Начало > Uncategorized > възможности за финансиране и обучение

възможности за финансиране и обучение


· НОВО: Програма “Градски предизвикателства“: Конкурс за малки проекти
Краен срок: 5 април 2013 г.
Конкурсът за малки проекти на Програма “Градски предизвикателства“ на Фондация „ЕкоОбщност“ е насочен към хората от града и селото, които ги е грижа за случващото се около тях и цели да спомогне за установяване на контакт и обединяване на усилия, за да могат гражданите успешно да разрешат екологични проблеми, които пряко ги засягат.
Конкурсът и подкрепените чрез програмата проекти следва да информират, да мотивират и вдъхновят хората, като поставят на преден план истинските човешки усилия, положителните примери, които по недвусмислен начин водят до реална промяна. Именно затова програмата иска да стигне до градските екологични проблеми, които най-много вълнуват гражданите и които те смятат и искат да решат сами и в партньорство или диалог с институции и бизнес. Основни целеви групи, които програмата ще подкрепи:
– Местни хора и организации потърпевши от нарушено екологично равновесие в жизнената им среда;
– Хора и организации свидетели на развиващ се екологичен проблем, желаещи да се включат в решаването му;
– Формални и неформални групи желаещи да променят дадена проблемна ситуация и да провокират други за включване в решаването й.
Целеви проблеми, чието решаване програмата подкрепя:
– Нарушаване на равновесието в околната жизнена среда
– Насърчаване на екологично отговорно поведение
Програмата ще се проведе в два модула:
Модул 1 – „Изграждане на капацитет за работа по проблеми на градската среда със заинтересованите страни”: предоставяне на специализирана експертна/консултантска подкрепа и обучения за работа с институциите; мрежуване; изграждане на капацитет за работа по конкретните проблеми; работа с медии; екипно взаимодействие и устойчивост.
Ако кандидатът желае освен предоставената консултантска помощ да ползва и финансова подкрепа от страна на Фондация „ЕкоОбщност”, следва да разработи по време на обученията и подаде проектно предложение до 16 май 2013 г.
Модул 2 – „Изпълнение на проекти, подкрепени от програмата”
Ще бъдат финансирани малки проекти, търсещи подкрепа до 5000 лв., решаващи конкретни местни проблеми на градската среда – неблагоприятни екологични въздействия; пре-експлоатация или унищожаване на ценни ресурси, включително зелени площи; проблеми в общуването с и действията на ангажираните институции, др.
Индикативен бюджет по програмата за финансиране на малки проекти: 52 000 лв.
С проекти в конкурса могат да участват:
– Организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) или техни клонове.
– Неформални граждански групи, инициативни групи и комитети (участието им във втори модул на програмата ще изисква наличие на организация, регистрирана по ЗЮЛНЦ с цел осигуряване на административен механизъм за осъществяване на одобрен проект на групата/комитета).

· НОВО: Програма за трансгранично сътрудничество между България и Турция, съфинансирана от инструмента за предприсъединителна помощ
Краен срок: 12 април 2013 г.
Проектните предложения трябва да попадат в една от двете приоритетни оси:
1. Устойчиво социално и икономическо развитие
2. Подобряване на качеството на живот
Крайната цел на програмата е да се повиши капацитетът на местните и регионални власти, неправителствените организации и бизнес асоциации, образователни и културни институции и др. в разработването и изпълнението на съвместни проекти в допустимия граничен регион, който е определен от Програмата както следва: за България (административно ниво NUTS III) – области Бургас, Хасково и Ямбол за Турция (административно ниво еквивалент на NUTS III) – провинции Одрин и Къркларели.

· НОВО: Нова процедура по ОПАК за общините
Краен срок: 10 април 2013 г.
Ще бъдат финансирани проекти за въвеждане на ефективни механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики. Общинските администрации могат да кандидатстват с проекти на стойност от 20 000 лв. до 80 000 лв.

· НОВО: Състезание за намаляване на въглеродните емисии в ЕС
Краен срок: 3 месеца след обявяването на 6 февруари
Като част от кампанията „Свят, който харесваш, с климат, който харесваш“ на 11 февруари 2013 г. бе дадено началото на състезание за намаляване на въглеродните емисии в ЕС, което има за цел да отличи най-новаторските и творчески „зелени“ проекти в цяла Европа със съществен принос в борбата с изменението на климата.
Могат да бъдат представени всякакви проекти – широкомащабни или не – които имат за цел намаляване или предотвратяване на емисиите на въглероден двуокис и подобряване качеството на живот. Търсят се най-оригиналните и новаторски инициативи за ниски въглеродни емисии. Могат да кандидатстват отделни лица, предприемачи, компании, публични и частни организации – на практика, всеки, който има добри идеи.
Можете да изпратите проекта чрез онлайн формуляр и да го онагледите с текст, снимки или видеоклипове.
Десетте най-добри проекта ще бъдат избрани с публично гласуване. От тях с помощта на жури ще бъдат излъчени трима победители. В България, Италия, Литва, Полша и Португалия ще бъдат определени пет победители и техните проекти ще бъдат включени в национална кампания и поставени на билбордове през есента на 2013 г.
Можете да кандидатствате в една от следните пет категории:
– Строителство и живот
– Пазаруване и хранене
– Повторно използване и рециклиране
– Пътуване и транспорт
– Производство и иновации

· НОВО: Грантова програма на National Endowment for Democracy (NED)
Краен срок: 5 април 2013 г., 21 юни 2013 г.
NED се интересува от предложения от местни, независими организации за непартийна програми, които се стремят към:
– Насърчаване и защита на правата на човека и върховенството на закона
– Подкрепа на свободата на информация и независими медии
– Укрепване на демократичните идеи и ценности
– Насърчаване на отчетност и прозрачност
– Укрепване на организациите на гражданското общество
– Укрепване на демократичните политически процеси и институции
– Насърчаване на гражданското образование
– Подкрепа демократично разрешаване на конфликти
– Насърчаване на свободата на сдружаване
– Укрепване на широка основа пазарна икономика
NED финансира проекти на неправителствени организации, които могат да включват граждански организации, асоциации, независими медии, и други подобни организации.
NED насърчава кандидатстване на организации, които работят в различни среди, включително новосъздадените демокрации, полу-авторитарните държави, силно репресивни общества и държави, подложени на демократичните преходи.

· НОВО: Покана за проектиране на лого и тема на Кампанията Международен ден на антикорупцията 2013
Краен срок: 15 март 2013 г.
ПРООН и Службата на ООН по наркотиците и престъпността желае да насърчи ангажиране на младите хора в анти-корупционна кампания. В конкурса могат да участват всички млади хора на възраст между 15- и 259годишна възраст. ПРООН и Службата на ООН по наркотиците и престъпността, в частност, насърчават младите жени да участват в този конкурс.

· НОВО: PC консурс – Европейският парламент: Защо трябва да ме интересува?
Краен срок: 28 март 2013 г.
Мечтали ли сте някога да направите свой принос към за европейска интеграция? Сега е вашият шанс.Присъединете се към конкурса на Центъра за европейска политика (EPC): Европейският парламент на тема "Защо трябва да ми пука"?
Граждани на възраст от 18 до 30 години от държавите-членки на ЕС и Хърватия са поканени да изразят по иновативен и убедителен начин защо Европейския парламент е важен за тях и защо има нужда да се гласува на следващите избори за Европейски парламент. Можете да изразите себе си с писано слово, песен, рисуване, танц, филм или да използвате други творчески начини да представят своите становища.
20-те победители ще бъдат наградени с пътуване до Брюксел, където те ще имат възможност да представят своите творби.

· НОВО: Конкурс за рисунка „Трагедия и Слава – 100 г. от Междусъюзническата война”
Краен срок: 18 април 2013 г.
Сп. „Българска Наука” и Фестивала на Българското Образование 2013 обявяват конкурс за рисунка „Трагедия и Слава – 100 г. от Междусъюзническата война”.
Конкурсът има за цел да покаже съвременния поглед на творците спрямо събитията, случили се преди сто години по време на втората балканска война – 1913 г.
Участниците не са ограничени от условия и могат да бъдат ученици, студенти и хора от всяка професия или позиция.
Участниците могат свободно да изберат момент от войната 1913 г.
Участниците могат свободно да изберат техниката, размера, подхода и мащаба на творбата.
Всяка творба трябва да има един автор.

· НОВО: Конкурс за лого и мото за новия програмен период на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020
Краен срок: 21 февруари 2013 г.
МЗХ обяви конкурс за избор на лого и мото за новия програмен период на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020. В надпреварата могат да се включат всички хора с интереси и познания в сферата на графичния дизайн.

· НОВО: Конкурс за най-добър мултимедиен проект на тема „Жените в Космоса”
Краен срок: 8 април 2013 г.
Във връзка с честването на 12 април – Световния ден на космонавтиката, Астрономическа обсерватория при Младежки център, Хасково обявява конкурс за най-добър мултимедиен проект на тема „Жените в Космоса”. Конкурсът е посветен на 50 години от полета на първата жена в Космоса – Валентина Терешкова.
Конкурсът е посветен на 50 години от полета на първата жена в Космоса – Валентина Терешкова. Участници: ученици от 5 до 12 клас.
Възрастови групи:
– I група – 5 – 8 клас;
– II група – 9 – 12 клас.
Ръководител: не е задължителен.
Примерни теми:
– Коя е Валентина Терешкова?
– Само мъжка професия ли е „космонавт”?
– Много ли са жените в Космоса?
– Какви рекорди са поставили?
– Какви експерименти са извършвали? …
Има още много интересни факти, за които можете да ни разкажете… Ще бъдат поощрявани такива проекти, които съдържат малко известна и любопитна (но не сензационна и недостоверна) информация.
Вид на проекта:
– компютърна презентация – до 30 слайда;
– мултимедийно филмче – до 10 мин.
Допълнителна информация:
В текстов файл да се даде следната информация:
– Трите имена на автора, години, училище, клас, населено място, личен адрес и телефони или e-mail, за връзка, по желание и снимка;
– Трите имена на ръководител или консултант (ако има такъв) месторабота, длъжност, населено място, телефони или e-mail за връзка.
Проектите до 20 MB могат да бъдат изпратени на e-mail astrokonkurs
Проектите над 20 MB ще бъдат приемани на електронен носител в ст. 219 или ст. 210 на ОП „Младежки център”, или по пощата на адрес:
6300 Хасково
Бул. „България” 41
ОП „Младежки център”
За конкурса „Жените в Космоса”

· НОВО: Шести международен литературен конкурс „Изкуство против дрогата”
Краен срок: 1 май 2013 г.
Организира се през една година по повод Международния ден за борба с наркоманията – 26 юни. Организатори на Литературния конкурс ”Изкуство против дрогата”са: Областна управа Бургас, Община Бургас, Читалище „Любен Каравелов 1940”, Синдикат на българските учители – Бургас.
В конкурса могат да участват деца и младежи на възраст от 12 до 25 години в две възрастови групи:
– от 12 до 17 години;
– от 18 до 25 години.
Участниците представят стихотворение, есе или разказ, написани специално за този конкурс, непубликувани в други издания и без право на участие в други конкурси.
Обемът на творбите, изпратени по e-mail е до 3 компютърни страници (6 000 знака) на български език (или на руски и английски за чуждестранните участници), формат WORD, шрифт 12.
Необходимо е авторите да посочат трите си имена, рождена дата и година, учебно заведение, пълен адрес, е-mail и телефон за връзка.

· НОВО: Шести национален фолклорен конкурс, Русе, 08 – 9 март 2013 г.
Краен срок: 15 февруари 2013 г.
Цел: популяризиране на българския музикален фолклор и приобщаване на младото поколение към българската култура.
Разделите на конкурса са:
– Народно пеене – индивидуални изпълнители
– Инструменталисти – индивидуални изпълнители
– Камерни вокални и инструментални групи
– Хорови състави и оркестри

· НОВО: Програма „ЕКсперт” 2013 на Сдружение „Еквилибриум”, Русе
Краен срок: различен за различните обучения
Можете да избирате между разнообразни теми и различни иновативни, практични и доказани в годините методи и техники, които да дадат ново вдъхновение на Вас, Вашата организация или институция.
Изберете:
1. „Интерактивното обучение и алтернативната терапия: различни методи на работа с уязвими деца и младежи”
– Игротерапия и аромотерапия
– Кукло терапия, психо-драма и цветотерапия
– Природотерапия и себе изразяване чрез изкуствата
2. „Управление на социални услуги за деца – ЦОП, ЦРДУ, ЦНСТ”
3. „Обучение за обучители”
4. „Оценка на риска в социалните услуги”
5. „Осиновяването през призмата на защита на най-добрия интерес на детето”
6. „Работа в екип – можем ли и как?”
За да направите Вашият информиран избор – прочетете подробностите за всеки модул в прикачените файлове и се обадете:

· НОВО: EACEA: Strand 1.3.5: Проекти за сътрудничество | EACEA
Краен срок: 8 май 2013 г.
Подпомага проекти за културно сътрудничество, насочени към културен обмен между страните, които участват в програмата и трети страни, които са сключили споразумения за асоцииране или сътрудничество с ЕС, при условие че последните съдържат клаузи в областта на културата. През 2013 г. това са Австралия и Канада.
Дейността трябва да доведе до конкретно измерение на международното сътрудничество. Проектите за сътрудничество включват най-малко три културни субекта от най-малко три страни участнички в програмата и културно сътрудничество с най-малко една организация от избраната трета страна, и включват културни дейности, провеждани в избраната трета страна.
Подкрепата от Европейския съюз е ограничена до 50% от общите допустими разходи на проекта.

· НОВО: Грантове на Европейската младежка фондация
Краен срок: 1 април за категория А и В, които се провеждат между 1 януари и 30 юни на следващата година; 1 октомври за категория А и В, които се провеждат между 1 април и 31 декември на следващата година
Дейности, които могат да бъдат финансирани
А. Международни младежки срещи (категория А)
В. Младежки дейности, различни от срещи (категория В)
C. Администрация на международни неправителствени младежки организации и мрежи (категория C)
D. пилотни проекти (категория D)

· НОВО: Покана за представяне на предложения – EACEA/35/12: Темпус IV – Реформа на висшето образование чрез международно университетско сътрудничество
Краен срок: 26 март 2013 г., 12.00 (брюкселско време).
За да имат право на подкрепа, институциите и организациите следва да имат седалище в следните четири групи допустими страни:
– 27-те държави-членки на Европейския съюз и Хърватия;
– 4 страни от региона на Западните Балкани (Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора, Сърбия) и Косово;
– 16 страни южни и източни страни-съседки на Европейския съюз (Алжир, Египет, Израел, Йордания, Ливан, Либия, Мароко, окупираната палестинска територия, Сирия, Тунис, Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Молдова, Украйна) и Руската федерация;
– 5 републики от Централна Азия: Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

· НОВО: Европейските награди в публичния сектор (EPSA)
Краен срок: 12 април 2013 г.
Европейския институт по публична администрация (EIPA) стартира процедурата по набиране на кандидатури за Европейските награди в публичния сектор (EPSA). Темата тази година е „Творчески решения във време на криза". Участници могат да бъдат администрациите на страните членки на ЕС на централно и местно ниво.

· НОВО: Национален литературен конкурс "Петя Дубарова" – 2013 г. за младежи и девойки от 14 до 19 години
Краен срок: 31 март 2013 г.
Националният литературен конкурс “Петя Дубарова“ за художествена литература включва два раздела:
1. Поезия – до пет стихотворения (или цикъл стихотворения)
2. Проза – до три разказа
Право на участие имат младежи и девойки от 14 до 19-годишна възраст (в гимназиалната училищна степен 9-12 клас).

· НОВО: Конкурс за кратък фантастичен разказ на името на Агоп Мелконян за авторски разкази, непубликувани под каквато и да е форма
Краен срок: 10 март 2013 г.
Електронно списание “Сборище на трубадури” и семейство Мелконян, за втора поредна година, обявяват конкурс за кратък фантастичен разказ по повод годишнина от рождението на Агоп Мелконян.
Очакваме разказите Ви в обем до 1000 думи (7200 знака с интервалите – или 4 стандартни страници – 1800 знака с интервалите), написани на кирилица, шрифт Times New Roman, размер на шрифта 12, във формат .doc или .rtf.
Жанр – всичко, включващо фантастични елементи – научна фантастика, фентъзи, ужаси, психологическа фантастика, магически реализъм и др.
Допуска се един разказ от автор.
Участващите разкази трябва да са авторски, непубликувани под каквато и да е форма (на хартия, в Интернет, под формата на аудио и/или видео). Имейлът за участието Ви в конкурса трябва да съдържа прикачен файл с разказа за участие, трите Ви имена, възраст, пощенски и електронен адрес и телефон за връзка.

Advertisements
Категории:Uncategorized
  1. Все още няма коментари.
  1. No trackbacks yet.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: