Начало > Uncategorized > ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


 • НОВО: Програма за подкрепа на НПО в България: Стартира вторият конкурс за набиране на проектни предложения
  Краен срок: 31 март 2014 г., 17:00 ч.
  Подават се проектни предложения в четири тематични области:
  – Демокрация, права на човека и добро управление,
  – Социално включване и овластяване на уязвими групи,
  – Устойчиво развитие и опазване на околната среда,
  – Изграждане на капацитет на НПО.
  Допустими кандидати по Програмата са неправителствени организации (НПО), регистрирани в България като юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на дейност в обществена полза, вписани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел, народните читалища и Българският червен кръст.
  Програмният оператор ще проведе информационни дни в периода 11 – 25 февруари 2014 г. в градовете Враца, Пловдив, Велико Търново, Варна, Бургас и София.
 • НОВО: ФРГИ продължава да подкрепя развиване на дарителството сред младежите
  Краен срок: 17 февруари 2014 г.
  Фондация ”Работилница за граждански инициативи” обави конкурс за нови проекти по програма Младежка банка. ФРГИ ще подкрепи развитието на младежката филантропия и през 2014 г., чрез финансиране на мрежа от Младежки банки в цялата страна, като част от програмата за развитие на обществените фондации. Програмата се осъществява с финансовата подкрепа на фондации „Чарлз Стюарт Мот“ и „Америка за България“.
  Младежката банка е организация, която се управлява изцяло от младежи и се занимава с набиране на средства и разпределянето им за финансиране на проекти в младежката сфера. Програмата стартира през 2012 г. и някои от създадените тогава младежки банки продължават да получават подкрепа от ФРГИ като водещ критерий за това са постигнатите резултати. Настоящият конкурс е насочен само към организации, които не са участвали до момента и тепърва смятат да развиват младежката филантропия на местно ниво.
  В програмата могат да участват неформални младежки групи съставени от младежи на възраст от 14 до 25 години, както и неправителствени организации, които работят в младежката сфера в общини с население над 50 000 души, заинтересовани да изградят младежка банка. Едно населено място може да кандидатства само с една идея/предложение за Младежка банка.
  Допустими дейности по програмата
  – Създаване и позициониране на Младежка банка в съответната общност /населено място/
  – Провеждане на обучителни модули за членовете на екипа на Младежката банка
  – Фондонабирателни дейности и мероприятия за целите на развитието на младежката филантропия
  – Дейности за развитие на деца и младежи, с активното участие на самите деца и младежи
  Максималният размер на финансиране на един проект е 5 000 лева.
 • НОВО: Рехабилитация и социална интеграция на хора с увреждания
  Краен срок: 20 февруари 2014 г.
  Агенцията за хората с увреждания обяви конкурс за финансиране на проекти на тема „Рехабилитация и социална интеграция на хора с увреждания”.
  Участниците в конкурса могат да бъдат неправителствени организации на и за хора с увреждания, регистрирани по Закона за юридически лица с нестопанска цел, както и национално представени организации на хора с увреждания, регистрирани по Закона за кооперациите.
  Максималният размер на субсидията е определен за различните компоненти както следва:
  по компонент 1 и компонент 2 – до 18 000 лв.
  по компонент 3 – до 10 000 лв.
  по компонент 4 – до 15 000 лв
 • НОВО: ПОКАНА за участие в дейностите, свързани с организирането и провеждането на курсове за ограмотяване и/или на курсове за усвояване на учебно съдържание, предвидено за класове от прогимназиалния етап за неграмотни и слабограмотни лица над 16 години по проект „Нов шанс за успех”
  Краен срок: 14 февруари 2014 г.
  Дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“ в качеството си на конкретен бенефициент по схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.3.01 0001 „Ограмотяване на възрастни” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013” – проект „Нов шанс за успех” отправя покана към всички училища за участие в дейностите, свързани с организирането и провеждането на обучение за ограмотяване и/или за усвояване на учебно съдържание за класове от прогимназиалния етап.
 • НОВО: Лятна обучителна програма по предприемачество в САЩ
  Краен срок: 3 февруари 2014 г.
  Програмата дава възможност на 30 български студенти от акредитирани висши училища в България да се включат в 5-седмично обучение, свързано с основите познания от сферата на бизнеса, нужни за успеха на всяка предприемаческа инициатива. Обучението се провежда във водещи американски бизнес училища като Babson College съвместно с успели американски предприемачи и опитни професионалисти от сферата на бизнеса.
  По време на обучението участниците работят в групи от по 5-6 души. Придобитите теоретични умения младежите разработват и прилагат при работата в групи.
  За да кандидатстваш за участие в програмата, следва да си български гражданин, който към момента на кандидатстване живее и учи в България и е студент в редовна форма на обучение в акредитирано висше училище. В случай че кандидатът се обучава в образователно-квалификационна степен "бакалавър" трябва да е приключил поне две години от своето обучение. Възможно е и кандидатстване на младежи, които в момента се обучават в образователно-квалификационна степен "магистър". Всеки кандидат следва да владее английски език на много добро ниво.
 • НОВО: Фонд за подкрепа на книгата в Централна и Източна Европа /CEEBP
  Краен срок: 15 февруари и 15 август ежегодно
  Фондът за подкрепа на книгата в Централна и Източна ЕВропа е създаден под покровителството на Европейската културна фондация през 1992 година. Неговата задача е да подкрепя качественото книгоиздаване в региона и да подпомага свобоното движение на информация през границите.
  Пред фонда можете да кандидатствате за два вида гранта:
  – Грантове за превод на нови академични творби и есета, които са насочени към широката интелектуална публика.
  – Грантове за покриване на разходи като уеб дизайн на страници, за които могат да кандидатстват професионални книгоразпространителски асоциации от региона.
  Сумите, които се отпускат, са между 1 000 и 3 000 евро.
 • НОВО: Международен конкурс за класическа китара
  Краен срок за записване: 31 март 2014 г.
  Международният конкурс за класическа китара “Акад. Марин Големинов” се организира ежегодно през месец април под патронажа на кмета на община Кюстендил. Художествен директор е Иван Андонов, технически директор – Светлин Кирилов. Осемнадесетото издание ще се проведе от 2 до 5 април 2014 г. в град Кюстендил. Конкурсът е включен в Програмата за подпомагане на даровити деца в България.
  В конкурса могат да участват всички желаещи китаристи от страната и чужбина, подали анкетна карта за участие в определения срок и състезаващи се като участници в следните възрастови групи:
  I група – до 12 години
  II група – до 15 години
  III група – от 16 до 18 години
  IV група – над 18 години
  V група – "Свободна сцена на солиста"
  VI група – "Китара+"
  VII група – "Камерна музика"
  VIII група – "Китарни ансамбли и оркестри"
  По решение на журито във всяка група ще бъдат присъдени по три специални награди. Най-успешно представилият се китарист получава “Голямата награда” на конкурса – картина от известен кюстендилски художник.
  Китаристите от Детските музикални школи се състезават в съответните възрастови групи, отделно от учениците от музикалните училища.
  Спечелилите първи награди от конкурса през 2013 г. нямат право да участват в същите групи.
  Тегленето на жребий за участие в І, ІІ, ІІІ и ІV група ще се извърши на Тържественото откриване, а за останалите групи преди конкурса за съответната група.
 • НОВО: Седми национален конкурс за детска рисунка “Пролет върху листа” – Кюстендил 2014
  Краен срок: 8 март 2014 г.
  Община Кюстендил, Отдел “Култура и духовно развитие”, гр. Кюстендил съвместно с ХГ “Владимир Димитров – Майстора” организират Седми национален конкурс за детска рисунка “Пролет върху листа” Кюстендил 2014 г. Конкурсът се осъществява в рамките на мартенските културни празници по повод “Кюстендилска пролет”- празник на град Кюстендил. Цел на конкурса – да представи произведения на изкуството от млади таланти, паралелно с традиционната художествена изложба “Кюстендилска пролет”, откриване и насърчаване на млади таланти, както и запознаването им с Кюстендилската изобразителна школа.
  Конкурсът се провежда за 7 поредна година, като за първи път се предвижда и участие на деца от съседните балкански страни.
  В конкурса могат да участват ученици от 4 до 12 клас в общообразователни и профилирани училища и в школи по изкуствата.
 • НОВО: Национален литературен конкурс за поезия "Биньо Иванов"
  Краен срок: 21 април 2014 г.
  Читалище „Братство 1869” гр. Кюстендил обявяи Осми национален литературен конкурс за поезия „Биньо Иванов” – Кюстендил 2014. Съорганизатори са Община Кюстендил и Информационен център Европа Директно – Кюстендил. Литературният конкурс е ежегоден и се провежда през месец май, под патронажа на кмета на Община Кюстендил. В него могат да участват автори от цялата страна.
  Целта на конкурса е да продължи ярката литературна традиция на гр. Кюстендил, за чието обогатяване и развитие има безспорен принос творчеството на Биньо Иванов – поетът, свързал трайно съдбата си с този град.
  Участниците могат да представят до три непубликувани стихотворения, в четири екземпляра.
 • НОВО: Осми национален фестивал на старата градска песен “Пей сърце”- Кюстендил 2014, 30 и 31 август 2014 г.
  Краен срок: 22 август 2014 г.
  Цел: Съхраняване и популяризиране на старата градска песен, възраждането и за нов живот и приобщаване на младите хора към нейната лиричност и красота.
  Фестивалът е с конкурсен характер.
  Фестивалът се провежда в 2 раздела:
  – Шлагерни песни
  – Стари градски песни
  и 4 категории:
  I. Индивидуални изпълнители – свободна програма до 8 мин.
  II. Групи /до 10 човека/ – свободна програма до 12 мин.
  III. Групи /над 10 човека/ – свободна програма до 12 мин.
  IV. Авторска песен
 • НОВО: Осми международен фолклорен конкурс “Пауталия” 2014, 27 – 29 юни 2014 г.
  Краен срок: 20 юни 2014 г.
  Цел: Да даде поле за изява на фолклорни състави и изпълнители от различни държави, които да покажат богатството на своя фолклор; да съхрани и популяризира българското народно творчество и да покаже неговото достойно място сред другите народи.
  Конкурсът е включен в Програмата за подпомагане на деца с изявени дарби на Министерство на културата, по която ще бъдат отпуснати 3 едногодишни стипендии за индивидуални изпълнители по народно пеене от 15 до 17 годишна възраст.
  1. Конкурсът се провежда в 3 раздела:
  – Народни танци
  – Народни песни
  – Авторска песен
 • НОВО: VII Конкурс за специалисти, работещи в извънкласни и извънучилищни дейности
  Краен срок: 21 март 2014 г.
  Организатори са Международна фестивална програма "Приятели на България", Министерство на образованието и науката и Национален дворец на децата.
  Целта е стимулиране и популяризиране на добри практики и съвременни форми на извънкласна и извънучилищна дейности с ученици и с деца в детските градини в направление "Изкуства".
  Конкурсът предвижда участие в две независими една от друга части – писмена и практическа. Допуска се участие само в една или и в двете.
 • НОВО: Трети национален конкурс за православна поезия и проза на тема: "Христос возкресе – радост донесе"
  Краен срок: 4 април 2014 г.
  Организатори: Министерство на образованието и науката, РИО – Бургас, Национален дворец на децата, Община Бургас, Общински детски комплекс – Бургас, Сливенска митрополия.
  Конкурсът има за цел да поощрява и утвърждава интереса на учениците към литературата и православието. Да се стимулират тяхната творческа изява, любов към изкуството, Бог и православната вяра.
  В конкурса могат да участват ученици от 1-ви до 12-ти клас в 3 възрастови групи, от всички училища, школи и извънучилищни звена от страната.
  Всеки участник може да представи до 2 стихотворения или 2 произведения в проза.
 • НОВО: Стипендия за преводачи
  Краен срок: 1 март 2014 г.
  Институтът за хуманитарни науки във Виена и Фондация ЕРСТЕ канят преводачи на хуманитарна литература, в областта на социалните науки и културологията, да кандидатстват за стипендия на името на Пол Селан.
  Програмата подкрепя преводи от западни на източни езици, между два източни езика, както и от източни на западни езици на утвърдени текстове както и на съвременни ключови творби в областта на хуманитарните, социалните науки и културологията.
  Стипендиантите на програмата могат да прекарат от 3 до 6 месеца в Института за хуманитарни науки, Виена между юли 2014 година и юни 2015 година.
  Стипендията е в размер на 2050 евро. Осигурен е самостоятелен офис с интернет достъп.
 • НОВО: Покана за нови участници в „Нощ на музеите и галериите – Пловдив“ 2014, 12 и 13 септември 2014
  Краен срок: 28 февруари 2014 г.
  Десетото юбилейно издание на „Нощ на музеите и галериите – Пловдив“ 2014 ще се проведе в два фестивални дни – 12 и 13 септември. През първата вечер ще бъдат представени събитията от програмата „Музеи и галерии“, а през втората – програмата „Култура и клуб“. За развитието на „Нощта“ и по случай нейния юбилей се подготвя специална програма „Алтернативният Пловдив“. Запазват се успешно разработените по време на деветото издание принципи за случване и участие в „Нощта“.
 • НОВО: Конкурс за студентско есе на тема "Могат ли и как бедните страни да станат богати?"
  Краен срок: 10 март 2014 г.
  В конкурса на Българската макроикономическа асоциация могат да участват всички български студенти, обучаващи се в бакалавърска и магистърска степен в местни и чуждестранни университети, които имат интерес в областта на икономиката. Кандидатите трябва да покажат много добри познания по отношение на българската и/или световната икономика; използване и цитиране на подходяща литература (особено книги); оригиналност в стила; убедителност на изложението.
  Есетата могат да бъдат написани на български или на английски език. Есетата трябва да са с обем до 20 000 знака, включително интервали, библиография и приложения.
 • НОВО: Стани гост-фотограф на страницата на Европейския Парламент!
  Краен срок: 29 януари 2014 г.
  Европейският парламент кани всички лица, които постоянно пребивават в ЕС и са на възраст 18 или повече години, да се включат в конкурса като изпращат различни снимки всеки месец от януари до май.
  Можете да изпратите снимка и формуляр за участие по имейл. Крайният срок по първата тема „емисии на автомобили и микробуси“ е до края на деня на 29 януари. Победителят през януари ще бъде обявен през първата седмица на февруари, а снимката ще бъде използвана като илюстрация на материал по темата.
  Най-харесваната снимка и нейният автор ще получат наградата на публиката. Така избраните двама фотографи ще бъдат поканени на първото заседание на ЕП след европейските избори през май. Там те ще имат възможност да направят свой фоторепортаж на събитието.
 • НОВО: Конкурс за подбор на пост докторанти и млади учени за едномесечни обучения
  Краен срок: 31 януари 2014 г.
  Министерството на образованието и науката обявява конкурс за подбор на докторанти, пост докторанти и млади учени за едномесечни обучения във високотехнологични научни комплекси и инфраструктури.
  Предимство ще имат кандидатите, които провеждат изследвания и разработки в следните направления – информационни технологии, еко и енергоспестяващи технологии, както и технологии, свързани със здравето.
 • НОВО: ХVII Национален конкурс “Любовта в нас”, Варна`2014
  Краен срок: Удължен до 7 февруари 2014 г.
  Организатори: РИО – Варна, Община Варна, ОДК – Варна, Сдружение „Литературно общество” – Варна
  Конкурсът е индивидуален и в него могат да вземат участие ученици от цялата страна, както и българи, живеещи в чужбина, от 1. до 12. клас. Всеки може да участва с 3 стихотворения и/или 1 произведение в проза до 4 стр.
  Повече информация вижте в приложения статут.
 • НОВО: III Национален ученически конкурс „БЪЛГАРСКИТЕ АРХИТЕКТУРНИ ПАМЕТНИЦИ В МАКЕТИ”
  Краен срок: 10 февруари 2014 г.
  Конкурсът е посветен на Националния празник на българия – Трети март.
  Право на участие имат всички ученици от 1. до 12 клас.
  Размерите на изработените макети не трябва да надвишават размери 50см х 50 см х 50 см.
  Повече информация вижте в приложения статут.
 • НОВО: ХХ Национален конкурс „Диньо Маринов” за изпълнители на народна музика, 28 – 30 март 2014 г.
  Краен срок: 5 март 2014 г.
  Конкурсът е за талантливи млади ученици от 1. до 12. клас – певци, инструменталисти, народни хорове, оркестри и ансамбли.
  Повече информация вижте в приложения статут.
 • НОВО: Национален литературен конкурс "Петя Дубарова" – 2014 г. за младежи и девойки от 14 до 19 години
  Краен срок: 31 март 2014 г.
  Община Бургас, Къща музей „Петя Дубарова”, Министерство на образованието и науката и Регионален инспекторат по образованието – Бургас обявиха Национален литературен конкурс „Петя Дубарова“ – 2014 г.
  Националният литературен конкурс „Петя Дубарова“ за художествена литература включва два раздела:
  – Поезия – до пет стихотворения (или цикъл стихотворения).
  – Проза – до три разказа.
  Творбите за участие в конкурса следва да не са публикувани.
 • НОВО: Национална литературна награда за български роман на годината "13 века България"
  Краен срок: 15 март 2014 г.
  През месец май Национален дарителски фонд „13 века България“ ще връчи за трети пореден път Националната литературна награда за български роман на годината „13 века България“.
  Участие в конкурса могат да вземат български романи, издадени през 2013 г.
 • НОВО: Национален конкурс за къс разказ "Рашко Сугарев"
  Краен срок: 1 април 2014 г.
  Разказът трябва да е публикуван в периодичния печат или в книга през календарната 2013 г.
  Изпращайте вашите творби в 4 екземпляра и СД, къде и кога са публикувани, с кратка автобиография и телефон за връзка.
 • НОВО: ХVI Национален конкурс за класически, характерен, съвременен танц и фрий-денс, 10,11,12 и 13 април 2014 г., Бургас
  Краен срок: 24 май 2014 г.
  ХV Национален конкурс за класически, характерен, съвременен танц и фрий- денс има за цел да подкрепи даровитите деца в областта на танцовото изкуство, да разшири възможностите за творческа изява и културни контакти на колективите. Участниците в конкурса и техните педагози ще могат да обогатят своя опит и стил в различните жанрове на танцовото изкуство.
  Повече информация – в приложения статут.
 • НОВО: 2014 Национално състезание за мултимедийни презентации – Водата извор на живот
  Краен срок: 1 март 2014 г.
  ЦЕЛИ: Състезанието е част от образователния модел, чиято цел е да предостави възможност на учениците за съвместна работа, обмяна на опит и идеи за опазване и използване на водите и съхраняване на природата.
  УЧАСТНИЦИ: Ученици от 6-ти до 12-ти клас, разделени в 2 възрастови групи, от всички училища, клубове, школи и извънучилищни звена от страната.
  Мултимедийните презентации трябва да представят работа по значим проблем или по проект/проекти с практически и изследователски характер.
  Участниците трябва да са усвоили знания за водата като абиотичен фактор на природната среда, като природен ресурс и среда на живот; да познават екологични проблеми, касаещи чистотата на водите в България и начините за тяхното решаване; да имат умения за публично представяне и защита на идеи и проекти; да имат умения за естетическо и техническо оформяне на мултимедийната презентация по тематичното направление на състезанието.
  Регламент: След предварителна селекция, допуснатите мултимедийни презентации се защитават пред комисия в рамките на 10 минути. След приключване на презентацията участниците отговарят на въпроси на комисията.
 • НОВО: Национален конкурс за литературно творчество “Водата – извор на живот” с мото: “ЧИСТА ВОДА ЗА ЗДРАВОСЛОВЕН СВЯТ!”, 20-21 март 2014 г.
  Краен срок: 1 март 2014 г.
  ЦЕЛИ: Конкурсът има за цел да поощрява и утвърждава интереса на учениците към литературата и творчеството. Да се стимулират тяхната творческа изява, любов към изкуството и личната им позиция за опазване и използване на водите и съхраняване на природата.
  ІУЧАСТНИЦИ: Ученици от 1-ви до 12-ти клас в 3 възрастови групи от всички училища, школи и извънучилищни звена от страната.
  Право на участие имат всички ученици от 1 до 12 клас. Всеки участник може да представи по едно стихотворение или едно произведение в проза. Възможно е участие и в двата раздела.
  Всяка школа може да се представи с до 5 участници с по едно произведение във възрастова група и жанр.
  Творбите да са до 2 машинописни страници.
 • НОВО: Национален конкурс за фотография “Водата – извор на живот” с мото: “ЧИСТА ВОДА ЗА ЗДРАВОСЛОВЕН СВЯТ!”, 20-21 март 2014 г.
  Краен срок: 1 март 2014 г.
  ЦЕЛИ: Да се даде възможност за изява на творческите заложби на децата и учениците, както и да се стимулира техният интерес към решаване на проблемите с опазване и използване на водите и съхраняване на природата. Конкурсът има за цел е да се превърне в място за обмен на знания, умения и нови идеи.
  УЧАСТНИЦИ: Ученици от 5-ти до 12-ти клас в 3 възрастови групи на всички училища, школи, клубове и извънучилищни звена от страната. Регламент: Конкурсът се провежда в две възрастови групи.
  Всеки автор може да се представи с най-много 3 творби (серия от 3 снимки се счита за 1 творба).
  Размерът на фотографиите трябва да формат А4 и да са отпечатани или копирани на подходяща хартия.
 • НОВО: Национален конкурс за рисунка и приложно изкуство “Водата – извор на живот” с мото: “ЧИСТА ВОДА ЗА ЗДРАВОСЛОВЕН СВЯТ!”, 20-21 март 2014 г.
  Краен срок: 1 март 2014 г.
  ЦЕЛИ: Да се даде възможност за изява на творческите заложби на децата и учениците, както и да се стимулира техният интерес към решаване на проблемите с опазване и използване на водите и съхраняване на природата. Конкурсът има за цел е да се превърне в място за обмен на знания, умения и нови идеи.
  УЧАСТНИЦИ: Ученици от 1-ви до 12-ти клас в 3 възрастови групи на всички училища, школи и извънучилищни звена от страната.
  Всяко училище, школа или участник, който се представя самостоятелно, може да представи най-много три рисунки и/или три приложни творби в съответната възрастова група.
  Жанров обхват: графика, акварел, живопис, приложно творчество (керамика, стъклопис и батик).Приложните творби да са леснопреносими и подходящи за експониране върху маси.
 • НОВО: Литературен конкурс на фондация "Св. Климент Охридски"
  Краен срок: 30 април 2014 г.
  Фондация "Св. Климент Охридски" обяви началото на Oсмия национален литературен конкурс за стихотворение и разказ. За наградите могат да кандидатстват студенти с българско гражданство, които се обучават у нас и в чужбина.
  За участие в конкурса е необходимо да се представят по един непубликуван разказ или стихотворение. Носителите на наградите се определят от специално назначено жури.
 • НОВО: Университетът в Осло отпуска стипендии за летни обучения
  Краен срок: 1 февруари 2014 г.
  Международното лятно училище (ISS), организирано от Университета в Осло предлага възможност за участие на български представители в летните образователни курсове. Те ще се проведат между 21 юни и 1 август 2014 г. на територията на университета.
  Предвидени са 14 курса за студенти-бакалаври, които са насочени към норвежкия език, култура и общество и 7 курса за студенти-магистри, с акцент върху теми от широк международен интерес.
 • НОВО: Стипендии на швейцарската програма за превод Looren
  Краен срок: 31 януари 2014 г.
  Швейцарската програма за насърчаване на превода Looren със съдействието на фондация Pro Helvetia и фондацията S.Fisher отпускат стипендии за превод на швейцарска литература, съобщи платформата Let’s play culture.
  За 2014 г. се предвижда отпускане на четири стипендии за преводачи Looren и на една стипендия на името на писателя Карл Холенщайн.
  Кандидатите следва да са професионални преводачи, които работят върху превода на творби на швейцарски автори на албански, български, македонски или румънски език. Изходният език на превежданото произведение трябва да е от четирите официални езика в Швейцария – немски, френски, италиански и реторомански.
  Всяка от стипендиите е на стойност 4 000 швейцарски франка и включва едномесечен престой в преводаческата къща Looren с покрити пътни разходи.
Категории:Uncategorized
 1. Все още няма коментари.
 1. No trackbacks yet.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s

%d bloggers like this: