Начало > Uncategorized > ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


 • НОВО: BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“
  Краен срок: Процедурата е с три крайни срока за подаване на проектни предложения както следва:
  1/ 08 юли 2015 г. за кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на нискотехнологичните и средно нискотехнологичните промишлени производства;
  2/ 08 септември 2015 г. за кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на високотехнологичните и средно високотехнологичните промишлени производства, и
  3/ 09 ноември 2015 г. за кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на интензивните на знание услуги.

  Целта на процедурата е предоставяне на инвестиционна подкрепа на българските малки и средни предприятия /МСП/ за подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал.
  Предоставяната безвъзмездна финансова помощ трябва да отговаря на условията за държавни помощи. Приложимият режим на държавна помощ по настоящата процедура за подбор на проекти е регионална инвестиционна помощ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (OB L 187/26.06.2014).
  Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите следва да се изпълняват на територията на Република България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 293 374 500 лева.
  Допустими по процедурата са проекти, включващи следните дейности:
  1/ Дейности за подобряване на производствените процеси и/или
  2/ Дейности за добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги, и/или
  3/ Дейности за разнообразяване на асортимента от продукти и услуги на предприятията и/или
  4/ Дейности за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.
  Подаването на проектните предложения по процедурата се извършва чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) без използването на електронен подпис, чрез модула „Е-кандидатстване" на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg. Всички останали документи са придружителни към формуляра за кандидатстване и се подават на хартиен носител на адреса на Управляващия орган – Министерство на икономиката, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност": София 1000, ул. „6-ти септември" № 21.
 • НОВО: Грантове за НПО за намаляване на бедността и насърчаване на социалната справедливост
  Краен срок: 30 юни 2015 г.
  Институтът за социални изследвания ЕРИ приема заявления за проекти като предлага субсидии и инвестиции на организации, които имат за цел да се намали бедността и да се насърчи социалната несправедливост, както световната, така и регионалната, чрез преодоляване на основните причини за съществуване на бедността.
  Безвъзмездна помощ е в размер до 15 000 щ.д. и се предоставя под формата на апортни услуги по ERI Institute.
  Източник: За фондовете онлайн
 • НОВО: Програма за обмен на опит на ЦЕИ – Австрия
  Краен срок: 1 юни 2015 г.
  Централната европейската инициатива (ЦЕИ) обявява нова покана за предложения по Програма за обмен на опит на ЦЕИ – Австрия. Програмата стартира през 2004 г. като инструмент за сътрудничество на ЦЕИ с цел осигуряване изграждането на капацитет, техническа помощ и ноу-хау трансфер от страни, членки на ЕС и ЦЕИ към страни извън ЕС и ЦЕИ.
  Теми с приоритет:
  1. Европейска интеграция и изграждане на капацитет
  2. Социално и икономическо развитие, приобщаване и равенство
  3. Земеделие, околна среда и изменение на климата
  Допустими кандидати:
  – Държавни и частни фирми и организации
  – Публично-частни партньорства
  – Международни организации
  – Неправителствени организации, работещи в интерес на обществото
  – Национални, регионални и местни власти
  – Образователни/научни институции
  – Екологични организации
  Допустими дейности: Изграждане на капацитет, трансфер на технологии, обучение и образование на персонала, консултантски услуги, съдействие при изготвянето на стратегически документи, институционалното изграждане, подобряване на процедурите и услугите, предпроектни проучвания, техническа помощ, академично и професионално образование и други интервенции за осигуряване ефикасен и ефективен обмен на опит.
  Източник: За фондовете онлайн
 • НОВО: Конкурс за финансиране на проекти в сферата на женските права и постигането на равнопоставеност на половете на БФЖ
  Краен срок: 31 май 2015 г.
  Български фонд за жените ще финансира проекти, свързани с женски права, постигане на равнопоставеност на половете и преодоляване на джендър стереотипите, развитие на женското движение в България.
  Бюджетът на първи кръг от конкурса е в размер на 10 000 лева и в него ще бъдат финансирани 10 малки проекта на 10 организации (всяка организация ще получи финансиране в размер на 1 000 лева). Бюджетът на втори кръг е в размер на 8 000 лева и в него ще бъдат финансирани само 4 от първите 10 организации, чийто проект е бил изпълнен (най-)успешно.
  Проектите могат да бъдат кампании, организиране на събитие, обучение, изложба, арт пърформанс, конкурс и т.н, насочени към преодоляване на дискриминация, популяризиране на нуждата от постигане на равнопоставеност на половете, промяна на нагласи, развитие на женското движение в България, развитие на женската филантропия, социална промяна.
  В конкурса могат да участват само организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) в обществена полза.
 • НОВО: ГД „Регионално развитие“ — Помощ за няколко региона за оценка на потенциалното използване на финансови инструменти
  Краен срок: 31 юли 2015 г.
  С поканата за представяне на предложения Европейската комисия предвижда да съфинансира действия относно потенциалното използване на финансови инструменти по Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) и/или Кохезионен фонд (КФ), и/или по Европейски социален фонд (ЕСФ) и/или по Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Действията изпълняват целта на Съюза за разширяване на използването на финансови инструменти, съфинансирани от горепосочените фондове, както се призовава в „План за инвестиции за Европа“.
  Заявлението трябва да бъде подадено от консорциум от най-малко два управляващи органа/междинни звена по програми по ЕФРР, КФ, ЕСФ или ЕЗФРСР, които обхващат поне две различни държави членки.
 • НОВО: Седма Национална среща ”Младежки работник”, Варна, 24-28 юни 2015
  Краен срок: 20 май 2015 г.
  Националната среща има за цел да въвлече над 150 участници на възраст от 18 – 30 години, младежки лидери, активни млади хора и да реализира провеждане на структурен диалог по въпроси относно перспективите за развитие и утвърждаване на младежката работа като цяло и младежкия работник в частност. Знанията, уменията и компетенциите, които младежкият работник трябва да притежава и ролята на младежките НПО в развитието им, както и определяне на ролята му при реализиране на дейности и политики в сферата на младежта.
  Допуска се участие на други представители без възрастови ограничения, за които организаторите НЕ поемат разходи за нощувки, храна и транспорт.
  В националната среща може да участва само по един участник от организация!
  Двама от една организация се допускат само в случай на участие и в национално младежко изложение!
 • НОВО: ХХІІІ-ти национален ученически конкурс "Съединението прави силата"
  Краен срок: 22 май 2015 г.
  Конкурсът се организира от Национален клуб "Родолюбие" със съдействието на МОН, Исторически факултет на СУ "Свети Климент Охридски", Синдиката на българските учители, Национален дворец на децата, Националния исторически музей, Националния военноисторически музей, в."Аз Буки" и др.
  Целта е участниците в конкурса да изразят свои познания, тълкувания и оценки за събития и личности по един от предложените тематични акценти, като ги разгледат на фона на европейски и световни процеси.
  Кандидатите да попадат в някоя от двете възрастови групи:
  – от V до VІІІ клас;
  – от ІХ до ХІІ клас.
  Кандидатите да изпратят разработката си в един от следните формати:
  – електронна презентация;
  – изследователски писмен проект;
  – есе.
 • НОВО: Фондация Астика обяви Шести национален конкурс за стихове на тема „Моето синьо лято"
  Срокове: Начало на конкурса 24 май 2015 г. Краен срок за изпращане на творбите: 15 септември 2015 г.
  В конкурса могат да участват всички ученици от цялaта страната.
  Участниците ще бъдат разделени в две възрастови категории:
  – Първа категория от 7 до 14 години.
  – Втора категория от 15 до 19 години.
  Участниците в конкурса могат да участват с до две непубликувани стихотворения всяко с дължина не повече от една страница.
  Стиховете трябва да са с тематика за морето и Странджа планина.
  И тази година организаторите решиха да остане тема та „Стих с дължина до 140 символа" – с целта стиховете да бъдат публикувани в социалната мрежа twitter.
  Участниците в конкурса трябва да изпратят трите си имена, възраст, адрес, телефон, имейл за връзка.
  Най-добрите стихотворения ще бъдат отличени с грамоти, а победителите в двете категории с предметна награда.
  Стиховете ще бъдат оценени от пет членно независимо жури.
  Творбите изпращайте о електронен път във формуляра за конкурса.
  За допълнителна информация: Л. Вълков – GSM: 0878 75 70 72
 • НОВО: Да открием Зелените великани от Странджа Планина!
  Краен срок: не е посочен
  Фондация Младежки инициативи и екологични партньорства набира доброволци, с които да се научим да разпознаваме и откриваме вековни дървета- зелените великани на Странджа планина и да им помогнем да продължат да бъдат „дърво с корен”.
  Нужни са фотографски опит, собствен фотоапарат за изготвяне на снимки с парамерти: размер на снимките до 2000 пиксела по късата страна и с големина до 500 КВ. Всяка снимка трябва да е оригинал с високо качество за печат 300 dpi с размери 50х70 см.
  Проектът е с максимална продължителност от пет до десет календарни дни. Инициативата е планирана за периода 25.05.2015 г. – 10.06.2015 г. Осигурени са транспорт, храна, нощувки и заплащане от 20 лв./ден за доброволческия труд.
  Целта на Фондация младежки инициативи и екологични партньорства е с институционалната подкрепа на Община Малко Търново, ПП Странджа и помощта на доброволци и опитни експерти – лесовъди да се открият и маркират възможно най-много вековни дървета – зелените великани на Странджа планина. Откриването на зелените великани ще се извършва в присъствието на опитен водач и експерт – лесовъд, които ще осигурят безопасността на доброволците и ефективността на работата. Дървесните видове ще бъдат обозначени като столетници – обект на опазване, ще се маркират техните JPS – координати на карта и ще се изготви снимков материал на уникалните екземпляри.
  Необходимо е участниците да отстъпят на Фондация Младежки инициативи и екологични партньорства правото на използване на снимките, като резултат от участието в проекта за организиране на изложби, публикации в средства за масова комуникация, интернет, фейсбук страници или в сайтове с цел оповестяване и запознаване на обществеността с проблемите по опазване на вековните дървета.
  Доброволците желаещи да се включат:
  1. Попълват формуляр за участие и го изпращат на адрес:
  eco_iniciat@abv.bg
  2. Прилагат две снимки- образец на направени от кандидата
  Ще се свържем с избраните доброволци, за получат разяснения относно проекта.
 • НОВО: V конкурс за проза "Любовта на края на кабела"
  Краен срок: 31 май 2015 г.
  Темата е позната до болка на всички – "Любовта, която ни очаква в края на кабела…" или така наречената интернет лов. Всички сме минавали през това, вероятно повечето по няколко пъти. Фондация „Буквите“ обявява за четвърта поредна година конкурс „Любовта накрая на кабела“.
  Всеки автор може да участва с до 3 непубликувани произведения в размер до 20 страници А4. Произведенията трябва да бъдат изпратени в WORD файл (.doc), шрифт 12 пункта, без оцветявания.
  Всички произведения ще бъдат публикувани в Буквите, както и на специалната Фейсбук страница (както е традицията).
  Награди: Победителят ще получи право на издаване на хартиена книга в обем до 200 страници, в достатъчен тираж. Фондацията си запазва правото да присъди повече от една първа награда.
  Произведенията изпращайте на адрес: love@bukvite.bg
 • НОВО: Национален литературен конкурс „С море в сърцето”
  Краен срок: 24 май 2015 г.
  Конкурсът на Община Царево има за цел да популяризира литературата на български език, да подпомогне и да съучаства в случването на съвременния литературен процес, като същевременно способства за утвърждаването на гр. Царево на литературната карта на България.
  Конкурсът е отворен за участие за всички български автори и е без възрастови ограничения.
  Предвиждат се две категории – за поезия (до 5 стихотворения, не повече от 5 страници, по 30 реда и по 60 знака на страница) и кратка проза (с общ обем до 5 стандартни страници, с 30 реда и по 60 знака на страница).
 • НОВО: Литературен конкурс „Децата на Паисий”
  Краен срок: 31 май 2015 г.
  НЧ „Димитър Благоев 1925” – гр. Добринище обяви 1-вото издание на националния конкурс „Пирин е съдба”.
  Регламент: Конкурсът е явен , на тема „Пирин е съдба”. Право на участие с едно непубликувано стихотворение имат всички автори от България и чужбина, при условие, че са навършили осемнадесет години и стихотворението да е на български език.
  Участие и с къс разказ, участниците трябва да изпращат непубликуван разказ до 3 машинописни страници, на тема „Пирин е съдба”.
  Творбите, изпратени на е_mail: chitalishtedobrinishte@mail.bg, не по късно от 31.05.2015 г., трябва да бъдат придружени от следните данни за участника: имена, дата на раждане, адрес, телефон и e_mail за връзка.
  Присъждат се: първа награда (грамота и 100 лв.) втора награда (грамота и статуетка) и трета награда (грамота и плакет) всички следващи ще получат грамота за участие.
 • НОВО: Национален ученически конкурс “Цончо Родев” за разказ на историческа тема „Изпитание“
  Краен срок: 30 юни 2015 г.
  ПРАВО НА УЧАСТИЕ имат ученици от цялата страна от 7-ми до 12-ти клас (за учебната 2014- 2015 година). Участието е индивидуално.
  РЕГЛАМЕНТ: Разказът да бъде написан на български книжовен език, като са спазени правописните, граматическите и пунктуационните правила. Обемът на текста да бъде не повече от 4 страници А4, шрифт Times New Roman, 12 пункта. Възможно е сюжетът да бъде свързан с най-старата българска история, със създаването и укрепването на Българската държава; със защитата на славяно-българската писменост, с църковните борби; борбите за просвещение и запазване на българската народност и вяра; с национално-освободителните борби преди и по време на Възраждането; с някоя от справедливите за българския народ войни, в която знайни или незнайни войни са проявили доблест, храброст и самоотверженост; със Съединението на България…. Подходяща е всяка една случка, в която родолюбието и духът на един или повече герои, или на целия българския народ, са подложени на изпитание.
 • НОВО: Пети литературен конкурс за къс разказ „Дивото“ 2014-2015
  Краен срок: 31 юли 2015 г.
  Съюз на ловците и риболовците в България и Съюз на българските писатели обявиха 5-ото издание на националния конкурс за къс разказ "Дивото" за наградата на името на Дончо Цончев. Участниците трябва да изпращатнепубликуван разказ до 3 машинописни страници със сюжет от лова и риболова, природата и взаимодействието на човека с природата, дивите животни и птици, риби и други.
  Присъждат се: първа награда (стъклен плакет, грамота и 500 лева), първа поощрителна награда (грамота и 100 лева), втора поощрителна награда (грамота и 100 лева).
  Разказите се изпращат на е-mail: snejina_mihailova@abv.bg или на адрес: София – 1040, бул. ”Витоша” 31-33 (до Снежина Михайлова).
 • НОВО: 451 градуса по Бредбъри – Конкурс за разказ, вдъхновен от Рей Бредбъри
  Краен срок: 22 август 2015 г.
  Очакваме вашите произведения в обем до 4510 думи, като задължително изискване е към тях да добавите в свободен текст, в обем до една страница, по какъв начин сте били вдъхновени (произведение, герой и т.н.). Всеки автор може да участва с един разказ.
  Файловете очакваме с шрифт Times New Roman, големина 12, в .doc формат.
  Изпращайте ги на e-mail: dracus@abv.bg до 22.08.2015 г., когато е рожденият ден на Бредбъри.
  Отличените разкази ще бъдат издадени до края на годината в самостоятелен сборник, а включените автори ще получат авторски екземпляри от него.
 • НОВО: Конкурс на социалното министерство търси мотивиращи истории за смисъла от това да се работи и учи
  Краен срок: 7 юни 2015 г.
  Стартира конкурсът за любителско видео „Посоката избираш ти, възможностите даваме ние“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ на Министерството на труда и социалната политика. Целта на кампанията е личният пример и мотивация на младите хора, които виждат смисъл от това да се учи и работи, да „запалят“ желанието за реализация в демотивираните младежи у нас.
  Проблемът с демотивираните млади хора, както в България, така и в цяла Европа е изключително голям. По данни на НСИ обезкуражените младежи между 15 и 24 години, които нито искат да учат, нито да работят, са 33 000 младежи.
  „Държавата дава възможности на младите хора в цялата страна чрез различни програми, за да могат да ходят на безплатни обучения, на платени стажове или на работа. Важно е младите хора да знаят, че имат възможности за старт в кариерата. Най-важно от всичко, обаче е чрез тези, които виждат смисъла да се развиват, да се опитаме да предадем този смисъл и на тези, които по една или друга причина, не го виждат. Затова направихме и този конкурс – видеа за мотивиращи истории, които да накарат демотивираните млади да потърсят своята посока за развитие“, коментира кампанията социалният министър Ивайло Калфин.
  Кампанията стартира в социалната мрежа Facebook с конкурс за любителско видео. Всички младежи над 15 години, които искат да се включат, могат да направят това, като заснемат любителско видео, в което разказват за смисъла от това да се развиваш – да учиш и/или да работиш. Клиповете трябва да не са по-дълги от 90 секунди. За най-харесваните клипове в социалната мрежа, както и за най-добрите три, според журито на конкурса, ще има парични награди.
 • НОВО: Покана за набиране на предложения на НПО 2015: Фокус върху борба с корупцията, предотвратяването на конфликти на ООН и Резолюция – Подкрепа за международни неправителствени организации (международни НПО)
  Краен срок: 18 май 2015 г.
  Приоритетни сфери на Поканата:
  1. Отговорно управление при прилагането на правата на човека – ще бъдат финансирани 0-2 предложения с договор продължителност 1 година. Максималната обща сума за тази приоритетна област е 800 000 евро.
  2. Предотвратяване и решаване на конфликти – ще бъдат финансирани 0-1 предложения с продължителност на 1-2 години. Максималната обща сума за тази приоритетна област е 200 000 евро.
  Принципи за поддръжка и минимални изисквания:
  От гледна точка на финансирането на сътрудничеството за развитие МВнР счита за международни НПО (INGO) организации с нестопанска цел, които работят политически и административно независимо от правителствата.
  INGO трябва да имат:
  – Най-малко три различни националности, представени в управителния им структури;
  – Дейности в повече от две страни;
  – Са регистрирани и / или юридически компетентни от най-малко две години;
  – Финансиране от най-малко един друг източник.
 • НОВО: 43 EURIAS Humanities and Social Sciences Fellowships
  Краен срок: 5 юни 2015 г.
  Европейските институти за академични изследвания (EURIAS) предлагат Стипендиантска програма за международна мобилност на изследователи, която включва 10-месечни резиденции в една от 16 участващи институти: Берлин, Болоня, Будапеща, Кеймбридж, Delmenhorst, Единбург, Фрайбург, Хелзинки, Йерусалим, Лион, Марсилия, Париж, Uppsala, Виена, Васенаарската, Цюрих.
  За 2016-2017 академична година EURIAS предлага 43 стипендии (21 младши и 22 висши длъжности).
 • НОВО: Мексикански държавни стипендии
  Краен срок: 31 август 2015 г.
  Стипендиите са предназначени за международни студенти, притежаващи бакалавърска, магистърска или докторска степен.
 • НОВО: CALL FOR PROPOSAL EU Aid Volunteers initiative Technical Assistance for sending organisation Capacity Building for humanitarian aid of hosting organisations
  Краен срок: 1 September 2015 12 PM Brussels time
  participate in the EU Aid Volunteers initiative and to ensure compliance with the standards and procedures regarding candidate volunteers and EU Aid Volunteers.
  The capacities of up to 100 sending and hosting organisations are strengthened in the fields of
  — Disaster risk management, preparedness and response as well as linking relief, rehabilitation and development;
  — Volunteer management according to the standards and procedures for the management of the candidate volunteers and the EU Aid Volunteers;
  — Strengthening local volunteering in third countries;
  — Capacities to undergo certification including administrative capacity;
  — Tools and methods of needs assessment at a local level;
  — Building partnerships with a view to develop joint projects in the context of the EU Aid Volunteers initiative.
  — Communicating the European Union’s humanitarian aid principles agreed in the European Consensus on Humanitarian Aid and raise awareness levels and visibility of its humanitarian aid.
  The maximum grant will be EUR 700 000. Grant requests below EUR 100 000 will not be considered for funding. The Agency expects to fund 20 proposals.
 • НОВО: Награда на децата 2015
  Краен срок: 12 юни 2015 г.
  Предназначена за всички лица и организации по целия свят, фокусирани върху оцеляването на децата.
  Грант: 250 000 щ.д.
  Предложенията за проекти могат да включват, но не се ограничават, до:
  – Интервенционни решения в здравните услуги;
  – Технология;
  – Образование;
  – Инфраструктура;
  – Селско стопанство.
  В конкурса могат да участват:
  – Нестопански организации (благотворителна дейност);
  – Фирми;
  – Правителствени програми;
  – Академични институции;
  – Лица на възраст или по-възрастни от 18 години.
 • НОВО: Магистърска програма "Международни изследвания за мир" към Университета Нотр Дам
  Краен срок: 15 декември 2015 г.
  Магистърската програма на Kroc Institute към Университета Нотр Дам ще ви подготви за кариера в държавната политика, политическа промяна, организационно управление или анализ на конфликти и трансформация.
  За: кандидати с изключителни академични постижения, както и на работа / доброволчество в области, свързани с мира и справедливостта.
  Стипендия: за обучение, настаняване и разходи за издръжка, подкрепа за стаж.
 • НОВО: Travel Writing Scholarship
  Краен срок: 27 май 2015 г.
  World Nomads и Lonely Planet търсят трима талантливи писатели пътешестнетици, които да опишат пътуването си през САЩ.
  Тази възможност е отворена за студенти, начинещи и непрофесионални писатели и любители на пътуванията всички националности, очаква се обаче изключително висока степен на владеене на писмен английски език. Минималната възраст за това състезание е на 18 години към датата на заявлението за отпускане на стипендии.
  За да кандидатствате, следвайте тези стъпки:
  – Напишете 2500 знака (включително интервали) за вашия Travel Discovery, за да покажете вашите умения за писане и вашата личност;
  – Планирайте маршрута си. Опишете две места в САЩ, които бихте искали да посетите и да пишете за тях и защо;
  – Попълнете формуляр за участие, който включва данни за контакт и есе (макс. 1500 знака) за това, защо трябва да бъде избрани и каква възможност ще означава това за вас.
Advertisements
Категории:Uncategorized
 1. Все още няма коментари.
 1. No trackbacks yet.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: