Архив

Archive for септември, 2012

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


НОВО: Покана за участие CSP – Тематичен Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество
Краен срок: 16 ноември 2012 г.; 17:00 българско време
Настоящата схема за безвъзмездна финансова помощ подкрепя проекти на организации на гражданското общество (ОГО) / неправителствени организации (НПО), чиято основна дейност попада в една от двете фокусни тематични области на ТФ ФРУГО – предоставяне на социални услуги и преодоляване на екологични проблеми. Проектите следва да допринасят за постигане на една или повече от следните цели:

Развитие на капацитета на ОГО/НПО за постигане на техните цели и изпълнение на техните дейности, чрез предоставяне на висококачествени услуги, с приоритет към необлагодетелстваните райони на страната;
– Развитие на способността на организациите и техните мрежи да общуват с гражданите и да мобилизират гражданска подкрепа;
– Подобряване на законовата и финансовата рамка, включително по отношение на публичното финансиране, за организирани дейности на гражданското общество;
– Активизиране участието на гражданите във вземането на обществени решения и в процесите на разработване на политики на централно и общинско равнище (процеси на застъпничество и активно участие и т. н.);
– Развитие капацитета на ОГО/НПО да съблюдават спазването на политическия контекст от публичните институции.

Допустими кандидати са НПО, учредени и регистрирани в Р. България по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (сдружения и фондации), читалища, Българския червен кръст и сходни на него юридически лица с нестопанска цел, които са независими от правителството, публичните власти (местни и национални), политически партии и търговски дружества.
Настоящата схема за безвъзмездна финансова помощ подкрепя две групи проекти:

Малки проекти: от 10 000 до 50 000 швейцарски франка и продължителност до 24 месеца;
– Големи проекти: от 50 001 до 250 000 швейцарски франка и продължителност до 36 месеца.

Бюджетът на проектите следва да бъде представен в български лева (лв.). Допустимите кандидати могат да кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ в размер до 90 % от общия размер на допустимите разходи по проекта.
Остатъкът от минимум 10 % от общия размер на допустимите разходи следва да бъде осигурен от кандидата под формата на собствено участие (съфинансиране) със собствени средства или като финансово участие на трети страни (под формата на публично или частно финансиране, предоставено от трети страни).
Приносът в натура не се признава за съфинансиране по схемата.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ за големи проекти не може да надхвърля 120 % от годишния размер на приходите на кандидатстващата НПО за период, равен по продължителност на срока за изпълнение на проекта и считан от момента на кандидатстване назад. Новоучредени организации (регистрирани преди по-малко от една година преди датата на обявяване на поканата за кандидатстване) могат да кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ само за финансиране за малки проекти.
Настоящата схема за безвъзмездна финансова помощ насърчава (но не поставя като задължително изискване) участието на партньори – швейцарски или български НПО, с оглед укрепване на сътрудничеството за постигане на общи цели.

НОВО: Покана за участие PF – Тематичен фонд “ПАРТНЬОРСТВО”
Краен срок: текущо до 27 декември 2013 г.
Главната цел на Фонд „Партньорство” е установяване на нови или укрепване на съществуващи парнтьорства между швейцарски и български институции и организации, насочени към извличане на полза за българските партньори от постиженията на швейцарската страна в разрешаването на специфични предизвикателства на развитието.
Фонд “Партньорство” няма секторни или регионални ограничения за типа и вида на възможните предизвикателства на развитието, които могат да бъдат предмет на проекта. В общия случай това могат да бъдат социални (здравни и образователни), културни, екологични, общински (обществени услуги), общностни и свързани с изграждане на демокрацията предизвикателства/услуги.
Проектите, които ще получат подкрепа по схемата за безвъзмездна финансова помощ, се предвижда:

да осигурят по-ефикасни и ефективни отговори на едно или повече предизвикателства на развитието на местно, регионално или национално ниво, като постигнат това със съдействие от швейцарска партньорска организация чрез трансфер на ноу-хау, методологии и евентуално оборудване;
– да подпомогнат и ускорят решаването на предизвикателства на развитието пред българските партньорски институции в условията на техния конкретен проект;
– да подобрят устойчивостта на решенията на предизвикателствата пред развитието, към които подкрепата на партньорството.

Допустими кандидати са юридически лица с нестопанска цел, учредени и регистрирани в България по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и други специфични нормативни актове: сдружения, фондации, читалища, мрежи, федерации, мозъчни тръстове, образователни институции, културни институции, териториални администрации (областни, общински и по населени места), национално признати и представителни социални партньори – синдикати и работодателски организации.
Швейцарският принос към допустимите проекти се предоставя под формата на безвъзмездна финансова помощ в следните граници:

минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект: 10 000 швейцарски франка;
– максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект: 100 000 швейцарски франка. Изключение се прави за максимум три проекта, които могат да получат до 250 000 швейцарски франка.

Продължителността на проектите е до 36 месеца.
Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 90% от общия размер на допустимите разходи по проекта в случаите на кандидатстващи НПО и на 85% от общия размер на допустимите разходи по проекта в случаите на кандидатстващи публични институции. Остатъкът от минимум 10%/15% от общия размер на допустимите разходи по проекта следва да бъде осигурен от кандидата за сметка на собствени средства или чрез финансов принос на трети страни.
Партньорството на български институции и организации с швейцарски партньорски структури е фокусът на схемата за безвъзмездна финансова помощ на Фонд „Партньорство”. Проектите следва задължително да предвиждат участието на швейцарски партньори, отговарящи на същите критерии за допустимост както кандидатите.

НОВО: Трета покана за подаване на проектни предложения (стратегически проекти) по Програма „Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013”
Краен срок: 31 октомври 2012 г., 16.30 ч.
Области на интервенция:
1.1 Опазване, управление и насърчаване на природните ресурси
1.3 Сътрудничество и работа в мрежа по въпросите на здравеопазването и социалните грижи
3.1 Подкрепа и валоризиране на човешките ресурси – подкрепа на подготвителни действия с оглед на отворения пазар на труда
3.2 Насърчаване на предприемачеството и действия, които се справят с преструктурирането на икономиката
Общият наличен бюджет за настоящата покана е 15 000 000,00 лв. (от които 12 750 000,00 евро ЕФРР).
Проектите трябва да имат общите допустими разходи, вариращи от минимум 1 500 000,00 евро до максимум на стойност 6 000 000,00 евро.

НОВО: Национална програма за младежта 2011 – 2015, Подпрограма 3 – Младежко доброволчество и участие в доброволчески инициативи
Краен срок: 10 октомври 2012 г.
Проектните предложения следва да бъдат насочени към организиране и провеждане на конкретни доброволчески инициативи, независимо от темата им, с активното участие на млади хора. Необходимо е инициативите да бъдат видими и значими за местната общност, както и да привличат голям брой други млади хора, които също да се включат в тях.
Проектите следва да бъдат планирани с продължителност 6 месеца и могат да бъдат реализирани в периода януари 2013 – август 2013 г. по преценка на кандидатстващата организация.
Максималното допустимо финансиране от страна на НЦЕМПИ е в размер на 8 000 лева (осем хиляди лева) за отделно проектно предложение.

НОВО: Национална програма за младежта 2011 – 2015, Подпрограма 1: Развитие на мрежата от Младежки информационно – консултантски центрове (МИКЦ)
Краен срок: 10 октомври 2012 г.
Процедурата се обявява за градовете, както следва:
I зона (19 000 лева) – Разград;
II зона (22 500 лева) – Русе, Сливен, Хасково.

НОВО: Обучение „Разработване и управление на проекти”, 29 септември
Краен срок: 28 септември 2012 г.
Екипът на МИКЦ "Варна на младите" Ви кани на обучение на тема "Разработване и управление на проекти". Обучението е насочено към младежи на възраст от 15 до 29 г. и е безплатно. Сесията ще се проведе в Базата на Младежки дом Варна на 29.09. от 10.00 ч. За да се регистрирате е достатъчно да изпратите Вашите имена, телефон или e-mail на mikc.varna. Ще регистрираме най-много по трима представители на една организация.
Ще бъдете включени в работната група след потвърждение от наша страна.

НОВО: Конкурс за най-добри доброволчески инициативи в България 2012 г.
Краен срок: 31 октомври 2012 г.
Фондация Лале и Национален алианс за работа с доброволци обявиха конкурс за най-добри доброволчески инициативи в България през 2012 г.- Европейска година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията.
Инициативи могат да бъдат номинирани от организации и лица.

НОВО: Национален семеен турнир по шахмат „Човеколюбие”, посветен на 10 октомври – Световен ден за психично здраве, 6-7 октомври 2012
Краен срок: 30 септември 2012 г.
Сдружение „Човеколюбие” организира Национален семеен турнир по шахмат „Човеколюбие”, посветен на 10 октомври – Световен ден за психично здраве.
Турнирът ще се проведе на 6 и 7 октомври 2012 г. в Център за психично здраве “Човеколюбие” – Пазарджик, ул. „Д-р Лонг” 12. Начало – 6 октомври 2012 г., 9.30 ч.
Отборно: максимален брой участници – 24 семейства от страна.
С приоритет при определяне на участниците ще бъдат: 1. Семейства, които посещават Колежа по семейни отношения на Център за социална рехабилитация и интеграция „Човеколюбие”; 2. Семейства, в които има член с психиатрична диагноза.
При повече от 24 заявили желание за участие семейства, те се записват като резерви и в случай на неявяване на записаните в основния списък на турнира участници в играта ще бъдат включени семейства от резервния списък.
Преди започване на турнира се обявява капитан на всеки отбор.
За повече информация тел.: 0878 149 609, Надежда Кузерманова

НОВО: КОНКУРС ЗА ЕСЕ на тема: „Моите идеи за България“
Краен срок: 7 октомври 2012 г., 17.00 ч.
„Онлайн Парламент“ с любезното съдействие на Фондация „Фридрих Еберт“ обявява конкурс за есе на тема „Моите идеи за България“.
В конкурса може да участва всеки български гражданин над 18 години. Жури на „Онлайн Парламент“ ще избере 20-те най-добри есета, а техните автори ще бъдат поканени на двудневен безплатен семинар в гр. Банкя, където ще имат възможността лично да представят своите творби.
Есетата не трябва да бъдат по-дълги от 5 стандартни машинописни страници. Трябва да са представени в електронен формат – doc. или pdf.
Участниците могат свободно да изберат в каква област да пишат своитe идеи за България. Те могат да обхващат широк спектър от области, свързани с политическото, икономическото, социалното и културното развитие на страната. Темите задължително трябва да засягат значими въпроси на обществото, а не частни проблеми.
Есетатата се приемат само по електронен път на следния e-mail адрес: on-parliament. Заедно с есето си, трябва да изпратите трите си имена, от кой град сте и телефон за обратна връзка.

НОВО: Конкурс „Моята изКЛЮЧителна кауза“
Краен срок: 5 октомври 2012 г.
Конкурсът цели насърчаването на работата в обществена полза, креативното мислене и позитивната нагласа спрямо възможностите за безкористна реализация на добри каузи в България.
В конкурса може да участва всеки млад човек, който би искал да реализира своя кауза-мечта или просто свежа идея, която да отговаря на следните условия:
– Може да се реализира без финансови средства
– Ще направи добро на поне 10 непознати човека
– Може да се реализира до 31 декември 2012 г.
– Не генерира никаква финансова или друга изгода (освен удовлетвореност) за организатора
Имаш свежа идея и вярваш, че с малко подкрепа може да се получи нещо настина страхотно, с което да помогнеш на много хора? Разкажи ни за своята инициатива или кауза до края на деня на 5 октомври 2012 г. (петък) на имейл info, като кратичко ни кажеш:
– каква е същността на твоята кауза/инициатива
– място на реализация (или къде в София ще се случи тя)
– защо тя е важна за теб
– защо досега не си успял да я реализираш
– колко твои приятели ще те подкрепят в каузата/инициативата
– ще успееш ли да осъществиш каузата си до 31 декември?
– какво ти е необходимо, за да я реализираш

НОВО: Конкурс за детска рисунка на тема „Как искам Европейският съюз да промени моя град"
Краен срок: 19 октомври 2012 г.
Инициативата се провежда под егидата на министъра по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев. Неин организатор е Централният информационен и координационен офис в Администрацията на Министерския съвет и 27-те областни информационни центъра (ОИЦ).
Първата фаза на конкурса се реализира на регионално ниво. Участниците са разделени в две възрастови групи:
– от 6 до 10 години
– от 11 до 12 години.
Няма ограничения относно техниката на изработка на картините, нито техния формат. Задължително изискване е те да са свързани с темата на конкурса.

НОВО: Покана за представяне на предложения в рамките на работната програма на Седмата рамкова програма на ЕО за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности

НОВО: Покана за представяне на предложения – EACEA/30/12 – Програма „Жан Моне“, ключова дейност 3 – Подкрепа за европейски сдружения, работещи на европейско равнище в областта на образованието, обучението и европейската интеграция – Годишни оперативни безвъзмездни средства за 2013 година
Краен срок: 15 ноември 2012 г.
До участие се допускат европейски сдружения в областта на образованието и обучението, със следните дейности:
– теми на европейската интеграция и/или
– преследващи цели в областта на европейската политика на образование и обучение.

НОВО: Покана за представяне на предложения – Програма „Култура“ (2007-2013 г.) – Изпълнение на дейностите по програмата: проекти за многогодишно сътрудничество; мерки за сътрудничество; специални дейности (трети страни); и подкрепа на органи, действащи на европейско равнище в областта на културата
Краен срок: Различен за различните направления
Настоящата покана включва следните направления на програма „Култура“:
1. Подкрепа на проекти за културно сътрудничество
Направление 1.1: Проекти за многогодишно сътрудничество (от три до пет години)
Направление 1.2.1: Проекти за сътрудничество (до 24 месеца)
Направление 1.3.5: Специални действия за сътрудничестро с трети страни (до 24 месеца)
2. Проекти за превод на литература (до 24 месеца) (направление 1.2.2)
3. Подкрепа за европейски културни фестивали (проекти с продължителност до 12 месеца) (направление 1.3.6)
4. Подкрепа на организации, действащи на европейско равнище в областта на културата (направление 2) (безвъзмездни средства за оперативни разходи с продължителност 12 месеца)
5. Проекти за сътрудничество между организации, участващи в анализа на културната политика (до 24 месеца) (направление 3.2)
Програмата е насочена за участие към всички категории културни дейци, при условие че организациите упражняват нестопански културни дейности.

НОВО: Грантове от Jobs Knowledge Platform, World Bank
Краен срок: 15 декември 2012 г.
Платформата „Работни места на знанието” се управлява от Световната банка в сътрудничество с партньорски организации, специализирани в икономически изследвания и международното развитие. Платформата има за цел да се споделят идеи и да се изгради взаимодействие между различните подходи, сектори и дисциплини и да се създаде една общност на предизвикателства и решения на обмен. Друга цел на JPK е да информира за важни политически дебати.
Платформата кани неправителствени организации, международни организации, тинк-танкове, тръстове, академичните среди, гражданското общество, както и други ключови заинтересовани страни да кандидатстват за следните награди:
1. Most Promising Approach Award
2. Most Recommended Award (based on the number and ranking of online user reviews)
3. Best in Addressing Political Economy and Implementation Challenges Award
Всяка категория ще има един победител, за да получи награда от 5 000 щ.д.

НОВО: Конкурс Travel Video 2012
Краен срок: 31 октомври 2012 г.
За да участвате в конкурса, трябва да сте на 18+ и да създадете кратък филм (не повече от 5 минути) и да разкажете защо искате да учите или пътувате в чужбина. Ако вече учите в чужбина, филмът може да бъде за всяко пътуване бихте искали да предприемете. Голямата награда е бъде 4000 щ.д.

НОВО: Приемат се проекти на млади безработни: Конкурс „Неслужител на годината”
Краен срок: 14 октомври 2012 г.
Фондация UNHATE на United Colors of Benetton очаква предложения за проекти за създаване на художествени произведения или инициативи в търговския или индустриалния сектор, показващи подкрепа за мисията на UNHATE. Предложените проекти трябва да са или за създаване на произведение на изкуството, или за създаване на икономическа дейност с цел печалба или с нестопанска цел, със социално въздействие, което е в съответствие с основните ценности на Фондация UNHATE.
Могат да кандидатстват с проектите си безработни млади хора на възраст между 18 и 30 години.
Награда: 100 победители ще получат по 5000 евро, за да реализират своите проектни предложения.

Категории:Uncategorized

Безплатен курс!


1. Още днес – Пишете или разговаряйте със своите познати

2. Когато бъдат официално публикувани нови образци на декларацията и заявлението – отново можете да им пишете на хората, или да им позвъните. За да си ги изтеглят, и да подадат още в началото на срока – когато се приемат документите в Бюрото по труда.

3. Помолете ги – когато бъдат одобрени – да Ви се обадят, за да ги запишете.

За допълнителна информация – пишете, звънете по всяко време.

Или погледнете в Интернет на страниците на сайта:

Обща Информация за Програма Аз Мога Повече

Актуални Новини за Програма Аз Мога Повече – тук ще качим Новите заявление и Декларация

Кодове по СППОО – за всички професии и специалности, които предлагаме

Пожелаваме Ви успех и спорен ден!

ЦПО към "Матев-строй" ЕООД

0897 948 215

а скоро – и национален номер за връзка: 070015123

prilozenie-2.doc

Категории:Uncategorized

Национална благотворителна кампания на БЧК за останалите без дом жители на област П ерник


presentation3.ppsx

Категории:Uncategorized

Само 860 граждани на Шумен са се възползвали от възможността да…


Имам удоволствието да поканя всички:

– Лица от град Шумен получавали целеви помощи за отопление от държавата, за последния отоплителен сезон (2010/2011 г.);

неосигурени майки (осиновителки), получавали през предходната календарна година месечни помощи за отглеждане на дете до една година по реда на чл.8 ал.1 от Закона за семейните помощи за деца;

– Лица от град Шумен, получавали през предходната календарна година месечна добавка за отглеждане на дете с увреждания, по реда на чл. 8 д от Закона за семейните помощи за деца;

– Семейства от град Шумен, получили през предходната календарна година еднократна целева помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година, по чл. 10 а от Закона за семейните помощи за деца;

– Лица от град Шумен, полагащи грижи за хора с увреждания, участвали през предходната календарна година в дейност „Личен асистент“ по Националната програма „Асистенти за хора с увреждания“;

– Лица от град Шумен, подпомогнати през предходната календарна година с еднократна помощ, съгласно чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане

на улица „Тодор Икономов” №3 /зад пътно управление/ в Районен пункт на БЧК Шумен да получат полагащите им се хранителни продукти по програмата „Разпределяне на храни от интервенционните запаси на Европейския съюз за най-нуждаещите се лица.

Към момента от 1 819 правоимащи да получат хранителни продукти, са се възпозвали само 860 граждани на Шумен.

Раздаването приключва на 02 октомври 2012г!

C уважение:

Пламен Петров

Областен Съвет на БЧК

ул. "Цар Освободител" № 143

град Шумен 9 700

+359 889 42 55 55

Категории:Uncategorized

ИНИЦИАТИВИ/ПРОЕКТИ


Форум Ключ, 13 октомври 2012 г.
На малките доброволчески организации в България им трябва добър пример, за да се справят с прегарянето, което понякога се получава, трябват им контакти, идеи, а понякога малко вяра и побутване. На Форум КЛЮЧ те могат да получат всичко това.
Ако сте фирма, фондация, корпорация, експерт корпоративно-социална отговорност в някоя голяма (или дори и малка) компания в България – това е мястото, на което ще видите много, ама много отдадени хора, които правят велики неща и не биха отказали подкрепа. Сами ще се уверите в чистотата и ценността им!

Празник на вкусните образователни градинки, 22 септември 2012 г., 11.00 ч.
пред Народния театър “Иван Вазов” в рамките на Детски панаир 4
«Вкусната образователна градинка» е интерактивна «зелена класна стая» в двора на детската градина. В нея децата, учителите и родителите лично и заедно отглеждат храната си – билки, зеленчуци и плодове. ВКУСНАТА ГРАДИНКА или така наречената Еdible Garden in Kindergarden е изключително успешна по света практика за екологично образование чрез преживяване и за изграждане на умения и нагласи за здравословен начин на живот в хармония с Природата и околните.

Десети Международен ден на правото да знам
28 септември 2012: ПДИ връчва традиционните награди за принос в свободата на информация.
Десетата церемония по случай Международния Ден на правото да знам ще се проведе на 28 септември 2012 от 12.00 ч. в Пресклуба на БТА (София, бул. "Цариградско шосе" 49).

Free Sofia Tour
Вече повече от 2 години група младежи на възраст между 19 и 29 години ентусиазирано развеждат туристи, дошли да разгледат София или просто поспрели тук на път за други дестинации. В най-големите студове и в най-горещите летни дни те, двадесетина усмихнати доброволци, са винаги там, два пъти на ден, всеки ден. Те се подвизават под името Free Sofia Tour и организират безплатни англоезични пешеходни обиколки на българската столица по точно определен маршрут.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

НОВО: „Знания за успех“
Краен срок: 1 октомври 2012 г.
„Знания за успех“ е съвместната програма на ФРГИ със SAP Labs Bulgaria чиято основна цел е да предостави нови възможности за развитие на деца и младежи чрез включването им в инициативи, подпомагащи тяхното представяне в училище, придобиване на нови знания и умения и ангажиране с дейности, които са полезни не само за самите участници в програмата, но и за общественото развитие. Ще бъдат подкрепени инициативи, насочени към ефективната интеграция на деца и младежи от уязвими групи и изграждането на здравословна учебно-възпитателна среда чрез подобряване взаимодействието между ученици, учители и местната общност.
В програмата могат да участват само училища за средно образование, чрез своите училищни настоятелства като изпълнители на проекта / инициативата. Едно училище може да кандидатства само с една идея/предложение. Максималната сума, която ФРГИ чрез подкрепата от SAP Labs България ще предостави на един индивидуален проект е 9 700 лева

НОВО: Програма „Стипендии“ на ФРГИ
Краен срок: 15 октомври 2012 г.
Основна цел на програмата е да подкрепи младежи в неравностойно положение (отглеждани от самотни родители, приемни семейства или специализирани институции) да развият уменията си и да реализират потенциала си в избраната от тях професионална област, както и да им осигури професионално развитие чрез стаж, а на по-късен етап и възможност за работа по специалността.
Средствата се осигуряват дългосрочно от Първа инвестиционна банка. Избраните студенти получават стипендия в продължение на 3 (три) години – втори, трети и четвърти курс от бакалавърската си степен. Това е първата и единствена в страната толкова дългосрочна подкрепа.

НОВО: Стипендии на Черноморски НПО 2012
Краен срок: 21 септември 2012 г.
Програмата има за цел да събере 12 млади лидери на гражданското общество от региона на Черно море: Армения, Азербайджан, България, Грузия, Република Молдова, Румъния, Русия, Турция, Украйна.
Участниците следва да са млади лидери на гражданското общество (18 – 27 години), които работят с организации на гражданското общество / групи на гражданското общество в целевите страни.

НОВО: Награда на Черноморски НПО за насърчаване на регионалното сътрудничество в района на Черно море
Краен срок: 28 септември 2012 г.
Могат да бъдат номинирани НПО, регистрирани в по-широкия регион на Черно море (Армения, Азербайджан, България, Грузия, Гърция, Молдова, Румъния, Руската федерация, Турция, Украйна).
Номинираните организации следва да работят по инициативи (а) с участието на представители от или въздействащи върху повече страни в региона. Кандидатите трябва да имат доказан опит на добри практики в работата си и в изпълнението на организационната мисия (прозрачност, автономия и др.)

НОВО: Конференция „Европейско гражданство- възможности и предизвикателства”, 13 октомври 2012 г.
Краен срок: 1 октомври 2012 г.
Участниците от България имат възможност да представят доклад в рамките на 20 мин. на английски език по една от следните теми:
1. Активното гражданско участие по теми от общоевропейски интерес
2. Обучение за европейско гражданство

НОВО: Национални детски конкурси, организирани от НГФ "Българка", за есе, стихотворение и рисунка, за ученици от 7 до 18 години
Краен срок: 1 октомври 2012 г.
Темата през 2012 г. е “Приятелството”.
Конкурсите са:
– Конкурс за есе, стихотворение
– Конкурс за рисунка

НОВО: Конкурс за детска рисунка „Как искам Европейският съюз да промени моя град"
Краен срок: 19 октомври 2012 г.
Първата фаза на конкурса се реализира на регионално ниво. Участниците са разделени в две възрастови групи:
– от 6 до 10 години
– от 11 до 12 години.

НОВО: BG051PO001-2.3.03 „БЕЗОПАСЕН ТРУД”
Краен срок: 26 ноември 2012 г.,16.30 ч.
ДЕЙНОСТИТЕ, КОИТО ЩЕ ПОЛУЧАТ ПОДКРЕПА, ВКЛЮЧВАТ:
– Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност, общо или на отделни елементи от нея;
– Mодернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд, както и закупуване на колективни средства за защита;
– Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло;
– Разработване (внедряване) и сертифициране на стандарт за безопасни условия на труд;
– Обучение на служители за безопасна работа с нововъведено работно оборудване, технологии и обучение във връзка с нововъведен стандарт за здравословни и безопасни условия на труд.

НОВО: BG051PO002/12/2.2-07 „Компетентна и ефективна държавна администрация”
Краен срок: 16 ноември 2012 г. (петък), 17.30 ч.
Цел на процедурата: Повишаване на квалификацията на служителите в администрацията на общинско ниво чрез обучение в страната.
Целите ще бъдат постигнати чрез изпълнение на 4 приоритетни оси:
Приоритетна ос I: Добро управление
Приоритетна ос II: Управление на човешките ресурси
Приоритетна ос III: Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление
Приоритетна ос IV: Техническа помощ
Бенефициенти: Общински администрации
Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата: 20 000 000 лв.
Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за отделните проекти: 20 000 лв.
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за отделните проекти: 90 000 лв.
Продължителност: на изпълнение на проекта: 12 месеца

НОВО: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”
Краен срок: 11 януари 2013 г.
Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:
1. Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих, като паркове, зелени площи, детски площадки и др., включително поставяне на пейки, беседки, възстановяване на чешми, фонтани, статуи, паметници, изграждане на естетически композиции с характер на скулптури и пластики, ремонт на обществени тоалетни, възстановяване на водни площи (напр.малко изкуствено езеро за целите на по-доброто естетическо възприятие на парковата среда), изграждане на поливни системи, поставяне на градинско обзавеждане и други елементи от градското обзавеждане;
2. Изграждане, реконструкция, рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари, изграждане на велосипедни пътеки и алеи, пешеходни зони, подлези за пешеходци и велосипедисти, включително свързани дейности като поставяне на указателни знаци, изграждане на спортни площадки (за футбол, баскетбол, волейбол, тенис на маса, скейтборд и др.) в междублокови и паркови пространства , предвидени за свободно (безплатно) ползване от жителите на населеното място и др.;
3. Рехабилитация и реконструкция на улични мрежи, изграждане на обществени паркинги встрани от главни улици;
4. Въвеждане на енергоспестяващо улично осветление.
5. Създаване на достъпна архитектурна среда, свързана с горните направления.
Конкретни бенефициенти по настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са 36 общини – центрове на агломерационни ареали, съгласно Приложение 3а на Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 г.

НОВО: Национален видеоконкурс „Свободата е…"
Краен срок: 12 октомври 2012 г.
Право на участие имат всички тийнейджъри между 13 и 19-годишна възраст, които са ученици в българското училище.

НОВО: Конкурс за най-добри млади преводачи в Европейския съюз
Краен срок: 20 октомври 2012 г.
Записването на училищата става директно на сайта от 1-и септември до 20 октомври 2012 г.

НОВО: ПОКАНА за КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТИ за новата работна програма /2013-2015/ в рамките на Спогодбата за сътрудничество с Френската общност на Белгия
Краен срок: 10 октомври 2012 г.
Приоритетните теми в областта на образованието и науката са: научни изследвания и технологични иновации, професионално и продължаващо образование, европейски въпроси, социална политика, укрепване на връзките между образованието, науката и бизнеса, езиково и културно многообразие, подкрепа за Франкофонските образователни филиали в България и за разпространението на френския език.
Проектните предложения трябва да са на френски и на български език.

НОВО: Световен конкурс „Пътеки към култура на мира”, иницииран в рамките на програмата на ЮНЕСКО
Краен срок: 31 октомври 2012 г.
Чрез конкурса всички млади хора по света могат да се включат със свои идеи как да бъде постигнат мирен диалог; могат да споделят своите разбирания относно ролята и мястото на фундаменталните ценности в постигането на мирно съвместно съществуване, както и да популяризират лични инициативи и свой опит.

НОВО: Програма за международно сътрудничество в областта на археологията и биоархеологията
Краен срок: 1 декември 2012 г.
Американският научен център в София и музеят „Фийлд” в Чикаго обявяват четири конкурса за 2013 година за финансиране в областта на археологията, антропологията и музейното развитие. Конкурсите се осъществяват с подкрепата на Фондация Америка за България.
1. Програма за международно сътрудничество в областта на археологията и биоархеологията. (ICAB)
2. Програма за сътрудничество в областта на антропологическите и археологическите изследвания с висок риск. (HRAR)
3. Постдокторска специализация на Фондация Америка за България в областта на археологията към музея „Фийлд” в Чикаго. (PF)
4. Програма за опазване на археологически обекти, консервация и музейно развитие (SPCME).

НОВО: Конкурс за лозунг: Международна година за сътрудничеството в областта на водите и Световен ден на водата 2013
Краен срок: 15 ноември 2012 г.
2013 година е обявена от ООН за Международна година за сътрудничеството в областта на водите.
Всеки, по целия свят и независимо от възрастта, е поканен да се присъедини към конкурса и да допринесе за кампанията чрез създаване на кратък и запомнящ се лозунг, написан на английски език, лесен за разбиране и привлекателенза по-широка аудитория.
Авторът на спечелилия лозунг ще бъде поканен на събитието за откриване на Международна година за сътрудничеството в областта на водите 2013 г. в седалището на ЮНЕСКО в Париж, Франция, през януари 2013 г. Наградата включва самолетни билети до Париж и настаняване за две нощувки.

НОВО: Грантове на Европейския фонд за разследваща журналистика
Краен срок: 24 септември 2012 г.
Могат да кандидатстват професионални журналисти от ЕС и EFTA.
Грантът е в размер на 20 000 евро.

НОВО: Конкурс за снимка на National Geographic 2012
Краен срок: 30 ноември 2012 г.
Могат да кандидатстват физически лица, навършили пълнолетие, които не пребивават в Куба, Иран, Ню Джърси, Северна Корея, провинция Квебек, Судан, Сирия или Върмонт.
Победителят ще получи 10 000 щ.д. и пътуване до централата на National Geographic във Вашингтон, окръг Колумбия, за да участва в годишния семинар по фотография на National Geographic през януари 2013 г.

НОВО: Конкурс „Измислете име на този астероид”
Краен срок: 2 декември 2012 г.
Ученици от цял свят до 18-годишна възраст имат възможност да дадат име на астероид, от който предстоящата мисия на НАСА ще донесе на Земята първи проби. Планирана да започне през 2016 г., мисията се нарича Origins-Spectral Interpretation-Resource Identification-Security-Regolith Explorer (OSIRIS-REx ).
На името на победителя ще бъде кръстена част от Слънчевата система!

НОВО: Конкурс за социални иновации „Предизвикателства” на Dell
Краен срок: 28 януари 2013 г.
Конкурсът на Dell за социални предизвикателства-иновации идентифицира и подпомага обещаващи млади социални новатори, които се посвещават на решаване на най-належащите световни проблеми със своите трансформиращи идеи. Те осигуряват на студенти, които се интересуват от социалното предприемачество, преподаване и обучение от световна класа, както и с начален капитал и достъп до мрежа от наставници и консултанти.
Конкурсът е в четири категории:
– Определение: Проектът съществува най-вече в главата ви или е на стадий скицирани идеи, с ограничени изследвания до момента.
– Дизайн: Проектът е описан в план, с малко по-формално маркетингово проучване, в началото на изкристализиране на елементи като финансов модел, ценообразуване, маркетинг, сегментация на клиентите и оценка на риска.
– Пилотно: продуктът / услугата е бил тестван с една малка група от клиенти / клиенти. Екипът продължава да прави ревизии, базирани на знания на областта.
– Мащаб: продуктът / услугата е успешен и е разпространен в повече от една географска област. Предприятието има силни и устойчиви финансови и човешки ресурси, както и силен борда на директорите и стратегически партньори.
Всички студенти в света могат да кандидатстват – няма значение в кое училище учат или специалността, която изучават.

Категории:Uncategorized

Храни за социално слаби


За петапоредна година БЧК Шумен раздава хранителни продукти на уязвими граждани по програмата „Разпределяне на храни от интервенционните запаси на Европейския съюз за най-нуждаещите се лица”. Тя се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и се прилага от Държавен фонд „Земеделие”, а при реализирането й участват местните власти и Българската агенция за безопасност на храните .

За разлика от предходните години, през 2012 г. продуктите по програмата ще се предоставят само на два транша, като за целта са открити 11 раздавателни пункта на БЧК Шумен в Шуменска област.

През първия транш всеки бенефициент, включен в програмата, ще получи срещу подпис и документ за самоличност общо 12,140 кг от 9 вида хранителни продукти: брашно5 кг; ориз – 1 кг; спагети – 1,5 кг; захар – 1кг, зрял фасул – 1 кг; макарони – 1,2 кг; обикновени бисквити – 0,400 кг; обикновени вафли – 0,900 кг; царевично нишесте – 0,140 кг.

Хранителни продукти по програмата ще получат следните категории уязвими граждани:

· Лица получавали целеви помощи за отопление от държавата, за последния отоплителен сезон (2010/2011 г.);

· неосигурени майки (осиновителки), получавали през предходната календарна година месечни помощи за отглеждане на дете до една година по реда на чл.8 ал.1 от Закона за семейните помощи за деца;

· лица, получавали през предходната календарна година месечна добавка за отглеждане на дете с увреждания, по реда на чл. 8 д от Закона за семейните помощи за деца;

· семейства, получили през предходната календарна година еднократна целева помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година, по чл. 10 а от Закона за семейните помощи за деца;

· лица, полагащи грижи за хора с увреждания, участвали през предходната календарна година в дейност „Личен асистент“ по Националната програма „Асистенти за хора с увреждания“;

· лица, подпомогнати през предходната календарна година с еднократна помощ, съгласно чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

Всички поименни списъци на правоимащите лица са изготвени от Агенцията за социално подпомагане, а предоставянето на продуктите ще се извършва от щатни служители и доброволци на Българския Червен кръст в обособени за целта помещения.

През втория транш, който ще се осъществи в периода 24.10.2012 – 23.11.2012 г., се очаква да се раздават и други продукти.

След приключване на програмата, нераздадените продукти ще бъдат предоставени по списък, одобрен от Държавен фонд „Земеделие”, на институционални бенефициенти, каквито са социалните и психиатрични заведения в цялата страна.

Заповядайте в Районен пункт Шумен на ул. „Тодор Икономов” №3 и си получете продуктите!

C уважение:

Пламен Петров

Областен Съвет на БЧК

ул. "Цар Освободител" № 143

град Шумен 9 700

+359 889 42 55 55

+359 899 55 03 88

mailto:shumen

mailto:plamen00

http://www.shumenredcross.blogspot.com/

EURODESK BG 024

Как да се запиша доброволец?

Записване за курс по ПДП

Категории:Uncategorized

Апел на председателя на БЧК до българския бизнес


До представители на българския бизнес бе разпратен апел на председателя на БЧК Христо Григоров за активно включване в националната благотворителна кампания на организацията в подкрепа на най-уязвимите жители на Пернишка област, останали без дом след земетресението през месец май т. г.

Категории:Uncategorized
%d блогъра харесват това: