Архив

Archive for октомври, 2012

Вторият транш от хранителното подпомагане по програмата на ЕС ще се забави


Във връзка със закъснението на доставките на част от хранителните продукти по програмата „Разпределяне на храни от интервенционните запаси на Европейския съюз за най-нуждаещите се лица” Ви уведомяваме, че обявената дата за начало на втория транш (24 октомври) няма да бъде спазена.

Веднага след получаването на недоставените продукти в склада на Българския Червен кръст Шумен, ще ви информираме подробно за конкретния график на раздаването, както и за други подробности, свързани с програмата.

Категории:Uncategorized

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


 • НОВО: Човек на годината 2012
  Краен срок: 31 октомври 2012 г.
  „Човек на годината“ е годишна награда за принос към правата на човека и правозащитността. Ние търсим смелите, сърцатите, онези с правозащитна доблест – за да ги отличим и поощрим. Търсим постъпки – прецедент в правозащитната сфера, фактор за обществено развитие, новаторски и градивни. Търсим ги, защото знаем, че често остават нечути и недооценени.
  Всеки може да номинира човек или организация – заради конкретни правозащитни постъпки, извършени в периода ноември 2011 – октомври 2012 г.
  През 2011 г. журито разшири критериите за наградата, като реши да допуска и номинации на хора, които се борят за защита на други ценности, сравними с правата на човека, и чиято дейност е в съзвучие с духа на наградата. Така номинации за защита правата на животните и опазване на природата, например, също станаха допустими – в израз на категоричната убеденост на журито, че тези борби също заслужават внимание, признание и възхищение.
  Наградите “Човек на годината” са морални и нямат финансово изражение. Целта им e да дадат символично признание. Носителят на голямата награда получава статуетка и грамота, останалите наградени – плакет и грамота.
  Онлайн гласуването ще бъде отворено от 1 до 30 ноември 2012 г.
 • НОВО: Дарителска програма на Мото-Пфое за опазване на околната среда
  Краен срок: 26 октомври 2012 г.
  Програмата е отворена за всякакъв вид инициативи за опазване на околната среда и културното наследство – индивидуални или колективни – които са действащи през 2012 г. Проекти, които са в процес на планиране, в идейна фаза, или са приключили, не се взимат под внимание. В програмата могат да участват включително и проекти, чиито автори са млади хора на възраст до 18 години, като в този случай се изисква проектът да се осъществява под ръководството на пълнолетни лица.
  Категории:
  1. Опазване на природната среда:
  – Проекти за опазване на флората и/или фауната, и/или природни феномени.
  – Проекти, свързани със създаване/внедряване на зелени технологии, с намаляване консумацията на природни ресурси и/или с понижаване степента на замърсяване на околната среда.
  2. Опазване на културното наследство:
  – Проекти за съхраняване на сътворените от човека обекти от националното и/или европейско културно-историческо наследство.
  – Проекти, чиято цел е създаване на нови, или обогатяване на традиционни културни ценности.
 • НОВО: Националният ученически екопарламент обявява конкурс за проект на ученическа кампания на тема „Младежи обучават деца за промените в климата”
  Краен срок: 15 ноември 2012 г.
  Ако имате идея как бихте запознали разбираемо децата от начален етап на вашето или друго училище с темата „Промени в климата”, можете да разработите вашата идея като кампания, в която вие сте главните действащи лица – обучителите.
  Опишете към кого е насочена кампанията ви, до колко деца се надявате да достигнете, какви дейности ще предприемете, как ще осведомите хората за кампанията, как ще измерите успеха на кампанията си. Сформирайте екип, който ще реализира кампанията.
  Всичко това представете в електронен вариант, като компютърна презентация и ни го изпратете на адрес ecoparlament.
  Екипи на 5 проекта (четирима ученици и един ръководител), с най-добри кампании и презентации ще бъдат поканени на национална среща и обучение в София, за да представят своите проекти и обогатят знанията си.
 • НОВО: Национална младежка среща „За младите хора и борбата срещу речта на омразата онлайн”, 1 декември
  Краен срок: 10 ноември 2012 г.
  Сдружение „Детски алианс за развитие” Ви покани да участвате в Национална младежка среща на тема „За младите хора и борбата срещу речта на омразата онлайн”, която ще се проведе на 1 декември 2012 година в рамките на проект на Съвета на Европа за младите хора и борбата срещу речта на омразата онлайн. Проектът има за цел борбата с расизма и дискриминацията и онлайн проявите на речта на омразата чрез придобиване на съответните умения от младите хора и младежки организации. Работният език е български.
  Участието е безплатно. Пътните разходи са за сметка на организаторите в размер на до 20 лв. Разходите за храна и нощувки се поемат от организаторите.
  Срещата ще се проведе в:
  Хотел на Червения кръст
  ул. 31 Полувраг, с. Долни Лозен, област София
 • НОВО: Европейската младежка награда "Карл Велики" 2013
  Краен срок: 28 януари 2013 г.
  Европейската младежка награда "Карл Велики" има за цел насърчаване на развитието на европейско съзнание сред младите хора, както и тяхното участие в проекти, свързани с европейската интеграция.
  Наградата се присъжда на осъществявани от млади хора проекти, с които се поощрява разбирателството, насърчава се изграждането на споделено усещане за европейска идентичност и се предлагат практически примери за европейци, живеещи съвместно като една общност.
  Европейската младежка награда "Карл Велики" се присъжда ежегодно, съвместно от Европейския парламент и Фондацията за международната награда "Карл Велики" в Аахен.
  Наградата за най-добър проект е 5000 евро, втората награда е 3000 евро, а третата награда е 2000 евро. Като част от наградата тримата лауреати ще бъдат поканени да посетят Европейския парламент (в Брюксел или в Страсбург). Също така, представителите на всички 27 национални проекта финалисти ще бъдат поканени на четиридневно пътуване до Аахен, Германия.
 • НОВО: BG051PO001-1.1.13 „Ново работно място”
  Краен срок: 20 декември 2012 г., 16.30 ч.
  Процедурата има за цел да стимулира работодателите да наемат млади безработни до 29-годишна възраст, като осигури подкрепа за инвестиционните разходи и разходите за труд, свързани със създаването на нови работни места за целевата група. Ще бъде дадена възможност за предоставяне на професионално обучение и/или обучение по ключови компетентности на наетите младежи в зависимост от потребностите на работодателя.
  Допустими дейности:
  Предоставяне на професионално обучение по първа и втора квалификационна степен и обучение по част от професия по първа, втора и трета квалификационна степен – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ДЕЙНОСТ.
  Предоставяне на обучение по ключови компетентности съгласно Европейската квалификационна рамка по: Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици", Ключова компетентност 3 „Математическа компетентност и основни знания в областта на природните науки и технологиите", Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност" и Ключова компетентност 5 „Умения за учене" – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ДЕЙНОСТ.
  Предоставяне на средства в размер на минималния осигурителен доход за съответната основна икономическа дейност и квалификационна група професии за съответната година, както и дължимите от работодателя осигурителни плащания към които се отнася разкритото работно място за период от 6 до 12 месеца на работодатели, за наемането на успешно завършилите обучението лица – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ДЕЙНОСТ.
  Закупуване на оборудване и обзавеждане, необходими за създаването на нови работни места за представителите на целевите групи – НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ДЕЙНОСТ.
  Общият бюджет на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е 18 000 000 лева.
 • НОВО: Процедура по подприоритет 2.2 на ОПАК за общини
  Краен срок: 16 ноември 2012 г. , 17.30 ч.
  По настоящата процедура по подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация” допустими кандидати са общинските администрации.
  Цел на процедурата: Повишаване на квалификацията на служителите в администрацията на общинско ниво чрез обучение в страната.
  Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата: 20 000 000 лв.
  Минимален размер на гранта: 20 хил. лв.
  Максимален размер на гранта: 90 хил. лв.
  Продължителност на изпълнение на проекта: 12 месеца
 • НОВО: Конкурс на ЕС за иновации в публичния сектор
  Краен срок: 15 февруари 2013 г.
  Европейската награда за иновации в публичната администрация ще бъде връчена на деветте най-иновативни инициативи, провеждани от публичните власти от цяла Европа, които водят до (1) подобряване на живота на гражданите, (2) подкрепа за фирмите и с(3) стимулиране на научните изследвания и образованието.
 • НОВО: Грантове за реинтегриране – FP7-PEOPLE-2013-CIG
  Покана за представяне на предложения по Работна програма „Хора" на Седма рамкова програма на ЕО за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007-2013 година) за 2013 г.
 • НОВО: Tim Hetherington Grant на World Press Photo and Human Rights Watch
  Краен срок: 15 ноември 2012 г.
  Годишната субсидия на стойност 20 000 евро ще бъде присъдена на фотограф за завършване на проект на тема правата на човека.
  Процесът на кандидатстване е отворен за всички професионални фотографи, които са участвали в конкурса World Press Photo между 2008 и 2012.
 • НОВО: КОНКУРС 2012: Направи промяна
  Краен срок: 15 ноември 2012 г.
  RomaReact.org търси агенти на промяната в ромските общности, предимно млади хора от ромските общности, които са успешни в не-ромския свят, чрез образование или бизнес предприемачество. RomaReact е интерактивен уебсайт, изграждащ глобална онлайн общност, търсеща социална промяна и справедливост.
  Откритият конкурс 2012 е отворен за всички, които искат да споделят ромските реалности и да оспорят стереотипите и предразсъдъците, с които ромите се сблъскват днес. RomaReact желае да ви подкрепи в усилието да създадете промяна в живота на индивидите, групите или цялата общност.
  Конкурсът има две категории:
  – кратко видео и писмено описание / история
  – Фотография и писмено описание / история в писмен вид
 • НОВО: Световен конкурс „Пътеки към култура на мира”
  Краен срок: 31 октомври 2012 г.
  През 2012 г. ЮНЕСКО лансира световен конкурс под мотото: „Пътеки към култура на мира”, чрез който цели да ангажира младите хора в посока постигане на разбирателство чрез интеркултурен диалог за мир и общо благоденствие.
  Чрез конкурса всички млади хора по света могат да се включат със свои идеи как да бъде постигнат мирен диалог; могат да споделят своите разбирания относно ролята и мястото на фундаменталните ценности в постигането на мирно съвместно съществуване, както и да популяризират лични инициативи и свой опит.
  В тази връзка, ЮНЕСКО е отправя покана към всички свои партньори в държавите-членки, а именно катедрите на ЮНЕСКО, асоциираните училища, клубовете ЮНЕСКО, работещите в сферата на образованието и културата и медийните експерти, да популяризират, както и да се включат във:
  1. Дигитална изложба, която да представи различните начини, по които мислим и пишем за мира;
  2. „Пътеки към културата на мира” – Световен конкурс за всеобщо разбирателство”, който ще се проведе в четири категории: есе, видео, фотография и графични изкуства, насочен към младежи на възраст между 14 – 25 години.
Категории:Uncategorized

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


НОВО: Младежка работилница срещу речта на омразата онлайн
Краен срок: 1 ноември 2012 г.
Български неправителствени организации ще станат част от кампанията за борба с речта на омразата в Интернет. Неин инициатор е Съвета на Европа, който ще проведе серия от събития за защита на човешките права в онлайн пространството през 2013 г.
Събитията в България започват с работилница за изграждане на капацитета на младежи, онлайн активисти и младежки работници. От 15-ти до 18-ти ноември тази година те ще отработят техники за разграничаване на свободата на речта от речта на омразата в Интернет.
Като част от обучението участниците ще търсят и причините за пораждането на различните нива на омразно говорене – от тормоза в киберпространството до престъпленията от омраза.
Организаторите от СНЦ „Възможности без граници“ – София ще насърчат разработването на индивидуални планове за действие на всеки един от участниците. В рамките на курса ще започне и работа по информационна брошура за толерантността и уважението към човешките права в Интернет.
Провеждането на работилницата се финансира от Европейската младежка фондация към Съвета на Европа. Участниците заплащат единствено едната посока от маршрута си до мястото на обучението в местността Беклемето (Троян).

НОВО: Обучение "Разрешаване на конфликти"
Краен срок: 25 октомври 2012 г.
Екипът на МИКЦ "Варна на младите" Ви кани на обучение на тема "Разрешаване на конфликти". Обучението е насочено към младежи на възраст от 15 до 29 г. и е безплатно. Сесията ще се проведе в Базата на Младежки дом Варна на 27.10. от 10.00 ч. За да се регистрирате е достатъчно да изпратите Вашите имена, телефон или e-mail на mikc.varna. Ще регистрираме най-много по трима представители на една организация.
Ще бъдете включени в работната група след потвърждение от наша страна.

НОВО: Работна среща за изграждане на партньорства за кампания против онлайн речта на омразата срещу младите роми
Краен срок: 1 ноември 2012 г.
Сдружение „Жажда за живот“ с подкрепата на Европейската младежка фондация на Съвета на Европа има удоволствието да покани младежи с активна социална позиция на възраст до 30 години на работна среща. Нейната цел е изграждане на партньорства за кампания против онлайн-речта на омразата срещу младите роми; да се мобилизират младежки лидери от различни организации за изграждане на коалиции и партньорства, които ще подкрепят кампанията срещу речта на омразата; да се направи план, представяне и обсъждане на реалностите на онлайн речта на омразата и нейното въздействие върху младите хора от ромски произход , както и възможните действия, които да се предприемат на местно и национално ниво за младите хора срещу речта на омразата онлайн .На тази среща ще се разработи стратегия за кампанията на национално ниво и програма от дейности, ще се определят и основните партньори за създаването на национална кампания.
За участие желаещите могат да попълнят регистрационната форма до
01.11.2012 и изпратят на e-mail: info
Срещата ще се проведе от 09 ноември до 11 ноември 2012 в хотел Национал Палас , гр.Сливен.
Организацията поема пътните разходи в едната посока, настаняване и храна по време на срещата.

НОВО: Конкурс по програма “Мобилност”, 3-та сесия
Краен срок: 9 ноември 2012 г.
Национален фонд “Култура” обявява ІII сесия на конкурса за финансиране на:
– участия в международни културни форуми в чужбина на представители на българската култура и изкуство
– посещения на чуждестранни мениджъри и продуценти в областта на културата и изкуствата.
Средства по програмата се отпускат по два модула:
– индивидуални пътувания с професионална ориентираност;
– колективни пътувания на професионални състави.
Третата сесия на конкурса обхваща събития, които ще се състоят от началото на месец декември 2012 година до края на месец март 2013 г. включително.
Документите за участие в конкурса, в един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител (диск), се депозират лично в Национален фонд „Култура” до (петък)

НОВО: Програма за обучение на ученици YES
Краен срок: 12 октомври 2012 г. за София и 16 октомври 2012 г. за Стара Загора
Американският съвет за международно образование (American Councils for International Education – ACIE) обяви конкурс за участие в Програмата за обучение на ученици YES (Kennedy Lugar Youth Exchange and Study) за учебната 2013/2014 година. Ще бъдат дадени 6 стипендии за едногодишно обучение в САЩ, които покриват всички разходи свързани с пътуването и участието в програмата.
Учениците посещават държавни училища и живеят при подбрано американско семейство.
Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:
– да са ученици в 9 или 10 клас;
– да са родени между 1 януари 1996 и 15юли 1998;
– да владеят английски език;
– да имат много добър или отличен успех;
– да са български граждани;
– да не са живели в САЩ за повече от 3 месеца през последните 5 години.

НОВО: Конкурс за набиране на оценители за оценка на проектни предложения подадени пред МИГ Костенец
Краен срок: 12 ноември 2012 г.
Предмет на конкурса: Създаване на база данни от външни експерти – оценители, които да бъдат включвани в Комисията за избор на проекти за проверка на допустимост на проектите, проверка за основателността на предложените разходи, липса на двойно финансиране и изкуствено създадени условия, и осъществяване на техническа експертна оценка и класиране на проектите по следните мерки от ПРСР 2007-2013, включени в Стратегията за местно развитие на МИГ Костенец 2010:
– Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”
– Мярка 226 „Възстановяване на горски потенциал и въвеждане на превантивни мерки”
– Мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности”
Документите следва да бъдат представени в срок до 12.11.2012 г. до 16.00 часа, лично или по пощата в офиса на МИГ Костенец 2010, гр. Костенец, 2030, ул.”Боровец” № 13 Б. (важи датата на пощенското клеймо).

НОВО: Програма за международно сътрудничество в областта на археологията и биоархеологията
Краен срок: 1 декември 2012 г.
Американският научен център в София и музеят „Фийлд” в Чикаго обявяват четири конкурса за 2013 година за финансиране в областта на археологията, антропологията и музейното развитие. Конкурсите се осъществяват с подкрепата на Фондация Америка за България.
– Програма за международно сътрудничество в областта на археологията и биоархеологията. (ICAB)
– Програма за сътрудничество в областта на антропологическите и археологическите изследвания с висок риск. (HRAR)
– Постдокторска специализация на Фондация Америка за България в областта на археологията към музея „Фийлд” в Чикаго. (PF)
– Програма за опазване на археологически обекти, консервация и музейно развитие (SPCME).

НОВО: Национална стипендиантска програма на Л`ОРЕАЛ и ЮНЕСКО „За жените в науката”
Краен срок: 31 декември 2012 г.
Създадените от Л`ОРЕАЛ и Националната комисия за ЮНЕСКО в България национални стипендии "За жените в науката" са предназначени основно да предоставят възможност на жени с докторска степен да провеждат научни изследвания в тяхната родна страна. Всяка национална стипендия подпомага жените учени в решаващ момент от тяхната кариера като им позволява да продължат своята изследователска дейност в избраната от тях област чрез предоставената им стипендия. Друг важен елемент на стипендиантската програма е възможността за създаване на нови контакти, които тя предоставя. Стипендиантите създават ценни приятелства и връзки, които могат да се превърнат в интересни и ползотворни сътрудничества в бъдещата им работата им.
В рамките на тазгодишното издание на конкурса ще бъдат отпуснати две стипендии от по 5000 евро.

НОВО: ЮНЕСКО-Ашберг 2013 г.
Краен срок: Октомври – ноември 2012 г.
ЮНЕСКО-Ашберг подкрепя обучение зад граница на за 2013 г. за млади хора между 25 и 35 години, занимаващи се с изкуство, в обучението им зад граница в областите творческо писане, музика, визуални изкуства.

НОВО: Световен конкурс „Пътеки към култура на мира”, иницииран в рамките на програмата на ЮНЕСКО
Краен срок: 31 октомври 2012 г.
Чрез конкурса всички млади хора по света могат да се включат със свои идеи как да бъде постигнат мирен диалог; могат да споделят своите разбирания относно ролята и мястото на фундаменталните ценности в постигането на мирно съвместно съществуване, както и да популяризират лични инициативи и свой опит.
В тази връзка, ЮНЕСКО е отправя покана към всички свои партньори в държавите-членки, а именно катедрите на ЮНЕСКО, асоциираните училища, клубовете ЮНЕСКО, работещите в сферата на образованието и културата и медийните експерти, да популяризират, както и да се включат във:
1. Дигитална изложба, която да представи различните начини, по които мислим и пишем за мира;
2. „Пътеки към културата на мира” – Световен конкурс за всеобщо разбирателство”, който ще се проведе в четири категории: есе, видео, фотография и графични изкуства, насочен към младежи на възраст между 14 – 25 години.

НОВО: KОНКУРС "Проект от нашия клас – за живот без тютюн"
Краен срок: 31 октомври 2012 г.
Участниците разработват и изпращат проекти в областта на:
– превенция на тютюнопушене и/ или
– отказване от тютюнопушене и/ или
– превенция на пасивно тютюнопушене.
Участниците могат да конкретизират дейностите си чрез: използване на изкуството, науката или спорта при отказа от тютюнопушенето; популяризиране на начини как да откажеш цигара, предложена от приятел; как да откажеш родител или учител от тютюнопушене; как да убедиш другите, че тютюневата индустрия манипулира и преднамерено убива хората, за да u купуват продукцията; как да възпрепятстваш да се продават тютюн и тютюневи изделия на малолетни и непълнолетни лица, и др.

НОВО: Конкурс за есе на театрална тема: "Любовта е театър" или "Любовта в театъра"
Краен срок: 25 октомври 2012 г.
Продуцентска къща „Арт Кейс” съвместно със сайта за книги „Аз чета” обявяватконкурс за есе на тема по избор: „Любовта е театър” или „Любовта в театъра”.
Участие в конкурса могат да вземат студенти редовно или задочно обучение, магистри, специализанти или докторанти във всички български и чуждестранни висши училища.
Създайте текст не по-голям от 3 600 знака.
Изпратете ни го на e-mail: office със Subject: Za konkursa

НОВО: Резиденции в Мексико за европейски художници (дигитални медии)
Краен срок: 15 ноември 2012 г.
Европейските художници могат да кандидатстват за два месеца пребиваване в Centro Multimedia в Мексико Сити и Centro de Arte y Nuevas Technologias (CANTE) в Сан Луис Потоси. Всеки художник, който работи с цифрови медии и притежава валидно разрешение за пребиваване и европейска лична карта, може да кандидатства.

НОВО: Грантове за публикации за изследване на американско изкуство
Краен срок: 15 януари 2013 г.
Грантовете на Фондация Terra за американско изкуство са предназначени да подкрепят и да интернационализират стипендия за изучаване на американското изкуство и се предоставят на лица извън Съединените щати с по-голям достъп до ресурси в областта.
Безвъзмездно финансиране е на разположение за научни книги и статии в печатни или цифрови формати, които се фокусират върху американско изкуство в периода 1500-1980 и имат международно измерение.

НОВО: Конкурс за есе, посветено на американското изкуство
Краен срок: 15 януари 2013 г.
Целта на наградата е да стимулира и подкрепя активно учени извън САЩ, работещи върху теми, свързани с американското изкуство, насърчаване на международна обмяна на нови идеи, и създаване на широк диалог по въпросите на американското изкуство. Кандидатите следва да имат научна титла доктор или по-висока.
Дължината на есето не трябва да надвишава 8500 думи с 12 – 14 илюстрации.

НОВО: Стипендии Danceweb 2013
Краен срок: 15 декември 2012 г.
Тази стипендия е за 5-седмичен престой (10 юли до 14 август 2013 г. във Виена) в рамките на фестивала ImPulsTanz. Той предлага на 65 млади професионални танцьори и хореографи възможността да участват в интензивна многонационална програма за обучение.
Танцьори и хореографи с професионални амбиции от европейски, Източна Европа и страните извън Европейския са добре дошли да кандидатстват, за предпочитане на възраст между 22 и 30 години и добро владеене на английски.

НОВО: Конкурс Dell Education Challenge 2012
Краен срок: 24 октомври 2012 г.
Dell Education Challenge ще действа като образователната общност в областта на иновациите, където студенти, академичната общност, преподаватели, наставници от цял свят могат да работят в мрежа, да споделят най-добрите практики и да се вдъхновят един друг, за създаване на образоманелни промени.
Всеки студент или докторант във всяка област на обучение, от която и да е държава, може да се включи. Студентите могат да включат проект на всеки етап, независимо дали е на етап идея или вече по него работи организация. Организации със стопанска цел, както и с нестопанска цел са допустими.
Ще бъдат връчени 30 000 щ.д. като награди и отличия, за да могат студентите да реализират своите идеи.

НОВО: Младежки отговор на ксенофобията и расизма в Европа
Краен срок: текущ
Поканата е за представяне на предложения за нови и иновативни инициативи, които популяризират толерантност и включване и / или борба с расизма и ксенофобията в Европа.
Предложения за насърчаване на участие на младежи с умствени или физически затруднения в културния, икономическия, политическия и социалния живот на техните общности също се насърчават.
За целите на настоящата покана, Европа се дефинира като държавите-членки на Европейския съюз, както и Албания, Беларус, Босна и Херцеговина, Хърватия, Македония, Молдова, Черна гора, Русия, Сърбия, Турция и Украйна. Грант: максимум 2000 евро.

Категории:Uncategorized

What is success?


Категории:Uncategorized

ИНИЦИАТИВИ/ПРОЕКТИ


o Празници на реколтата в техните вкусни образователни био-градинки в София
– 4.октомври.2012 от 17:30, 10 ОДЗ "Чебурашка", Дървеница
– 8.октомври.2012 от 17:00 – 46 ОДЗ "Жива вода", Симеоново
– 10.октомври.2012 от 17:00 – 72 ЦДГ "Усмивка", Овча купел
– 11.октомври.2012 от 17:00 – 59 ОДЗ "Елхица", Младост 3
– 12.октомври.2012 от 17:00 – 11 ЦДГ "Корабче", Лозенец
– 18.октомври.2012 от 17:00 – 55 ОДЗ "Иглика", Люлин 4

o Търсят се доброволци
Включи се като представител на гражданското общество в проверките на здравните инспектори, следящи за спазването на забраната за тютюнопушене.
Доброволците ще преминат еднодневно обучение, след което ще могат да участват заедно със здравните инспектори в проверки по спазването на забраната за тютюнопушене. Това е възможно поради споразумението от 10 септември т. г., сключено между Сдружение "България без дим" и Министерство на здравеопазването.

o Сдружение „Човеколюбие” организира публична дискусия на тема „Социалната политика на Община Пазарджик в областта на психичното здраве”. Тя ще се проведе на Световния ден за психично здраве – 10 октомври 2012 г. от 17.30 ч. на площад „Константин.Величков” – Пазарджик.
На дискусията ще бъде обсъждано бъдещето на материалната база на социално предприятие „Човеколюбие” и на социалната услуга Защитено жилище за хора с психични проблеми „Човеколюбие”, както и перспективите на националната политика за психично здраве.
За повече информация: тел. 0878149609 – Надежда Кузерманова

o Време е да погледнем на филантропията като на инвестиция – нещо, което ние даваме на обществото
Това каза министър Томислав Дончев при откриването на конференцията „Вдъхновената филантропия – как да въвличаме околните и да оставим следа”, която се проведе на 1 октомври. Форумът беше организиран от Българско училище за политика „Димитър Паница”, съвместно с Български дарителски форум. Сред говорителите бяха Калин Каменов – председател на ДАЗД, Елица Баракова – изпълнителен директор на ФПББ и съпредседател на комитета по КСО на Американска търговска камара в България, Илияна Николова – изпълнителен директор на фондация „Работилница за граждански инициативи”, Десислава Хурмузова от „Спаси Дари-на”, Добрина Чешмеджиева от БНТ, Велислава Попова – главен редактор на вестник „Дневник” и Кирил Вълчев от Дарик-радио.

o начало >>

· ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

· НОВО: BG051PO001-4.3.05 „Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите”
Краен срок: 3 декември 2012 г.
Специфични цели:
– Привличане на местните работодатели в образователния процес в професионалните училища и професионалните гимназии;
– Адаптиране на образователния процес към конкретните изисквания на местните работодатели;
– Актуализиране на уменията на учители и ученици, в съответствие с конкретните потребности на работодателите.
Дейностите, които ще получат подкрепа включват:
1. Изграждане на образователен парк за нови знания, умения и компетентности, необходими на местните работодатели, на основата на доказани потребности.
2. Актуализиране на училищните учебни планове, разработване и актуализиране на учебни програми за задължително-избираема подготовка (ЗИП) и свободно-избираема подготовка (СИП) и изпитни материали, съвместно с партньора – работодател.
3. Обучение на учители и ученици за придобиване на новите практически умения.

· НОВО: От 16 октомври областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие" приемат заявления по мерки 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи" и 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности"
Краен срок: 16 ноември 2012 х.
Мярка 223 финансира създаването и поддържането на горски култури върху неземеделски земи в общини с лесистост под 60% или в райони с риск от ерозия. Увеличаването на горските масиви в равнинните райони помага да бъде намалена ерозията и подобрен водният баланс. Фонд „Земеделие" покрива от 70% до 100% от одобрените разходи по проекта.
Средствата по мярка 226 се отпускат за възстановяване на гори, пострадали от горски пожари и други природни бедствия, както и за въвеждане и подобряване на превантивни дейности, които да намалят опасността от пожари. Кандидатите получават 100% от одобрените разходи по проекта.

· НОВО: Международен фотографски конкурс на NG Kids 2012
Краен срок: 31 октомври 2012 г.
Детски конкурс за снимки в една от четири категории: смешки, животни, хора, пейзаж. 6-14 години.
Изпращайте своите фотографии, придружени от подписано заявление за участие, на адрес:
София, 1303 ул. Отец Паисий 15, сп. National Geographic KIDS България
за Международния фотографски конкурс за деца, 2012

· НОВО: Национален ученически конкурс за есе
Краен срок: 15 октомври 2012 г.
Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН във връзка с отбелязването на 150-годишнината от рождението на проф. Иван Шишманов и 120-годишнината от основаването на Народния музей обяви Национален ученически конкурс за есе на тема по избор в една от предложените две теми:
„Музеят на бъдещето (Моята представа за виртуален етнографски музей)“
Или
„Червената книга на фолклора“.
В конкурса могат да участват всички ученици от средните училища на страната, които към момента на подаване на конкурсната творба са от V до XII клас включително.
Всеки участник има право да разработи и да подаде за конкурса съчинение в една от двете предложени теми. Всеки участник има право да разработи и да подаде за конкурса съчинения и по двете предложени теми, като разработките ще се оценяват самостоятелно.

· НОВО: Семинар на тема: „Правата на човека като пациент“
На 10 октомври 2012 г. в Националния институт на правосъдието Фондация за развитие на правосъдието планира да проведе научен семинар на тема: ,,Правата на човека като пациент”.
На него ще бъдат представени актуални изследвания по въпроси на правата на пациента, включително правата му да дава указания за бъдещото си лечение и да упълномощава здравен представител, особеностите при упражняването на здравни права при пациенти с нарушено психично здраве, както и границите на здравната свобода в контекста на новите поколения права на човека. Водещите анализи са съсредоточени върху действащото българско законодателство и международна практика и са извършени от тесни специалисти в материята без финансова подкрепа.
Целта на семинара е да постави началото на задълбочен професионален и обществен разговор по описаните теми, които са слабо известни в теорията и практиката и традиционно пренебрегвани от държавните политики по защита на правата на човека.

· НОВО: Програма „Общностни решения”
Краен срок: 31 октомври 2012 г.
Програмата за професионално развитие е за най-добрите и ярки световни лидери в общността, работещи в областите Прозрачност и отчетност, толерантност и разрешаване на конфликти, екологични проблеми, и жените и въпросите, свързани с равенството между половете. Избраните кандидати ще участват в четиримесечен стаж в САЩ в местна неправителствена организация или правителствена агенция; структурирано виртуално обучение и работа в мрежа чрез Online Community Leadership Institute и, проектиране и изпълнение на последващи проекти в родните им страни.
Граждани от 56 страни могат да участват в програмата.

· НОВО: Информационен мениджмънт
Краен срок: 31 октомври 2012 г.
За студенти, професионални бакалаври, бакалаври и магистри, 2 семестъра, задочно/дистанционно.

· НОВО: Бизнес информационни технологии
Краен срок: 31 октомври 2012 г.
За студенти, професионални бакалаври, бакалаври и магистри, 2 семестъра, задочно/дистанционно.

· НОВО: Getty Foundation, USA: Грантове за библиотечни изследвания
Краен срок: 15 октомври 2012 г.
Грантовете за научноизследователски проекти са предназначени за учени от всички националности, както и на всяко ниво, които демонстрират безусловната необходимост да се използват материали, намиращи се в научна библиотека, и чието място на пребиваване е на повече от осемдесет мили от Getty Center. Проектите трябва да са свързани с определени елементи в колекцията на библиотеката.
Грантовете предоставят частична подкрепа за разходите, свързани с пътните и дневните разходи. Те варират от 500 до 2 500 щ.д., в зависимост от изминатото разстояние.

· НОВО: Търси/ят се изследовател/и на включването на ромите в новите страни-членки на ЕС
Краен срок: 15 октомври 2012 г.
MERI (Making the Most of European Union Funds for Roma) има за цел да разработи препоръки за използване на средства по предприсъединителните фондове за приобщаване на ромите. Като част от това MERI възнамерява да анализира уроците от присъединяващите се страни, както и от новите държави-членки. Целта на това изследване е да се анализират критично уроците на новите държави-членки: как са ползвали и как биха могли да ползвали предприсъединителните фондове за приобщаване на ромите.

· НОВО: Siemens Foundation: овластяване.на.хората.Награда
Краен срок: 31 декември 2012 г.
Фондацията Siemens обяви "‘empowering people.Award’ – нов световен международен конкурс за подходящи технически решения за развитието. Той има за цел да привлече нискотехнологични иновации за основните проблеми с доставките в развиващите се страни. Наградата е адресирана към физически лица, екипи, организации или предприятия, отговарящи на определени критерии от всеки друг регион в света. Кандидатстващите решения трябва да се прилагат или да е достъпно предпроектно проучване на прототипа.
Целта на конкурса е: първо, идентифициране на печеливши решения, които бизнесът може да развие. На второ място, платформата е идеална възможност за всички участници, ангажирани за работа в мрежа, и по-нататък да развиват продукти и решения.

· НОВО: Награда за европейски проект 2012
Краен срок: 15 октомври 2012 г.
За наградите могат да кандидатстват всички, които се интересуват от писане на проекти, отговарящи на условията за европейско финансиране.
Асоциацията за европейски проекти (EPA) ще подкрепи проекти, които попадат в следните три категории:
1. проектни предложения
2. текущи проекти
3. завършени проекти

Категории:Uncategorized
%d блогъра харесват това: