Начало > Uncategorized > Възможности

Възможности


· НОВО: Конкурс за студентско есе на тема "Бъдещето на ЕС: единни в централизацията или единни в разнообразието"
Краен срок: 28 февруари 2013 г.
Българската макроикономическа асоциация обяви десетия годишен Конкурс за студентско есе на тема "Бъдещето на ЕС: единни в централизацията или единни в разнообразието".
В конкурса могат да участват всички български студенти, обучаващи се в бакалавърска и магистърска степен в местни и чуждестранни университети, които имат интерес в областта на икономиката. Кандидатите трябва да покажат много добри познания по отношение на българската и/или световната икономика; използване и цитиране на подходяща литература (особено книги); оригиналност в стила; убедителност на изложението.
Есетата могат да бъдат написани на български или на английски език. Есетата трябва да са с обем до 20 000 знака, включително интервали, библиография и приложения. Есетата ще бъдат оценявани от комисия, определена от Управителния съвет на Българската макроикономическа асоциация.
Победители в конкурса от предишни години не могат да участват отново. Есета, които надхвърлят максималния обем, няма да бъдат разглеждани от комисията.
Победителят ще получи еднократна стипендия за обучение в размер на 750 лв.
На победителя ще бъде дадена възможност да представи своето есе на конференция на Българската макроикономическа асоциация през 2013 г.
Есетата трябва да се изпращат на е-mail: bma

· НОВО: Стипендии на името на Робърт Л. Бартли
Краен срок: 15 януари 2013 г.
Стипендиите на името на Робърт Л. Бартли осигуряват платени стажове и се предоставят на млади мислители и писатели, чиито възгледи са до голяма степен в съответствие с философията на Робърт Бартли и които се стремят към кариера в областта на журналистиката. Ще бъдат избрани 5 стипендианти всяка, които ще бъдат оценявани от старшите членове на редколегията на Wall Street Journal. Стипендиантите ще работят като писатели и редактори във вестника.
Кандидатите трябва да начинаещи журналисти.

· НОВО: Грантове на Alexia Foundation за професионални фотографи
Краен срок: 18 януари 2013 г.
Фондация Алексия предлага професионалната безвъзмездна помощ от 15 000 щ.д. на фотограф, който да създаде проект, съответстващ на целите на Фондацията – насърчаване на световния мир и културното разбирателство.

· НОВО: Награда Allard за борба срещу корупцията
Краен срок: 20 февруари 2013 г.
Наградата Allard се връчва от Юридическия факултет на Университета на Британска Колумбия.
Наградата Allard за международен интегритет се присъжда на лице, движение или организация, които са показали изключителна смелост и лидерство в борбата с корупцията, особено чрез насърчаване на прозрачността, отчетността и върховенството на закона. Наградата Allard за международен интегритет очаква номинации.
Наградата е в размер на 100 000 к.д.

· НОВО: 160 стипендии за докторанти в Европейския университетски институт, Италия
Краен срок: 31 януари 2013 г.
EUI подготвя изследователи за разработване и защита на докторска дисертация в областите икономика, история и цивилизация, право и политически и социални науки. Около 160 изследователски стипендии се присъждат ежегодно от държавите-членки на ЕС и други европейски национални власти на успешните кандидати, допуснати до EUI докторска програма.

· НОВО: Vulcanus: Стаж за студенти от ЕС в Япония
Краен срок: 20 януари 2013 г.
Могат да кандидатстват студенти поне трета година в ЕС, инженерни или научни дисциплини.
Грант: 1 900 000 йени (около 16 500 евро)

· НОВО: Стипендии за журналистика на Ройтерс, Оксфорд
Краен срок: 31 януари 2013 г.
Стипендиите за журналистика в Оксфорд предлагат практическа форма на професионална помощ на утвърдени и в средата на кариерата си журналисти. Целта е да се позволи на журналистите да разработят темите си в по-голяма дълбочина, отколкото е възможно под натиска на графика.
Могат да кандидатстват журналисти от всяка страна, с поне 5 години опит и добър писмен и говорим английски език.

· НОВО: Фасада, видеофестивал, Пловдив, 11-15 септември 2013
Краен срок: 30 април 2013 г.
Медия и видео артисти от цял свят са поканени да изпратят видеоклипове за четвърто издание на Фасада Видео Фестивал, който ще се проведе в Пловдив между 11 и 15 септември 2013 г.
Фасада Видео Фестивал е годишна видео арт изложба, където видеоклипове се проектират върху стените на сгради както в стария град на Пловдив, така и в кварталите. Фасада Видео Фестивал цели създаване на интерфейс между зрители и творци, между визуалните изкуства и града. Няма ограничения, свързани с темата.

· НОВО: Бизнес стипендии на Университет Fordham
Краен срок: 1 февруари 2013 г.
Fordham Business Challenge 2013 е конкурс за стипендия, организиран от Fordham University Graduate School по бизнес администрация. Провежда се в осем научни програми.
За да отговарят на изискванията, кандидатите трябва или в момента да притежават бакалавърска степен или да са в последната година на бакалавърското си образование и да очакват да получат бакалавърската си степен до юни 2013.

· НОВО: Фотоконкурс "Сила за живот"
Краен срок: 1 май 2013 г.
Ето едно фотографско предизвикателство – снимай силата за живот!
Изпрати твоя снимка до 1 май 2013 г. и тя може да стане част от фотоизложба по време на Музикален фестивал за талантливи хора в неравностойно положение.

· НОВО: Kонкурс за най-добро есе върху любимо стихотворение
Краен срок: 21 януари 2013 г.
Фондация "Евенс", съвместно с Полския институт в София, Сдружение "София: Поетики" и с подкрепата на Министерството на образованието, младежта и науката имат удоволствието да обявиха V Международен конкурс за най-добро есе върху любимо стихотворение "Поезията свързва хората – моето любимо стихотворение".
Учениците, които искат да участват в конкурса, трябва да напишат съчинение от 2 страници (не повече от 3600 знака) за любимото си стихотворение и за живота си.
Форматът на работата е свободен, но все пак текстът трябва да съдържа отговор на следните въпроси:
1. Кое е любимото ти стихотворение (текст и автор) и кога го прочете за първи път?
2. Защо това стихотворение е важно за теб?
3. Къде живееш, как изглежда твоят ден, какво очакваш от живота, за какво мечтаеш и т.н.?

· НОВО: BG161PO003-1.2.04 "Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България"
Краен срок: 15 март 2013 г.
Основната цел на настоящата процедура е да укрепи и развие капацитета на българските изследователски организации за изпълнението на успешни програми за научно-изследователска и развойна дейност чрез предоставяне на подкрепа за обновяване и модернизиране на оборудването, необходимо за осъществяване на приложни изследвания.
Оказването на подкрепа за придобиване на оборудване, необходимо за провеждане на научно-изследователска и развойна дейност с приложен характер, ще подобри достъпа до нови знания и технологии в обществото, което, от своя страна, ще допринесе за устойчивостта и конкурентоспособността на българската икономика.
Допустими по настоящата процедура са следните дейности:
– Закупуване на ново оборудване, което представлява дълготраен материален актив (ДМА), покриващо нуждите и разширяващо възможностите на потенциалния бенефициент за извършване на изследователска и развойна дейност (за приложни изследвания);
– Закупуване на материали и консумативи за нуждите на въвеждане и експлоатация на закупеното по проекта оборудване в рамките на срока за изпълнение на проекта.

· НОВО: ЕРАЗМУС МУНДУС
Краен срок: 15 април 2013 г.
Финансова подкрепа ще бъде оказана за следните действия:
– Действие 2 – Партньорства "Еразмус Мундус";
– Действие 3 – Популяризиране на европейското висше образование.

· НОВО: МЛАДЕЖТА В ДЕЙСТВИЕ
Краен срок: 1 февруари, 1 май, 1 октомври
За постигане целите на Програмата "Младежта в действие" са предвидени пет оперативни действия:
Действие 1 – Младежта за Европа
Действие 2 – Европейска доброволческа служба
Действие 3 – Младежта по света
Действие 4 – Системи за подкрепа на младежта
Действие 5 – Подкрепа за европейско сътрудничество в сферата на младежта

· НОВО: Програма за подкрепа на политиката в областта на информационните и комуникационните технологии (ICT PSP)
Краен срок: 15 май 2013 г.
Бюджетът, предназначен за тази покана, е в размер на 125 700 000 евро.

· НОВО: Европейско сътрудничество в областта на науката и технологиите
Краен срок: 29 март 2013 г.
Европейското сътрудничество в областта на науката и технологиите е организирано в девет широки изследователски области:
– Биомедицина и молекулярни бионауки;
– Химия, молекулярни науки и технологии;
– Науки за Земята и управление на околната среда;
– Храни и земеделие;
– Гори, продукти и услуги, свързани с тях;
– Хора, общество, култура и здраве;
– Информационни и комуникационни технологии;
– Материали, физични и нанонауки;
– Транспорт и градско развитие.

· НОВО: Втора програма за действие на Общността в областта на здравето
Краен срок: 22 март 2013 г.
В рамките на тази Програма официално се обявява покана за представяне на кандидатури за "Здраве – 2013 г.".

· НОВО: Програма по ICI за сътрудничество в областта на образованието
Краен срок: 15 май 2013 г.
Основната цел е да се поощри взаимното разбирателство между народите на държавите-членки на ЕС и партньорските държави. Това включва по-задълбоченото познаване на техните езици, култури и институции. Цели се да се повиши качеството на висшето образование и обучение, като се насърчава създаването на балансирани партньорства между висшите учебни заведения и институции за обучение в Европейския съюз и партньорските държави.
Поканата е отворена за участие за консорциум от висши учебни заведения и/или институции за професионално обучение след средното образование.
Допустимите кандидати трябва да са от една от партньорските държави и от една от 27-те държави-членки на Европейския съюз или Хърватия.
Тази покана се отнася до два вида дейности:
– Съвместни проекти за мобилност (JMP);
– Проекти за съвместни академични степени (JDP).

Категории:Uncategorized
  1. Все още няма коментари.
  1. No trackbacks yet.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s

%d bloggers like this: