Начало > Uncategorized > ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


 • НОВО: Покана за набиране на проектни предложения по Мярка 1: "Услуги за подкрепа на жертвите на домашно насилие и насилие, основано на полов признак", Програма БГ 12 Домашно насилие и насилие, основано на полов признак, НФМ
  Краен срок: 1 септември 2014 г.
  Мярката има за цел намаляване на скритото домашно насилие и насилието, основано на полов признак, чрез увеличаване и подобряване на услугите за подкрепа на жертвите на ДН и НОПП (изнасилване, сексуално насилие, преследване и т.н.) и чрез създаване на кризисен център.
  Финансиране ще се предоставя за отделни проекти, които допринасят за създаване и оказване на подкрепа и услуги за жертвите на ДН и НОПП (изнасилване, сексуално насилие, преследване и т.н.), като краткосрочно настаняване, консултиране и психологически услуги, информационни услуги, застъпничество и правни консултации и чрез създаване на кризисен център, където се предоставят услуги за подкрепа на жертвите.
  Проектните предложения, които предвиждат дейности, насочени към подобряване на положението на ромското население и по-специално на ромските жени и момичета, които най-често стават жертви на домашно насилие и насилие, основано на полов признак, ще получат повече точки по време на техническата оценка на проекта.
  Общото финансиране е в размер на 937 130 евро.
  Минимални и максимални размери на безвъзмездна помощ:
  – Минимална стойност на финансирането – 170 000 евро.
  – Максимална стойност на финансирането – 900 000 евро.
  Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е:
  – 90% от общите допустими разходи по проекта в случаите, когато водещи организации на проекта са НПО и международни организации. 10% от общите допустими разходи се финансират от собствени източници на водещата организация по проекта или от други източници, напр. банкови заеми или влогове на трети лица. При проекти, изпълнявани от НПО, апортни вноски под формата на доброволен труд могат да съставляват до 50% от съфинансирането, което се изисква от програмата за проекта. С цел изчисляване на стойността на апортните вноски един час доброволен труд ще се оценява на 1/160 от приложимата месечна заплата.
  – 100% от общите допустими разходи по проекта в случаите, когато водещата организация по проекта са публични субекти (местни, регионални и национални публични институции).
 • НОВО: Покана за набиране на проектни предложения по Мярка 2: "Организиране на кампании, повишаващи обществената чувствителност, със специален фокус върху ромите и други уязвими групи", Програма БГ 12 Домашно насилие и насилие основано на полов признак", НФМ 2009-2014
  Краен срок: 1 септември 2014 г.
  ОБЩА ЦЕЛ НА МЯРКА 2: “Организиране на кампании, повишаващи обществената чувствителност, със специален фокус върху ромите и други уязвими групи”
  Мярката има за цел намаляване на домашното насилие чрез информационни кампании и инициативи за повишаване на информираността и знанието сред ромската общност и други уязвими групи. Целта е да се предотврати домашното насилие и да се насърчи нулева толерантност към такова насилие.
  Чрез разпространяване на информация за домашното насилие сред уязвими групи като ромите и повишаване на информираността на тези групи по проблема и чрез информиране на жертвите на насилие за техните права, жертвите ще имат възможност да търсят защита и подкрепа и да докладват за случаи на насилие в техните семейства.
  Общото финансиране е в размер на 240 000 евро.
  Минимални и максимални размери на безвъзмездна помощ:
  – Минимална стойност на финансирането – 15 000 евро.
  – Максимална стойност на финансирането – 50 000 евро.
 • НОВО: Покана за набиране на проектни предложения по Мярка 3: "Изследвания и събиране на данни" Програма БГ 12 Домашно насилие и насилие, основано на полов признак, НФМ 2009-2014
  Краен срок: 1 септември 2014 г.
  Общото финансиране е в размер на е 200 000 евро.
  Минимални и максимални размери на безвъзмездна помощ:
  – Минимална стойност на финансирането е 170 000 евро.
  – Максимална стойност на финансирането е 200 000 евро.
  Финансиране по тази мярка ще се предоставя за отделните проекти, които предвиждат изследвания и събиране на данни чрез проведени редица изследователски проучвания на ДН и НОПП.
  Мярката предвижда също изследвания и събиране на данни относно ромското население.
  Проектните предложения, които предвиждат дейности, насочени към подобряване на положението на ромското население и по-специално на ромските жени и момичета, които най-често стават жертви на насилие, основано на полов признак, ще получат повече точки по време на техническата оценка на проекта.
 • НОВО: Покана за набиране на проектни предложения по Мярка 4: "Услуги за подкрепа на жертвите на домашно насилие" Програма БГ 12 Домашно насилие и насилие, основано на полов признак, НФМ 2009-2014
  Краен срок: 1 септември 2014 г.
  Мярката има за цел намаляване на скритото домашно насилие чрез увеличаване и подобряване на услугите за подкрепа на жертвите на ДН. Финансиране ще се предоставя за отделни проекти, които допринасят оказване на подкрепа и услуги за жертвите на ДН, например краткосрочно настаняване, консултиране и психологически услуги, информационни услуги, застъпничество и правни консултации и други услуги за подкрепа.
  Проектните предложения, които предвиждат дейности, насочени към подобряване на положението на ромското население и по-специално на ромските жени и момичета, които най-често стават жертви на домашно насилие, ще получат повече точки по време на техническата оценка на проекта.
  Общото финансиране е в размер на е 300 000 евро.
  Минимални и максимални размери на безвъзмездна помощ:
  – Минимална стойност на финансирането е 20 000 евро.
  – Максимална стойност на финансирането е 100 000 евро.
  Ставките за безвъзмездна финансова помощ по проект, финансиран от фонда, са както следва:
  – Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 90% от общите допустими разходи по проекта в случаите, когато водещата организация на проекта са НПО и международни организации. 10% от общите допустими разходи се финансират от собствени източници на водещата организация на проекта или от други източници, напр. банкови заеми или влогове на трети лица. При проекти, изпълнявани от НПО, апортни вноски под формата на доброволен труд могат да съставляват до 50% от съфинансирането, което се изисква от програмата за проекта. С цел изчисляване на стойността на апортните вноски един час доброволен труд ще се оценява на 1/160 от приложимата месечна заплата.
  – 100% от общите допустими разходи по проекта в случаите, когато водещата организация на проекта са публични субекти (местни, регионални и национални публични институции).
 • НОВО: Покана за набиране на проектни предложения по Мярка 5: "Кампании за повишаване на информираността и чувствителността" Програма БГ12 Домашно насилие и насилие, основано на полов признак, НФМ 2009-2014
  Краен срок: 1 септември 2014 г.
  Мярката има за цел намаляване на насилието, основано на полов признак, чрез информационни кампании и инициативи за повишаване на информираността и знанието сред жертвите на насилие, основано на полов признак, уязвимите общности и обществото като цяло. Целта е да се предотврати насилието, основано на полов признак, и да се насърчи нулева толерантност към подобно насилие.
  Общото финансиране е в размер на е 170 588 евро.
  Минимални и максимални размери на безвъзмездна помощ:
  – Минимална стойност на финансирането е 15 000 евро.
  – Максимална стойност на финансирането е 50 000 евро.
  Ставките за безвъзмездна финансова помощ по проект, финансиран от фонда, са както следва:
  – Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 90% от общите допустими разходи по проекта в случаите, когато водещата организация на проекта са НПО и международни организации. 10% от общите допустими разходи се финансират от собствени източници на водещата организация на проекта или от други източници, напр. банкови заеми или влогове на трети лица. При проекти, изпълнявани от НПО, апортни вноски под формата на доброволен труд могат да съставляват до 50% от съфинансирането, което се изисква от програмата за проекта. С цел изчисляване на стойността на апортните вноски един час доброволен труд ще се оценява на 1/160 от приложимата месечна заплата.
  – 100% от общите допустими разходи по проекта в случаите, когато водещата организация на проекта са публични субекти (местни, регионални и национални публични институции).
 • НОВО: Покана за набиране на предложения по Фонда за двустранни отношения, Програма БГ 12 „Домашно насилие и насилие основано на полов признак”, Норвежки финансов механизъм 2009 – 2014/
  Краен срок: по Мярка 1- 10 юли 2014 г.; по Мярка 2 – 1 декември 2015 г.
  В съответствие с Регламента за изпълнение на Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014 и с Програмното споразумение за финансиране на Програма БГ12, фондът ще финансира следните мерки:
  Мярка 1: търсене на партньори преди или по време на изготвяне на проектно предложение, което ще бъде подадено по някоя от горепосочените покани за набиране на проектни предложения и малки грантови схеми;
  Мярка 2: създаване на контакти, обмен, споделяне и предаване на знания, технология, опит и най-добри практики между Бенефициенти по горепосочените покани за набиране на проектни предложения, малки грантови схеми и предварително дефиниран проект и и организации от Държавата – донор.
 • НОВО: Покана за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Верификация на дейности и разходи в изпълнение на Норвежки финансов механизъм 2009-2014 г. по програми БГ12 и БГ13" по реда на глава осма "а" от Закона за обществените поръчки – ОТВОРЕНА
  Краен срок: 26 юни 2014 г.
  Ще бъде избран изпълнител на дейности по верификация на дейности и разходи в изпълнение на Норвежки финансов механизъм 2009-2014 г. по програми БГ12 и БГ13
 • НОВО: Конкурс за финансиране на научни изследвания в приоритетни области – 2014 г.
  Краен срок: 31 юли 2014 г.
  Целта на конкурса е да насърчи провеждане на качествени фундаментални научни изследвания и получаване на високи научни постижения в следните приоритетни области:
  1. Енергия, енергийна ефективност и транспорт. Развитие на зелени и еко-технологии, в т.ч. опазване на въздуха, почвите и водите.
  2. Здраве и качество на живота, биотехнологии и екологично чисти храни, в т.ч. изследвания в областта на аграрните науки.
  3. Нови материали и технологии, в т.ч. изследвания в областта на химията, физиката и техническите науки. 4. Културноисторическо наследство, в т.ч. социално и икономическо развитие.
  5. Информационни и комуникационни технологии, в т.ч. изследвания в областта на математиката.
  По настоящия конкурс ще се финансират само проекти за фундаментални научни изследвания с интензитет на безвъзмездната помощ до 100%.
 • НОВО: Фотоконкурс Go-Wild! Да празнуваме с природата на Европа и НАТУРА 2000!
  Краен срок: 15 септември 2014 г.
  За да отдаде почит и отпразнува европейското природно наследство, CEEweb for Biodiversity (Централно- Източноевропейска Работна група за опазване на биоразнообразието) съвместно с Българска Фондация Биоразнообразие, както и други партньори (вкл. Екоорганизация – Родопи, член на CEE WEB), организират фотоконкурс в следните две категории:
  Пейзажи с привкус на диво – Направете пейзажна снимка на природни местообитания и зони, устойчиво управлявана семейна ферма или красива градска градина.
  Диви видове – Направете снимка на диви европейски животински или растителни видове в техните естествени местообитания.
 • НОВО: Фотоконкурс „Европа в моя регион“
  Краен срок: 25 август 2014 г.
  Третият ежегоден фотоконкурс „Европа в моя регион“ ще се проведе това лято и отново има за цел да привлече вниманието към проекти, получили финансиране в рамките на регионалната политика на ЕС.
  Както и преди, конкурсът се провежда чрез Facebook страницата на Европейската комисия. Конкурсът започва на 12 юни и регистрации ще се приемат до понеделник, 25 август 2014 г. (до обед). 100-те фотографии, получили най-много гласове, както и до 50 участия, избрани на случаен принцип (които не са включени в първата група участия, получили най-много гласове), ще бъдат представени пред жури от трима професионални фотографи, които ще изберат трима победители. Победителите ще получат своите награди – пътуване до Брюксел и 1000 евро за закупуване на цифрово фотографско оборудване – по време на инициативата OPEN DAYS 2014 г. през октомври.
 • НОВО: Единадесети конкурс за финансиране на студентски филмови проекти
  Краен срок: 24 юни 2014 г.
  Кандидатите трябва да са студенти по кино и телевизия и могат да кандидатстват с проекти за игрални, анимационни и документални филми.
 • НОВО: Xll Летен университет, 22 – 28 август 2014 г., "Албена"
  Краен срок: 3 август 2014 г.
  Летният университет е социален проект на Националното представителство на студентските съвети, целящ да създаде условия за изграждане на активния диалог между студентските общности на висшите училища, посредством участието им в обучения, семинари, спортни и културни събития, обединявайки ги да работят заедно за развитието на масовия студентски спорт, образованието и междукултурните ценности.
  Право на участие в Xll-то издание на Летен университет имат всички студенти или младежи до 29 годишна възраст, от държави членки на Европейския съюз.
 • НОВО: Фотографски конкурс „Manfrotto – Секунда е малко"
  Краен срок: 15 септември 2014 г.
  Конкурсът „Manfrotto – Секунда е малко“ ще се проведе в рамките на три месеца, като стартира от 15.06.2014 г. и приключи на 15.09.2014 г. След завършването на фотоконкурса ще бъде представена фотоизложба с най-добрите участвали творби. Снимките ще бъдат разпечатани в размер 60х40 см. Датата на събитиeтo ще бъде обявена допълнително.
  Снимките трябва да са направени посредством използване на дълги експозиционни времена – такива, при които не може да се снима от ръка.
 • НОВО: Международен ученически конкурс Danube Art Master 2014
  Краен срок: 20 юли 2014 г.
  И тази година всички ученици и образователни организации са поканени да участват в традиционния конкурс, посветен на река Дунав и да създадат произведение, вдъхновено от природата, културното наследство и разнообразните форми на човешките дейности в басейна на реката.
  Предизвикателството Danube Art Master 2014 е за всички на възраст между 6 и 16 години. Те трябва да сътворят „екологична” творба, вдъхновена от величествената река Дунав, нейните притоци и обитатели. Конкурсът се провежда под егидата на Международната комисия за опазване на река Дунав (ICPDR) и Институт по Глобално партньорство по водите за Централна и Източна Европа (GWP CEE). Целта на състезанието е младите творци да направят посещение на брега на река Дунав или на нейн приток, намиращ се в непосредствена близост до населеното място в което живеят.
  Състезанието ще се проведе на два етапа: национален и международен.
  Националният победител ще представи България в международната надпревара за приза Danube Art Master 2014. Авторът на най – добрата творба сред националните победители от 14 Дунавски страни, участнички в конкурса ще бъде коронясан за Danube Art Master на 2014 година.
  Заедно със своите съученици и приятели участвайте в международната инициатива, посветена на река Дунав и покажете вашето отношение към реките, техните водни обекти и обитатели. Направете разходка до брега на Дунав или по поречието на нейните притоци в близост до населеното място, в което живеете. Идеята е да се вдъхновите от всичко онова, което ви заобикаля и използвайки материали, събрани по брега на реката, да изработите уникална творба. Това могат да бъдат скулптури, мозайки или колажи, направени от различни материали, като например клони, камъни, кал, шума, дори отпадъци, изоставени около реката. Препоръчително е творбите да бъдат направени директно на брега на реката.
  Рисунки върху хартия, стени, паваж, или друга повърхност няма да бъдат допуснати до участие.
  Направете цветна снимка на своята творба, с филмова или цифрова камера. Принтирайте снимката и ни я изпратете на пощенския ни адрес: 1142 София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви, 93, ет. 1, ап. 1, за Информационен и учебен център по екология, или направо на e-mail адреса на Сдружението: ceie@ceie.org . Изискването за минимален формат на принтираните снимки е 15х20 см върху гланцова или матирана хартия. Минималният размер на дигиталните снимки е 1 MB, а формата им – JPEG.
 • НОВО: Девети музикален фестивал на хора с физически увреждания – Поморие, 27 – 31.08 .2014 г.
  Краен срок: 1 август 2014 г.
  Фондация „Сила за живот” се стреми чрез фестивала да промени обществените възприятия и нагласи за хората с увреждания като пълноценни български граждани чрез тяхното поставяне в центъра на общественото внимание, чрез прякото им участие в обществено значими изяви, в които да могат да заявят и защитят лично своите права и дължимото си място в съвременното общество.
  Фестивалът няма конкурсен характер и няма такса участие!
  За участие във фестивала се допускат талантливи певци, танцьори и инструменталисти с физически увреждания.
  Участниците във фестивала се представят с изпълнение по свой избор без ограничение в музикалния жанр – народни песни, поп, рок, джаз, оперно изпълнение, авторски творби, танц или музикална композиция.
  Всеки участник трябва да представи предложението си за участие – авторски видео клип до 5 минути, илюстриращ музикалните и артистични способности на изпълнителя (музикална творба, танц, инструментално изпълнение), който се изпраща заедно с копие от решение на ТЕЛК на е-mail: sila_zajivot
  или на адрес
  5000 Велико Търново
  ул.Драгоман № 18
  Фондация „Сила за живот“ (за фестивала)
  Фондация “Сила за живот” ежегодно организира музикален фестивал за талантливи хора с увреждания в Поморие. Фестивалът се провежда на централния площад пред Читалище “Просвета 1888” в град Поморие.
  Музикалният фестивал за талантливи хора с увреждания се осъществява с подкрепата на Агенция за хората с увреждания към Министерството на труда и социалната политика, Община Поморие.
  Поредното издание на Музикалния фестивал за талантливи хора с увреждания в Поморие през 2013 г. очаква своите нови участници!
 • НОВО: Конкурс за филм за Природен парк "Витоша"
  Краен срок: 25 август 2014 г.
  Предизвикателството е да се създаде кратък анимационен филм до една минута на тема "80 години Природен Парк Витоша".
  Всички желаещи могат да изпратят филма си на адрес: film
  Наградите за победителите са:
  – първа награда: 1 500 лв.
  – втора награда: 1 000 лв.
  – трета награда: 700 лв.
 • НОВО: Националeн литературен конкурс “Георги Давидов”
  Краен срок: 30 юни 2014 г.
  Националният литературен конкурс “Георги Давидов” се организира и провежда от община Шабла.
  В конкурса могат да участват всички млади поети, на възраст до 40 години, които пишат на морска тематика за живота и вълненията на хората, живеещи край морето.
  Всеки участник в конкурса може да представи до 5 стихотворения, цикъл от стихове или подготвен за книга ръкопис по посочената тематика.
 • НОВО: Конкурс за стипендианти за учебната 2014 – 2015 година в област „Туризъм”
  Краен срок: 15 юли 2014 г.
  „Св. Св. Константин и Елена холдинг” АД и Фондация „Св. Св. Константин и Елена” обявиха конкурс за стипендианти за учебната 2014 – 2015 година в област „Туризъм”.
  За стипендии по стипендиантска програма имат право да кандидатстват студенти в редовна форма на обучение – степен бакалавър, във всички висши училища в Република България, създадени в съответствие със Закона за висшето образование, със завършен минимум един семестър от висшето си образование с минимален успех: отличен – 5.50 и обучаващи се в област „Туризъм”. Предимства при класиране имат студенти в неравностойно положение, което включва деца със специален социален или здравен статус.
 • НОВО: II Международна младежка академия в рамките на серията студентски семинари Paving Youths‘ Way, 14–18 юли 2014 г.
  Краен срок: 25 юни 2014 г.
  Институтът за икономическа политика, гр. София, и Фондация „Ханс Зайдел“ организират второто издание на Международната младежка академия в рамките на серията студентски семинари Paving Youths‘ Way. Тя ще бъде на тема „Дали моята Европа е същата като твоята?“ и ще се проведе в периода 14–18 юли 2014 г. в хотел „Пирин“, гр. Сандански.
  Международният младежки проект цели да съпостави възприятията за Европейския съюз и бъдещето на Европа на младите хора от трите балкански страни-членки: България, Румъния и Гърция.
  Могат да участват студенти от България, Румъния и Гърция, които отговарят на следните условия:
  – да са на възраст до 27 години;
  – да са студенти в горен курс на обучение от следването си за бакалавърска/магистърска степен или да са придобили бакалавърска/магистърска степен през последните 6 месеца;
  – да владеят английски език поне на работно ниво.
 • НОВО: Трети академичен конкурс за разработки в областта на международните финанси за наградата „Д-р Иванка Петкова“
  Краен срок: 1 юли 2014 г.
  Институт за икономическа политика (ИИП) организира за трета поредна година академичен конкурс на името на своя основател и пръв предеседател – д-р Иванка Петкова. Академичният конкурс е насочен към настоящи докторанти в български университети/научни институции, както и постдокторанти (до 5 години от придобиване на степен „доктор“) на възраст до 35 години, с интереси в областта на международните финанси. На първия етап от селекционната процедура, до 1 юли 2014 г. (вторник), кандидатите следва да представят концепция за разработване на доклад по актуален проблем в посочената сфера, който не са публикувни до момента. Предвиденият награден фонд за финалистите в конкурса е на обща стойност от над 3000 лв.
 • НОВО: Шести национален конкурс за учители-творци
  Краен срок: 22 август 2014 г.
  За шеста поредна година издателска къща "Анубис" и издателство "Булвест 2000" обявяват Национален литературен конкурс за учители-творци, в който могат да се включат действащи учители и директори от цялата страна.
  Тази година инициативата се посвещава на 100-годишнината от рождението на големия български писател Павел Вежинов. В негова чест за първи път се обявява и тема на конкурса, която съвпада със заглавието на един от известните му романи – "Бариерата".
  Всеки участник има право да изпрати до три произведения – стихотворения, разкази или есета. Максималният обем на всяка творба трябва да е до 5000 знака с интервалите. Не се допускат материали, които вече са били публикувани в печатни или електронни издания и/или са участвали в този или други конкурси.
 • НОВО: ViceVersa: Първа българо-немска преводаческа работилница, Преводачески дом Лорен/Швейцария, 9-16 ноември 2014
  Краен срок: 15 юли 2014 г.
  Каним ви на преводаческа работилница. Литературни преводачи от немски на български език и от български на немски език представят един на друг своята работа и я предлагат за дискусия, обсъждат преводачески подходи и конкретни решения на проблеми. В случая са подходящи незавършени текстове от предстоящи издания, както и „проекти-желания” все още без договори с издателства, за които нашата работилница да се окаже стимул и оценка. Освен на интензивен обмен по време на преводаческата работилница, ние се надяваме и на възникването на дълготрайни работни връзки между литературните преводачи от България и от немскоговорящите държави.
  Кръг от участници:
  по 5 преводача/преводачки на белетристика, специализирана литература, есета и лирика, както и на детска литература и на литература за младежи. По изключение също така и начинаещи преводачи, доколкото те вече интензивно са се занимавали с литературен превод.
  Разходи:
  Работилницата, настаняването и прехраната са безплатни. Пътните разходи ще бъдат възстановени.
 • НОВО: Стаж в Генерална дирекция "Преводи"
  Краен срок: 16 септември 2014 г.
  Могат да кандидатстват граждани на държавите-членки на ЕС и на страните-кандидатки (Македония, Исландия, Черна гора, Сърбия и Турция).
  Стипендия: 2400 евро за граждани на ЕС, 1600 евро за граждани страните-кандидатки.
 • НОВО: Трета програма "Здраве" – Покана за проекти
  Краен срок: 25 септември 2014 г.
  Настоящата покана е съставена от седем отделни теми в областта на хроничните заболявания, стареенето, ценообразуването на лекарствени продукти, за мониторинг на здравето и здравните грижи при инфекции.
 • НОВО: Трета програма "Здраве" – Ранна диагностика и скрининг на хронични заболявания
  Краен срок: 25 септември 2014 г.
  Проектите трябва да разработят общ преглед за това къде и как нови или подобрени форми на ранна диагностика (технически средства, диагностика, индикаторни заболявания … ) ще бъдат ефективни и ефикасни интервенции за подобряване на контрола на хроничните заболявания, и ще имат влияние върху превенцията и развитието на основни хронични заболявания.
 • НОВО: Грантове за творчески и новаторски проекти за мир
  Краен срок: 30 септември 2014 г.
  Могат да кандидатстват организации с нестопанска цел, от всяка точка на света.
  Грант: до 50 хиляди щ.д.
  Фондацията на журналистите и писателите (Journalists and Writers Foundation) е неправителствена организация, която насърчава мирното съвместно съществуване чрез диалог и разбиране на глобално, регионално и местно равнище. Проекти за мир е програма за подпомагане на иновативни проекти за разрешаване на конфликти и изграждане на мир, насочени към предотвратяването, управлението и разрешаването на ожесточени конфликти и насърчаване на следвоенно възстановяване на мира.
  Ще се приемат проекти от широк кръг от дисциплини. Някои от възможните теми включват:
  – Между-общностен и междудържавен диалог / сътрудничество;
  – Плурализъм и културното многообразие;
  – Младежи, конфликти и изграждане на мира;
  – Помиряване след конфликт;
  – За ранно предупреждение и предотвратяване на конфликти;
  – Образование за мир;
  – Разоръжаване, демобилизация и реинтеграция;
  – Равенство между половете и овластяване;
  – Ролята на медиите в конфликти и изграждане на мира.
  За да кандидатстват за безвъзмездната помощ, кандидатите трябва да представят на английски език резюме на предложение до 30 септември 2014 г. Предложението трябва да съдържа следните документи:
  – Концепция (не повече от 4 страници);
  – Кратки биографии на ключовия персонал (до 5);
  – Бюджет (използваната валута трябва да бъде само на щатски долари).
 • НОВО: Лоби на европейските жени: Тримесечен стаж
  Краен срок: 22 юни 2014 г.
  Търсят се двама платени стажанти за секретариата на Лобито на европейските жени в Брюксел от септември до края на годината.
 • НОВО: Конкурс за млади фотожурналисти на името на Ian Parry
  Краен срок: 1 юли 2014 г.
  Ian Parry е фотожурналист на The Sunday Times, починал по време на румънската революция през 1989 г., когато е бил само за 24-годишна възраст. Стипендията Ian Parry е създадена от Ейдън Съливан, редактор и приятел на Ian.
  Всяка година се провежда международен фотографски конкурс за млади фотографи, които участват във фотографски курс на пълно работно време или са под 24 години.
  Първият победител място ще получите 3500 паунда, награди от 500 паунда ще получат двамата му подгласници.
 • НОВО: COS-WP2014-4-06 Обучение по предприемачество (Pan-European Entrepreneurial Learning Initiative)
  Краен срок: 20 август 2014 г.
  Целта на обучението по предприемачество е да се помогне на хората да градят и да придобиват умения, знания и нагласи, за да действат като предприемачи.
  Целта на настоящата покана за представяне на предложения е да се разработи Общоевропейска инициатива за предприемаческо обучение, обединяваща съществуващите европейски и национален опит в областта, в съответствие с предложенията, включени в Плана за действие за предприемачество 2020. Това действие насърчава и подкрепя създаването на мрежа между създателите на политики и експерти в цяла Европа със силен интерес в развитието на обучението по предприемачество и в задълбочаването на сътрудничеството на равнище ЕС в тази област.
 • НОВО: COS-WP2014-4-05 Еразъм за млади предприемачи
  Краен срок: 17 юли 2014 г.
  Целта на поканата е да се изберат организации, които ще действат като посредник за реализация на програмата "Еразъм за млади предприемачи" на местно ниво. Те ще набират и подпомагат предприемачите, които ще се възползват от програмата. Ето защо тази покана е за подкрепа на организации за повишаване и улесняване на мобилността на новите предприемачи, и не е предназначена за предприемачи, желаещи да участват в програмата.
  Кандидатстващите консорциуми трябва да състоят от поне 5 организации от поне 4 участващи страни.
 • НОВО: Стажове в Европейската агенция за морска безопасност в Лисабон, Португалия
  Краен срок: 2 юли 2014 г.
  Могат да каниддатстват млади висшистиот една от държавите-членки на Европейския съюз, Исландия и Норвегия.
  Възнаграждение: 910 евро месечно.
 • НОВО: Балканското разбиране на войната и революцията
  Краен срок: 31 юли 2014 г.
  Департаментът за балкански, славянски и ориенталн изследвания към Университета на Македония в сътрудничество с Association Internationale d’Etudes du Sud-Est Europeen като част от отбелязването на стогодишнината от избухването на Първата световна война организират конференция под надслов "Балкански светове II: Балканското разбиране на войната и революцията (1789-1918)", 27-30 ноември 2014 г., в Университета на Македония, Солун (Гърция).
  Работният език на конференцията е английски.
 • НОВО: Станете член на международна мрежа социални предприемачи
  Краен срок: 15 юли 2014 г.
  Фондация Schwab за социално предприемачество представлява мрежа от социални предприемачи на регионално и глобално ниво, реализиращи водещите модели на устойчива социална иновация и се ангажира във формирането на глобални, регионални и отраслови програми, които подобряват състоянието на света.
  Запознайте се с критериите и, ако прецените, че Вашата организация отговаря на изискванията, кандидатствайте.
Advertisements
Категории:Uncategorized
 1. Все още няма коментари.
 1. No trackbacks yet.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: