Архив

Archive for януари, 2014

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


 • НОВО: Програма за подкрепа на НПО в България: Стартира вторият конкурс за набиране на проектни предложения
  Краен срок: 31 март 2014 г., 17:00 ч.
  Подават се проектни предложения в четири тематични области:
  – Демокрация, права на човека и добро управление,
  – Социално включване и овластяване на уязвими групи,
  – Устойчиво развитие и опазване на околната среда,
  – Изграждане на капацитет на НПО.
  Допустими кандидати по Програмата са неправителствени организации (НПО), регистрирани в България като юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на дейност в обществена полза, вписани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел, народните читалища и Българският червен кръст.
  Програмният оператор ще проведе информационни дни в периода 11 – 25 февруари 2014 г. в градовете Враца, Пловдив, Велико Търново, Варна, Бургас и София.
 • НОВО: ФРГИ продължава да подкрепя развиване на дарителството сред младежите
  Краен срок: 17 февруари 2014 г.
  Фондация ”Работилница за граждански инициативи” обави конкурс за нови проекти по програма Младежка банка. ФРГИ ще подкрепи развитието на младежката филантропия и през 2014 г., чрез финансиране на мрежа от Младежки банки в цялата страна, като част от програмата за развитие на обществените фондации. Програмата се осъществява с финансовата подкрепа на фондации „Чарлз Стюарт Мот“ и „Америка за България“.
  Младежката банка е организация, която се управлява изцяло от младежи и се занимава с набиране на средства и разпределянето им за финансиране на проекти в младежката сфера. Програмата стартира през 2012 г. и някои от създадените тогава младежки банки продължават да получават подкрепа от ФРГИ като водещ критерий за това са постигнатите резултати. Настоящият конкурс е насочен само към организации, които не са участвали до момента и тепърва смятат да развиват младежката филантропия на местно ниво.
  В програмата могат да участват неформални младежки групи съставени от младежи на възраст от 14 до 25 години, както и неправителствени организации, които работят в младежката сфера в общини с население над 50 000 души, заинтересовани да изградят младежка банка. Едно населено място може да кандидатства само с една идея/предложение за Младежка банка.
  Допустими дейности по програмата
  – Създаване и позициониране на Младежка банка в съответната общност /населено място/
  – Провеждане на обучителни модули за членовете на екипа на Младежката банка
  – Фондонабирателни дейности и мероприятия за целите на развитието на младежката филантропия
  – Дейности за развитие на деца и младежи, с активното участие на самите деца и младежи
  Максималният размер на финансиране на един проект е 5 000 лева.
 • НОВО: Рехабилитация и социална интеграция на хора с увреждания
  Краен срок: 20 февруари 2014 г.
  Агенцията за хората с увреждания обяви конкурс за финансиране на проекти на тема „Рехабилитация и социална интеграция на хора с увреждания”.
  Участниците в конкурса могат да бъдат неправителствени организации на и за хора с увреждания, регистрирани по Закона за юридически лица с нестопанска цел, както и национално представени организации на хора с увреждания, регистрирани по Закона за кооперациите.
  Максималният размер на субсидията е определен за различните компоненти както следва:
  по компонент 1 и компонент 2 – до 18 000 лв.
  по компонент 3 – до 10 000 лв.
  по компонент 4 – до 15 000 лв
 • НОВО: ПОКАНА за участие в дейностите, свързани с организирането и провеждането на курсове за ограмотяване и/или на курсове за усвояване на учебно съдържание, предвидено за класове от прогимназиалния етап за неграмотни и слабограмотни лица над 16 години по проект „Нов шанс за успех”
  Краен срок: 14 февруари 2014 г.
  Дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“ в качеството си на конкретен бенефициент по схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.3.01 0001 „Ограмотяване на възрастни” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013” – проект „Нов шанс за успех” отправя покана към всички училища за участие в дейностите, свързани с организирането и провеждането на обучение за ограмотяване и/или за усвояване на учебно съдържание за класове от прогимназиалния етап.
 • НОВО: Лятна обучителна програма по предприемачество в САЩ
  Краен срок: 3 февруари 2014 г.
  Програмата дава възможност на 30 български студенти от акредитирани висши училища в България да се включат в 5-седмично обучение, свързано с основите познания от сферата на бизнеса, нужни за успеха на всяка предприемаческа инициатива. Обучението се провежда във водещи американски бизнес училища като Babson College съвместно с успели американски предприемачи и опитни професионалисти от сферата на бизнеса.
  По време на обучението участниците работят в групи от по 5-6 души. Придобитите теоретични умения младежите разработват и прилагат при работата в групи.
  За да кандидатстваш за участие в програмата, следва да си български гражданин, който към момента на кандидатстване живее и учи в България и е студент в редовна форма на обучение в акредитирано висше училище. В случай че кандидатът се обучава в образователно-квалификационна степен "бакалавър" трябва да е приключил поне две години от своето обучение. Възможно е и кандидатстване на младежи, които в момента се обучават в образователно-квалификационна степен "магистър". Всеки кандидат следва да владее английски език на много добро ниво.
 • НОВО: Фонд за подкрепа на книгата в Централна и Източна Европа /CEEBP
  Краен срок: 15 февруари и 15 август ежегодно
  Фондът за подкрепа на книгата в Централна и Източна ЕВропа е създаден под покровителството на Европейската културна фондация през 1992 година. Неговата задача е да подкрепя качественото книгоиздаване в региона и да подпомага свобоното движение на информация през границите.
  Пред фонда можете да кандидатствате за два вида гранта:
  – Грантове за превод на нови академични творби и есета, които са насочени към широката интелектуална публика.
  – Грантове за покриване на разходи като уеб дизайн на страници, за които могат да кандидатстват професионални книгоразпространителски асоциации от региона.
  Сумите, които се отпускат, са между 1 000 и 3 000 евро.
 • НОВО: Международен конкурс за класическа китара
  Краен срок за записване: 31 март 2014 г.
  Международният конкурс за класическа китара “Акад. Марин Големинов” се организира ежегодно през месец април под патронажа на кмета на община Кюстендил. Художествен директор е Иван Андонов, технически директор – Светлин Кирилов. Осемнадесетото издание ще се проведе от 2 до 5 април 2014 г. в град Кюстендил. Конкурсът е включен в Програмата за подпомагане на даровити деца в България.
  В конкурса могат да участват всички желаещи китаристи от страната и чужбина, подали анкетна карта за участие в определения срок и състезаващи се като участници в следните възрастови групи:
  I група – до 12 години
  II група – до 15 години
  III група – от 16 до 18 години
  IV група – над 18 години
  V група – "Свободна сцена на солиста"
  VI група – "Китара+"
  VII група – "Камерна музика"
  VIII група – "Китарни ансамбли и оркестри"
  По решение на журито във всяка група ще бъдат присъдени по три специални награди. Най-успешно представилият се китарист получава “Голямата награда” на конкурса – картина от известен кюстендилски художник.
  Китаристите от Детските музикални школи се състезават в съответните възрастови групи, отделно от учениците от музикалните училища.
  Спечелилите първи награди от конкурса през 2013 г. нямат право да участват в същите групи.
  Тегленето на жребий за участие в І, ІІ, ІІІ и ІV група ще се извърши на Тържественото откриване, а за останалите групи преди конкурса за съответната група.
 • НОВО: Седми национален конкурс за детска рисунка “Пролет върху листа” – Кюстендил 2014
  Краен срок: 8 март 2014 г.
  Община Кюстендил, Отдел “Култура и духовно развитие”, гр. Кюстендил съвместно с ХГ “Владимир Димитров – Майстора” организират Седми национален конкурс за детска рисунка “Пролет върху листа” Кюстендил 2014 г. Конкурсът се осъществява в рамките на мартенските културни празници по повод “Кюстендилска пролет”- празник на град Кюстендил. Цел на конкурса – да представи произведения на изкуството от млади таланти, паралелно с традиционната художествена изложба “Кюстендилска пролет”, откриване и насърчаване на млади таланти, както и запознаването им с Кюстендилската изобразителна школа.
  Конкурсът се провежда за 7 поредна година, като за първи път се предвижда и участие на деца от съседните балкански страни.
  В конкурса могат да участват ученици от 4 до 12 клас в общообразователни и профилирани училища и в школи по изкуствата.
 • НОВО: Национален литературен конкурс за поезия "Биньо Иванов"
  Краен срок: 21 април 2014 г.
  Читалище „Братство 1869” гр. Кюстендил обявяи Осми национален литературен конкурс за поезия „Биньо Иванов” – Кюстендил 2014. Съорганизатори са Община Кюстендил и Информационен център Европа Директно – Кюстендил. Литературният конкурс е ежегоден и се провежда през месец май, под патронажа на кмета на Община Кюстендил. В него могат да участват автори от цялата страна.
  Целта на конкурса е да продължи ярката литературна традиция на гр. Кюстендил, за чието обогатяване и развитие има безспорен принос творчеството на Биньо Иванов – поетът, свързал трайно съдбата си с този град.
  Участниците могат да представят до три непубликувани стихотворения, в четири екземпляра.
 • НОВО: Осми национален фестивал на старата градска песен “Пей сърце”- Кюстендил 2014, 30 и 31 август 2014 г.
  Краен срок: 22 август 2014 г.
  Цел: Съхраняване и популяризиране на старата градска песен, възраждането и за нов живот и приобщаване на младите хора към нейната лиричност и красота.
  Фестивалът е с конкурсен характер.
  Фестивалът се провежда в 2 раздела:
  – Шлагерни песни
  – Стари градски песни
  и 4 категории:
  I. Индивидуални изпълнители – свободна програма до 8 мин.
  II. Групи /до 10 човека/ – свободна програма до 12 мин.
  III. Групи /над 10 човека/ – свободна програма до 12 мин.
  IV. Авторска песен
 • НОВО: Осми международен фолклорен конкурс “Пауталия” 2014, 27 – 29 юни 2014 г.
  Краен срок: 20 юни 2014 г.
  Цел: Да даде поле за изява на фолклорни състави и изпълнители от различни държави, които да покажат богатството на своя фолклор; да съхрани и популяризира българското народно творчество и да покаже неговото достойно място сред другите народи.
  Конкурсът е включен в Програмата за подпомагане на деца с изявени дарби на Министерство на културата, по която ще бъдат отпуснати 3 едногодишни стипендии за индивидуални изпълнители по народно пеене от 15 до 17 годишна възраст.
  1. Конкурсът се провежда в 3 раздела:
  – Народни танци
  – Народни песни
  – Авторска песен
 • НОВО: VII Конкурс за специалисти, работещи в извънкласни и извънучилищни дейности
  Краен срок: 21 март 2014 г.
  Организатори са Международна фестивална програма "Приятели на България", Министерство на образованието и науката и Национален дворец на децата.
  Целта е стимулиране и популяризиране на добри практики и съвременни форми на извънкласна и извънучилищна дейности с ученици и с деца в детските градини в направление "Изкуства".
  Конкурсът предвижда участие в две независими една от друга части – писмена и практическа. Допуска се участие само в една или и в двете.
 • НОВО: Трети национален конкурс за православна поезия и проза на тема: "Христос возкресе – радост донесе"
  Краен срок: 4 април 2014 г.
  Организатори: Министерство на образованието и науката, РИО – Бургас, Национален дворец на децата, Община Бургас, Общински детски комплекс – Бургас, Сливенска митрополия.
  Конкурсът има за цел да поощрява и утвърждава интереса на учениците към литературата и православието. Да се стимулират тяхната творческа изява, любов към изкуството, Бог и православната вяра.
  В конкурса могат да участват ученици от 1-ви до 12-ти клас в 3 възрастови групи, от всички училища, школи и извънучилищни звена от страната.
  Всеки участник може да представи до 2 стихотворения или 2 произведения в проза.
 • НОВО: Стипендия за преводачи
  Краен срок: 1 март 2014 г.
  Институтът за хуманитарни науки във Виена и Фондация ЕРСТЕ канят преводачи на хуманитарна литература, в областта на социалните науки и културологията, да кандидатстват за стипендия на името на Пол Селан.
  Програмата подкрепя преводи от западни на източни езици, между два източни езика, както и от източни на западни езици на утвърдени текстове както и на съвременни ключови творби в областта на хуманитарните, социалните науки и културологията.
  Стипендиантите на програмата могат да прекарат от 3 до 6 месеца в Института за хуманитарни науки, Виена между юли 2014 година и юни 2015 година.
  Стипендията е в размер на 2050 евро. Осигурен е самостоятелен офис с интернет достъп.
 • НОВО: Покана за нови участници в „Нощ на музеите и галериите – Пловдив“ 2014, 12 и 13 септември 2014
  Краен срок: 28 февруари 2014 г.
  Десетото юбилейно издание на „Нощ на музеите и галериите – Пловдив“ 2014 ще се проведе в два фестивални дни – 12 и 13 септември. През първата вечер ще бъдат представени събитията от програмата „Музеи и галерии“, а през втората – програмата „Култура и клуб“. За развитието на „Нощта“ и по случай нейния юбилей се подготвя специална програма „Алтернативният Пловдив“. Запазват се успешно разработените по време на деветото издание принципи за случване и участие в „Нощта“.
 • НОВО: Конкурс за студентско есе на тема "Могат ли и как бедните страни да станат богати?"
  Краен срок: 10 март 2014 г.
  В конкурса на Българската макроикономическа асоциация могат да участват всички български студенти, обучаващи се в бакалавърска и магистърска степен в местни и чуждестранни университети, които имат интерес в областта на икономиката. Кандидатите трябва да покажат много добри познания по отношение на българската и/или световната икономика; използване и цитиране на подходяща литература (особено книги); оригиналност в стила; убедителност на изложението.
  Есетата могат да бъдат написани на български или на английски език. Есетата трябва да са с обем до 20 000 знака, включително интервали, библиография и приложения.
 • НОВО: Стани гост-фотограф на страницата на Европейския Парламент!
  Краен срок: 29 януари 2014 г.
  Европейският парламент кани всички лица, които постоянно пребивават в ЕС и са на възраст 18 или повече години, да се включат в конкурса като изпращат различни снимки всеки месец от януари до май.
  Можете да изпратите снимка и формуляр за участие по имейл. Крайният срок по първата тема „емисии на автомобили и микробуси“ е до края на деня на 29 януари. Победителят през януари ще бъде обявен през първата седмица на февруари, а снимката ще бъде използвана като илюстрация на материал по темата.
  Най-харесваната снимка и нейният автор ще получат наградата на публиката. Така избраните двама фотографи ще бъдат поканени на първото заседание на ЕП след европейските избори през май. Там те ще имат възможност да направят свой фоторепортаж на събитието.
 • НОВО: Конкурс за подбор на пост докторанти и млади учени за едномесечни обучения
  Краен срок: 31 януари 2014 г.
  Министерството на образованието и науката обявява конкурс за подбор на докторанти, пост докторанти и млади учени за едномесечни обучения във високотехнологични научни комплекси и инфраструктури.
  Предимство ще имат кандидатите, които провеждат изследвания и разработки в следните направления – информационни технологии, еко и енергоспестяващи технологии, както и технологии, свързани със здравето.
 • НОВО: ХVII Национален конкурс “Любовта в нас”, Варна`2014
  Краен срок: Удължен до 7 февруари 2014 г.
  Организатори: РИО – Варна, Община Варна, ОДК – Варна, Сдружение „Литературно общество” – Варна
  Конкурсът е индивидуален и в него могат да вземат участие ученици от цялата страна, както и българи, живеещи в чужбина, от 1. до 12. клас. Всеки може да участва с 3 стихотворения и/или 1 произведение в проза до 4 стр.
  Повече информация вижте в приложения статут.
 • НОВО: III Национален ученически конкурс „БЪЛГАРСКИТЕ АРХИТЕКТУРНИ ПАМЕТНИЦИ В МАКЕТИ”
  Краен срок: 10 февруари 2014 г.
  Конкурсът е посветен на Националния празник на българия – Трети март.
  Право на участие имат всички ученици от 1. до 12 клас.
  Размерите на изработените макети не трябва да надвишават размери 50см х 50 см х 50 см.
  Повече информация вижте в приложения статут.
 • НОВО: ХХ Национален конкурс „Диньо Маринов” за изпълнители на народна музика, 28 – 30 март 2014 г.
  Краен срок: 5 март 2014 г.
  Конкурсът е за талантливи млади ученици от 1. до 12. клас – певци, инструменталисти, народни хорове, оркестри и ансамбли.
  Повече информация вижте в приложения статут.
 • НОВО: Национален литературен конкурс "Петя Дубарова" – 2014 г. за младежи и девойки от 14 до 19 години
  Краен срок: 31 март 2014 г.
  Община Бургас, Къща музей „Петя Дубарова”, Министерство на образованието и науката и Регионален инспекторат по образованието – Бургас обявиха Национален литературен конкурс „Петя Дубарова“ – 2014 г.
  Националният литературен конкурс „Петя Дубарова“ за художествена литература включва два раздела:
  – Поезия – до пет стихотворения (или цикъл стихотворения).
  – Проза – до три разказа.
  Творбите за участие в конкурса следва да не са публикувани.
 • НОВО: Национална литературна награда за български роман на годината "13 века България"
  Краен срок: 15 март 2014 г.
  През месец май Национален дарителски фонд „13 века България“ ще връчи за трети пореден път Националната литературна награда за български роман на годината „13 века България“.
  Участие в конкурса могат да вземат български романи, издадени през 2013 г.
 • НОВО: Национален конкурс за къс разказ "Рашко Сугарев"
  Краен срок: 1 април 2014 г.
  Разказът трябва да е публикуван в периодичния печат или в книга през календарната 2013 г.
  Изпращайте вашите творби в 4 екземпляра и СД, къде и кога са публикувани, с кратка автобиография и телефон за връзка.
 • НОВО: ХVI Национален конкурс за класически, характерен, съвременен танц и фрий-денс, 10,11,12 и 13 април 2014 г., Бургас
  Краен срок: 24 май 2014 г.
  ХV Национален конкурс за класически, характерен, съвременен танц и фрий- денс има за цел да подкрепи даровитите деца в областта на танцовото изкуство, да разшири възможностите за творческа изява и културни контакти на колективите. Участниците в конкурса и техните педагози ще могат да обогатят своя опит и стил в различните жанрове на танцовото изкуство.
  Повече информация – в приложения статут.
 • НОВО: 2014 Национално състезание за мултимедийни презентации – Водата извор на живот
  Краен срок: 1 март 2014 г.
  ЦЕЛИ: Състезанието е част от образователния модел, чиято цел е да предостави възможност на учениците за съвместна работа, обмяна на опит и идеи за опазване и използване на водите и съхраняване на природата.
  УЧАСТНИЦИ: Ученици от 6-ти до 12-ти клас, разделени в 2 възрастови групи, от всички училища, клубове, школи и извънучилищни звена от страната.
  Мултимедийните презентации трябва да представят работа по значим проблем или по проект/проекти с практически и изследователски характер.
  Участниците трябва да са усвоили знания за водата като абиотичен фактор на природната среда, като природен ресурс и среда на живот; да познават екологични проблеми, касаещи чистотата на водите в България и начините за тяхното решаване; да имат умения за публично представяне и защита на идеи и проекти; да имат умения за естетическо и техническо оформяне на мултимедийната презентация по тематичното направление на състезанието.
  Регламент: След предварителна селекция, допуснатите мултимедийни презентации се защитават пред комисия в рамките на 10 минути. След приключване на презентацията участниците отговарят на въпроси на комисията.
 • НОВО: Национален конкурс за литературно творчество “Водата – извор на живот” с мото: “ЧИСТА ВОДА ЗА ЗДРАВОСЛОВЕН СВЯТ!”, 20-21 март 2014 г.
  Краен срок: 1 март 2014 г.
  ЦЕЛИ: Конкурсът има за цел да поощрява и утвърждава интереса на учениците към литературата и творчеството. Да се стимулират тяхната творческа изява, любов към изкуството и личната им позиция за опазване и използване на водите и съхраняване на природата.
  ІУЧАСТНИЦИ: Ученици от 1-ви до 12-ти клас в 3 възрастови групи от всички училища, школи и извънучилищни звена от страната.
  Право на участие имат всички ученици от 1 до 12 клас. Всеки участник може да представи по едно стихотворение или едно произведение в проза. Възможно е участие и в двата раздела.
  Всяка школа може да се представи с до 5 участници с по едно произведение във възрастова група и жанр.
  Творбите да са до 2 машинописни страници.
 • НОВО: Национален конкурс за фотография “Водата – извор на живот” с мото: “ЧИСТА ВОДА ЗА ЗДРАВОСЛОВЕН СВЯТ!”, 20-21 март 2014 г.
  Краен срок: 1 март 2014 г.
  ЦЕЛИ: Да се даде възможност за изява на творческите заложби на децата и учениците, както и да се стимулира техният интерес към решаване на проблемите с опазване и използване на водите и съхраняване на природата. Конкурсът има за цел е да се превърне в място за обмен на знания, умения и нови идеи.
  УЧАСТНИЦИ: Ученици от 5-ти до 12-ти клас в 3 възрастови групи на всички училища, школи, клубове и извънучилищни звена от страната. Регламент: Конкурсът се провежда в две възрастови групи.
  Всеки автор може да се представи с най-много 3 творби (серия от 3 снимки се счита за 1 творба).
  Размерът на фотографиите трябва да формат А4 и да са отпечатани или копирани на подходяща хартия.
 • НОВО: Национален конкурс за рисунка и приложно изкуство “Водата – извор на живот” с мото: “ЧИСТА ВОДА ЗА ЗДРАВОСЛОВЕН СВЯТ!”, 20-21 март 2014 г.
  Краен срок: 1 март 2014 г.
  ЦЕЛИ: Да се даде възможност за изява на творческите заложби на децата и учениците, както и да се стимулира техният интерес към решаване на проблемите с опазване и използване на водите и съхраняване на природата. Конкурсът има за цел е да се превърне в място за обмен на знания, умения и нови идеи.
  УЧАСТНИЦИ: Ученици от 1-ви до 12-ти клас в 3 възрастови групи на всички училища, школи и извънучилищни звена от страната.
  Всяко училище, школа или участник, който се представя самостоятелно, може да представи най-много три рисунки и/или три приложни творби в съответната възрастова група.
  Жанров обхват: графика, акварел, живопис, приложно творчество (керамика, стъклопис и батик).Приложните творби да са леснопреносими и подходящи за експониране върху маси.
 • НОВО: Литературен конкурс на фондация "Св. Климент Охридски"
  Краен срок: 30 април 2014 г.
  Фондация "Св. Климент Охридски" обяви началото на Oсмия национален литературен конкурс за стихотворение и разказ. За наградите могат да кандидатстват студенти с българско гражданство, които се обучават у нас и в чужбина.
  За участие в конкурса е необходимо да се представят по един непубликуван разказ или стихотворение. Носителите на наградите се определят от специално назначено жури.
 • НОВО: Университетът в Осло отпуска стипендии за летни обучения
  Краен срок: 1 февруари 2014 г.
  Международното лятно училище (ISS), организирано от Университета в Осло предлага възможност за участие на български представители в летните образователни курсове. Те ще се проведат между 21 юни и 1 август 2014 г. на територията на университета.
  Предвидени са 14 курса за студенти-бакалаври, които са насочени към норвежкия език, култура и общество и 7 курса за студенти-магистри, с акцент върху теми от широк международен интерес.
 • НОВО: Стипендии на швейцарската програма за превод Looren
  Краен срок: 31 януари 2014 г.
  Швейцарската програма за насърчаване на превода Looren със съдействието на фондация Pro Helvetia и фондацията S.Fisher отпускат стипендии за превод на швейцарска литература, съобщи платформата Let’s play culture.
  За 2014 г. се предвижда отпускане на четири стипендии за преводачи Looren и на една стипендия на името на писателя Карл Холенщайн.
  Кандидатите следва да са професионални преводачи, които работят върху превода на творби на швейцарски автори на албански, български, македонски или румънски език. Изходният език на превежданото произведение трябва да е от четирите официални езика в Швейцария – немски, френски, италиански и реторомански.
  Всяка от стипендиите е на стойност 4 000 швейцарски франка и включва едномесечен престой в преводаческата къща Looren с покрити пътни разходи.
Категории:Uncategorized

ПРИЗИВ ЗА НЕЗАБАВНА ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ


ПРИЗИВ ЗА НЕЗАБАВНА ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ В СИРИЙСКИЯ БЕЖАНСКИ ЛАГЕР ЯРМУК

Днес представители на палестинците и арабите, живеещи в България, връчиха на председателя на БЧК Христо Григоров отворено писмо – апел с молба за съдействие незабавна хуманитарна и здравна помощ да бъде допусната до окупирания бежански лагер Ярмук в Дамаск.

Писмото ще бъде връчено и на националните дружества на Червения кръст в 25 държави в целия свят /Великобритания, Германия, Италия, Канада, Русия, САЩ и др./, за да достигне до ръководството на Международния комитет на Червения кръст и до медиите. Хуманитарната ситуация в лагера Ярмук е „катастрофална и трагична“, хората в лагера са „изложени на обсада и глад“, повече от „70 мъже, жени и деца са починали от липса на храна“, се посочва в призива.

Българският Червен кръст ще изпрати отвореното писмо до централата на МКЧК в Женева.

ПРЕСЦЕНТЪР

Категории:Uncategorized

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ • НОВО: Проект на Годината за най-добри проекти на граждански организации в социалната сфера за 2013 година

  Краен срок: 7 февруари 2014 г.
  Фондация Лале обяви Конкурс Проект на Годината за най-добри проекти на граждански организации в социалната сфера за 2013 година. Инициативата се провежда за девета поредна година в отговор на многото добри проекти, реализирани в България. Всеки един от тях е дело на хора, вложили много от себе си за успешното му изпълнение.
  В конкурса са поканени да участват граждански организации, които през 2013 година са изпълнявали проект, насочен към подобряване на условията, възможностите и качеството на живот на групи от хора или на общността в дадено населено място, без разлика на размера и източника на финансирането, мястото на реализация, типа на дейностите или хората, които те обслужват.
 • НОВО: Конкурс за стажанти в ИПИ за периода февруари – април 2014
  Краен срок: 26 януари 2014 г.
  Кандидатите трябва да изпратят есе на една от следните теми:
  1. Причини за обезлюдяването на българското село и ефекти от това
  2. Нужно ли държавата да ограничи пазарната сила на големите търговски вериги?
  3. Как се отразява миграцията за приемащата и изпращащата държава?
  Обемът на есетата трябва да бъде между 500 и 800 думи.
 • НОВО: ПЪРВА ПОКАНА ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКАТА ЗА МОБИЛНОСТ НА ФОНДА ЗА СТИПЕНДИИ
  Краен срок: 1 март 2014 г.
  Стипендии се отпускат по два компонента:
  1. Компонент „Мобилност на студенти“:
  – Студенти, докторанти и специализанти, които се обучават в акредитирани държавни и частни висши училища и научни организации в България и кандидатстват за стипендия за индивидуална мобилност в официално призната/акредитирана приемаща институция – висше училище/научна организация от страните от ЕИП ЕАСТ.
  – Студенти, докторанти,и специализанти, които се обучават в акредитирани държавни и частни висши училища и научни организации от страните от ЕИП ЕАСТ и кандидатстват за стипендия за индивидуална мобилност в официално призната/акредитирана приемаща институция – висше училище/научна организация в България.
  2. Компонент „Мобилност на преподаватели, изследователи и административен персонал от висшите училища и научните организации”:
  – Преподаватели, административни служители и изследователи от акредитирани държавни и частни висши училища и научни организации в България. Приемащите институции в страните от ЕИП ЕАСТ трябва да бъдат официално признати/акредитирани.
  – Кандидатите за участие в индивидуална мобилност следва да подадат документите си на институционалните координатори от висшите училища/научните организации, в които се обучават или работят.
 • НОВО: КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СТУДЕНТСКИ ДИПЛОМНИ РАБОТИ в областта на биологичното разнообразие и управлението на защитени територии и зони
  Краен срок: 31 януари 2014 г.
  В желанието си да подкрепи усилията на студентите в България, които работят по теми, свързани с биоразнообразието, БФБ организира конкурс за финансиране на студентски дипломни работи. Могат да кандидатстват дипломанти от всички български висши учебни заведения, чиято дипломна работа попада в тематиката на конкурса (опазване и управление на консервационно значими видове, приоритетни природни местообитания; разработване на механизми за устойчиво ползване на природни ресурси; развитие на екотуризъм, устойчиво лесовъдство, биологично земеделие и животновъдство; развитие на природозащитното образование и други).
  Важно условие е обаче дипломната работа или част от нея да засягат или да са свързани с територията на Централна и Западна Стара планина (*) или района на Атанасовско езеро (**), тъй като конкурсът за Дипломни работи се осъществява чрез проект „За Балкана и хората”, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество.
  Финансирането на всяка дипломна работа е на стойност до 1000 лева, като неприемливи са хонорари за дипломанта и научния ръководител, закупуване на оборудване и научна информация (данни, анализи от проучвания и др.).
  Финансирането на дипломни работи на български студенти е добра възможност да се осигурят така необходимите средства за пътуване до различни природни територии за провеждане на изследвания, проучвания и т.н., както и да се закупи литература, консумативи за изследвания и др. важни за дипломантите материали и да се подпомогне научния процес за изследване и популяризиране на биоразнообразието в България. Всичко, което е необходимо да се направи е дипломанта да изпрати предложение за проект, съгласно приложения формуляр до 31.01.2014 г. на е-mail: awards@biodiversity.bg
 • НОВО: Стажове за журналисти на World Press Institute
  Краен срок: 15 февруари 2014 г.
  Стипендията на World Press Institute се предлага на 10 журналисти от целия свят. Тя осигурява потапяне в управлението, политиката, бизнеса, медиите, журналистическата етика и култура на Съединените щати за опитни международни журналисти, чрез график на обучение, пътуване и интервюта в цялата страна.
  Програмата обикновено започва в средата на август и приключва в средата на октомври. Стажантите ще прекарат три седмици в Minneapolis-St. Пол, Минесота, и след това ще пътуват до няколко града в САЩ, включително Ню Йорк и Вашингтон, окръг Колумбия, за брифинги, интервюта и посещения. Те ще се връща в Минесота за последната седмица на програмата.
 • НОВО: Стипендиантска програма Cochran 2014
  Краен срок: 14 февруари 2014 г.
  Темата за 2014 г. е: Конкурентоспособност и устойчивост на българския земеделски сектор.
  Обучителните теми за 2014 г. са, както следва:
  – Horticulture ( сектор плодове ) – съвременни производствени технологии, добри практики на управление, устойчиви методи и политики на производство
  – Horticulture (сектор зеленчуци) – съвременни производствени технологии , най-доброто управление на практични , устойчиви производствени методи и политики
  – Tree Nuts Sector – съвременни производствени и преработвателни технологии, добри практики на управление, устойчиви методи и политики на производство
  Програмата е насочена към агрофирми , министерства, университети и други селскостопански организации. В собствените си страни кандидатите могат да бъдат мениджъри, техници, учени, преподаватели, администратори или политици.
 • НОВО: Стипендиантска програма на USDA Borlaug за граждани на България
  Краен срок: 10 февруари 2014 г.
  Програмата насърчава продоволствената сигурност и икономически растеж чрез увеличаване на научните знания, трансфер на нови селскостопански технологии, както и насърчаване на съвместни научни изследвания с цел подобряване на производителността на селското стопанство. Програмата предлага обучение и възможности за сътрудничество на селскостопански учени, преподаватели и политици. Всеки стипендиант работи с американски ментор, който координира обучението му/й. След завършване на базираната в САЩ част от обучението, менторът посещава стипендианта в неговата_нейната институция/организация за продължаване на сътрудничеството.
  Целеви области на научните изследвания:
  1. Селскостопански пазари и анализ на политиките
  2. Здраве на животни и растения, ветеринарна наука
  3. Безопасност на храните / биобезопасност
  4. Съвременни селскостопански и хранителни технологии
  5. Горски науки
 • НОВО: Покана за курс в Испания в сферата на агробизнеса
  Краен срок: 2 март 2014 г.
  Курсът е международен с продължителност една седмица. Поканени за участие са млади хора, които искат да се развиват в сферата на агробизнеса. Организатор е Испанската национална агенция.
  Времето на провеждане е от 23 до 30 април 2014 г. в Малага, Испания. Курсът предлага възможност за младите хора да развият идеите си, да приложат конкретни иновации, да проведат научни изследвания или да интегрират своите знания с други сектори на икономиката.
  Семинарът е за 24 младежи. Работният език на обучението е английски. Финансирането е осигурено по програма "Младежта в действие". Кандидатстването става онлайн.
 • НОВО: Клуб по предприемачество Start It Smart – програма за иновативни бизнес идеи
  Краен срок: 9 февруари 2014 г.
  Предприемаческият клуб Start It Smart създава собствен предакселератор – програма, която цели да подкрепи млади хора с бизнес идеи в начална фаза и да им помогне да направят първите важни стъпки в развитието на проекта си.
  Предакселераторската програма ще продължи 10 седмици и започва на 4 март. До 9 февруари екипи от 2 до 4 души могат да кандидатстват на сайта на програмата. А крайната цел е да бъдат сформирани добри екипи с ясна визия за бизнеса и работещ прототип, които да имат готовност да направят първите си стъпки към намиране на финансиране.
 • НОВО: Лятна академия по изкуства в Швейцария
  Краен срок: 31 януари 2014 г.
  Артисти, куратори и критици до 35 годишна възраст, които имат завършено академично образование в областта на изкуствата или натрупан професионален опит, могат да кандидатстват за участие в "Лятна академия по изкуствата".
 • НОВО: Стипендии "Сасакава"
  Краен срок: 28 февруари 2014 г.
  Стипендиите "Сасакава" са предвидени за редовните докторанти в СУ "Св. Климент Охридски", които се обучават по следните направления: изследвания на Източна Азия (Япония, Корея, Китай); история, културология, социология, философия, политология, психология.
 • НОВО: Награда за фотография на Leica
  Краен срок: 31 януари 2014 г.
  Желаещите да кандидатстват трябва да изпратят серия от минимум 10 и максимум 12 изображения. Те трябва да са направени през 2013 г. или да са част от по-дългосрочен проект, но поне една от фотографиите да е направена през тази година.
 • НОВО: Тринадесети национален поетичен конкурс „Любовта е пиянство или пиянство от любов" за написване на стихотворение, посветено на 14 февруари – Ден на Св. Валентин и на Св. Трифон Зарезан
  Краен срок: 18 февруари 2014 г.
  Организатори: Община Силистра, Дирекция „Хуманитарни дейности”- Отдел „Култура”, и Литературно сдружение „Реката и приятели”
  Право на участие имат лица над 18 години.
  Конкурсът е анонимен. Желаещите да участват трябва да изпратят до 18.02. 2014 г. (валидна е датата на пощенското клеймо) голям пощенски плик, съдържащ:
  – едно непубликувано и напечатано в 3 екземпляра стихотворение;
  – малък, запечатан плик с лични данни: трите имена, адрес, e-mail, телефон за връзка с автора и кратка творческа биография (дата и място на раждане, публикации).
 • НОВО: Фотоконкурс „Язовирите на България”
  Краен срок: 24 февруари 2014 г.
  Неправителствените сдружения „Аз обичам водата” и „Българска Асоциация по Водите” организират национален фотоконкурс на тема „Язовирите на България”. Фотоконкурсът е част от инициативата „Международен Воден Мост”, която вече трета поредна година се осъществява по случай 22 март – Световен ден на водата.
  Най-добрите фотографии ще бъдат номинирани от онлайн-публиката и експертно жури и ще се включат в голяма градска изложба, която ще се организира в националния музей „Земята и хората” от 17 до 23 март 2014 г. по случай Световния ден на водата.
  Във фотоконкурса имат право да участват фотографии, пряко свързани с темата „Язовирите на България“. Всеки участник може да представи до 5 авторски фотографии – цветни и/или чернобели.
 • НОВО: X международен конкурс за екслибрис РУСЕ 2014. Тема: „EX LIBRIS – EX AMORE“
  Краен срок: 31 май 2014 г.
  Конкурсът е отворен за творци от всички националности, без ограничения на възраст и професия.
  Допускат се всички графични техники, които позволяват тиражиране, обозначени според Международния идентификационен стандарт за ЕХ ЛИБРИС.
  Максималният размер на изображението е 130/130 мм, а 150/210 – на графичния лист. Авторите могат да участват с максимум 3/три/ графики по 4/четири/ копия от всяка.
  В екслибриса трябва да присъства задължително текстът “EX AMORE”. Могат да бъдат включени допълнително и други знаци, букви, думи и текстове, името на автора и държавата, която представя творецът.
 • НОВО: „Вълшебството на сезоните” – конкурси за фотография и за рисунка
  Краен срок: 12 март 2014 г.
  За трета поредна година Астрономическа обсерватория при ОП „Младежки център” – Хасково обявява два конкурса за ученици под общото название „Вълшебството на сезоните”, посветени на настъпването на Астрономическата пролет. Конкурсите са за фотография и за рисунка, разкриващи красотата на Земята през различните сезони.
  Регламентите на конкурсите предвиждат учениците да бъдат разделени във възрастови групи и да могат да участват с до четири свои творби като се поощтрява тези четири творби да бъдат посветени на различните сезони. Срокът за изпращане на снимките и рисунките е 12 март 2014 г.
  Най-добрите творби ще бъдат представени на изложба “Вълшебството на сезоните”, която ще бъде открита на 20 март 2014 г. – Денят на пролетното равноденствие и начало на Астрономическата пролет.
  На заелите призови мяста в конкурсите в деня на откриването на изложбата ще бъдат връчени атрактивни награди. Авторите на наградените творби и техните ръководители ще бъдат уведомени предварително. Справки и допълнителна информация на e-mail: ao_haskovo
  Г-жа Кокотанекова 0886 061072
 • НОВО: Седми национален фолклорен конкурс, 7–8 март 2014, Русе
  Краен срок: 7 февруари 2014 г.
  Цел на конкурса е популяризиране на българския музикален фолклор и приобщаване на младото поколение към българската култура.
  Разделите са: Народно пеене, Инструменталисти, Камерни вокални и инструментални групи, Хорови състави и оркестри
 • НОВО: Седми национален конкурс за детска рисунка “Пролет върху листа” – Кюстендил 2014
  Краен срок: 8 март 2014 г.
  Община Кюстендил, Отдел “Култура и духовно развитие”, гр. Кюстендил, съвместно с ХГ “Владимир Димитров – Майстора” организират Седми национален конкурс за детска рисунка “Пролет върху листа” – Кюстендил 2014 г.
  Конкурсът се осъществява в рамките на мартенските културни празници по повод “Кюстендилска пролет”- празник на град Кюстендил. Целта на конкурса е да представи произведения на изкуството от млади таланти, паралелно с традиционната художествена изложба “Кюстендилска пролет”.
  Участниците могат да използват всички видове живописни, графични и приложни техники върху картон с размер 35/50 см. без паспарту (ако техниката налага използването на друга основа, размерът пак трябва да е 35/50). Всеки ученик участва с 1 произведение.
 • НОВО: НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС за литературно творчество, рисунка и идеен проект (мултимедийна презентация и видеоклип) „БЪЛГАРИЯ В КАРТИНИ И СЛОВО” 2014
  Краен срок: 14 февруари 2014 г.
  Конкурсът се организира от Обединен детски комплекс – Търговище и е посветен на Националния празник на Република България – 3 март. В него могат да участват ученици от цялата страна от училища и извънучилищни звена.
  Целта на конкурса е да предостави възможност на учениците да създават материали, чрез които да изразяват своето отношение към значими културни, исторически и природни забележителности и събития в България.
  Очакванията са да се провокира творческият потенциал, положителното мислене и родолюбивите нагласи на младите хора, да се подобрят уменията им за популяризиране на обекти и събития от района, където живеят.
  РАЗДЕЛИ и ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ:
  – Литературно творчество – съчинение (за учениците от начален етап), есе (за учениците от прогимназиален и гимназиален етап) или стихотворение (за всички възрастови групи).
  – Рисунка – За ученици от I до ХІІ клас: рисунки с формат до 35/50 см и избор на техника – акварел, темперни бои, пастели, графика, флумастер, молив, туш.
  – Идеен проект – За ученици от VI до ХІІ клас:
  1. Мултимедийна презентация:
  2. Видеоклип
 • НОВО: Конкурс за писатели, САЩ, 2014
  Краен срок: 28 февруари 2014 г.
  Конкурсът е насочен към автори на съвременна българска литература, които имат поне един роман, издаден в България.
 • НОВО: Конкурс за преводачи, САЩ, 2014
  Краен срок: 28 февруари 2014 г.
  Конкурсът е насочен към преводачи на съвременна българска литература, които имат минимум три публикувани превода на художествена литература от английски на български език и интерес в областта на обратния превод.
 • НОВО: Созополски семинари по творческо писане, България, 2014
  Краен срок: 5 март 2014 г.
  Конкурс, насочен към писатели, за участие в седмото издание на годишния международен семинар по творческо писане, който ще се проведе от 29 май до 2 юни 2014 г. в Созопол, България.
  В резултат от конкурса петима кандидати, пишещи на английски език, и петима кандидати, пишещи на български език, ще получат стипендии за участие в програмата. Стипендията включва такса-участие, храна, настаняване и пътни разходи, които ще бъдат покрити от фондация „Елизабет Костова“.
 • НОВО: Номинации за отговорен бизнес се приемат до 3 февруари
  Краен срок: 3 февруари 2014 г.
  Крайният срок за кандидатстване за Годишните награди за отговорен бизнес 2013 е удължен до 3 февруари 2014 г. Това съобщиха от Българския форум на бизнес лидерите(БФБЛ). Кандидатстването е изцяло онлайн на сайта на БФБЛ, а за призовете се състезават компании от цялата страна независимо от своя размер, сфера на дейност и дали са членове на Форума или не.
  По традиция награди се присъждат в следните категории: „Инвеститор в обществото”, „Инвеститор в околната среда” , „Инвеститор в човешкия капитал”, „Инвеститор в образованието” и „Маркетинг, свързан с кауза”. Компанията победител в категорията „Инвеститор в околната среда” ще участва в Европейските бизнес награди за околна среда 2014, на които Форумът е национален координатор.
  С цел насърчаване на добрите практики сред малките и средни предприятия в България Форумът ще връчи специална награда за социално отговорна политика на малко и средно предприятие. Една компания ще получи и наградата Engage, която се присъжда на един измежду всички номинирани проекти в петте категории. Носителят й се определя от Международния форум на бизнес лидерите, Великобритания, а основни критерии са степента на ангажираност на служителите при реализирането на проекта или цялостният им принос в подкрепа на обществено полезни каузи.
  Авторитетното жури на наградите се състои от изтъкнати личности и утвърдени специалисти от различни области, което гарантира безпристрастна и обективна оценка на всяка номинация.
  Най-уважаваните призове за корпоративна социална отговорност ще бъдат връчени за 11-та поредна година на тържествена церемония на 25 февруари 2014 г. в София.
  Стремежът на Форума е добрите бизнес практики да служат като пример за бизнеса в България и корпоративната социална отговорност да стане част от фирмената политика и бизнес стратегията на все повече компании у нас.
 • НОВО: Малки грантове 2014 на People’s Trust for Endangered Species (PTES)
  Краен срок: 12 февруари 2014 г.
  Тръстът предоставя безвъзмездни средства за научни изследователи и еколози, насочили усилията си към опазването на застрашени видове. Програмата предлага стипендии между 2000 и 8000 паунда за проекти с продължителност до две години.
  Категории:
  – PTES Worldwide – подходящ за изследване и запазване на проекти, които се фокусират върху един или повече видове, застрашени от изчезване, или техните местообитания.
  – PTES бозайници – особено за проекти, свързани с вида бозайници в Британските острови и Република Ирландия. Кандидатите следва вече да работят във Великобритания или британските отвъдморски територии.
 • НОВО: Награди на Света на децата (World of Children)
  Краен срок: 1 април 2014 г.
  Наградите имат за цел да отличат самоотвержени хора, които променят към по-добро живота на децата в САЩ и в целия свят, независимо от политически, религиозни или географски граници . Тези смели лидери признават, че децата ни са най-важният актив в света. Техните истории са героични.
  Наградите отличават тези лидери и им предоставят средства за подпомагане на доказани програми с високо въздействие. Тези награди гарантират, че животът на повече деца ще бъде докоснат , подобрен и променен завинаги.
  Хуманитарна награда отличава физическо лице, направило значителен принос за деца в областта на социалните услуги, образованието или хуманитарни услуги.
  Здравната награда отличава физическо лице, което е направило значителен принос за деца в областта на здравеопазването , медицината или науките.
  Младежкката награда отличава младежи с високо положително въздействие върху живота на други деца.
 • НОВО: Търсят се автори
  Краен срок: 13 февруари 2014 г.
  За трета поредна година Информационното бюро на Европейския парламент в България ще издаде вестник по случай Деня на Европа — 9 май.
  Вестникът ще бъде изцяло списан от студенти. От днес започва процедура за подбор на млади автори с желание за изява, които да се включат в съдържанието му със свои текстове. Автори ще се търсят до 13 февруари, включително. Условията за участие са те да са студенти и да изпратят кратко есе на една от следните две теми: „Европейски избори май 2014 г. Този път е по-различно?“ и „Избори за Европейски парламент. Защо моят глас има значение?“ на имейлepsofia@europarl.europa.eu. Материалите трябва да бъдат авторски, на български език и да не надвишават 400 думи.
  Избраните студенти, които ще участват в списването на вестника, ще посетят Европейския парламент в Брюксел през месец март 2014 г., за да се запознаят с институцията и с нейното функциониране и да подготвят своите материали.
 • НОВО: “Заедно в час” набира кандидати за учители
  Краен срок: 31 януари 2014 г.
  Фондация “Заедно в час” продължава да набира кандидати за учители. Кампанията стартира през септември 2013 г. и ще приключи на 31 януари 2014 г. Инициативата има за цел да осигури качествено образование на ученици с ниски оценки или без достъп до добри училища.
  Неправителствената организация набира завършващи студенти и млади професионалисти, които са готови в следващите 2 години да преподават на ученици с ниски академични постижения и с ограничена мотивация за развитие. По време на участието си в проекта те ще могат да допринесат за положителна промяна в обществото, като едновременно с това развият и усъвършенстват себе си.
  От началото на кампанията досега са кандидатствали около 400 души. По малко от една трета от тях са преминали до третия финален етап на процеса по подбор.
  Одобрените кандидати ще започнат да преподават на 15 септември със старта на следващата учебна година.
 • НОВО: Кандидатстване по програма "Еразъм+"
  Краен срок: ключова дейност 1: 17 март 2014 г.; ключова дейност 2 и ключова дейност 3 – 30 април 2014 г.
  Две са ключовите дати за кандидатстване по новата програма на ЕС за образование, обучение, младеж и спорт "Еразъм+".
  Тя е наследник на Програма "Учене през целия живот" и Програма "Младежта в действие". Европейската комисия вече публикува на своята официална уеб страница "Програмното ръководство на Еразъм+", както и примерни формуляри за кандидатстване по съответните ключови дейности и целеви групи.
  Нов момент в Програма "Еразъм+" е необходимостта от еднократно регистриране на кандидатстващата организация в единен портал на Европейската комисия (European Commission Authentication Service – ECAS).
  Наличието на тази регистрация е необходимо условие при кандидатстване за финансиране и важи за всички потенциални бенефициенти – училища, детски градини, университети, обучителни институции, бизнес организации, младежки организации, НПО, читалища, библиотеки и др.
 • НОВО: Отворена покана за участие в One Design Week
  Краен срок: 15 февруари 2014 г.
  Всички желаещи да станат част от фестивала One Design Week могат да го направят, като изпратят проекти на тема "Номад".
  Материалите трябва да са авторски и да са идейно обвързани с манифеста на фестивала. Форматът е широк: дизайн обект, изложба, инсталация, филм, книга, работилница, презентация, намеса в градската среда. Срокът за участие е до 15 февруари 2014 г.
  Селекцията ще бъде направена от творческия екип на фестивала и от организаторите. Резултатът ще бъде обявен до 14 март, а самият фестивал ще се проведе от 20 до 29 юни в град Пловдив.
 • НОВО: Конкурс за подбор на пост докторанти и млади учени за едномесечни обучения във високотехнологични научни комплекси и инфраструктури
  Краен срок: 31 януари 2014 г.
  Министервото на образованието и науката обявява конкурс за подбор на докторанти, пост докторанти и млади учени за едномесечни обучения във високотехнологични научни комплекси и инфраструктури.
  Предимство ще имат кандидатите, които провеждат изследвания и разработки в следните направления – информационни технологии, еко и енергоспестяващи технологии, както и технологии, свързани със здравето.
  Всички документи се подават на хартиен носител, с придружително писмо, което се завежда в деловодството на министерството и по e-mail: b.marina@mon.bg или d.lesseva@mon.bg. Не се приемат документи, попълнени на ръка.
  За въпроси относно изискванията и формулярите, повече информация можете да получите от Марина Борисова, тел. 92 17 649 и Диана Лесева на тел. 92 17 536.
 • НОВО: Конкурс за картини и фотографии: Какво означава да си европеец през 2014 г.?
  Краен срок: 30 януари 2014 г.
  Какво означава да си европеец през 2014 г.? Представете вашите произведения на изкуството или фотографии!
  Кандидатите следва да са най-малко на 18-годишна възраст към момента на влизане и да са жители на Европейския съюз.
  Награда: творбите на 20-те победители ще бъдат изложени в Европейския парламент в Брюксел, а те ще пътуват до там за откриването й.
 • НОВО: VP/2013/016: PARES: Benchmarking between Employment Services
  Краен срок: 28 февруари 2014 г.
  Приоритети на политиката на ЕС, свързани със службите по заетостта, са:
  – Ефективни подходи, насочени към намаляване на младежката безработица; – Работодателски услуги;
  – Професионално ориентиране;
  – Създаване на местни партньорства за заетост;
  – Прогнозиране на потребностите от умения;
  – Ефективно повишаване на квалификацията / обучение на безработни или неактивни;
  – Ранна интервенция, профилирана и целенасочена;
  – Индивидуално подпомагане за предотвратяване на потока в дългосрочната безработица;
  – Подходи за обслужване на нуждите на работодателите и на подобряването на отношенията с работодателите;
  – Сътрудничество и управление на договорите между ПЕС и други имащи отношение доставчици на услуги за професионално ориентиране;
  – Поставяне, оценка, насоки, интензивна помощ или обучение;
  – Удовлетвореност на клиентите (търсещи работа лица, работодатели);
  – Оценка на използването на ИТ инструменти и комбинирани понятия мулти-насочване;
  – Зелени работни места.
 • НОВО: EuropeAid/135181/C/ACT/Multi: Овластяване на по-добър живот, включително развитие на уменията и професионалното образование и обучение, по отношение на маргинализирани и уязвими лица и хора, зависими от сивата икономика
  Краен срок: 19 февруари 2014 г.
  Предложенията трябва да включват най-малко една от следните мерки:
  – Укрепване на правата по време на работа и адаптиране на националните и местни политики за условията и нуждите на хората, зависими от сивата икономика;
  – Повишаване на пригодността за заетост и производителността на хората, зависими от сивата икономика;
  – Укрепване на организациите на хора, зависими от сивата икономика, и участието им в разширението на националната политика и укрепване на системите и програмите за социален диалог и социалната закрила.
 • НОВО: Спечелете приключението InterRailing
  Краен срок за представяне на концепции: 29 януари 2014 г.
  Вие сте над 18-годишна възраст и мечтаете за проучване на Европа, за да откриете известните и красиви дестинации? Този месец на уебсайт Hostelworld.com ви дава възможност да направите точно това!
  Награда: 2 х 60-дневни InterRail билета, 10 х безплатни нощувки, 2,500 евро джобни пари, 2 х туристически пакета на Hostelworld.com
 • НОВО: Награди за инициативи на жени на Cartier
  Краен срок: 28 февруари 2014 г.
  Наградите на Cartier жените са международен конкурс за бизнес план.
  Инициатива търси инициативи на жени предприемачи с потенциал за значителен растеж през близките години. Изборът на финалистите и лауреатите на конкурса се извършва от независимо международно жури от предприемачи, инвеститори, бизнес ръководители и други профили, ангажирани с подкрепата на женското предприемачество.
  Кандидатстващите проекти следва да са оригинални бизнес идеи за бизнес в началната фаза (1-3 години), ръководен от жена.
Категории:Uncategorized

Платформа за онлайн обучение на Международната федерация на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец


Най-новите данни показват, че Платформата за онлайн обучение на Международната федерация на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец се развива изключително бързо и вече има повече от 98 000 самостоятелно регистрирани потребители от всички дружества на Червения кръст и Червения полумесец.

През 2013 г. Зона Европа бележи значителен напредък, като до декември 2013 г. самостоятелно регистрираните потребители от Зоната са 43 967 .

Водещи национални дружества по отношение използването на тази платформа са Шведски и Британски ЧК, които са я приели като собствен инструмент за обучение, а все по-голям брой национални дружества превеждат съществуващите курсове и / или качват свои собствени курсове в онлайн общността.

1231801_Online learning brochure_EN_proof2.pdf (1).pdf

RCRC Learning Platform – Catalogue of Courses – July 2013 (1).pdf

Категории:Uncategorized
%d блогъра харесват това: