Начало > Uncategorized > ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


 • НОВО: ФРГИ ОБЯВИ КОНКУРС ПО ПРОГРАМА „ДЪГА“
  Краен срок за подаване на идейните концепции: 1 май 2015 г., 17.00 ч.
  Стартира набирането на проектни предложения за детско и младежко развитие по програма „Дъга“ на ФРГИ. Програмата цели да подкрепи иновативни проекти, насочени към интеграцията/социалното включване на деца и младежи от уязвими групи, базирани на системен подход за развитие на детето, неговото семейство и общност.
  Кандидатстването за Програмата, съответно получаване на финансирането, се осъществява на два етапа: Първият етап е представяне на концепция/идейно предложение. Вторият етап е представяне на предложение за финансиране (проект). На този етап се допускат само организациите, чиито идейни предложения са били одобрени и са получили техническа консултация от ФРГИ за доразвиване на техните идеи.
  Приоритетно ще се финансират проекти насочени към решаване на проблеми на децата, като: Работа с деца, отглеждани в семейна среда, но от техни роднини или близки, поради икономическа миграция на родителите; Работа с деца за превенция на насилието; Предложения от малки населени места, с население до 50 000 души. Максималният размер на безвъзмездното финансиране на един проект е 30 000 лева, като е необходимо кандидатите да осигурят най-малко 30% съфинансиране на разходите по проекта.
  Документите за кандидатстване се изпращат само в електронен формат като прикачени PDF файл.
 • НОВО: Microsoft ще финансира младежки идеи
  Краен срок: 25 март 2015 г.
  Microsoft стартира онлайн конкурс на инициативата YouthSpark, в рамките на който кани младежи на възраст между 13 и 25 години от цял свят да споделят своите идеи за промяна в техните общности, учебни заведения и в света като цяло.
  Конкурсът Microsoft YouthSpark Challenge for Change пита младежите как биха използвали технологиите и ресурсите на Microsoft, за да направят и постигнат повече. Това е глобален конкурс, който вдъхновява социално ангажирани младежи от цял свят и ги мотивира да променят света към по-добро, посочиха от компанията.
  За пръв път тазгодишният конкурс е отворен за младежи на 13-годишна възраст.
  Кандидатурите трябва да са на английски език и ще се приемат до 25 март. Петнадесет финалисти от всяка възрастова група (13-17-годишни и 18-25-годишни) ще спечелят Surface Pro 3 с Office 365.
  Петимата, класирани първи във всяка възрастова група, печелят още пътуване до Никарагуа за развиване на лидерски качества и способности за внасяне на промени, 2500 щатски долара в брой, за да превърнат идеите си в реалност, Microsoft Windows Phone и възможност да бъдат застъпници на Microsoft YouthSpark за една година.
  След като приключи приемането на кандидатурите, в периода 26 март-5 май 2015 г. съдиите ще изберат 30 финалисти (15 от всяка възрастова група), които ще бъдат поканени да представят видеоклип, в който да споделят повече за идеите си. Всички видеа ще бъдат качени на сайта и в периода 7-14 май 2015 г. Публично гласуване ще определи по петима победители във всяка възрастова група, които ще бъдат обявени на 27 май 2015 г.
  Журито ще търси кандидатури, които са креативни и имат потенциала да окажат положително въздействие върху даден социален въпрос. Също така, ще се оценява как проектите предлагат да се използват технологиите и функционалността на Microsoft за стартиране и осъществяване на социални инициативи.
 • НОВО: Дружество за ООН в България
  Краен срок: 24 март 2015 г.
  Интересувате ли се от международни отношения? Дружество за ООН в България организира национален модел, който ще се проведе от 14 до 17 май 2015. Екипът ни търси председатели на Съвета за сигурност (работен език- аглийски), ИКОСОС и ЮНЕСКО (работен език- български). Чакаме вашите кандидатури.
 • НОВО: Национален конкурс за есе на тема „Нашият свят, нашето достойнство, нашето бъдеще”
  Краен срок: 13 април 2015 г.
  Дипломатическият институт към министъра на външните работи обяви Национален конкурс за есе на тема „Нашият свят, нашето достойнство, нашето бъдеще”. Конкурсът се организира по повод обявената от Европейската комисия 2015 година като Европейска година за развитие. В конкурса участие могат да вземат български ученици от 11 и 12 клас и студенти от университети в България.
  Победителите в конкурса ще посетят Европейския парламент и други европейски институции в Брюксел през м. юни 2015 г., а есетата им ще бъдат публикувани на интернет страницата на Дипломатическия институт и в електронното списание „Дипломация”. Класирането ще бъде обявено през месец май 2015 г. на интернет страницата на Дипломатическия институт.
  Език на есетата: български.
  Обем: до 4 (четири) стандартни печатни страници.
 • НОВО: Конкурс за студентско есе на тема "Икономика с дефлация: дълг, конкурентоспособност и растеж"
  Краен срок: 16 март 2015 г.
  Българската макроикономическа асоциация обяви дванадесети Конкурс за студентско есе на тема "Икономика с дефлация: дълг, конкурентоспособност и растеж".
  В конкурса могат да участват всички български студенти, обучаващи се в бакалавърска и магистърска степен в местни и чуждестранни университети, които имат интерес в областта на икономиката. Кандидатите трябва да покажат много добри познания по отношение на българската и/или световната икономика; използване и цитиране на подходяща литература (особено книги); оригиналност в стила; убедителност на изложението.
  Есетата могат да бъдат написани на български или на английски език. Есетата трябва да са с обем до 20 000 знака, включително интервали, библиография и приложения. Есетата ще бъдат оценявани от комисия, определена от Управителния съвет на Българската макроикономическа асоциация.
  Победители в конкурса от предишни години не могат да участват отново. Есета, които надхвърлят максималния обем, няма да бъдат разглеждани от комисията. Победителят ще получи еднократна стипендия за обучение в размер на 750 лв.
  На победителя ще бъде предоставена възможност да представи своето есе на конференция на Българската макроикономическа асоциация през 2015 г.
 • НОВО: Покана за предложения за харта за висше образование „Еразъм+“ за периода 2014-2020 г.
  Краен срок: 30 април 2015 г.
  Хартата за висше образование „Еразъм“ предоставя общата рамка за качество във връзка с дейностите по европейско и международно сътрудничество. Тези дейности могат да бъдат провеждани в рамките на Програмата от дадено висше учебно заведение. Удостояването с харта за висше образование „Еразъм“ е предварително условие за всички висши учебни заведения, желаещи да кандидатстват и участват в мобилност с учебна цел на физически лица и/или в сътрудничество за иновации и добри практики в рамките на Програмата.
 • НОВО: Енергетика: Покана за безвъзмездно финансиране на проекти от общ интерес
  Краен срок: 29 април 2015 г.
  С поканата генерална дирекция „Енергетика“ на Европейската комисия обяви конкурс за получаване на безвъзмездни средства в съответствие с приоритетите и целите, определени в многогодишната работна програма в областта на трансевропейската енергийна инфраструктура по МСЕ. Чрез Механизмът за свързване на Европа ще се предостави финансова помощ от ЕС за проекти от общ интерес в областта на транспорта, енергетиката и телекомуникациите инфраструктура, за да се ускорят с инвестициите в трансевропейските мрежи и използването на потенциала на взаимодействие между тези сектори.
  МСЕ в енергийния сектор е насочен към подпомагане на проекти в производството на електроенергия и газ, за да се постигнат следните цели:
  – повишаване на конкурентоспособността чрез насърчаване на по-нататъшното интегриране на вътрешния енергиен пазар и оперативната трансгранична съвместимост електроенергийните и газовите мрежи.
  – повишаване на сигурността на енергийните доставки на Съюза
  – допринасяне за устойчивото развитие и опазването на околната среда – чрез интегриране на енергията от възобновяеми източници и развитието на интелигентни енергийни мрежи
  Според публикуваната покана индикативната сума от 100 милиона евро ще бъде предоставена за проекти, които допринасят за прекратяване на енергийната изолация на отделни държави членки, за премахване на тесните места в мрежите и за доизграждане на вътрешния енергиен пазар. Парите ще действат като катализатор за осигуряване на допълнително финансиране от частни и публични инвеститори. През 2015 г. са предвидени общо 650 милиона евро безвъзмездни средства, които ще се разпределят чрез две покани за участие.
 • НОВО: Второ издание на проекта „Лидерска академия”
  Краен срок: 12 април 2015 г.
  Второто издание на проекта „Лидерска академия”, създадено от сдружение „Съвет на жените в бизнеса в България”, е отновно насочено към личностното и професионално развитие на млади дами от средния мениджмънт.
  Лидерската академия представлява едногодишно обучение от м. Май 2015 г. до м. Февруари 2016 г. в няколко отделни еднодневни сесии, посветено на развитието на личните и професионални умения (“Soft skills”) на участничките в работната среда. Всяка от еднодневните сесии ще бъде организирана веднъж месечно през работната седмица.
  „Съветът на жените в бизнеса в България” търси 40 млади и амбициозни дами, които:
  – Да имат три години професионален опит в средния мениджмънт;
  – Да работят в средния и малък бизнес;
  – Да изпратят автобиография и мотивационно писмо по образец.
 • НОВО: ПРОГРАМА BG07 „ИНИЦИАТИВИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ“
  Краен срок: 30 април 2015 г., 17:00 часа местно време
  Министерството на здравеопазването в качеството му на Програмен оператор на Програма BG07 „Инициативи за обществено здраве“ кани потенциални бенефициенти да представят проектни предложения по цитираната по-горе покана за следните мерки на Програмата:
  Мярка 1: Подобряване на системата за психично здраве на българските граждани
  Мярка 2: Подобрен достъп до качествени услуги за сексуално и репродуктивно здраве на юноши на възраст от 10 до 19 години с акцент върху уязвимите групи, най-вече роми и хора, живеещи в отдалечени райони
  Мярка 5: Подобряване на достъпа до и качеството на грижите за деца с психични, генетични и онкохематологични заболявания (с акцент върху деца, страдащи от церебрална парализа, сърдечно-съдови заболявания, аутизъм и младежи, страдащи от хранителни разстройства) и соматични увреждания, причинени от инфекциозни заболявания (като полиомиелит, бактериален менингит, морбили, туберкулоза, ХИВ/СПИН и т.н.)
  Мярка 6: Предоставяне на здравни услуги по домовете на бременни жени и деца до 3 години за групи в риск с акцент върху ромите
  Тази покана е за финансиране на проекти на обща стойност 5 347 000 евро, разпределени по мерки, както следва:
  – Мярка 1 – 2 000 000 евро
  – Мярка 2 – 680 000 евро
  – Мярка 5 – 1 987 000 евро
  – Мярка 6 – 680 000 евро
  Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ, предоставяна за един проект:
  – от 170 000 до 300 000 евро за проекти по мярка 1
  – от 170 000 до 340 000 евро за прoекти по мерки 2, 5 и 6
  Максималният процент на безвъзмездната финансова помощ е до 100%.
 • НОВО: Конкурс за приемане в Колежите на обединения свят за ученици в неравностойно положение
  Краен срок: 17 март 2015 г.
  Ако сте: – на възраст от 16 до 18 години
  – ученици в 10. или 11. клас
  – със среден успех поне 5,00 за учебната 2013/4
  – с ниски доходи в семейството
  – активни, отворени към другите култури и загрижени за съдбата на света
  – До 17 март кандидатствайте в Колежите на обединения свят (КОС), едно от най-престижните, променящи и пъстри средни образования в света.
  – Ако ви спират финансови затруднения, готови сме да поемем транспортните ви разходи за двата кръга на изпита. Макс. скоро вие или родителите ви се свържете с Николай Недков (n.nedkov маймунка stg.bg), опишете нужната ви сума и удобен за вас начин да я получите. Ако ви одобрим, стипендията ви покрива всички разходи по време на двете години обучение.
 • НОВО: Конкурс за поезия 2015 „Белоцветните вишни”
  Краен срок: 20 март 2015 г.
  Сдружение „Вишнев цвят” – Казанлък със съдействието на Община Казанлък организират Конкурс за поезия 2015 г. „Белоцветните вишни”.
  Конкурсът е явен, на тема „Белоцветните вишни”. Право на участие с едно непубликувано стихотворение имат всички автори от България и чужбина, при условие, че са навършили осемнадесет години и стихотворението е на български език.
  Стихотворенията ще бъдат оценявани от независимо тричленно жури, а резултатите ще бъдат обявени на 17 април 2015 г.
 • НОВО: XLIII Национален конкурс за дебютна литература Южна пролет, 22 – 24 април 2015
  Краен срок: 30 март 2015 г.
  За конкурса се приемат първи книги, киносценарии и пиеси на автори до 40 години в следните жанрове:
  >> Поезия (стихосбирки, поеми) – издадена книга
  >> Проза (разкази, повести, романи) – издадена книга
  >> Литературна критика и литературна история – издадена книга
  >> Филмов сценарий
  >> Драматургия
  Дебютантите ще бъдат оценявани от компетентно жури, с председател проф.д.ф.н. Боян Биолчев.
  Община Хасково присъжда пет официални награди – званието “Лауреат”, бронзова статуетка “Пегас” и пет финансови награди по 1000 лв., във всеки жанр.
  Община Хасково връчва и награда на името на първия български книгоиздател“Александър Паскалев” в размер на 1000 лв. за цялостен принос в областта на литературата и изкуството.
  Ще бъдат присъдени и други допълнителни награди.
 • НОВО: Конкурс за кратък фантастичен разказ по повод годишнина от рождението на Агоп Мелконян (2015)
  Краен срок: 10 март 2015 г.
  Електронно списание „Сборище на трубадури“ и семейство Мелконян за четвърта поредна година обявяват конкурс за кратък фантастичен разказ по повод годишнина от рождението на Агоп Мелконян.
  Очакваме разказите ви в обем до 1500 думи, написани на кирилица, шрифт Times New Roman, размер на шрифта 12, във формат .odt, .doc или .rtf.
  Жанр и форма – остросюжетна литература на идеите във всички класически и модерни поджанрове на фантастиката (научна фантастика, фентъзи, ужаси, ню уиърд, приказен реализъм и т.н., включително и жанрово преливане). Оценяваме литературните и идейните качества на творбата. Приветстваме различни повествователни стилове в рамките на обема от 5 страници (5 стр. * 300 думи = 1500 думи).
  Допуска се един разказ от автор.
  Допълнителни изисквания за творбите: Участващите разкази трябва да са авторски, непубликувани под каквато и да е форма (на хартия, в Интернет, под формата на аудио и/или видео).
 • НОВО: Копнеж за корица на „Зелени разкази (ама наистина)"
  Краен срок: 5 април 2015 г.
  „Зелени разкази (ама наистина)" е предстояща антология в поредица „Човешката библиотека". Тя събира текстовете, отличени в едноименния Копнеж – истории от миналото, настоящето и бъдещето, които ни вдъхновяват да се замислим за връзката ни с целия свят отвъд човека и човечеството. А после и да се задействаме, за да я заздравим.
  Нека зеленото наднича между стъпките и зениците ни – все повече.
 • НОВО: Списание ВВС ЗНАНИЕ обяви конкурс за научнофантастичен разказ на тема "Моят свят през 2025 г."
  Краен срок: 30 юни 2015 г.
  Целта ни е да разберем как вие, скъпи читатели и автори, си представяте ефекта от бързото развитие на технологиите и науката във вашия живот в частност, но и в живота на човечеството като цяло, след десет години. Избрахме близкото бъдеще, защото така ще може на практика да проверим доколкото истинската наука отговаря на научната фантастика – все пак често пъти именно фантастите предсказват пробиви и технологии, които рано или късно стават достъпни за всички.
  Всеки участник следва да подготви кратък научнофантастичен разказ на български език по тема, свързана със света, в който ще живеем през 2025 г., като следва да се подчертае ефектът на науката и технологиите. Заглавието на конкурса не е задължително да е заглавие и на разказа, важно е само текстът да е по заложената тема.
  Разказът следва да е авторски и непубликуван до момента. Приемат се и разкази с няколко автори, но ако те спечелят, наградата е обща.
  Няма ограничение за възраст, образование, пол и др. Всички разкази ще бъдат оценявани по единни общи критерии.
  Максималната дължина на всеки разказ следва да е до 6000 машинописни знака.
 • НОВО: Средношколски конкурс за поезия "Възкресения 2015" за ученици на възраст от 13 до 19 години
  Краен срок: 31 март 2015 г.
  Регионален исторически музей – Добрич и вестник „Добруджанска трибуна” обявиха Средношколски конкурс за поезия "Възкресения 2015".
  В конкурса могат да участват ученици на възраст от 13 до 19 години с до три непубликувани стихотворения в три напечатани екземпляра, като посочат име, възраст, училище, телефон и адрес за връзка.
 • НОВО: Национален конкурс за православна поезия и проза на тема „ХРИСТОС ВОЗКРЕСЕ – РАДОСТ ДОНЕСЕ” 2015
  Краен срок: 27 март 2015 г.
  Организатори: Министерство на образованието и науката, РИО-Бургас, Национален дворец на децата, Община Бургас, Общински детски комплекс-Бургас, Сливенска митрополия.
  Конкурсът има за цел да поощрява и утвърждава интереса на учениците към литературата и православието. Да се стимулират тяхната творческа изява, любов към изкуството, Бог и православната вяра.
  УЧАСТНИЦИ: Ученици от 1-ви до 12-ти клас в 3 възрастови групи от всички училища, школи и извънучилищни звена от страната:
  1-ва възр.гр.- 1-4 клас
  2-ра възр.гр.-5-8 клас
  3-та възр.гр.-9-12 клас
  Конкурсът е в 2 раздела:
  1) Поезия
  2) Проза (есе или разказ)
  Право на участие имат всички ученици от 1-12 клас. Всеки участник може да представи до 2 стихотворения или 2 произведения в проза.
  Възможно е участие и в двата раздела.
 • НОВО: Национален литературен конкурс "Димитър Димов" за книга, публикувана в периода 2010-2104 г. на автори с медицинско образование
  Краен срок: 30 април 2015 г.
  Съюзът на писателите-лекари в България „Димитър Димов” възобновява традиционния литературен конкурс на името на писателя.
  Ще бъдат връчени две награди – за поезия и за белетристика (керамична статуетка с металопластика).
  В конкурса могат да участват само автори с медицинско образование, като представят адрес за кореспонденция, професионална и творческа биография и 2 екземпляра от книга, публикувана в периода 2010-2104 г. включително.
  Книгите остават във фонда на „Националния литературен музей”.
  В конкурса може да се участва с повече от една книга.
 • НОВО: 44-и международен епистоларен конкурс на ВПС за млади хора
  Краен срок: 31 март 2015 г.
  „Български пощи” ЕАД стартира националния етап от 44-ия международен епистоларен конкурс на Всемирния пощенски съюз за млади хора на тема “Разкажете ни за света, в който искате да израснете”. Темата е свързана с факта, че ООН подготвя програмата си за устойчиво развитие след 2015 година, която се основава на постигнатия значителен напредък по отношение на образованието, продължителността на живота, бедността, справедливостта, свободата, достойнството и мира. Тазгодишният конкурс на ВПС дава възможност на младите хора да споделят техните надежди за света, в който живеем, както и възможни решения за проблемите и предизвикателствата, пред които е изправена планетата.
  Според конкурсните правила само деца на възраст до 15 годинимогат да участват в международното състезание. То се организира от задължените пощенски оператори и писмата се изпращат чрез тях. Международното бюро на ВПС не приема съчинения, изпратени от училища или от частни лица.
  Всяка от детските творби трябва да отговаря на следните условия:
  Да бъде написана като писмо до приятел, близък, известна личност и пр., като:
  – Съдържа всички обичайни за писмото елементи (адрес на подател и получател, обръщение, поздрави, подпис).
  – Съдържа не по-малко от 800 думи.
  – Стриктно се придържа към зададената тема.
  – Авторите следва да се въздържат от изтъкването на всякакви политически или религиозни мнения.
 • НОВО: Buckminster Fuller Institute Challenge 2015
  Краен срок: 31 март 2015 г.
  Институт Бъкминстър Фулър приема кандидатури от учени, студенти, артисти, дизайнери, активисти, архитекти, проектанти, и предприемач за участие в BFI Challenge. Кандидатите трябва да представят своите иновативни решения на най-наболелите проблеми на човечеството.
  Критерии за допустимост:
  – Граждани от цял свят могат да кандидатстват.
  – Предизвикателството изисква идея или иновация, която се фокусира върху наболял проблем.
  – Допустими са инициативи с нестопанска цел, със стопанска цел, както и хибридни инициативи.
  Награда: 100 000 долара
 • НОВО: Европейски награди за насърчаване на предприемачеството 2015
  Краен срок: 15 юни 2015 г.
  Европейската комисия организира присъждането на Европейските награди за насърчаване на предприемачеството 2015. Целта е да бъдат открити и да получат признание тези, които най-успешно насърчават предприемачеството в Европа и в частност – в България, служат за пример при прилагането на политика и практика в тази област, повишават вниманието относно значимостта на предприемачеството, насърчават и вдъхновяват бъдещи предприемачи.
  Категории:
  >> Насърчаване на предприемаческия дух: присъжда се за дейности и инициативи за насърчаване на предприемаческото мислене и култура, създаването на предприятия и т.н., които инициативи поощряват творческите способности, иновацията и поемането на риск, особено сред младите хора и жените.
  >> Инвестиране в изграждането на умения: присъжда се за инициативи за повишаване на предприемаческите, професионалните, техническите и управленските умения.
  >> Подобряване на бизнес средата: присъжда се за новаторски политики, които насърчават създаването и растежа на предприятия, опростяват законодателните и административните процедури за бизнеса и прилагат принципа „Мисли първо за малките!“ в полза на малките и средните предприятия.
  >> Подкрепа на интернационализирането на бизнеса: присъжда се за инициативи, които насърчават предприятията, и по-специално малките и средните предприятия, да се възползват в по-голяма степен от възможностите, които предлагат пазарите в Европейския съюз и извън него.
  >> Подкрепа и развитие на зелените пазари и ефикасната експлоатация на ресурсите: присъжда се за политики и инициативи, които улесняват достъпа на МСП до „зелените пазари“ и подпомагат да се подобри ефективността на предприятията, чрез зелени технологии или производство на зелени продукти, по-ефективно използване на ресурсите и т.н.
  >> Награда за отговорно и интегриращо предприемачество: присъжда се за дейности, които насърчават социално отговорното поведение на фирмите и устойчивите стопански практики в социалната област. В тази категория също така наградата се присъжда и за усилия за насърчаване на предприемаческия дух сред групите в неравностойно положение като безработни, хора с увреждания и хора от етнически малцинства.
 • НОВО: Програма за летни студентски стажове в държавната администрация 2015 г.
  Срокове за кандидатстване: 31 март – 29 април 2015 г.
  Изисквания към кандидатите:
  – Да са студенти с непрекъснати студентски права, в процес на обучение във висше учебно заведение в страната или чужбина.
  – Да се обучават в професионалното направление, което е обявено за съответната стажантска позиция.
  – Да отговарят на специфичните изисквания, когато такива са обявени за стажантската позиция.
  Стажовете:
  – Едномесечни неплатени летни стажове.
  – В периода от 1 юли до 30 септември 2015 г.
  – С подкрепа от наставник.
  – Индивидуален работен план.
 • НОВО: Единадесетото национално състезание по компютърни мрежи в България за ученици от 8 до 12 клас
  Краен срок: 17 април 2015 г.
  Единадесетото национално състезание по компютърни мрежи в България за ученици от 8 до 12 клас ще се проведе на 18 април 2015 г. от 15:00 до 19:00 в град София, в сградата на Факултета по математика и информатика (ФМИ) на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, на бул. „Джеймс Баучър”№5.
  В периода 09 март – 17 април 2015 г. можете да се регистрирате за участие.
 • НОВО: Мацумае", Япония, предоставя стипендии за научни изследвания
  Краен срок: 31 август 2015 г.
  Международната фондация "Мацумае", Япония, обяви възможност за кандидатстване за стипендии с цел провеждане на научни изследвания за срок от 3 до 6 месеца в периода април 2016 – март 2017 година. Стипендиите ще бъдат отпускани приоритетно за научни изследвания в областта на естествените науки, инженерните науки и медицината.
  Изисквания към кандидатите:
  1. Да притежават образователна и научна степен "доктор";
  2. Да са на възраст до 49 години към момента на кандидатстване;
  3. Да владеят добре английски или японски език;
  4. Да не са посещавали досега Япония;
  5. Да притежават покана от японска институция, университет, научно-изследователски институт, лаборатория и други, с уточнена работна програма.
 • НОВО: Стипендии "Милена Йесенска" за журналисти
  Краен срок: 28 март 2015 г.
  Институтът за науки за човека (IWM) във Виена, Австрия отпуска стипендии "Милена Йесенска" за журналисти. В програмата могат да кандидатстват опитни европейски журналисти, които пишат в сферата на културата, или са посветени на социални въпроси с европейско значение. Програмата дава възможност на професионалисти да работят върху избран от тях проект, за период от три месеца (юли 2015 – юни 2016).
  Изисквания за участие:
  1. Кандидатите да са журналисти от страните от ЕС, както и Турция, Грузия, Армения и Азербайджан.
  2. Те трябва да имат доказан опит в печатна, електронна или онлайн медия. (Кандидатурите на студенти по журналистика и начинаещи журналисти ще бъдат отхвърляни).
  3. Документите за кандидатстване включват:
  – Онлайн формуляр;
  – Сбито предложение описващо проекта и резултатите от него, на английски език, с максимален обем 8 000 знака (вкл. интервали);
  – Автобиография;
  – Списък с публикации.
 • НОВО: Стаж в Парламентарната асамблея на OSCE
  Краен срок: 1 май 2015 г.
  Международния секретариат на Парламентарната асамблея на ОССЕ приема осем или девет специализанти по политически науки, право и международни отношения от университети в страни от ОССЕ като научни сътрудници. Студентите ще се присъединят към Международния секретариат в рамките на шест месеца, за да придобият практически опит в областта на международните отношения.
  Възнаграждение: стипендия от 564 евро на месец плюс настаняване.
 • НОВО: G2 Gallery Green Earth Film Festival
  Краен срок: 29 юни 2015 г.
  Галерия G2 ще бъде домакин на своя трети филмов фестивал „Зелена Земя” през октомври, представяйки еко-филми от творци от всички нива и опит, от всепризнати специалисти до начинаещи. Филмовият фестивал ще се проведе във Венеция, Калифорния.
  Могат да участват автори на филми от цял свят.
 • НОВО: Henri Cartier-Bresson Photography Award
  Краен срок: 30 април 2015 г..
  Фондация Анри Картие-Бресон връчва наградата, за да стимулира фотограф, като му/й предлага възможност да осъществи проект, който в противен случай би било трудно да постигне. Осемнадесет месеца след получаването на наградата победителят ще има изложба във фондацията в Париж и ще бъде публикуван каталог.
  Могат да участват фотографи от всички националности, които вече имат значителен обем работа с подход, близък до този на документалното кино.
 • НОВО: Конкурс за есе на Фондация за мир Го и ЮНЕСКО "Изграждане на мир в сърцата и умовете"
  Краен срок: 15 юни 2015 г.
  С есе може да участва всеки до 25-годишна възраст (към 15 юни 2015 г.) в една от следните категории възрастови:
  – Деца (на възраст до 14 навършени години);
  – Младежки (на възраст 15-25).
  Есета трябва да са 700 думи или по-малко на английски, френски, испански или немски език, или 1600 знака или по-малко на японски, без да се включва заглавието.
 • НОВО: Видео конкурс "Какво означава Обединена Европа за теб?"
  Краен срок: 10 април 2015 г.
  Генерална дирекция по разширяването на Европейската комисия обяви видео конкурс на тема "Какво означава обединена Европа за теб?" за млади хора (на възраст 13-15) от държавите-членки на ЕС, както и от страните кандидатки и потенциални кандидати от Югоизточна Европа (Албания, Босна и Херцеговина, Македония, Косово, Черна гора, Сърбия и Турция).
  Всеки участник може да кандидатства само с едно видео с дължина до 1 минута.
 • НОВО: Стаж в Европейския център за модерни езици
  Краен срок: 31 август 2015 // 28 февруари 2016
  Центърът предлага стажове два пъти годишно, с продължителност шест месеца. Според областта си на специализация и интереси кандидатите могат да изберат основната област, в която биха искали да се включат.
 • НОВО: Лятно училище „Персонализация и социално предприемачество”
  Краен срок: 15 април 2015 г.
  Лятното училище ще разгледа въпросите: Социални иновации от социално-икономическа перспектива, социалното предприемачество и иновационни услуги, управление на социални иновации, финансови инструменти за социални инвестиции и социални иновации в рамките на социалните предприятия.
  Лятното училище е предназначено за млади учени в момента, ангажирани в следдипломно обучение, докторанти и изследователи.
  Място на провеждане: University Residential Centre of Bertinoro (Ce.U.B.), Италия.
 • НОВО: Подкрепа за проекти на жени журналисти
  Краен срок: 23 март 2015 г.
  IWMF Howard G. Buffet Fund for Women Journalists ще подкрепи проекти, които представляват, но не само, разследващи репортажи, книги, документални филми, телевизионни програми, инициативи за развитие на медиите. Могат да кандидатстват настоящи и бъдещи проекти.
  Могат да кандидатстват жени журналисти с три или повече години стаж.
 • НОВО: Трето издание на наградата на ЕС за жени новатори
  Краен срок: 20 октомври 2015 г.
  Ще бъдат отличени три жени, постигнали изключителни иновации и внедрили ги на пазара. Наградата има за цел да повиши информираността за необходимостта от повече жени предприемачи и да вдъхнови други жени да последват стъпките им.
Advertisements
Категории:Uncategorized
 1. Все още няма коментари.
 1. No trackbacks yet.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: