Начало > Uncategorized > ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


НОВО: Обучение и подготовка на втора „Борса на проекти и идеи” в Търговище
Краен срок: 3 септември 2012 г.
След успешна първа „Борса на проекти и идеи” в Търговище в края на миналата година Фондация Лале започва подготовка за втора борса.
Фондация Лале организира еднодневно обучение за граждански организации от град Търговище и региона с цел подготовка за участие в борсата. Обучението ще се проведе на 11 септември 2012г. – вторник, от 09.00 часа, в обучителната зала на Клуба на Нестопанските организации – Търговище, ул. „30 януари” № 1, ет.3. Проектът се реализира с подкрепата на Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа .
Целта на обучението е да запознае представителите на гражданските организации с правилата на провеждане на предстоящата втора „Борса на проекти и идеи” и да им помогне да упражнят уменията си за представяне на организацията си и формулиране на добри предложения към бизнеса. Участниците ще започнат и практическата подготовка на втората борса.
Организациите, които се интересуват и желаят да участват в обучението, са поканени да попълнят формуляр за участие на един свой представител и да го изпратят до Фондация Лале по електронна поща rnikolova@tulipfoundation.net не по-късно от 3 септември 2012 г.

НОВО: Обучение и подготовка на втора „Борса на проекти и идеи” във Варна
Краен срок: 3 септември 2012 г.
След успешна първа „Борса на проекти и идеи” във Варна в края на миналата година Фондация Лале започва подготовка за втора борса.
Фондация Лале организира еднодневно обучение за граждански организации от град Варна и региона с цел подготовка за участие в борсата. Обучението ще се проведе на 12 септември 2012 г. – сряда с начало 9.00 часа, в Младежки дом – Варна. Проектът се реализира с подкрепата на Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа .
Целта на обучението е да запознае представителите на гражданските организации с правилата на провеждане на предстоящата втора „Борса на проекти и идеи” и да им помогне да упражнят уменията си за представяне на организацията си и формулиране на добри предложения към бизнеса. Участниците ще започнат и практическата подготовка на втората борса.
Организациите, които се интересуват и желаят да участват в обучението, са поканени да попълнят формуляр за участие на един свой представител и да го изпратят до Фондация Лале по електронна поща rnikolova@tulipfoundation.net не по-късно от 3 септември 2012г.

НОВО: Обява за набиране на външни експерти-оценители за оценка на проекти към СМР (2007-2013) на „ МИГ Тракийско-Родопска яка” в рамките на ос 4 ЛИДЕР от ПРСР
Краен срок: 31 август 2012 г., 16.00 ч.
Сдружение „Местна инициативна група Тракийско-Родопска яка” -обявява конкурс за набиране на независими външни експерти- оценители, които ще извършват качествена оценка на проекти по мерките, включени към Стратегията за местно развитие на територията на общини Перущица и Родопи за периода 2007- 2013 г. Периодът на потенциалните ангажименти на избраните лица е до 31.12.2013 г.

НОВО: "Местна инициативна група Раковски" ОБЯВЯВА ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ КОНСУЛТАНТИ
Краен срок: 14.09.2011 год. до 16,00 часа, като важи датата на пощенското клеймо
На основание заповед 29/15.08.2012г. на Изпълнителния директор на Сдружение „Местна инициативна група Раковски” и във връзка с наемане на експерти – външни консултанти, които да оказват периодично квалифицирана помощ на потенциални бенефициенти по мерките от ос 1 и 3 на ПРСР 2007 – 2013 г. и Регламент на съвета (ЕС) № 1698/2005, и в частност мерки 111, 121, 123, 311, 312, 321, 322, 323 и 331, залегнали в Стратегията за местно развитие на МИГ-Раковски по ос 4 Лидер.

НОВО: Местна инициативна група Раковски" ОБЯВЯВА ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ОЦЕНИТЕЛИ
Краен срок: 14.09.2012 год. до 16,00 часа, като важи датата на пощенското клеймо
На основание заповед 28/15.08.2012г. на Изпълнителния директор на Сдружение „Местна инициативна група Раковски” и във връзка с необходимостта от наемане на външни оценители за участие в техническа оценка на проектни предложения подадени към МИГ-Раковски, прилагаща Стратегия за местно развитие по ос 4 Лидер от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 год.

НОВО: Конкурс за набиране на проектни предложения
Краен срок: 30 август 2012 г., 17.30 ч.
Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства обяви конкурс за набиране на проектни предложения на тема: "Обучение в дух на толерантност и недискриминация в детските градини и в училищата чрез съхраняване и развиване на културната идентичност на деца и ученици от етническите малцинства" за КП 33.11 – 2012, по Приоритет Образование от Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020) и План за действие за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012- 2020) и „Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г."
Кандидатстващи институции: общини; регионални инспекторати по образованието; държавни висши училища; държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена, изпълнявани самостоятелно или с участието на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност.
Общ бюджет по програмата – 513 500 лв.
Максимална стойност на един проект – 25 000 лв.

НОВО: Грантове на National Geographic за млади изследователи
Краен срок: текущ
Грантовете на National Geographic за млади изследователи предлагат възможност за лица на възраст от 18 до 25 за проучване, консервация и изследване, свързани с проекти, съобразени със съществуващите програми на National Geographic.
Финансовата подкрепа варира между 2000 щ.д. и 5 000 щ.д.

НОВО: Набор 1992
Краен срок: 9 септември 2012 г.
Творческият конкурс на Европейската комисия Набор 1992 (DG MARKT) кани млади европейски граждани, родени между 1 януари и 31 декември 1992г. да споделят, чрез творчество, разбирането си за Единния европейски пазар, своите възгледи и бъдещи очаквания, както и да разкажат свои случки и преживявания свързани с Единния европейски пазар. Журито ще избере предложенията, които ще получат награди съгласно официалните правила.
Тематични категории:
– Образование и гражданство
– Работа и предприемачество
– Култура и свободно време
– Потребитеби и околна среда
За всяка от тематичните категории, участниците могат да изберат една от следните пет творчески форми:
– Статия (текст)
– Видео
– Снимка
– Карикатура
– Приложение за смартфон
Можете да изпращате предложения на всеки от 23-те официални европейски езика.

НОВО: Европейска седмица на мобилността 2012 година
Краен срок: 16 септември 2012 г.
Покажете усилията на вашия град за създаване на стратегия за устойчив транспорт Право на участие имат местни власти в ЕС.

НОВО: Конкурс на Европейския съюз за млади учени 2012
Краен срок: 21 септември 2012 г.
Какво: Технически писмен доклад по научна тема и нагледни материали
Кой: Лица на възраст от 14 до 21 години от 41 страни по света

НОВО: Награда на Европейския съюз/Награди за културно наследство Europa Nostra
Краен срок: 1 октомври 2012 г.
Наградата цели да подкрепи примери за запазване и подобряване на състоянието на културното наследство в Европа.
Могат да кандидатстват архитекти, занаятчии, доброволци, училища, местни общности, собственици на обекти, които са културно наследство, медии.

НОВО: Зелена столица на Европа 2012
Краен срок: 15 октомври 2012 г.
Демонстрирайте ангажимента на вашия град за подобряване на околната среда.
Могат да кандидатстват всички градове в 27-те държави-членки на ЕС, страните кандидатки и Европейското икономическо пространство.

НОВО: Награда на Сметната палата 2012
Краен срок: 31 октомври 2012 г.
Награда на Европейската сметна палата се дава за изследвания в областта на одита в публичния сектор.
Могат да кандидатстват научни изследователи в областта на публичния одит.

НОВО: Европейски стипендии на Групата на осемте (Go8), Австралия
Краен срок: 19 октомври 2012 г.
Групата на осемте предлага осем годишни стипендии за изследователи в ранен етап на кариерата от Европа да работят за период до шест месеца. Всяка стипендия е на стойност до 20 000 австралийски долара. Могат да кандидатстват изследователи от Латвия, Естония, Литва, Полша, Унгария, Чешката република, Словакия, Румъния, България, Русия и Хърватия.
Go8 е коалиция от водещи австралийски университети: Университет на Западна Австралия, Университета на Аделаида, Университета на Сидни, Университет на Куинсланд, Университет на Нов Южен Уелс, Университет на Мелбърн, Университет Монаш, Австралийски национален университет.

НОВО: "Инициатива за иновативни организации” на Schwab Foundation
Краен срок: 31 октомври 2012 г.
Schwab Foundation за социално предприемачество идентифицира общност на социални предприемачи за участие в глобални, регионални и индустриаллни програми, които подобряват състоянието на света, в тясно сътрудничество с други заинтересовани страни от Световния икономически форум.
фондацията приема заявления от организации, базирани в Азия / Asia Pacific (с изключение на Индия), Африка, Европа (с изключение на Франция и Швейцария), Латинска Америка (с изключение на Бразилия, Чили, Венецуела), Близкия Изток и Северна Африка (с изключение на Израел), Северна Америка.
Критериите за организации включват:
1. организацията трябва да бъдат ангажирани в трансформационни социални промени и / или промени на околната среда чрез прилагане на иновативни и практически подходи в полза на обществото като цяло;
2. организацията не само е финансово устойчива, но трябва да може да покаже устойчив бизнес модел и доказан опит;
3. организацята трябва да има система за мониторинг и оценка на място и да бъде в състояние не само да цитират количествени данни и да обсъждат тяхното въздействие, но също така да разяснят как тази информация се използва за подобряване на организацията, продукта или предлагането на услуги;
4. инициатива на организацията се е разпространила отвъд планираното и е адаптирана успешно за други условия в страната или в чужбина;
5. инициативата е или може да се адаптира към други региони на света за решаването на сходни проблеми.

НОВО: Конкурс на UNIQLO Grand Prix за T-Shirt
Краен срок: 2 септември 2012 г.
Могат да кандидатстват всички, независимо от възраст, пол или националност. Проекти ще се приемат от всички страни.

Advertisements
Категории:Uncategorized
  1. Все още няма коментари.
  1. No trackbacks yet.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: