Начало > Uncategorized > ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


НОВО: Покана за участие CSP – Тематичен Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество
Краен срок: 16 ноември 2012 г.; 17:00 българско време
Настоящата схема за безвъзмездна финансова помощ подкрепя проекти на организации на гражданското общество (ОГО) / неправителствени организации (НПО), чиято основна дейност попада в една от двете фокусни тематични области на ТФ ФРУГО – предоставяне на социални услуги и преодоляване на екологични проблеми. Проектите следва да допринасят за постигане на една или повече от следните цели:

Развитие на капацитета на ОГО/НПО за постигане на техните цели и изпълнение на техните дейности, чрез предоставяне на висококачествени услуги, с приоритет към необлагодетелстваните райони на страната;
– Развитие на способността на организациите и техните мрежи да общуват с гражданите и да мобилизират гражданска подкрепа;
– Подобряване на законовата и финансовата рамка, включително по отношение на публичното финансиране, за организирани дейности на гражданското общество;
– Активизиране участието на гражданите във вземането на обществени решения и в процесите на разработване на политики на централно и общинско равнище (процеси на застъпничество и активно участие и т. н.);
– Развитие капацитета на ОГО/НПО да съблюдават спазването на политическия контекст от публичните институции.

Допустими кандидати са НПО, учредени и регистрирани в Р. България по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (сдружения и фондации), читалища, Българския червен кръст и сходни на него юридически лица с нестопанска цел, които са независими от правителството, публичните власти (местни и национални), политически партии и търговски дружества.
Настоящата схема за безвъзмездна финансова помощ подкрепя две групи проекти:

Малки проекти: от 10 000 до 50 000 швейцарски франка и продължителност до 24 месеца;
– Големи проекти: от 50 001 до 250 000 швейцарски франка и продължителност до 36 месеца.

Бюджетът на проектите следва да бъде представен в български лева (лв.). Допустимите кандидати могат да кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ в размер до 90 % от общия размер на допустимите разходи по проекта.
Остатъкът от минимум 10 % от общия размер на допустимите разходи следва да бъде осигурен от кандидата под формата на собствено участие (съфинансиране) със собствени средства или като финансово участие на трети страни (под формата на публично или частно финансиране, предоставено от трети страни).
Приносът в натура не се признава за съфинансиране по схемата.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ за големи проекти не може да надхвърля 120 % от годишния размер на приходите на кандидатстващата НПО за период, равен по продължителност на срока за изпълнение на проекта и считан от момента на кандидатстване назад. Новоучредени организации (регистрирани преди по-малко от една година преди датата на обявяване на поканата за кандидатстване) могат да кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ само за финансиране за малки проекти.
Настоящата схема за безвъзмездна финансова помощ насърчава (но не поставя като задължително изискване) участието на партньори – швейцарски или български НПО, с оглед укрепване на сътрудничеството за постигане на общи цели.

НОВО: Покана за участие PF – Тематичен фонд “ПАРТНЬОРСТВО”
Краен срок: текущо до 27 декември 2013 г.
Главната цел на Фонд „Партньорство” е установяване на нови или укрепване на съществуващи парнтьорства между швейцарски и български институции и организации, насочени към извличане на полза за българските партньори от постиженията на швейцарската страна в разрешаването на специфични предизвикателства на развитието.
Фонд “Партньорство” няма секторни или регионални ограничения за типа и вида на възможните предизвикателства на развитието, които могат да бъдат предмет на проекта. В общия случай това могат да бъдат социални (здравни и образователни), културни, екологични, общински (обществени услуги), общностни и свързани с изграждане на демокрацията предизвикателства/услуги.
Проектите, които ще получат подкрепа по схемата за безвъзмездна финансова помощ, се предвижда:

да осигурят по-ефикасни и ефективни отговори на едно или повече предизвикателства на развитието на местно, регионално или национално ниво, като постигнат това със съдействие от швейцарска партньорска организация чрез трансфер на ноу-хау, методологии и евентуално оборудване;
– да подпомогнат и ускорят решаването на предизвикателства на развитието пред българските партньорски институции в условията на техния конкретен проект;
– да подобрят устойчивостта на решенията на предизвикателствата пред развитието, към които подкрепата на партньорството.

Допустими кандидати са юридически лица с нестопанска цел, учредени и регистрирани в България по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и други специфични нормативни актове: сдружения, фондации, читалища, мрежи, федерации, мозъчни тръстове, образователни институции, културни институции, териториални администрации (областни, общински и по населени места), национално признати и представителни социални партньори – синдикати и работодателски организации.
Швейцарският принос към допустимите проекти се предоставя под формата на безвъзмездна финансова помощ в следните граници:

минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект: 10 000 швейцарски франка;
– максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект: 100 000 швейцарски франка. Изключение се прави за максимум три проекта, които могат да получат до 250 000 швейцарски франка.

Продължителността на проектите е до 36 месеца.
Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 90% от общия размер на допустимите разходи по проекта в случаите на кандидатстващи НПО и на 85% от общия размер на допустимите разходи по проекта в случаите на кандидатстващи публични институции. Остатъкът от минимум 10%/15% от общия размер на допустимите разходи по проекта следва да бъде осигурен от кандидата за сметка на собствени средства или чрез финансов принос на трети страни.
Партньорството на български институции и организации с швейцарски партньорски структури е фокусът на схемата за безвъзмездна финансова помощ на Фонд „Партньорство”. Проектите следва задължително да предвиждат участието на швейцарски партньори, отговарящи на същите критерии за допустимост както кандидатите.

НОВО: Трета покана за подаване на проектни предложения (стратегически проекти) по Програма „Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013”
Краен срок: 31 октомври 2012 г., 16.30 ч.
Области на интервенция:
1.1 Опазване, управление и насърчаване на природните ресурси
1.3 Сътрудничество и работа в мрежа по въпросите на здравеопазването и социалните грижи
3.1 Подкрепа и валоризиране на човешките ресурси – подкрепа на подготвителни действия с оглед на отворения пазар на труда
3.2 Насърчаване на предприемачеството и действия, които се справят с преструктурирането на икономиката
Общият наличен бюджет за настоящата покана е 15 000 000,00 лв. (от които 12 750 000,00 евро ЕФРР).
Проектите трябва да имат общите допустими разходи, вариращи от минимум 1 500 000,00 евро до максимум на стойност 6 000 000,00 евро.

НОВО: Национална програма за младежта 2011 – 2015, Подпрограма 3 – Младежко доброволчество и участие в доброволчески инициативи
Краен срок: 10 октомври 2012 г.
Проектните предложения следва да бъдат насочени към организиране и провеждане на конкретни доброволчески инициативи, независимо от темата им, с активното участие на млади хора. Необходимо е инициативите да бъдат видими и значими за местната общност, както и да привличат голям брой други млади хора, които също да се включат в тях.
Проектите следва да бъдат планирани с продължителност 6 месеца и могат да бъдат реализирани в периода януари 2013 – август 2013 г. по преценка на кандидатстващата организация.
Максималното допустимо финансиране от страна на НЦЕМПИ е в размер на 8 000 лева (осем хиляди лева) за отделно проектно предложение.

НОВО: Национална програма за младежта 2011 – 2015, Подпрограма 1: Развитие на мрежата от Младежки информационно – консултантски центрове (МИКЦ)
Краен срок: 10 октомври 2012 г.
Процедурата се обявява за градовете, както следва:
I зона (19 000 лева) – Разград;
II зона (22 500 лева) – Русе, Сливен, Хасково.

НОВО: Обучение „Разработване и управление на проекти”, 29 септември
Краен срок: 28 септември 2012 г.
Екипът на МИКЦ "Варна на младите" Ви кани на обучение на тема "Разработване и управление на проекти". Обучението е насочено към младежи на възраст от 15 до 29 г. и е безплатно. Сесията ще се проведе в Базата на Младежки дом Варна на 29.09. от 10.00 ч. За да се регистрирате е достатъчно да изпратите Вашите имена, телефон или e-mail на mikc.varna. Ще регистрираме най-много по трима представители на една организация.
Ще бъдете включени в работната група след потвърждение от наша страна.

НОВО: Конкурс за най-добри доброволчески инициативи в България 2012 г.
Краен срок: 31 октомври 2012 г.
Фондация Лале и Национален алианс за работа с доброволци обявиха конкурс за най-добри доброволчески инициативи в България през 2012 г.- Европейска година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията.
Инициативи могат да бъдат номинирани от организации и лица.

НОВО: Национален семеен турнир по шахмат „Човеколюбие”, посветен на 10 октомври – Световен ден за психично здраве, 6-7 октомври 2012
Краен срок: 30 септември 2012 г.
Сдружение „Човеколюбие” организира Национален семеен турнир по шахмат „Човеколюбие”, посветен на 10 октомври – Световен ден за психично здраве.
Турнирът ще се проведе на 6 и 7 октомври 2012 г. в Център за психично здраве “Човеколюбие” – Пазарджик, ул. „Д-р Лонг” 12. Начало – 6 октомври 2012 г., 9.30 ч.
Отборно: максимален брой участници – 24 семейства от страна.
С приоритет при определяне на участниците ще бъдат: 1. Семейства, които посещават Колежа по семейни отношения на Център за социална рехабилитация и интеграция „Човеколюбие”; 2. Семейства, в които има член с психиатрична диагноза.
При повече от 24 заявили желание за участие семейства, те се записват като резерви и в случай на неявяване на записаните в основния списък на турнира участници в играта ще бъдат включени семейства от резервния списък.
Преди започване на турнира се обявява капитан на всеки отбор.
За повече информация тел.: 0878 149 609, Надежда Кузерманова

НОВО: КОНКУРС ЗА ЕСЕ на тема: „Моите идеи за България“
Краен срок: 7 октомври 2012 г., 17.00 ч.
„Онлайн Парламент“ с любезното съдействие на Фондация „Фридрих Еберт“ обявява конкурс за есе на тема „Моите идеи за България“.
В конкурса може да участва всеки български гражданин над 18 години. Жури на „Онлайн Парламент“ ще избере 20-те най-добри есета, а техните автори ще бъдат поканени на двудневен безплатен семинар в гр. Банкя, където ще имат възможността лично да представят своите творби.
Есетата не трябва да бъдат по-дълги от 5 стандартни машинописни страници. Трябва да са представени в електронен формат – doc. или pdf.
Участниците могат свободно да изберат в каква област да пишат своитe идеи за България. Те могат да обхващат широк спектър от области, свързани с политическото, икономическото, социалното и културното развитие на страната. Темите задължително трябва да засягат значими въпроси на обществото, а не частни проблеми.
Есетатата се приемат само по електронен път на следния e-mail адрес: on-parliament. Заедно с есето си, трябва да изпратите трите си имена, от кой град сте и телефон за обратна връзка.

НОВО: Конкурс „Моята изКЛЮЧителна кауза“
Краен срок: 5 октомври 2012 г.
Конкурсът цели насърчаването на работата в обществена полза, креативното мислене и позитивната нагласа спрямо възможностите за безкористна реализация на добри каузи в България.
В конкурса може да участва всеки млад човек, който би искал да реализира своя кауза-мечта или просто свежа идея, която да отговаря на следните условия:
– Може да се реализира без финансови средства
– Ще направи добро на поне 10 непознати човека
– Може да се реализира до 31 декември 2012 г.
– Не генерира никаква финансова или друга изгода (освен удовлетвореност) за организатора
Имаш свежа идея и вярваш, че с малко подкрепа може да се получи нещо настина страхотно, с което да помогнеш на много хора? Разкажи ни за своята инициатива или кауза до края на деня на 5 октомври 2012 г. (петък) на имейл info, като кратичко ни кажеш:
– каква е същността на твоята кауза/инициатива
– място на реализация (или къде в София ще се случи тя)
– защо тя е важна за теб
– защо досега не си успял да я реализираш
– колко твои приятели ще те подкрепят в каузата/инициативата
– ще успееш ли да осъществиш каузата си до 31 декември?
– какво ти е необходимо, за да я реализираш

НОВО: Конкурс за детска рисунка на тема „Как искам Европейският съюз да промени моя град"
Краен срок: 19 октомври 2012 г.
Инициативата се провежда под егидата на министъра по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев. Неин организатор е Централният информационен и координационен офис в Администрацията на Министерския съвет и 27-те областни информационни центъра (ОИЦ).
Първата фаза на конкурса се реализира на регионално ниво. Участниците са разделени в две възрастови групи:
– от 6 до 10 години
– от 11 до 12 години.
Няма ограничения относно техниката на изработка на картините, нито техния формат. Задължително изискване е те да са свързани с темата на конкурса.

НОВО: Покана за представяне на предложения в рамките на работната програма на Седмата рамкова програма на ЕО за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности

НОВО: Покана за представяне на предложения – EACEA/30/12 – Програма „Жан Моне“, ключова дейност 3 – Подкрепа за европейски сдружения, работещи на европейско равнище в областта на образованието, обучението и европейската интеграция – Годишни оперативни безвъзмездни средства за 2013 година
Краен срок: 15 ноември 2012 г.
До участие се допускат европейски сдружения в областта на образованието и обучението, със следните дейности:
– теми на европейската интеграция и/или
– преследващи цели в областта на европейската политика на образование и обучение.

НОВО: Покана за представяне на предложения – Програма „Култура“ (2007-2013 г.) – Изпълнение на дейностите по програмата: проекти за многогодишно сътрудничество; мерки за сътрудничество; специални дейности (трети страни); и подкрепа на органи, действащи на европейско равнище в областта на културата
Краен срок: Различен за различните направления
Настоящата покана включва следните направления на програма „Култура“:
1. Подкрепа на проекти за културно сътрудничество
Направление 1.1: Проекти за многогодишно сътрудничество (от три до пет години)
Направление 1.2.1: Проекти за сътрудничество (до 24 месеца)
Направление 1.3.5: Специални действия за сътрудничестро с трети страни (до 24 месеца)
2. Проекти за превод на литература (до 24 месеца) (направление 1.2.2)
3. Подкрепа за европейски културни фестивали (проекти с продължителност до 12 месеца) (направление 1.3.6)
4. Подкрепа на организации, действащи на европейско равнище в областта на културата (направление 2) (безвъзмездни средства за оперативни разходи с продължителност 12 месеца)
5. Проекти за сътрудничество между организации, участващи в анализа на културната политика (до 24 месеца) (направление 3.2)
Програмата е насочена за участие към всички категории културни дейци, при условие че организациите упражняват нестопански културни дейности.

НОВО: Грантове от Jobs Knowledge Platform, World Bank
Краен срок: 15 декември 2012 г.
Платформата „Работни места на знанието” се управлява от Световната банка в сътрудничество с партньорски организации, специализирани в икономически изследвания и международното развитие. Платформата има за цел да се споделят идеи и да се изгради взаимодействие между различните подходи, сектори и дисциплини и да се създаде една общност на предизвикателства и решения на обмен. Друга цел на JPK е да информира за важни политически дебати.
Платформата кани неправителствени организации, международни организации, тинк-танкове, тръстове, академичните среди, гражданското общество, както и други ключови заинтересовани страни да кандидатстват за следните награди:
1. Most Promising Approach Award
2. Most Recommended Award (based on the number and ranking of online user reviews)
3. Best in Addressing Political Economy and Implementation Challenges Award
Всяка категория ще има един победител, за да получи награда от 5 000 щ.д.

НОВО: Конкурс Travel Video 2012
Краен срок: 31 октомври 2012 г.
За да участвате в конкурса, трябва да сте на 18+ и да създадете кратък филм (не повече от 5 минути) и да разкажете защо искате да учите или пътувате в чужбина. Ако вече учите в чужбина, филмът може да бъде за всяко пътуване бихте искали да предприемете. Голямата награда е бъде 4000 щ.д.

НОВО: Приемат се проекти на млади безработни: Конкурс „Неслужител на годината”
Краен срок: 14 октомври 2012 г.
Фондация UNHATE на United Colors of Benetton очаква предложения за проекти за създаване на художествени произведения или инициативи в търговския или индустриалния сектор, показващи подкрепа за мисията на UNHATE. Предложените проекти трябва да са или за създаване на произведение на изкуството, или за създаване на икономическа дейност с цел печалба или с нестопанска цел, със социално въздействие, което е в съответствие с основните ценности на Фондация UNHATE.
Могат да кандидатстват с проектите си безработни млади хора на възраст между 18 и 30 години.
Награда: 100 победители ще получат по 5000 евро, за да реализират своите проектни предложения.

Advertisements
Категории:Uncategorized
  1. Все още няма коментари.
  1. No trackbacks yet.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: