Начало > Uncategorized > ИНИЦИАТИВИ/ПРОЕКТИ

ИНИЦИАТИВИ/ПРОЕКТИ


o Празници на реколтата в техните вкусни образователни био-градинки в София
– 4.октомври.2012 от 17:30, 10 ОДЗ "Чебурашка", Дървеница
– 8.октомври.2012 от 17:00 – 46 ОДЗ "Жива вода", Симеоново
– 10.октомври.2012 от 17:00 – 72 ЦДГ "Усмивка", Овча купел
– 11.октомври.2012 от 17:00 – 59 ОДЗ "Елхица", Младост 3
– 12.октомври.2012 от 17:00 – 11 ЦДГ "Корабче", Лозенец
– 18.октомври.2012 от 17:00 – 55 ОДЗ "Иглика", Люлин 4

o Търсят се доброволци
Включи се като представител на гражданското общество в проверките на здравните инспектори, следящи за спазването на забраната за тютюнопушене.
Доброволците ще преминат еднодневно обучение, след което ще могат да участват заедно със здравните инспектори в проверки по спазването на забраната за тютюнопушене. Това е възможно поради споразумението от 10 септември т. г., сключено между Сдружение "България без дим" и Министерство на здравеопазването.

o Сдружение „Човеколюбие” организира публична дискусия на тема „Социалната политика на Община Пазарджик в областта на психичното здраве”. Тя ще се проведе на Световния ден за психично здраве – 10 октомври 2012 г. от 17.30 ч. на площад „Константин.Величков” – Пазарджик.
На дискусията ще бъде обсъждано бъдещето на материалната база на социално предприятие „Човеколюбие” и на социалната услуга Защитено жилище за хора с психични проблеми „Човеколюбие”, както и перспективите на националната политика за психично здраве.
За повече информация: тел. 0878149609 – Надежда Кузерманова

o Време е да погледнем на филантропията като на инвестиция – нещо, което ние даваме на обществото
Това каза министър Томислав Дончев при откриването на конференцията „Вдъхновената филантропия – как да въвличаме околните и да оставим следа”, която се проведе на 1 октомври. Форумът беше организиран от Българско училище за политика „Димитър Паница”, съвместно с Български дарителски форум. Сред говорителите бяха Калин Каменов – председател на ДАЗД, Елица Баракова – изпълнителен директор на ФПББ и съпредседател на комитета по КСО на Американска търговска камара в България, Илияна Николова – изпълнителен директор на фондация „Работилница за граждански инициативи”, Десислава Хурмузова от „Спаси Дари-на”, Добрина Чешмеджиева от БНТ, Велислава Попова – главен редактор на вестник „Дневник” и Кирил Вълчев от Дарик-радио.

o начало >>

· ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

· НОВО: BG051PO001-4.3.05 „Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите”
Краен срок: 3 декември 2012 г.
Специфични цели:
– Привличане на местните работодатели в образователния процес в професионалните училища и професионалните гимназии;
– Адаптиране на образователния процес към конкретните изисквания на местните работодатели;
– Актуализиране на уменията на учители и ученици, в съответствие с конкретните потребности на работодателите.
Дейностите, които ще получат подкрепа включват:
1. Изграждане на образователен парк за нови знания, умения и компетентности, необходими на местните работодатели, на основата на доказани потребности.
2. Актуализиране на училищните учебни планове, разработване и актуализиране на учебни програми за задължително-избираема подготовка (ЗИП) и свободно-избираема подготовка (СИП) и изпитни материали, съвместно с партньора – работодател.
3. Обучение на учители и ученици за придобиване на новите практически умения.

· НОВО: От 16 октомври областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие" приемат заявления по мерки 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи" и 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности"
Краен срок: 16 ноември 2012 х.
Мярка 223 финансира създаването и поддържането на горски култури върху неземеделски земи в общини с лесистост под 60% или в райони с риск от ерозия. Увеличаването на горските масиви в равнинните райони помага да бъде намалена ерозията и подобрен водният баланс. Фонд „Земеделие" покрива от 70% до 100% от одобрените разходи по проекта.
Средствата по мярка 226 се отпускат за възстановяване на гори, пострадали от горски пожари и други природни бедствия, както и за въвеждане и подобряване на превантивни дейности, които да намалят опасността от пожари. Кандидатите получават 100% от одобрените разходи по проекта.

· НОВО: Международен фотографски конкурс на NG Kids 2012
Краен срок: 31 октомври 2012 г.
Детски конкурс за снимки в една от четири категории: смешки, животни, хора, пейзаж. 6-14 години.
Изпращайте своите фотографии, придружени от подписано заявление за участие, на адрес:
София, 1303 ул. Отец Паисий 15, сп. National Geographic KIDS България
за Международния фотографски конкурс за деца, 2012

· НОВО: Национален ученически конкурс за есе
Краен срок: 15 октомври 2012 г.
Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН във връзка с отбелязването на 150-годишнината от рождението на проф. Иван Шишманов и 120-годишнината от основаването на Народния музей обяви Национален ученически конкурс за есе на тема по избор в една от предложените две теми:
„Музеят на бъдещето (Моята представа за виртуален етнографски музей)“
Или
„Червената книга на фолклора“.
В конкурса могат да участват всички ученици от средните училища на страната, които към момента на подаване на конкурсната творба са от V до XII клас включително.
Всеки участник има право да разработи и да подаде за конкурса съчинение в една от двете предложени теми. Всеки участник има право да разработи и да подаде за конкурса съчинения и по двете предложени теми, като разработките ще се оценяват самостоятелно.

· НОВО: Семинар на тема: „Правата на човека като пациент“
На 10 октомври 2012 г. в Националния институт на правосъдието Фондация за развитие на правосъдието планира да проведе научен семинар на тема: ,,Правата на човека като пациент”.
На него ще бъдат представени актуални изследвания по въпроси на правата на пациента, включително правата му да дава указания за бъдещото си лечение и да упълномощава здравен представител, особеностите при упражняването на здравни права при пациенти с нарушено психично здраве, както и границите на здравната свобода в контекста на новите поколения права на човека. Водещите анализи са съсредоточени върху действащото българско законодателство и международна практика и са извършени от тесни специалисти в материята без финансова подкрепа.
Целта на семинара е да постави началото на задълбочен професионален и обществен разговор по описаните теми, които са слабо известни в теорията и практиката и традиционно пренебрегвани от държавните политики по защита на правата на човека.

· НОВО: Програма „Общностни решения”
Краен срок: 31 октомври 2012 г.
Програмата за професионално развитие е за най-добрите и ярки световни лидери в общността, работещи в областите Прозрачност и отчетност, толерантност и разрешаване на конфликти, екологични проблеми, и жените и въпросите, свързани с равенството между половете. Избраните кандидати ще участват в четиримесечен стаж в САЩ в местна неправителствена организация или правителствена агенция; структурирано виртуално обучение и работа в мрежа чрез Online Community Leadership Institute и, проектиране и изпълнение на последващи проекти в родните им страни.
Граждани от 56 страни могат да участват в програмата.

· НОВО: Информационен мениджмънт
Краен срок: 31 октомври 2012 г.
За студенти, професионални бакалаври, бакалаври и магистри, 2 семестъра, задочно/дистанционно.

· НОВО: Бизнес информационни технологии
Краен срок: 31 октомври 2012 г.
За студенти, професионални бакалаври, бакалаври и магистри, 2 семестъра, задочно/дистанционно.

· НОВО: Getty Foundation, USA: Грантове за библиотечни изследвания
Краен срок: 15 октомври 2012 г.
Грантовете за научноизследователски проекти са предназначени за учени от всички националности, както и на всяко ниво, които демонстрират безусловната необходимост да се използват материали, намиращи се в научна библиотека, и чието място на пребиваване е на повече от осемдесет мили от Getty Center. Проектите трябва да са свързани с определени елементи в колекцията на библиотеката.
Грантовете предоставят частична подкрепа за разходите, свързани с пътните и дневните разходи. Те варират от 500 до 2 500 щ.д., в зависимост от изминатото разстояние.

· НОВО: Търси/ят се изследовател/и на включването на ромите в новите страни-членки на ЕС
Краен срок: 15 октомври 2012 г.
MERI (Making the Most of European Union Funds for Roma) има за цел да разработи препоръки за използване на средства по предприсъединителните фондове за приобщаване на ромите. Като част от това MERI възнамерява да анализира уроците от присъединяващите се страни, както и от новите държави-членки. Целта на това изследване е да се анализират критично уроците на новите държави-членки: как са ползвали и как биха могли да ползвали предприсъединителните фондове за приобщаване на ромите.

· НОВО: Siemens Foundation: овластяване.на.хората.Награда
Краен срок: 31 декември 2012 г.
Фондацията Siemens обяви "‘empowering people.Award’ – нов световен международен конкурс за подходящи технически решения за развитието. Той има за цел да привлече нискотехнологични иновации за основните проблеми с доставките в развиващите се страни. Наградата е адресирана към физически лица, екипи, организации или предприятия, отговарящи на определени критерии от всеки друг регион в света. Кандидатстващите решения трябва да се прилагат или да е достъпно предпроектно проучване на прототипа.
Целта на конкурса е: първо, идентифициране на печеливши решения, които бизнесът може да развие. На второ място, платформата е идеална възможност за всички участници, ангажирани за работа в мрежа, и по-нататък да развиват продукти и решения.

· НОВО: Награда за европейски проект 2012
Краен срок: 15 октомври 2012 г.
За наградите могат да кандидатстват всички, които се интересуват от писане на проекти, отговарящи на условията за европейско финансиране.
Асоциацията за европейски проекти (EPA) ще подкрепи проекти, които попадат в следните три категории:
1. проектни предложения
2. текущи проекти
3. завършени проекти

Advertisements
Категории:Uncategorized
  1. Все още няма коментари.
  1. No trackbacks yet.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s

%d bloggers like this: