Начало > Uncategorized > ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


 • НОВО: BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015"
  Краен срок: 14 септември 2015 г. 23:59 ч.
  Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., обявява процедура на подбор на проекти BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015".
  Процедурата има за цел да осигури предпоставки за създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица. Тази цел ще бъде постигната посредством комбинация от мерки за осигуряване на подходящи обучения, включително на работното място, както и предоставяне на разнообразни стимули за работодателите за разкриване на нови работни места. Процедурата ще постави акцент върху интеграцията на едни от най-уязвимите групи на пазара на труда.
  Дейностите, които ще получат подкрепа включват:
  1. Наемане на безработни и/или неактивни лица за период до 12 месеца. (Тази дейност е задължителна);
  2. Предоставяне на професионално обучение за придобиване на първа или втора квалификационна степен и обучение по част от професия по първа, втора или трета квалификационна степен на вече наетите по проекта лица. (Работното място следва да изисква използването на посочената в проектното предложение професионална квалификация);
  3. Предоставяне на обучение по ключови компетентности съгласно Европейската квалификационна рамка по: Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици”, Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност” на вече наетите по проекта лица. (Работното място следва да изисква използването на посочената в проектното предложение ключова компетентност);
  4. Закупуване на оборудване, обзавеждане, ДНА и стопански инвентар, свързани със създаването на нови работни места;
  5. Оборудване и адаптиране на нови работни места за хора с увреждания, вкл. ремонтни дейности, в случай на необходимост;
  6. Осигуряване на наставник за хората с увреждания. Всеки наставник отговаря за минимум 1 и максимум 7 души – представители на целевата група;
  6.1 Други дейности, свързани и произтичащи от участието на хора с увреждания.
  Общият бюджет на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 40 000 000 лв.
 • НОВО: Google Ad Grants за НПО
  Краен срок: текущ
  Google Ad Grants е изданието с нестопанска цел на AdWords, инструмента на Google за онлайн рекламиране. Посредством рекламиране с AdWords™ на стойност 10 000 щ.д. месечно Google Ad Grants дава възможност на организациите с нестопанска цел с валиден статут на благотворителна организация да популяризират своите мисии и инициативи на страниците с резултати от търсенето с Google.
  Организациите трябва да са вписани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност при Министерство на правосъдието.
 • НОВО: Финансираща програма на TELUS International Europe
  Краен срок: предстои да се уточнни
  От 2015 г. общественият борд на TELUS International Europe ще финансира проекти на неправителствени организации в размер на близо 74 000 евро годишно.
  Ще се финансират проекти на организации със здравна, екологична и образователна насоченост и с фокус върху интеграцията на младежи и пълноценното им присъствие в обществото. За финансиране ще се кандидатства с предварително попълнен формуляр и покриване на определени изисквания, заложени в него.
 • НОВО: Програма Open mind за професионално развитие и социална интеграция на хора с увреждания
  Краен срок: 15 юли 2015 г.
  Open mind е програма на Теленор за професионално развитие и социална интеграция на хора с увреждания, която цели да им предостави възможност да:
  – работят по различни срочни проекти в Теленор;
  – станат част от професионални екипи за определен период от време;
  – получават финансово възнаграждение за труда си;
  – придобият нови умения;
  – работят в отворена и достъпна работна среда в голяма международна компания;
  – подобрят професионалната си квалификация;
  – повишат конкурентоспособността си на пазара на труда в България;
  – създадат полезни за бъдещето им развитие контакти и нови приятелства.
  Одобрените кандидати ще имат възможност да работят по проект в избрана от тях област (Грижа за клиента/Маркетинг/Администриране на продажбите/Анализ на технически показатели/Финанси/Вътрешен одит/Юридически услуги/Снабдяване/Технологии/Връзки с обществеността), да усвоят нови умения и да подобрят своята конкурентоспособност на пазара на труда. Теленор ще осигури на участниците в проекта отворена и достъпна работна среда и съответното за заеманата позиция финансово възнаграждение.
 • НОВО: Конкурс за най-добри практики в областта на "Изменение на климата и достъп до водни ресурси в производството на храни"
  Краен срок: 10 юли 2015 г.
  Участвайте в конкурса за намиране на иновативни решения за подобряване на ефективното управление на водите и производството на храни с икономична употреба на вода. Най-добрата практика ще бъде наградена с 10 000 евро.
  Конкурсът е отворен за всеки, независимо от националността или познанията в областта.
  Предложенията могат да се подават от отделни потребители или екипи.
  Подателите могат да представят своя практиката или практиката на трета страна.
 • НОВО: Global Junior Challenge Award
  Краен срок: 31 юли 2015 г.
  Конкурсът отличава най-иновативните проекти, които използват модерните ИКТ за образование и социално приобщаване. Той има за цел да насърчи младите хора и преподавателите им да използват нови технологии; да обменят опит и да създават успешни инициативи.
  Допустими кандидати:
  – Публични и частни училища и университети
  – Публични и частни институции и организации
  – Неправителствени организации
  – Публични и частни компании
  – Изследователски институти
  – Физически лица
  Допустими дейности:
  Допустими проекти са тези, които използват нови ИКТ технологии за образование и обучение, адресирани до млади хора на възраст до 29 г. и попадат в една от следните категории:
  – Проекти за потребители до 10 г.
  – Проекти за потребители до 15 г.
  – Проекти за потребители до 18 г.
  – Проекти за потребители до 29 г.
  – Проекти за насърчаване използването на ИКТ за устойчивост на околната среда в сътрудничество с Legambiente
  – Проекти, които използват ИКТ за обучение на млади хора за придобиване на умения за наемане на работа
  – Проекти, насърчаващи използването ИКТ за интеграция на мигранти и бежанци.
 • НОВО: Copernicus Masters 2015
  Краен срок: 13 юли 2015 г.
  Програмата има за цел да подкрепи развитието на предприемачеството чрез селектиране и награждаване на проекти и бизнес идеи, които изследват на данни от наблюдение на Земята, генерирани предимно по програма Коперник.
  Допустими кандидати:
  – предприятия
  – научни институции
  – пълнолетни лица
  Приемат се кандидатури от цял свят.
  Награди: 20 000 евро
 • НОВО: Търсят се кандидати за първата инженерна академия в България
  Краен срок: не е посочен
  Технологичната компания "Вистеон България" набира кандидати за първия випуск на своята инженерна академия.
  В програмата може да се включи всеки, който желае да продължи професионалното си развитие в областта на автомобилната електроника, включително и ученици.
  Участниците ще преминат през модули, които дават практически знания и изграждат умения за работа в инженерни проекти. Обученията са напълно безплатни и ще започнат от септември 2015 г., като продължителността им е три месеца. Кандидатстването се извършва онлайн през сайта на фирмата.
  Инженерната академия ще предоставя обучение в областите разработка на софтуер, хардуер, тестване и развитие на лични компетенции, съобщават от компанията. Основният фокус ще е върху програмните езици C/C++, алгоритми, структуриране на данни, управление на хардуер и изпълнение на стратегии за тестване
 • НОВО: Лятна академия за лидерство 2015
  Краен срок: 7 юли 2015 г.
  Софийски форум за сигурност ще проведе лятната си Академия за лидерство в периода 13-15 юли 2015 година. Академията е с практическа насоченост и съчетава лекции, практически упражнения и ролеви игри, което предполага активна роля на всички участници.
  Академията по лидерство е предназначена за ръководители, студенти по хуманитарни специалности и всички, които се интересуват от въпросите на лидерството и сигурността. Участниците следва да са навършили 18 години към момента на кандидатстване.
  В програмата на Академията са включени въпроси на лидера и лидерството, взимане на решения, водене на преговори, психологически аспекти на лидера и работата в екип, сигурност и лидерство, протокол и етикет и други. Преподаватели и ментори в курса са експерти с дългогодишен опит в съответната област.
  Академията ще се проведе в София, в сградата на Представителството на Европейската комисия на ул. Раковски 124. Участниците ще получат на електронната си поща програмата и повече информация за Академията и за преподавателите и менторите.
 • НОВО: Стипендия за ИТ специалисти с интерес към журналистиката
  Краен срок: 21 август 2015 г-
  Разработчици, инженери и програмисти с интерес към журналистиката могат да кандидатстват за специализираната стипендия Knight–Mozilla OpenNews, която ще им позволи да прекарат 10 месеца в разработката на собствен код и в сътрудничество с репортери и дизайнери от няколко медийни организации.
  Стипендиантите ще бъдат разпределени следните редакции: Los Angeles Times Data Desk в Лос Анджелис, NPR във Вашингтон, Vox Media в Остин, Тексас, Ню Йорк или Вашингтон, Frontline в Бостън, Correct!v в Берлин и The Coral Project в Ню Йорк.
  Размерът на стипендията е 60 хил. долара, а към нея допълнително се покриват разходите по настаняване, здравна осигуровка, транспорт и средствата за издръжка на децата на стипендиантите. Отпускат се и средства за учебни материали и пътувания свързани с проучването на всеки от селектираните участници.
 • НОВО: Конкурс за разработки в областта на международните финанси
  Краен срок: 10 юли 2015 г.
  Институт за икономическа политика организира академичен конкурс за млади учени с интереси в областта на международните финанси. Конкурсът е учреден в памет на д-р Иванка Петкова – основател и първи председател на Института.
  Конкурсът има за цел да идентифицира и подкрепи млади учени с интереси в областта на международните финанси и е насочен към български граждани, които понастоящем са докторанти в български или чужди университети/научни институции, както и постдокторанти на възраст до 35 години.
  В първата фаза на селекционната процедура (с краен срок 10 юли 2015 г.) кандидатите следва да представят концепция за разработване на доклад по актуален проблем в посочената сфера, който те не са публикувани до момента.
  Документът следва да бъде изготвен на български и английски езикq като не трябва да надвишава 4 стандартни страници, формат А4, Times New Roman 12, Single space, във всяка една от езиковите версии.
  Академична комисия с международно участие ще отличи най-добрите предложения, които ще получат възможност за цялостно разписване на докладите в рамките на финалния етап на конкурса. Финалните разработки ще бъдат разгледани отново от международна комисия, като победителят и подгласниците ще бъдат оповестени по време на официална церемония в края на месец ноември 2015 г.
  Предвиденият награден фонд за финалистите в конкурса е както следва: 1-ва награда – 1 500 лв; 2-ра награда – 1 000 лв и 3-та награда – 750 лв.
  Академичният конкурс е насочен към български граждани, които понастоящем са докторанти в български или чужди университети/научни институции, както и постдокторанти (до 5 години от придобиване на степен „доктор") на възраст до 35 години.
 • НОВО: Награда за междукултурни иновации под егидата на ООН
  Краен срок: 30 септември 2015 г.
  Наградата се присъжда на нестопански организации, работещи в областите: миграция и интеграция, междукултурна компетенция; обучения за междукулурно гражданство; както и на организации, работещи за интересите на отделни групи (напр. религиозни, женски, младежки, медийни и др.), подкрепящи междукултурния диалог и разбирателство.
  Нейна основна задача е подкрепи съществуващи и с потенциал за репликиране иновационни проекти, реализирани успешно през първата им година. Подкрепата се дава под формата на годишна програма за разширяване на иновационните проекти или прилагането им в други области.
 • НОВО: МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА ПОПУЛЯРНАТА ГРАДСКА ПЕСЕН ЕСЕННИ ШУМЕНСКИ ВЕЧЕРИ
  Краен срок: 15 септември 2015 г.
  Фестивалът има конкурсен характер и де провежда в три категории:
  I. Конкурс за изпълнители, Съвременна забавна музика
  I. Конкурс за изпълнители, Популярни градски песни
  II. Конкурс за авторска песен
 • НОВО: КАНДИДАТСТВАЙ ЗА УЧАСТИЕ В МЛАДЕЖКИ ОБМЕН ПО ПРОЕКТ "START UPS "
  Краен срок: 17 юли 2015 г.
  Environmentalist and Nature Lover Civilian Organization (Унгария) получи одобрение за реализиране на проект "Start ups " по програма Еразъм +, Ключова дейност 1: Младежки обмен. Партньори по проекта са младежки организации от 5 Европейски държави: Унгария, Полша, България, Чешката Република, Румъния.
  От българска страна партньор е Сдружение „Институт за младежки инициативи и иновации.
  Период на младежкия обмен: 17 – 31 август 2015 г.
  Място на провеждане: Vasarosnameny, Унгария
  Участници: 8 + 1 ръководител на групата
  Информация за проекта:
  В новосъздадените предприятия по проекта ще се опитаме да намерим решения на някои често срещани проблеми на младите хора в Европа, като например:
  – Образователната система не винаги предлага достатъчно добра основа за реализацията на младите хора, особено за стартиране на собствен бизнес.
  – На младежите им липсват знания за това как да станат предприемачи.
  – Повечето млади хора не са запознати със спецификите на бизнес живота, как да се реализират в света на бизнеса и в реалния свят като цяло.
  – Много млади хора нямат амбиции за стартиране на предприемачество, защото не притежават необходимите знания и умения.
  Цели на проекта:
  – Опознаване на бизнес живота и бизнес опита.
  – Подготовка на младежите за света на бизнеса и да станат ментори за насърчаване на предприемачеството сред младите хора.
  – Да се помогне на младежите при планирането на техните цели в живота, достигането им и да им се помогне да влязат в света на бизнеса чрез самообучение.
  – Да направи младото поколение обединено, чрез сътрудничество между различните етноси, поемане на обща отговорност, развитие на способностите чрез групова работа и като член на една общност.
  Изисквания към участниците:
  – Поканата е насочена към младежи между 18-29 години, които са готови и мотивирани да повишат своите компетенции и познания за света на бизнеса и предприемачеството;
  – да говорят свободно английски език.
  Организаторите покриват пътни разходи в размер на 170 евро на човек (в двете посоки), разходите за настаняване, изхранване и всички разходи на участниците по предвидената програма на обмена: разходите за пътуванията предвидени в програмата, материалите за обучението, разходите на свободното време, билети за музеи, аквапарк, нощно къпане, плаж, пътуванията в региона и т.н.).
  Ако проявявате интерес, кандидатствайте тук:
  http://youthvarna.eu/data/uploads/formulyar-za-kandidatstvane.pdf
  Пълната програма на обмена може да намерите тук:
  http://youthvarna.eu/data/uploads/program-plan-partnercsoportoknak-start-ups-magyar-angol-roevid.pdf
  Информация за приемащата организация, можете да намерите тук:
  http://youthvarna.eu/data/uploads/enlco.pdf
  Срок за кандидастване: 17.07. 2015 г.
  Избраните участници ще бъдат уведомени до 20.07.2015 г.
 • НОВО: International Challenge on Economics Idea (ICEI)
  Краен срок: 30 септември 2015 г.
  International Challenge on Economics Idea (ICEI) е международен конкурс за есе, насочен към студенти от цял свят. ICEI е ежегодно събитие, което се организира от Economics Student Association of Universitas Gadjah Mada (UGM). Всички участници следва да работят по темата за "Финансова политика за създаване на икономическа устойчивост".
 • НОВО: 2018 Европейска зелена столица и 2016 Европейски конкурс "Зелено листо"
  Краен срок: 19 октомври 2015 г.
  Европейската комисия кани европейските градове да се състезават в две категории за:
  >> Награда 1: 2018 Европейска зелена столица – всяка година се отличава един европейски град, който е показал високи екологични стандарти и се ангажира с текущи и амбициозни цели за бъдещо устойчиво развитие. За градове с над 100 000 жители.
  >> Награда 2: 2016 Европейски конкурс "Зелено листо" – отличава градове с отлични резултати в областта на околната среда, със специален акцент върху усилията, които се полагат за осведомеността на гражданите за околната среда, зелен растеж и генериране на нови работни места. За градове от 20 000 до 100 000 жители.
 • НОВО: EU Prize for Women Innovators
  Краен срок: 20 октомври 2015 г. (12:00 – Брюкселско време)
  С наградата на ЕС за жени новатори, Европейската комисия иска да даде обществено признание на изключителни жени предприемачи, които са обогатили със своите новаторски идеи пазара. Целта е да се вдъхновят и други жени да последват стъпките им.
  Три награди ще бъдат присъдени през пролетта на 2016-а:
  – – 1-ва награда: 100 000 евро
  – – 2-ра награда: 50 000 евро
  – – 3-та награда: 30 000 евро
 • НОВО: Ashden Trust: Покана
  Краен срок: не е посочен
  Ashden Trust отправя покана към организации да представят иновативни и ефективни проекти, с които да се постигнат трайни изменения както в международен план, така и в Обединеното кралство.
  Области:
  – Изменение на климата
  – Устойчиво развитие
  – Подобряване на качеството на живот в по-бедните общности
  Заинтересованите кандидати могат да изпратят кратко описание на своите предложения за проект.
 • НОВО: Световно биенале на студентска фотография
  Краен срок: 1 ноември 2015 г.
  Организатор е Академия на изкуствата – Нови Сад.
  В Биеналето могат да участват всички студенти от академии и колежи, в които дисциплината фотография е част от учебната програма.
  Няма входна такса.
 • НОВО: Стажове на Atlas Service Corps
  Краен срок: текущ (следващ краен срок 15 юли 2015 г.)
  Atlas Service Corps, Inc. (Atlas Corps) е международна мрежа от нестопански лидери и организации, която насърчава иновациите, сътрудничеството, както и решенията за справяне със световните предизвикателства на 21ви век. Тяхната мисия е да реагират на критични социални проблеми чрез усъвършенстване на лидери, укрепване на организациите и насърчаване на иновациите чрез стажове. Стажовете на Atlas Corps придължават 6-18 месеца и се предлагат три пъти годишно.
  Стажантите работят на пълно работно време в приемащи организации, развиват лидерски умения и учат най-добрите практики.
  Кандидатите следва да имат:
  – 2 или повече години съответен опит в НПО социалния сектор;
  – Бакалавърска степен или еквивалентна;
  – Владеене на английски език;
  – 35 години или по-млади;
  – да желаят да работят страна, различна от тази, от която са (американски граждани не са допустими за стаж в САЩ);
  – Ангажимент да се върнат в родната си страна, след 6-18 месеца стаж.
 • НОВО: HostWriter Journalism Award
  Краен срок: 31 юли 2015 г.
  Hostwriter е глобална мрежа за сътрудничество за журналисти, блогъри, студенти по журналистика и документални филмови дейци. С търсачката hostwriter можете да намерите колеги, които споделят вашите разследвания и журналистическа страст. Наградата е за съвместна журналистика (най-малко двама журналисти, работещи заедно).
  Приемат се материали от всички медии. Материалът може да бъде на всеки език, но се каниддатства на английски, немски, испански, френски, португалски, арабски или иврит плюс резюмета на английски. Платформата HostWriter трябва да е изиграла роля в разследвания. Без значение как сте използвали платформата: дали сте поискали съвет от колега журналист, преспали на дивана на колеги по време на пътуване или сте намерили партньор, с който сте направили съвместно трансгранично проучване.
 • НОВО: Програма за развиите на млади професионалисти от тинк-танкове
  Краен срок: 24 август 2015 г.
  Програмата желае да привлече наскоро завършили студенти от магистърски и докторски програми в областта на социалните и хуманитарните науки, които да изберат мозъчни тръстове в Централна и Източна Европа, Югоизточна Европа и страните от бившия Съветски съюз, като им дава възможност да получават информация от първоизточника за политика на научни изследвания и застъпничество от мозъчните тръстове в региона. Програмата е предназначена да е от полза както за младите, начинаещие професионалисти, така и за техните организации домакини. Тя дава възможност на участващите мозъчни тръстове да наемат млади изследователи родом от региона, които наскоро са завършили висше образование в страните от ОИСР, включително Централноевропейския университет в Унгария. В зависимост от изследователска тема, индивидуалните програми в приемащи организации ще продължат до шест месеца и започват от 01
  ноември 2015 г. За: доктори или магистри между 23-35 годишна възраст от Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Грузия, Унгария, Косово, Македония, Молдова, Черна гора, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения, или Украйна.
Advertisements
Категории:Uncategorized
 1. Все още няма коментари.
 1. No trackbacks yet.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: