Начало > Uncategorized > ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ • НОВО: Втора сесия на програмата за финансиране на подпомагащ биоразнообразието бизнес

  Краен срок: 31 юли 2014 г.
  Предоставеното финансиране е в размер до 34 000 лв. за проект. То има за цел да подкрепи иновативни стопански дейности, които активно работят за възстановяване и опазване на ключови природни ресурси в територии, попадащи в или граничещи с природните паркове „Врачански Балкан”, „Българка” и защитена зона BG0001040 „Западна Стара Планина и Предбалкан“ от европейската екологична мрежа Натура 2000.
  Допустими кандидати за финансиране са юридически лица (регистрирани по ЗЮЛНЦ, ЗНЧ, Търговски закон, Закона за местното самоуправление и местната администрация или регистрирани земеделски производители), които търсят финансиране за свои стопански дейности в подкрепа на биоразнообразието, независимо от статута си. В най-общ план това са земеделски производители, НПО, бизнес организации, местни администрации. Допустимо е да кандидатстват физически лица със свои проекти, при условие, че ще бъдат регистрирани като юридически лица преди сключване на договора. Кандидатите не трябва да имат финансови задължения към държавната и местната администрация.
  Дейностите, които могат да бъдат извършвани по програмата за финансиране на подпомагащият биоразнообразието бизнес, са:
  – Предоставяне на еко-туристически услуги, свързани с възстановяване на биологичното разнообразие /напр. ботанически градини на открито, центрове за размножаване и наблюдение на редки животни, изграждане на специализирана туристическа инфраструктура в чувствителни територии/;
  – Използване на горски ресурси, лечебни растения и недървесни горски продукти.
 • НОВО: Мтел еко грант 2014
  Краен срок: 22 април 2014 г.
  Целта на програмата „Мтел еко грант” е подкрепа за опазване на българската природа.
  Програмата ще финансира проекти в следните области:
  1. Опазване, поддържане и възстановяване на местообитания и/или популации на видове;
  2. Насърчаване и популяризиране на практики за биологично земеделие
  В проектите задължително трябва да са предвидени дейности за:
  – информиране на обществеността
  – насърчаване на доброволчески дейности на засегнати общности и групи.
  Кой може да кандидатства по програма „Мтел еко грант”:
  – Организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), определени за извършване на дейност в обществена полза;
  – Читалища, регистрирани по Закона за читалищата и ЗЮЛНЦ;
  – Организациите могат да кандидатстват само с един проект.
  Общият бюджет на програмата „Мтел еко грант” е 50 000 лева. Максимална стойност на отпусканите средства – 15 000 лв.
 • НОВО: Конкурс за устойчиво ползване за творчески цели на десет обекта в квартал Капана, Пловдив
  Краен срок: 20 април 2014 г.
  Общинска фондация „Пловдив 2019“ обяви конкурс в подкрепа на инициативата „Капана – квартал на творческите индустрии в Пловдив”. Конкурсът цели да избере проекти за използване за творчески цели за период от 1 година на 10 обекта в кв. Капана, Пловдив. Победителите в конкурса ще имат възможността да използват безвъзмездно обектите за ателиета, студия, офиси, галерии, работилници и други видове работни пространства за развитие на творческа дейност и създаване на услуги и продукти, характерни за творческите индустрии.
  КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА?
  Поканени за участие са представители на творческите индустрии, които са:
  – Пълнолетни физически лица български граждани /или постоянно пребиваващи в България физически лица/, упражняващи свободна професия или занаятчии;
  – Български юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по Търговския закон;
  – Кооперации по Закона за кооперациите;
  – Дружества по Закона за задълженията и договорите.
  В конкурса могат да вземат участие: художници, скулптори, занаятчии, културни и арт мениджъри, музиканти, представители на съвременното и медийното изкуство, занимаващи се с пърформанс, съвременен танц и модерен театър, фотографско, филмово и видео изкуство, графичен дизайн, моден дизайн, архитектура, реклама, книгоиздаване, програмиране, теоретични дейности за изследване на културни и артистични феномени, алтернативни медии, насочени към култура и др.
  ЗАЩО ДА УЧАСТВАТЕ?
  Освен възможността да получите безвъзмездна финансова помощ за ползване на един от десетте обекта в кв. Капана конкурсът дава възможност за включване в самия старт на пилотния за България проект „Капана – квартал на творческите индустрии“. Това ще предостави още възможност за:
  – работа в творческа мрежа, възможности за сътрудничество, споделяне на добри практики и ноу-хау;
  – възможности за съвместна работа с чуждестранни артисти в рамките на провежданата в квартал Капана културна програма /фестивали, резидентни програми, други/;
  – включване в проект, който е част от кандидатурата на Пловдив за Европейска столица на културата и съответно работа в мрежа от местни и международни институции и творчески организации.
 • НОВО: Eвростипендии за летния семестър 2013/2014
  Краен срок: 27 април 2014 г.
  Започна кандидатстването за летен семестър на учебната 2013/2014 година за стипендии за успех и за специални стипендии по проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии” – 3 фаза.
  Класирането ще бъде обявено на 20 май 2014 г
 • НОВО: Национален конкурс за младежки проект под надслов „Да създаваме ЗАЕДНО европейски проекти"
  Краен срок: 26 май 2014 г.
  С тази инициатива мрежата от 28 информационни центъра цели да изгради проектна култура у младите хора – от това къде да търсят информация за възможностите за финансиране, през правилата, процедурите и документите, до разписването на един качествен проект.
  Конкурсът ще премине в два етапа – регионален и национален.
  За участие в конкурса е необходимо кандидатите да:
  – Подготвят проектно предложение по една от седемте оперативни програми (2014-2020 г.)
  – Проектното предложение да цели подобряването на качеството на живот в областта, в която участникът живее
  – Проектното предложение да е съобразено с целите на програмата и инвестиционните приоритети
  – Използват формуляра за конкурса
  – Подадат проектното предложение в срок
  – Подадат проектното предложение по изискуемия начин – по електронна поща на съответния ОИЦ
  – Един участник може да изпрати само едно проектно предложение.
 • НОВО: 11 МЕЖДУНАРОДЕН ДЕТСКИ РОМСКИ ФЕСТИВАЛ „ОТВОРЕНО СЪРЦЕ” ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 6,7 и 8 юни 2014 г.
  Краен срок: за подаване на заявките за участие – 25 април 2014 г.; за изпращане на материалите за ателиетата – 15 май 2014 г.
  Фестивалът ще се проведе на 06,07 и 08 юни 2014 г. в гр. Велико Търново в парк „Марно поле”и се организира от Център за междуетнически диалог и толерантност “Амалипе”. В него ще участват над 1500 ученици от различен етнически произход от цялата страна и чужбина включени в групите по СИП “Фолклор на етносите – Ромски фолклор” или в извънкласни дейности, насочени към образователна интеграция. Всяко училище може да се представи с програма с продължителност до 6 минути.
  Паралелно със сценичната програма в рамките на Фестивала се организира и Пленер на извънкласните дейности, насочени към образователна интеграция, в рамките на който всяко училище може да представи дейността си под формата на изложба, постери и другиматериали, които учениците са изработвали по време на учебната година.
  Целта на фестивала е да даде на децата от различните етноси възможност за изява и да стимулира у тях траен интерес към учебния процес като цяло. Програмата ще включва елементи от традициите, занаятите, приказния и музикален фолклор, историята, бита и културата на българския, ромския, турския и други етноси в България.
  Ще бъдат организирани специални занаятчийски ателиета, в които ще бъдат представени различни традиционни занаяти. За целта всяко училище участник във Фестивала може да носи материали, които да бъдат изложени в отделен занаятчийски кът, който да представя училището. Ще има специални детски работилници, в които децата саморъчно ще изработват различни предмети.
 • НОВО: Трети национален конкурс за поезия „УСИН КЕРИМ”- ЧЕПЕЛАРЕ 2014
  Краен срок: 15 юни 2014 г.
  Националната литературна награда за поезия „Усин Керим" е награда на Община Чепеларе.
  Наградата се посвещава на големия български поет Усин Керим.
  За наградата за поезия „Усин Керим" могат да кандидатстват български поети без възрастови ограничения.
  Авторите участват със стихосбирки с нови стихотворения, издадени през последните две години преди годината на връчване на наградата (2012-2013), като за целта изпращат на организаторите по 3 екземпляра.
 • НОВО: Национален конкурс за ученици „Творческо писане онлайн”
  Краен срок: 27 март 2014 г.
  Издателство „Просвета“ организира за втори път национален конкурс за творческо писане онлайн с партньорството на екип „Образование“ към програма „Христо Ботев“ на Българското национално радио.
  За кого: За всички ученици от 5. до 12. клас (включително) в цялата страна.
  Кога: На 29 март 2014 г. от 10.00 до 14.00 часа.
 • НОВО: Славейкованаграда: Национален конкурс на името на Пенко и Пенчо Славейкови за лирично стихотворение на тема „В слънцето нахубостта живях”
  Краен срок: 7 май 2014 г.
  Организатор: Община Трявна
  Наградата се присъжда за непубликувано лирично стихотворениена съвременен български автор.
  Конкурсът за Славейковата награда е анонимен. Всеки авторима право да участва с едно лиричностихотворение в 6 екземпляра, напечатани на пишеща машина или компютърна разпечатка. Подписани творби и ръкописи не се допускат до оценяване.
 • НОВО: Покана за участие на НПО в избор на представители на неправителствения сектор в работната група за разработването на Оперативната програма, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се
  Краен срок: 2 април 2014 г.
  Заявление могат да подадат организациите, представляващи някоя от посочените четири групи:
  1. Социални организации (организации, работещи за интеграция на малцинствени етнически групи и имигранти; организации, работещи в сферата на равенството на половете и недискриминацията; организации, работещи в сферата на социалното включване; организации, работещи в сферата на младежта);
  2. Организации, работещи в сферата на човешките и гражданските права и свободи;
  3. Организации, работещи в сферата на социалните грижи;
  4. Организации, работещи в сферата на общественото здраве.
 • НОВО: Какво означава разширеният ЕС за вас – конкурс за текст
  Краен срок: 11 май 2014 г.
  Какво означава разширеният ЕС за вас? Ако сте на възраст между 15 и 25 години и ви се пише, участвайте в конкурса и имате шанс да спечелите пътуване до Брюксел и е-четец!
  Споделете вашето виждане чрез статия, или до три публикации в (максимум 700 думи общо).
  Правилата на конкурса вижте тук: http://bit.ly/1ougtFY
  Регистрация тук: http://bit.ly/1fLheVY
 • НОВО: Копнеж за човечни книги
  Краен срок: 30 април 2014 г.
  Фондация „Човешката библиотека“ обявява Копнеж за човечни книги:
  В Копнежа могат да участват книги с художествена проза, издадени на български през 2013 година; хартиени или електронни, родни или преводни. Номинациите са отворени за автори, издатели, читатели и всеки, който се вълнува от бъдещето на книгите.
  Номинираните книги трябва да покриват първите 4 критерия за включване в поредица „Човешката библиотека“. Темите и жанровете са свободни.
  Отличените издания ще бъдат обявени през декември и Човешката библиотека активно ще помага с разгласата и разпространението им.
 • НОВО: Гугъл търси доброволци от България за новия си проект Street View Trekker
  Краен срок: не е посочен
  Екипът, който стои зад Google Street View, готви следващия си голям проект, в който ще въвлече много съмишленици. Целта на Гугъл е да направи максимално подробни карти с изгледи, които да включват и места от дивата природа по цял свят. За да успее в начинанието си, наречено Google Street View Trekker Projects, обаче Гугъл ще има нужда от помощници. Те ще бъдат селектирани и след това оборудвани. Оборудването включва т.нар тракери – техника за измерване и заснемане, които се монтират върху превозните средства и специални раници за хората, които ще изберат да заснемат трудно достъпните места сред природата.
  Ако сте представител на организация като например туристическо сдружение, организация с нестопанска цел (НПО), правителствена агенция, университет или изследователска група, можете да се включите в Google Street View Trekker и да заснемете ваши любими места или такива, които винаги сте искали да посетите. Така ще можете да помогнете за развитието на полезни приложения на Google Maps.
  В момента процедурата по кандидатстване е отворена за ограничен брой държави (общо 35), една от които е България. Това добър повод да се задействате и включите в тази инициатива, с която ще можете да опознаете интересни пейзажи. За да се включите в интересната мисия – сътрудник на Google Street View Trekker, трябва да се регистрирате онлайн като попълните формуляра на Гугъл ето
  тук.
 • НОВО: Видео конкурс „послание на ДПС за европейски избори – 2014 г.”
  Краен срок: 18 април 2014 г.
  Понякога една малка истина може да промени много хора. Има времена, в които няколко думите са по-силни от стотици изречения. Във времена като днешните всяка човешка идея с искреност и топлота е по-въздействаща от дългите обяснителни речи.
  Снимай твоето видео послание в тридесет секунди и го изпрати, за да стане част от кампанията ни за европейски избори 2014 г.
  Твоята подкрепа е важна за нас, защото тя е истинска, открита и човешка.
  Условията за участие:
  1. Да си млад човек (18-35 години);
  2. Видео послание до 30 секунди;
  3. Да е издържано естетично и езиково;
  4. Да не съдържа призиви за нетърпимост, расизъм и етническа омраза;
  5. Да е насочено към всички избиратели;
  6. Да е авторско и индивидуално;
  7. Да не е снимано с професионална техника;
  Награден фонд:
  1-во място 1500 лв.
  2-ро място 1000 лв.
  3-то място 500 лв.
  Конкурсът се обявява на 27.03.2014 г., като желаещите ще имат възможност до 18.04.2014 г. да изпращат своите клипове на е-поща адрес: europe, предварително качени в DOX, Dropbox или GoogleDrive.
  От началото до края на конкурса клиповете ще бъдат оценявани чрез броя на гласуванията им в сайта: vmessage.mdps.bg.
  Първите три събрали най-много гласове ще бъдат обявени за победители в конкурса.
 • НОВО: Първи национален поетичен конкурс „Николай Лилиев“, Стара Загора 2014
  Краен срок: 1 май 2014 г.
  Дружество на писателите – Стара Загора, Фондация „Космос", Народно читалище „Николай Лилиев-2005" Стара Загора, в. „Литературен глас" и сп. „Птици в нощта" обявиха Първи национален поетичен конкурс „Николай Лилиев“, Стара Загора 2014.
  Конкурсът си поставя за цел да поощрява българското поетично слово.
  Конкурсът е явен и индивидуален.
  В конкурса могат да участват всички лица, без ограничение във възрастта, живеещи в България или в чужбина.
  В конкурса участват произведения, които не са публикувани.
  Творците се представят с до ТРИ стихотворения, напечатани на компютър.
 • НОВО: Национален детски конкурс, посветен на 50 години от създаването на Архитектурно-етнографски комплекс „Етър” – Габрово „Етъра през моите очи”
  Краен срок: 21 май 2014 г.
  Архитектурно-етнографски комплекс „Етър”-Габрово е едно от малкото места в страната, където може да се усети духът на миналото. Стремим се да съхраним бита, традициите и занаятите на балканджиите, да представим тяхната изобретателност. Желанието ни е да провокираме интереса у младите към това минало, да стимулираме и подкрепим таланта.
  В конкурсът могат да се включат деца и юноши на възраст до 18 години, които да претворят впечатленията си от музея на открито, чрез своето творчество.
  Конкурсът е в две категории:
  – Рисунка
  – Разказ / Стихотворение
 • НОВО: ІІ–ри национален фолклорен конкурс за хумористични народни песни „Надпейте се, засмейте се”, 18 май 2014 г.
  Краен срок: 12 май 2014 г.
  Цел на конкурса: Събиране и съхраняване на автентични хумористични народни песни от цялата страна. Популяризиране на българския фолклор сред младите и провокиране на техния интерес към него. Изява на индивидуални и групови самодейни състави пред многобройната публика на АЕК „Етър”-Габрово. Проявата е свързана с карнавалните празници в Габрово (12-18май).
  В нея могат да се включат както индивидуални, така и групови изпълнители на хумористични народни песни. Идеята на АЕК „Етър” е да отличи най-добрите изпълнители и да съхрани автентичните песни с хумористично съдържание.
  Категории за участие:
  І Групови изпълнители
  ІІ Индивидуални изпълнители
  Място на провеждане – открита сцена в АЕК „Етър” – Габрово.
  За повече информация:
  Телефон: 066/810 560, 0884 77 24 15
 • НОВО: Adobe Youth Voices Aspire Awards
  Краен срок: 14 февруари 2014 (за съдържание, произведено между 2010 и 2013 г.); 18 април 2014 (за съдържание, произведено след 2014 г.)
  Млади хора от целия свят, на възраст между 13 и 19 години, са поканени да се включат в това глобално състезание и креативно да изразят своето виждане за промяна в местните общности чрез фото есета, музикални клипове и други форми на визуално повествование.
  Участниците ще трябва да обединят усилията си с по-възрастни преподаватели, които са от всяко училище или младежка неформална организация в световен мащаб. Преподавателите могат да работят във формални и неформални образователни сред (класната стая, младежки център, НПО). Допустимите проекти трябва да демонстрират силата на медиите, за да се даде гласност на младежките проблеми и тревоги.
  Предложенията трябва да бъдат подадени от правоимащ възрастен възпитател. Те ще трябва да бъдат оригинални, с висококачествено съдържание за онлайн гледане и гласуване.
  Конкурсът предлага седем стандартни категории съдържание, представляващи визуални методи за разказване на истории, които варират от музикални видеоклипове до фотоесета.
  Печелившите проекти ще получат широко признание и експозиция чрез широка дистрибуторска мултиплатформа на тяхната работа, включително и онлайн списание за печат, филмови фестивали, както и DVD.
 • НОВО: Десети годишен конкурс за присъждане на награда “Д-р Илко Ескенази”
  Краен срок: 11 април 2014 г.
  Конкурсът има за цел да отличи и награди по един писмен труд в областите "Право” и “Икономика”, свързан с членството на България в ЕС.
  Представените разработки трябва да са съдържателни, да третират актуален проблем, свързан с правото и политиките на ЕС и на Република България.
  За юристи:
  – Проблеми на прилагането на правото на ЕС в Република България.
  – Новите правомощия на Европейската централна банка.
  – Правна регулация на възобновяемите енергийни източници.
  За икономисти:
  – Икономика на иновациите.
  – Сравнителен анализ и съпоставяне на икономическите политики и програмите за тяхното изпълнение в периода 2014-2020 година.
  – Икономика на възобновяемите енергийни източници.
 • НОВО: Национален конкурс на Българската търговско-промишлена палата
  Краен срок: 1 март 2014 г.
  Тема на конкурса:
  – Проектна идея за нова услуга/услуги на БТПП за бизнеса или
  – Проектна идея за подобряване начина на предлагане или качеството и достъпността на вече действаща услуга чрез използване на нови информационни технологии (IT) – интернет платформа, приложение за мобилни устройства, онлайн предлагане на съществуваща услуга и т.н.
  Участници:
  – Младежи до 19 години
  – Младежи от 20 до 29 години
 • НОВО: Стипендии за специализация в Япония
  Краен срок: 31 август 2014 г.
  Международната фондация „Мацумае“ в Токио организира стипендиантски програми за кандидати от цял свят.
  Стипендиите се присъждат за научни изследвания, които се провеждат в срок от 3 до 6 месеца в периода април 2015-март 2016 г.
  Приоритет ще имат научните изследвания в областта на инженерните науки, естествените науки и медицината.
  Възможност да получат стипендия имат кандидатите, които:
  – притежават докторска степен;
  – са под 49-годишна възраст;
  – владеят английски или японски език
  – не са посещавали Япония до този момент;
  – притежават покана от японска институция (университет, научноизследователски институт или лаборатория) с работна програма.
 • НОВО: Микрогрантове за онлайн гражданска журналистика на Rising Voices
  Краен срок: 9 април 2014 г.
  Rising Voices подкрепя обмяната на знания и умения на гражданските медии за онлайн истории и гражданско участие.
  Rising Voices търсят предложения, които споделят тяхната идея за използване на онлайн гражданските медии като инструмент за овластяване, разбирателството между хората и социална промяна.
  Грантовете са в размер на 2000-2500 щ.д.
Advertisements
Категории:Uncategorized
 1. Все още няма коментари.
 1. No trackbacks yet.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: