – Растениевъдство и животновъдство, 623 – Горско стопанство и 624 – Рибно стопанство от СППОО;
2. Обучение за придобиване на умения по ключови компетентности, съгласно Европейската референтна рамка. На са допустими обучения по Ключови компетентности 1 и 8;
3. Провеждане на мотивационни обучения за безработните лица, включени в изпълнение на проектните дейности;
4. Разработване на планове за професионалното им развитие и усъвършенстване.
Общият бюджет на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е 6 855 000 лева.

НОВО: Подкрепа за информационните мерки в областта на Общата селскостопанска политика
Краен срок: 31 октомври 2012 г.
Комисията иска да подкрепи два типа интегрирани мерки за обществена комуникация:
– на национално равнище – като обединява различни партньори около съвместен широкомащабен проект,
– на европейско равнище – в максимален брой държави членки, за да засили въздействието от нея.
Кампаниите следва да включват няколко комуникационни дейности или инструменти, изброени по-долу, като списъкът не е изчерпателен:
– изготвяне и разпространение на аудиовизуални и мултимедийни материали,
– производството и разпространение на печатни материали (публикации, плакати и т.н.),
– създаване на интернет инструменти и инструменти на социална мрежа,
– медийни мероприятия,
– конференции, семинари и работни срещи,
– мероприятия от типа "ферма в града" и т.н., които спомагат за обясняване на градското население на значимостта на селското стопанство,
– мероприятия от типа "отворени врати", които показват на гражданите ролята на селското стопанство,
– стационарни или мобилни изложби или информационни пунктове.
Информационните мерки трябва да бъдат осъществени между 1 март 2013 г. и 28 февруари 2014 г.
Финансовото участие на комисията в одобрените кандидатури не надвишава 50% от общите приемливи разходи.

НОВО: Конкурс за есе / кратък разказ на тема "Перо от пеликан" за деца от цялата страна на възраст между 7 и 18 години
Краен срок: 31 август 2012 г.
„Перо от пеликан” е името на романа „Перо от пеликан” от Ирина Папанчева. В него главният герой дванайсетгодишният Мартин получава двойка по литература, но въпреки това иска да стане писател. Накрая се размечтава да напише и книга с едно… перо от пеликан.
Могат да участват деца от цялата страна на възраст между 7 и 18 години.
Изпратете есе или кратък разказ с дължина до 3 страници във формат Word, шрифт Ariel, размер 11 на имейл info
Когато изпращате своите творби, можете да номинирате учителя си по литература. Учителят с най-много номинации, ще получи грамота „Най-вдъхновяващ учител”.

НОВО: Европейски конкурс за дизайн
Краен срок: 30 ноември 2012 г.
Интересувате ли се от графично изкуство? Желаете ли да видите реализирано едно от творенията си? Европейският конкурс за дизайн 2013 г. стартира и ви кани да направите дизайн на якето на вашите мечти!
Конкурсът е отворен за всички млади европейци на възраст между 14 и 29 години. Целта на конкурса е да повиши пътната безопасност на мотоциклетистите, които освен задължителната каска, трябва да носят защитни якета и протектори.
Първите три проекта ще бъдат наградени с пътуване до Париж и много други подаръци, а крайният победител в конкурса ще получи също така проектираното яке.

НОВО: Европейска награда за дългогодишна страст Seconda Luna
Краен срок: 16 октомври 2012 г., 18.00 ч. по Гринуич
Основната цел на наградата е насърчаване и подобряване на всички видове страсти: колекциониране, вярвания, специални и общи практики. Ние не се интересуваме от една конкретна дисциплина: ако вашата страст е вашето хоби, този конкурс е за вас. Ако вашата страст е вашата работа, отново този конкурс е за вас.
Могат да кандидатстват физически лица, неформални групи и юридически лица със седалище в ЕС или в територии в рамките на ЕС (Андора, Ватикана, Лихтенщайн, Калининградска област, Монако, Сан Марино, Швейцария), както и на граждани на посочените по-горе страни и територии, които живеят в чужбина.
Награди: 26 000 евро

НОВО: Платен стаж по журналистика / Общи Стажове в Парламента на ЕС
Краен срок: 15 октомври 2012 г.
Платени стажове се присъждат само на възпитаници на университети или еквивалентни институции. Тяхната цел е да дадат възможност на стажантите да допълнят познанията, които са придобили по време на обучението си и да се запознаят с дейността на Европейския съюз и по-специално на Европейския парламент.
Платените стажове обхващат:
– Робер Шуман стипендии, обща
– Робер Шуман стипендии, журналистическа насоченост.
Кандидатите за стипендия "Robert Schuman", обща опция, трябва да демонстрират, че те развили значима писмена тема като част от изискванията за университетска степен или научно списание. Една от тези стипендии, известна като `Chris Piening Fellowship ‘, може да се присъжда на кандидат, чиято работа е в областта на отношенията между Европейския съюз и Съединените щати.
Кандидатите за стипендия "Robert Schuman", журналистическа насоченост, трябва да докажат професионален опит или чрез публикации, или с членство в сдружение на журналистите в държава-членка на Европейския съюз, или чрез квалификация по журналистика, призната в държавите-членки на Европейския съюз или в страните кандидатки.
Платените стажове имат продължителност от пет месеца. Началото на следващия стаж е 1 март 2013 г. Кандидатства се от 15 август до 15 октомври (полунощ).

НОВО: Секретариат на Десетилетието на ромското включване: Грантове
Краен срок: 21 август 2012 г.
Секретариатът на Десетилетието на ромското включване обяви покана за представяне на предложения от граждански коалиции за мониторинг на изпълнението на националните стратегии за интеграция на ромите и плановете за действие по Десетилетието. Поканата е насочена към граждански коалиции в Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чешката република, Унгария, Македония, Черна гора, Румъния, Сърбия, Словакия и Испания. Общо 8 граждански коалиции ще бъдат финансирани.
Идеалната гражданска коалиция се състои от:
1. изследователски институт, мозъчен тръст или друга организация с доказан опит, включително по проблемите на ромите, както и:
2. една или повече ромски или и работещи в интерес на ромите НПО с доказан опит на независими национални изследвания и застъпничество; и / или:
3. местни ромски организации с опит в мониторинга на местно ниво на изпълнение и изследвания.
Всяка национална коалиция ще получи от 10 000 до 30 000 евро. Средният размер на гранта се очаква да бъде 20 000 евро.

НОВО: Почетна награда на UN-HABITAT
Краен срок: 6 август 2012 г.
Наградата е най-престижната награда на UN-HABITAT и има за цел да отличи инициативи, които имат значителен принос в различни области като предоставяне на подслон, преодоляване на тежкото положение на бездомните, лидерство в пост-конфликтни ситуации и развитие и усъвършенстване на човешките селища и качеството на градския живот.
Физически лица, организации и проекти могат да бъдат номинирани за тази награда. Наградата ще бъде връчена на победителите по време на шестата сесия на World Urban Forum, Неапол, Италия, в началото на септември.

НОВО: Награда за млади учени на Глобалния форум на водата
Краен срок: 27 август 2012 г.
Кандидатства се в една от следните три категории:
– Изследования – резюме на академично изследване по темата вода, извършено от автора, публикувано или непубликувано.
– Проекти – представяне на проект или проекти, в които авторът е участвал в, описващи предизвикателства, успехи, уроци и др.
– Становища – задълбочен и подкрепен с доказателства коментар на настоящи или бъдещи проблеми на водата. Това може да включва въпроси, вече установени в обществения дискурс, или въпроси, които авторът смята, че трябва да бъдат дискутирани.

НОВО: FLACC – Работно място за визуални артисти
Краен срок: 1 септември 2012 г.
FLACC е работно място за визуални артисти и създава концептуални, организационни и технически условия за реализиране на уникални проекти на художници. Всяка година FLACC избира десет творци, за да се създаде нов проект. Във всяка селекция FLACC цели да се постигне баланс между национални и международни художници, между начинаещи и творци с опит, между автономно изкуство и / или изследователски проекти и художници, които се занимават по-конкретно с исторически, географски или социален контекст на работното място.
Къде: FLACC, Genk в Белгия
Кога: тримесечен период или около 90 дни, разделени в продължение на няколко периода между януари 2014 до декември 2014 г.

НОВО: Фото конкурс "Овластяване на жените и момичетата чрез спорт"
Краен срок: 4 септември 2012 г.
Вземете оригинална снимка, която отразява темата на конкурса "Овластяване на жените и момичетата чрез спорт", и показва света на спорта на жените и момичетата. Участниците могат да представят не повече от две оригинални снимка (цифрови или аналогови), заснети от подателя.

Категории:Uncategorized
  1. Няма коментари.
  1. No trackbacks yet.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: