Начало > Uncategorized > ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИ

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИ


 • НОВО: Фондация „Работилница за граждански инициативи“ обяви конкурс за финансиране на проекти по програма „Знания за успех"
  Краен срок: 1 октомври 2015 г.
  В конкурса могат да участват само училища за средно образование чрез своите училищни настоятелства.
  Програмата ще подкрепи инициативи, насочени към предоставяне възможности за кариерно развитие и консултиране на ученици от горния курс на обучение или превръщане училищните библиотеки в място стимулиращо желанието за учене, ефективно усвояване на нови знания и подобряване представянето на учениците в учебния процес.
  „Знания за успех“ 2015-2016 се организира от Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и SAP Labs България за четвърта поредна година и има за цел да предостави нови възможности за образование, кариерно консултиране и развитие на младежи с ограничен достъп до финансов и образователен ресурс. До момента по програмата са подкрепени 24 училищни настоятелства, чиито проекти са достигнали до близо 15 000 ученици на възраст между 14 и 18 години от цялата страна.
 • НОВО: Google.org стартира донорска програма за НПО, които променят към по-добро живота на хората с увреждания – $ 20 Million Google Challenge Impact
  Краен срок: 30 септември 2015 г.
  20 милиона щ.д. ще бъдат предоставени на организации с нестопанска цел, използващи нови технологии за увеличаване на независимостта на хората с увреждания. НПО от цял свят с технологични иновации, които ще създадат смислена и положителна промяна за хората с увреждания са добре дошли да представят своите предложения.
 • НОВО: BG16M1OP002-2.001 – Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци
  Краен срок: 1 август 2016 г. 23:59 ч.
  Целта на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата е подпомагане изпълнението на специфичната цел за намаляване на количеството депонирани зелени и/или биоразградими битови отпадъци чрез разделното им събиране и рециклиране. Чрез изпълнение на мерките по процедурата ще се подпомогне постигането на националните цели, заложени в българската нормативна уредба и в Националния план за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г., за ограничаване количеството на депонираните биоразградими отпадъци до 2020 г. до 35% от общото количество на същите отпадъци, образувани към 1995 г., и за увеличаване до края на 2020 г. на дела разделно събрани и оползотворени битови биоотпадъци на ниво регион до не по-малко от 50 % от количеството на битовите биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г.
  Очакваният резултат от изпълнение на мерките по процедурата, съвместно с други мерки по приоритетна ос 2 „Отпадъци“, е до 2018 г. да бъде осигурен допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци най-малко 20 000 т/год., а до 2023 г. – 105 000 т/год.
 • НОВО: BG16RFOP001-8.001 „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по Приоритетна ос 8 на ОПРР 2014-2020”
  Краен срок: НЕПРИЛОЖИМО
  Цел на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е да се подкрепят 39 общини за градовете от 1-во до 3-то ниво, съгласно Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г., предназначена за финансиране на разходи с цел обезпечаване на дейностите им по управление и изпълнение на инвестиционните им програми за периода до 2023 г. и функциите им на междинни звена по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.
  ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:
  1. Актуализиране на системи за финансово управление и контрол с оглед изпълнение и управление на инвестиционните програми на 39-те града спрямо функциите им по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”;
  2. Възнаграждения на екипите за изпълнение на инвестиционни програми по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“;
  3. Възнаграждения на екипите на Междинните звена на ОПРР 2014-2020 с оглед реализацията на процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“;
  4. Наемане на външни за Междинните звена оценители и помощник-оценители за оценка на проектни предложения по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“;
  5. Техническа помощ за създаване на градски мрежи и участие в прояви на равнище ЕС, свързани с интегрирано градско устойчиво развитие;
  6. Участие в програми за обмен на опит и добри практики.
 • НОВО: Лятно училище "Модерно банкиране”, 6 – 11 септември 2015 г.
  Краен срок: 15 август 2015 г.
  В Лятното училище на Фондация "Атанас Буров" ще бъдат включени до 20 студенти от икономическите университети в страната, които се обучават по икономически специалности, имат завършен най-малко трети курс и успех от следването най-малко много добър 4, 50.
  Участниците в училището ще бъдат поставени пред задачи с практически характер, като за целта се очаква да демонстрират знания, съобразителност, креативност и умения за работа в екип.
  Кандидатите трябва да изпратят попълнена информационна карта и есе на една от следните теми:
  1. България в Европейския банков съюз – аргументи За и Против?
  2. Проблемните банки – трябва да се преструктират или трябва да се закриват?
  3. Банковият пазар в България – твърде концентриран или твърде диверсифициран?
 • НОВО: Встъпителен курс за финансови журналисти 12 -17 септември 2015 г.
  Краен срок: 30 август 2015 г.
  Този встъпителен курс на Фондация "Атанас Буров" е насочен към репортери в началото на кариерата си или завършващи икономическа специалност или журналистика, които се интересуват от темата. Целта на обучението е да покрие области, които обикновено затрудняват репортерите или се интерпретират погрешно. Лятното училище е и израз на стремежа на Фондацията да подпомага и подготвя студентите за последваща успешна трудова реализация. Осъществява се с подкрепата на водещи институции във финансовия и медийния сектор.
  Програма е насочена към мотивирани и отлични студенти и млади професионалисти, проявяващи интерес към трудната професия на финансовия журналист.
  Курсът ще се проведе от 12 до 17 септември 2015 в гр. Банкя.
  Участниците ще се научат как да подбират новини, как да работят с източници, както и основни понятия от областта на икономиката и финансите. Участниците в курса ще бъдат поставени пред задачи с практически характер, като за целта се очаква да демонстрират знания, съобразителност, креативност и умения за работа в екип.
  В курса ще бъдат включени до 15 участници. Те могат да бъдат журналисти в началото на кариерата си или студенти, които се обучават по икономически специалности или журналистика, имат завършен най-малко трети курс и успех от следването най-малко много добър 4,50.
 • НОВО: Четвъртото издание на „Идеите – това сме ние“ кани младите хора, които търсят социалната промяна
  Краен срок: удължен до 15 август 2015 г.
  Неправителствената организация „Обединени идеи за България“ (ОИБ) в партньорство с фондация „Помощ за благотворителността в България“организират за четвърти пореден път инкубатора за социални иновации„Идеите – това сме ние“ (#Идеите4).
  Темата на #Идеите4 е „Активен живот и създаване“. Събитието ще се проведе между 3 и 6 септември тази година в град София.
  В рамките на четири дни 150 млади българи от страната и чужбина ще имат възможност да създадат проекти за решаване на проблеми в различни сфери на нашето общество. ОИБ канят всички студенти и ученици горен курс да се включат в четвъртото издание на форума за социални иновации, на който ще се създадат проекти, задвижващи промяната.
  Екипите на „Идеите – това сме ние“ ще работят в групи, разделени по теми като „Култура“, „Образование“, „Иновации“, „Градска среда“, „Журналистически екип“ и др. Участниците ще имат възможност да работят с талантливи българи и създадат от нулата обещаващи решения за обществени предизвикателства в страната ни. Форумът дава възможност за участие в работилници, посветени на предприемачество, финансиране, проектен мениджмънт, както и развиване на мрежа от професионални контакти в България и чужбина.
 • НОВО: Покана за резиденция в Смолян
  Краен срок: не е посочен
  Към артисти с интерес във физическия театър, танцьори (съвременен танц и пърформанс), циркови изпълнители, и/или независими експериментални музиканти, базирани в/или в близост до София.
  От 2 до 12 септември 2015 г. в Смолян ще се проведе десетдневна резиденция за артисти, интересуващи се от мултидисциплинарен и неконвенционален процес на открито.
  Всички разходи по престоя са покрити.
  Условия: Осигурени са нощувки в двойни стаи, храна и транспорт от и до София.
  Семинарът ще бъде воден от Ана Вигеланд (американски цирков артист и режисьор живеещ в Монреал) и Петър Балов (българскo-канадски звуков дизайнер). Участниците в семинара ще живеят и работят заедно в продължение на десет дни. Насърчават се да кандидатстват артисти с различни умения и профили. Хора с опит в повече от една област (музика, театър, танци, акробатика, жонглиране, моносайкъл и др.) са добре дошли.
 • НОВО: Алианс на занаятите: Покана
  Краен срок: : 10 август 2015 г.
  Алиансът на занаятите е плод на съвместното сътрудничество на над 64 членове, включително малки и средни предприятия, корпорации, организации с нестопанска цел и физически лица, които работят заедно за насърчаване на пълния потенциал на занаятите по целия свят.
  Темите за този конкурс са следните:
  – Тема 1 "Аз съм занаятчия"
  – Тема 2 "Красив номер"
  За: Всички мъже и жени на 18 и повече години
  Награди: 1 500 $, пътуване до Вашингтон
 • НОВО: Програма за развитие на млади професионалисти – бакалаври и докторанти
  Краен срок: 24 август 2015 г.
  С тази инициатива Think Tank Fund на Отворено общество има за цел да подкрепи до 15 млади професионалисти, завършили в страните от ОИСР, които искат да се върнат в страната си и да започнат работа в тинк-танкове, които се интересуват от привличането на млади кадри. Целта е да се предостави допълнителна възможност за изграждане на капацитет с талантливи млади специалисти за проучване, анализ и застъпничество, под ръководството на опитни колеги; и подпомагане на тинк-танкове при наемането на млади таланти в редиците им.
 • НОВО: Инициатива на Форбес за 1 млн.: Под 30 – Конкурс за промяна на света
  Краен срок: 26 август 2015 г.
  Най-големият конкурс за млади социални предприемачи. Конкурсът кани социалните предприемачи с идеи с потенциал да променят света. Те могат да са както нестопански, така и стопански предприятия. Организациите или компаниите следва вече да работят и наградният фонд ще се използва, за да се ускорят най-обещаващите идеи. Конкурсът търси екипи, изпълняващи смели идеи с потенциал за огромно влияние. Ще се търсят решения в областта на образованието, крайната бедност, устойчивостта, световното здраве и редица други социални проблеми.
 • НОВО: Грантове за статии, посветени на климатичните промени
  Краен срок: 15 август 2015 г.
  The Earth Journalism Network (EJN) набира предложения за статии посветени на ефектите от климатичните промени върху популациите по света. Изискването към журналистите е да поставят акцента върху директните последици от променящите се условия за живот на планетата.
  Избраните предложения ще бъдат подкрепени с грантове в размер между 500 и 2500 долара в зависимост от спецификата на всяка от идеите и предложените от автора методи за задълбочено изследване на проблемите. Статиите ще бъдат публикувани преди 21-та Конференция на ООН за климатичните промени през декември в Париж. Насърчава се участието и на журналисти на свободна практика.
 • НОВО: Сдружение на родителите на деца със Синдром на Даун обявяват фотопроект „47 усмивки"
  Краен срок: 1 октомври 2015 г.
  Фотопроектът има за цел да покаже красотата и естествения образ на хората със синдром на Даун. Те са притежатели на 47 хромозоми, с една в повече от „стандартния" човек, откъде идва и изборът на числото 47 в темата, а усмивката е техния запазен знак – всички, които ги познават знаят, че тези хора притежават едни от най-прекрасните и заразителни усмивки на света и неслучайно от малки ги наричат „слънчеви"!
  Чрез фотографията целим да покажем непознатия за обществото образ на децата, младежите и възрастните със синдром на Даун. Да изтъкнем характерни за тях физически и емоционални черти. Да внушим естествената идея за това, че те са неразделна част от живота на всички нас. Да дадем шанс на хората, да се докоснат до техния свят, виждайки го през очите на свободен и непредубеден човек.
  Право на участие имат всички фотографи, професионалисти и любители, без ограничения във възрастта.
 • НОВО: Международна доброволческа програма в CERN
  Краен срок: 18 септември 2015 г.
  За: наскоро завършили студенти на възраст между 18 и 28 от ЕС, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн.
  Стипендия: месечна издръжка от 4128 CHF (около 3958 евро), застраховка.
  Продължителност: от 12 до 24 месеца.
 • НОВО: Стаж в Европейската полицейска служба
  Краен срок: 9 август 2015 г.
  Можете да кандидатствате за стаж в Европейски център по киберпрестъпност (EC3) към Европейската полицейска служба (Европол), в областта на комуникациите. Успешните кандидати ще се включат в проекта, за период от 6 месеца (40 часа седмично), в помещенията на Европол в Хага, Холандия.
  За: граждани на ЕС, завършили или следващи специалности, свързани с проекта за стаж
  Стипендия: 776 евро на месец
 • НОВО: Стипендия за пътуваща документалистика на World Nomads
  Краен срок: 7 септември 2015 г.
  Тази година World Nomads се съсредоточават върху профили на хора, които ви вдъхновяват да пътувате по света. Намерете и разкажет историята на нечие пътуване. Това може да бъде историята на имиграцията, възкачване на Еверест или пътник, който пази жив духа на пътешествията в собствения си заден двор.
 • НОВО: Paris French Tech Ticket
  Краен срок: 15 септември 2015 г.
  Paris French Tech Ticket има за цел да привлече талантливи и амбициозни хора от цял свят и да им помогне да създадат своя стартап във Франция. Тази 6-месечна програма предлага подкрепа в ранен етап на стартиране на успешен бизнес – от финансова подкрепа и обучение до привличането на клиенти.
  Избрани предприемачи ще работят в тясно сътрудничество с един от деветте водещи френски инкубатора, предоставящи наставничество, стратегия за набиране на средства, експертни съвети и практики на терен. През януари 2016 г. повече от 50 предприемачи ще се преместят в Париж, за да стартират програмата. В края на шестте месеца предприемачите ще имат възможност да подновят този билет за още шест месеца за по-нататъшен растеж.
  За: не-френски предприемачи от цял свят, които искат да създават свой стартап в Париж
  Награди: 12500 евро за всеки основател, безплатен офис, наставничество
 • НОВО: Call for proposals EAC/S11/2015 – Pilot project supporting networks of young creative entrepreneurs: EU and third countries
  Краен срок: 15/09/2015
  This pilot project aims at creating a Platform that will gather existing networks of young entrepreneurs active in the cultural and creative sectors in the EU and in third countries and that will facilitate the creation of new ones. The Platform will enable connections/exchanges between professionals from Europe and third countries and help a new generation of creative professionals to accelerate their professional development.
  The Platform would be sub-divided by sectors of activities and will include services such as coaching, peer-learning activities, conferences on specific topics, study visits and participation in match-making events with representatives of cultural and creative sectors around the world.
  This pilot project builds on a number of Commission and European Parliament initiatives, in particular the Preparatory Action on Culture in External Relations. The final report of the Preparatory Action highlighted that there is a real interest among young entrepreneurs and players in the cultural and creative industries in third countries to network and engage with their European counterparts and leading practitioners in their sectors. This report included, as part of its recommendations, the setting up of a young creative entrepreneurs networking programme with third countries.
 • НОВО: VP/2015/007 Posting of workers: enhancing administrative cooperation and access to information
  Краен срок: 18 September 2015 for actions commencing no earlier than 16 November 2015 and no later than 31 December 2015
  The following actions may be co-financed:
  – Developing, facilitating and promoting exchanges and/or training (for example joint visits, joint inspections, short training actions) of officials of competent public authorities and/or relevant social partners in charge of administrative cooperation and mutual assistance in relation to posted workers in the framework of the provision of services, including the use of IMI and sharing experiences and good practices in this context.
  – Developing, facilitating and promoting of exchanges and/or best practices (for example joint visits, joint inspections, short training actions) of officials of competent public authorities and/or relevant social partners in the context of the monitoring the compliance with and enforcement of the applicable rules in relation to posted workers in the framework of the provision of services.
  – Developing, facilitating and promoting exchanges and best practice initiatives with respect to the improved access to information and awareness of rights, such as the development of initiatives aimed at providing more transparent information and adequate support and assistance to undertakings and posted workers on the applicable terms and conditions of employment, the use of information, exchange of experiences and good practices in that respect, as well as the the development and updating of databases or websites containing general or sector-specific information concerning terms and conditions of employment to be respected in relation to posted workers in the framework of the provision of services.
  – Exchange of information and best practices (for example, seminars, conferences, round tables) and dissemination of information and best practices in this respect (for example, reports, manuals, guidelines, leaflets, newsletter, web pages, handbooks).
Advertisements
Категории:Uncategorized
 1. Все още няма коментари.
 1. No trackbacks yet.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: