Начало > Uncategorized > ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


 • НОВО: Конкурс за финансиране на малки проекти
  Краен срок: 23 април 2015 г.
  Младежка фондация "Арете" – България обяви конкурс за финансиране на малки проекти в полза за местната общност по програма „Заедно Напред“.
  Могат да кандидатстват участници от младежките ромски лагери „Заедно Напред“ 2014 и доброволци към младежката мрежа на фондация „Арете“.
  Основен приоритет на програма „Заедно Напред“ е организирането на младежки ромски лагери, които целят мотивирането на младите роми да продължат образованието си, да придобият лидерски умения, които да съдействат за тяхното лично и кариерно развитие и да станат активни и ангажирани граждани.
  Целта на конкурса е повишаване капацитета на ромските младежи чрез включването им в осъществяването на дейности и инициативи в полза на местната общност, и стимулиране на личностната изява и реализация на придобитите умения и знания.
  Проектите приоритетно трябва да бъдат ориентирани към:
  – полза на местната общност;
  – подкрепа на образованието на ромската общност;
  – насърчаване на младежката активност и доброволчеството;
  – мотивация на ромските младежи;
  Ще бъдат избрани 5 проектни предложения.
 • НОВО: Национална покана за кандидатстване по КД2, Стратегически партньорства, сектор Младеж
  Краен срок: 30 април 2015 г.
  По настоящата Покана за подаване на предложения в областта на младежта ще бъде отпускана финансова подкрепа на организации, които работят в сътрудничество с други организации от страни-участнички по Програма „Еразъм+“ и страни-партньори по проекти от взаимен интерес.
  Проектните предложения, финансирани по тази Ключова дейност, следва да се фокусират върху разработване, изпробване и/или прилагане на иновативни практики в областта на младежта; транснационални младежки инициативи, промотиращи предприемаческите нагласи и умения, с цел да се насърчи активното гражданство и предприемачество (включително социалното предприемачество) между участващите страни. Обмен на добри практики, сътрудничество между регионални органи и др.
 • НОВО: Финансова подкрепа на фестивали и конкурси в страната в областта на професионалното музикално и танцово изкуство
  Краен срок: 27 април 2015 г.
  Министерство на културата обяви сесия за финансова подкрепа на фестивали и конкурси в страната в областта на професионалното музикално и танцово изкуство.
  Подкрепата се определя чрез конкурс по документи, в който могат да участват юридически лица, вписани в Информационния регистър на културните организации на Министерство на културата.
  Общата сума за финансиране на проекти е до 80 000 (осемдесет хиляди) лева.
 • НОВО: Финансиране на творчески проекти в областта на книгоиздаването
  Краен срок: 7 май 2015 г.
  Министерство на културата обяви конкурсна сесия по програма “помощ за книгата” 2015 г. за финансиране на творчески проекти в областта на книгоиздаването в следните направления:
  1. Българска и преводна художествена литература;
  2. Българска и преводна хуманитаристика;
  3. Литература за деца и юноши;
  4. Културно-историческо наследство и съвременна култура.
  В конкурса „Помощ за книгата” може да участва всеки професионален издател, регистриран като юридическо лице и получил международен стандартен книжен номер (ISBN).
 • НОВО: Финансова подкрепа на фестивали в областта на професионалното театрално изкуство
  Краен срок: 27 април 2015 г.
  Министерство на културата обявр сесия за финансова подкрепа на фестивали в областта на професионалното театрално изкуство.
  Подкрепата се определя чрез конкурс по документи, в който могат да участват юридически лица, вписани в Информационния регистър на културните организации на Министерство на културата.
  Общата сума за финансиране на проекти е до 80 000 (осемдесет хиляди) лева.
 • НОВО: Финансова подкрепа на фестивали и конкурси в страната в областта на професионалното музикално и танцово изкуство
  Краен срок: 27 април 2015 г.
  Министерство на културата обявява сесия за финансова подкрепа на фестивали и конкурси в страната в областта на професионалното музикално и танцово изкуство.
  Общата сума за финансиране на проекти е до 80 000 (осемдесет хиляди) лева.
 • НОВО: Летен семинар "Europe & Liberty”, Банско 2015 (12-18 юли 2015)
  Краен срок: 1 май 2015 г.
  Институтът за пазарна икономика, Фондация за свободата „Фридрих Науман” и Institute for Economic Studies – Europe за поредна година организират съвместно едноседмичен летен семинар в Банско (България). Замисълът на семинара е да послужи като въведение в идеите на класическия либерализъм, както и да бъдат дискутирани съвременните предизвикателства пред свободата. Семинарът ще е както с местни, така и с чуждестранни участници и ще бъде изцяло на английски език.
 • НОВО: I-ви национален събор „На Белица на хорото”, 15.08.2015.
  Краен срок: 1 август 2015 г.
  По идея на Представителен фолклорен ансамбъл „НАШЕНЦИ” и със съдействието на Община Трявна ще се възстановят отново българските традиции и обичаи в с. Белица, Община Трявна, чрез провеждане на събор „На Белица на хорото”- I-ви национален събор.
  Съборът ще се проведе на 15.08.2015 г. (събота) от 10.00 часа в с. Белица, Община Трявна.
 • НОВО: Обучение „Подготовка на документи за кандидатстване за РМУСП стипендии на Ромски образователен фонд“, 30 април и 1 май в град София
  Краен срок: 23 април 2015 г. (включително)
  Младежка фондация „Арете“ – България ще проведе обучение„Подготовка на документи за кандидатстване за РМУСП стипендии на Ромски образователен фонд“ за академичната 2014 – 2015 година.
  По време на обучението ще бъде предоставена информация за процедурата по подготовка на документи за кандидатстване за стипендиите на Ромски образователен фонд и ще се проведат индивидуални консултации. С предимство ще бъдат кандидат-студенти и студенти от ромски произход, които до момента не са кандидатствали за тези стипендии.
 • НОВО: Международен Фонд за насърчаване на културата на UNESCO 2015
  Краен срок: 29 май 2015 г.
  Средствата на Международния фонд за насърчаване на културата, са предназначени за насърчаване на: (а) културата като източник на знания, значения, ценности и идентичност; (Б) за ролята на културата за устойчивото развитие; (В) художествено творчество във всичките му форми, като същевременно се зачитат свободата на изразяване; (Г) международно и регионално културно сътрудничество.
  Потенциалните бенефициенти на фонда са: (а) публични органи с конкретна отговорност за насърчаването на културата и художественото творчество; (б) неправителствени организации (НПО) и нестопански частни организации, чиито цели са в съответствие с тези на Фонда и чиято дейност допринася за насърчаване на културата и художественото творчество; (в) лица, по-специално и творците.
  Дейностите, допустими за получаване на помощ от Международния фонд за насърчаване на културата, включват: (а) производството на културни и художествени произведения; (б) организирането на културни и артистични събития на национално, регионално и / или международно ниво, допринасящи за създаването на култура и развитие на стратегии и програми.
  Размерът на исканата помощ може да е между 20 000 и 100 000 щ.д. и следва да покрива не повече от 80% от общия бюджет на проекта; (б) друг източник на финансиране, независимо дали финансова или в натура, следва да покрива най-малко 20% от общия прогнозен бюджет.
 • НОВО: Стипендии за международни изследователи VINNMER Marie Curie
  Краен срок: 16 септември 2015 г.
  VINNOVA е шведска Държавна агенция за иновационни системи. Нейната мисия е да насърчава устойчивия растеж чрез подобряване на условията за иновации и финансиране. Най-малко 100 учени се очаква да станат VINNMER Marie Curie стипендианти. Поканата е насочена към международни изследователи с поне 4-годишен стаж, интересуващи се от транснационалната мобилност като възможност за кариерно развитие.
 • НОВО: Humanitarian Innovation Fund
  Краен срок: 14 май 2015 г.
  Фондът подкрепя организации и частни лица да идентифицират, създават и споделят иновативни решения за предизвикателствата, пред които е изправена ефективната хуманитарна помощ, и нови подходи в хуманитарната помощ, за да се възползват общностите, засегнати от кризи.
 • НОВО: Покана за кандидатстване по Световната програма на USAID ASHA
  Краен срок: 24 април 2015 г.
  Американската агенция за международно развитие (USAID), Офис на американските училища и здравни заведения в чужбина (ASHA) приемат заявления за финансиране по своята програма за подпомагане на училищата, библиотеките и медицински центрове извън САЩ, служещи като учебни и демонстрационни центрове за идеи и практики на Съединените щати. Това е световна програма.
  Повече подробности:
  на grants.gov и търсете funding opportunity number: APS-ASHA-15-000001
 • НОВО: EVS EUROPEAN YOUTH CARD AWARDS 2015 – CELEBRATING THE EVERYDAY HEROES OF THE EUROPEAN VOLUNTARY SERVICE
  Краен срок: 15 май 2015 г.
  Share your European Voluntary Service experience and win a trip for two to Athens, Greece or Larnaca, Cyprus!
  Take out your mobile or camera and film a 60 second video telling the world what you’ve worked on during your EVS, how you’ve made a difference, what you’ve learned, how it’s helped you, and why others should get involved as well.
 • НОВО: Elizabeth Neuffer Fellowship for International Women Journalists
  Краен срок: 1 май 2015 г.
  Програмата продължава 7 месеца и ще се проведе от септември 2015 г. до март 2016 г. в Центъра за международни изследвания в Масачузетския технологичен институт (MIT) в Кеймбридж, Масачузетс, и стаж в The Boston Globe. Втората част от стажа ще се проведе в The New York Times, Ню Йорк.
  За жени журналистки с поне тригодишен стаж.
 • НОВО: Youth Time Summer School Call for Journalists, 18 – 22 June 2015, Hamburg, Germany
  Краен срок: : 20 април 2015 г.
  Основната цел е да се разработи уникален набор от умения, които всички участници могат да използват в професионалния и личния си живот. Дейностите ще увеличат капацитета на участниците за вземане на решения и умения за преговори.
  За журналисти на възраст до 35 години от цял свят.
 • НОВО: MATILDA European MA in Women’s and Gender History, Централно-европейски университет
  Краен срок: 4 май 2015 г.
  Част от Програмата EU Erasmus.
 • НОВО: H2020 INSO-10-2015-1 SME business model innovation call for proposal
  Краен срок: 16-12-2015 17:00:00 (Brussels local time)
  The specific challenge addressed by this topic is to enable SMEs – in traditional sectors, such as manufacturing industries, in sectors of particularly rooted in Europe’s history such as cultural heritage as well as in new sectors including different services and creative industries, and the social economy – to innovate and grow across traditional boundaries, through new business models and organisational change. The international dimension is included. For instance, this can involve drawing on successful business models in different sectors in the global market, and developing them for use by European SMEs in the same or different sectors. It can also involve reverse innovation in business models, where models initially created in Europe and becoming successful elsewhere, are supported to return to Europe. For business model innovation in the broad area of food, it is foreseen to organize several events in the autumn of 2015 within an appropriate European level forum. Of par ticular importance for the new business models will be user-oriented services, cultural heritage related services, social services and tourism.
  Total Call Budget 26,557,000 euros
  Intermediate deadlines(s):
  18-03-2015 17:00:00 (Brussels local time)
  17-06-2015 17:00:00 (Brussels local time)
  17-09-2015 17:00:00 (Brussels local time)
 • НОВО: Call H2020 Lifelong learning for young adults: better policies for growth and inclusion in Europe YOUNG-3-2015
  Краен срок: 28-05-2015 17:00:00 (Brussels local time)
  Specific challenge: It is obvious that investing appropriately in lifelong learning will contribute to overcoming the economic and social crisis and meeting the Europe 2020 targets on employment, poverty reduction, education, sustainability, innovation. The need and markets for adult education (after initial education and training) are thus likely to rise in the coming years. However, despite sustained attention over the years, adult education in Europe remains inadequate. Firstly, it is now well documented that those who are more in need of adult education, such as young, unemployed, low skilled, disabled and vulnerable workers, actually benefit less from adult education opportunities than other more advantaged groups. Secondly, the costs of adult education are footed largely by enterprises and individuals/families while the public resources invested are largely less than the private ones: this fragmentation actually shows the persistent weakness and ineffectiveness of adult education policies.
  In this context, it is important to review thoroughly the situation of adult education in Europe and look for ways to take the most out of the numerous initiatives taken by a large number of often isolated actors. Such policy and programme learning should as a priority address young people, in particular those with low levels of basic and functional literacy, those not in education or training or those in situations of near social exclusion, who could be helped much more effectively if adequate adult education policies were designed.
  Scope: The research will address adult education in general (for all ages), with a specific focus on young adults and vulnerable groups (from an indicative age of 18 and after leaving initial education and training)after entry into working life.. It will consider the complementarity between public policies and dynamics of private markets in the EU market and will analyse actors, dynamics, trends, mismatches and overlaps. A historical perspective on lifelong learning (e.g. in the 19th century urban areas) will add to a comprehensive analysis.
  The research will identify successful programmes which are demonstrating to improve learning outcomes, particularly those reaching out to young adults at risk of social exclusion and other vulnerable groups, and address their transferability to other countries/regions. Diversity issues (gender, culture, ethnicity, language etc.) should be considered as well.
  The research will also address the learning potential and innovation ability in workplaces (organisational models that favour innovation ability and innovative oriented training) and the effectiveness of learning actions.
Advertisements
Категории:Uncategorized
 1. Все още няма коментари.
 1. No trackbacks yet.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: