Начало > Uncategorized > ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


 • НОВО:Подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности по подхода "Водено от общностите местно развитие" на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
  Краен срок: 4 септември 2015 г.
  Кандидатстването с проект към подмярка 19.1 цели създаване на местни инициативни групи (МИГ) и разработване на местни стратегии за развитие по подхода "Водено от общността местно развитие". Индикативният бюджет на приема е 5 млн. евро, достатъчен за около 130 проекта на съществуващи и потенциални МИГ (включващи около 200 общини).
  Кандидати по подмярка 19.1 могат да бъдат:
  1. местно партньорство, което не е прилагало подхода ЛИДЕР в периода 2007 – 2013 г., за дейностите по чл. 3, ал. 1;
  2. местно партньорство или МИГ, прилагало подхода ЛИДЕР в периода 2007 – 2013 г. на територията или на част от територия, за която се кандидатства, за дейности по чл. 3, ал. 2;
  3. местна инициативна група, която е кандидатствала за одобрение и е преминала оценка за административно съответствие и допустимост, но няма одобрена за финансиране стратегия за ВОМР през програмния период 2014 – 2020 г., за дейностите по чл. 3, ал. 3;
  4. местна инициативна група, която не е прилагала подхода ЛИДЕР, но е регистрирана по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, има право да кандидатства за предоставяне на финансова помощ за дейностите по чл. 3, ал. 2.
  „Местно партньорство“ е неформално обединение за реализиране на съвместни дейности и отговорности при изпълнението на проект, в което участват:
  а) община или обединение от общини, определени в чл. 2, ал. 1;
  б) юридическо лице, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по Закона за народните читалища;
  в) лице, регистрирано по Търговския закон или по Закона за кооперациите;
  г) физически лица.
  В местното партньорство участват задължително най-малко по един партньор от изброените в букви „а“ – „в“, като единият от тях е водещ партньор, който кандидатства и получава финансовата помощ.
  За една територия се подпомага само едно местно партньорство или МИГ. Подкрепата на местното партньорство от съответната/те община/и се удостоверява с решение на Общинския/те съвет/и, с което се дава съгласие за реализиране на проекта.
  Отпусканото финансиране за един проект е от 5 000 до 30 000 евро (в зависимост от вида на проекта).
  Финансовата помощ се изплаща за възстановяване на извършени допустими разходи, съгласно бюджета на проекта, до стойността и в сроковете, посочени в договора за предоставяне на финансова помощ. Окончателно плащане се извършва след приключване и отчитане на дейностите по проекта. Авансово плащане в размер до 50 на сто от стойността на предвидените инвестиционни разходи е допустимо за реализиране на проекти по чл. 3, ал. 3 от Наредба № 16, ако е предвидено в договора за предоставяне на финансова помощ. В случаите на авансово плащане се изисква банкова гаранция или запис на заповед в полза на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, в размер 100 на сто от стойността на авансовото плащане. Срокът на гаранцията или срокът за предявяване на плащанията при запис на заповед трябва да покрива срока на договора, удължен с шест месеца.
  Продължителност на проектите е до 6 или до 9 месеца (в зависимост от вида на проекта).
  В приложенията към Наредба № 16 са посочени селските райони, както и допустимите територии в и извън селските райони за нуждите на подмярка 19.1.
  Кандидатстването с проект към подмярка 19.1 цели създаване на местни инициативни групи (МИГ) и разработване на местни стратегии за развитие по подхода "Водено от общността местно развитие". Индикативният бюджет на приема е 5 млн. евро, достатъчен за около 130 проекта на съществуващи и потенциални МИГ (включващи около 200 общини).
  Създадените МИГ могат да кандидатстват на по-късен етап по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., с което да си осигурят финансиране за изпълнение на проектите и дейностите, посочени в разработената Стратегия за местно развитие.
 • НОВО: Работилница за бизнес възможности „Как да развием печеливш и перспективен бизнес“
  Краен срок: 21 август 2015 г.
  Фондация „Тръст за социална алтернатива“ кани млади и ентусиазирани предприемачи на възраст от 18 до 38 години да кандидатстват за участие в 5-месечната си програма „Бизнес алтернативи“. Тази инициатива е базирана на американски предприемачески модел 16-седмична Работилница за Бизнес Възможности „Как да развием печеливш и перспективен бизнес“, при чието прилагане над половината от бизнесите продължават успешно да се развиват дори и пет години след завършване на програмата.
  Целта на програмата е да помогне на участниците да създадат и развият успешни бизнеси, водещи до финансова независимост и подобрено икономическо състояние, чрез развиване на бизнес умения, обмяна на опит и знания, достъп до бизнес контакти и създаване на общност от взаимно подкрепящи се предприемачи.
  Инициативата е за хора, завършили средно образование, които имат съществуващ малък бизнес или искат да развият собствен малък бизнес в рамките на следващите 12 месеца в сфера, в която имат опит. Предприемачите трябва да са готови да споделят своята идея и опит, да бъдат проактивни, както по време на сесиите така и при подготовката за всяка дискусия. Участниците трябва да са готови да инвестират в своя бизнес и да посветят в рамките на тези 5 месеца ресурси, време и усилия за да планират в детайли създаването и развитието на своя бизнес.
  Курсът започва в София на 30 септември 2015 г. и ще продължи до 17 февруари 2016 г., като групата ще се събира веднъж седмично в сряда вечер за 3 часа дискусии от 18:30 до 21:30 ч.
  Дискусиите ще покриват теми като Основи на успеха, Пазарни проучвания, Послание, Маркетингова кампания, Потенциални клиенти, Продажби, Ценообразуване, Разходи, Финансови решения, Инвестиции, Планиране на личните финанси, Кредити и финансиране, Човешки Ресурси, Счетоводство и данъци, Етичност и законност.
  По време на срещите участниците ще срещнат успешни предприемачи и бизнес специалисти, които ще им помогнат да развият своя бизнес или да изградят своята бизнес идея, да структурират цялостен бизнес план и да участват в конкурс за най-добре развити идеи.
 • НОВО: BG05M9OP001-2.003 „Приеми ме 2015“
  Краен срок: 1 септември 2015 г. 23:59.
  Конкретен бенефициент по процедурата е Агенция за социално подпомагане. Партньори на Агенция за социално подпомагане могат да бъдат общини и райони на общини на територията на Република България.
  Целта на процедурата е:
  >> Подкрепа за процеса на деинституционализация на деца чрез продължаване и надграждане на устойчивия модел за развитие на заместваща семейна грижа за деца, настанени в специализирани институции, деца в риск и деца с увреждания, както и развиване на нови модели на работа и услуги за деца в риск и техните родители;
  >> Разширяване на възможностите за развитие на приемната грижа чрез подкрепа за предоставяне на „специализирана приемна грижа“.
  Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 51 600 000 лв.
 • НОВО: Конкурс на ФРГИ за детско и младежко развитие
  Краен срок: 20 септември 2015 г.
  Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) обявява конкурс по Програмата за детско и младежко развитие, основаващо се на подход, при който се отчитат силните страни на детето.
  В конкурса могат да се включат настоятелства, клубове, читалища, сдружения, фондации или други граждански структури, като изпратят идейна концепция и информацонен лист.
  Одобрени ще бъдат инициативи, които признават способностите, интересите и желанията на децата и техните семейства и могат да бъдат отправна точка за интервенция. Максималният размер на безвъзмездното финансиране на един проект е 28 000 лева, като кандидатите трябва да осигурят минимум 30% съфинансиране.
  Дейности по програмата:
  – Финансиране на различни инициативи за развитие на деца и младежи, с активното участие на самите деца и младежи;
  – Финансиране на информационни кампании в населените места, които са част от програмата за популяризиране на подхода, основаващ се на силните страни в работата с деца и младежи;
  – Широко популяризиране на проблемите на децата и решенията, намерени от подкрепените инициативи;
  – Изграждане на допълнителен работен капацитет на организациите, участнички в програмата;
  – Създаване на възможности за обмяна на опит и добри практики между отделните организации, участници в програмата и сродни програми, вкл. финансирани от Оук.
  Максималният размер на безвъзмездното финансиране на един проект е 28 000 лева. Кандидатите е необходимо да осигурят най-малко 30% съфинансиране на разходите по проекта, от които поне 15% в брой. Предложенията могат да се изпълняват за период до 28 месеца.
  Очаква се средната стойност на проектите да е 20 000 лева.
 • НОВО: За 10-та поредна година Български дарителски форум обявява наградите „Най-голям корпоративен дарител” 2015 г.
  Краен срок: 30 септември 2015 г.
  Наградите се връчват според обема финансови инвестиции на компаниите през изминалата 2014 г. (количествени категории) и според качествата на техните програми.
  Количествените категории са: „Най-голям обем финансови дарения“, „Най-голям обем нефинансови дарения (стоки, материали)“, „Най-голям принос чрез доброволен труд на служителите“, „Най-щедър дарител“.
 • НОВО: Фотоконкурс „30 години знаме на ЕС“
  Краен срок: 30 септември 2015 г.
  През 2015 г. отбелязваме 30-годишния юбилей на знамето на Европейския съюз. По този повод Представителството на Европейската комисия и Информационното бюро на Европейския парламент в България организират онлайн фотоконкурс с награди. Целта на конкурса е да покаже със снимки ролята на ЕС в живота ни, мястото, което неговият най-разпознаваем символ заема в пространството около нас, както и как той се вписва в българската среда.
  Всеки може да участва с колкото пожелае снимки.
 • НОВО: КД2 – Изграждане на капацитет в областта на младежта, Програма Еразъм+
  Краен срок: 2 септември 2015 г.
  Проектите за изграждане на капацитет са транснационални проекти за сътрудничество, основани на многостранни партньорства между организации, работещи в областта на младежта в държави по програмата и държави партньори. В тези проекти могат да участват и организации, работещи в областта на образованието и обучението, както и в други социално-икономически сектори.
  Дейности за изграждане на капацитет:
  – дейности, насърчаващи политическия диалог, сътрудничеството, работата в мрежа и обмена на практики в областта на младежта, например конференции, работни групи и срещи;
  – мащабни събития в областта на младежта (с максимална продължителност 2 дни);
  – информационни и осведомителни кампании;
  – разработване на информационни, комуникационни и медийни инструменти;
  – разработване на методи, инструменти и материали за работа с младежи, както и учебни програми, модули за обучение и инструменти за документация в областта на работата с младежи, като например „Youthpass“;
  – разработване на нови форми на работа с младежи и предоставяне на обучение и подкрепа, по-конкретно с помощта на отворени и гъвкави материали за учене, виртуално сътрудничество и образователни ресурси със свободен достъп (ОРСД).
  Дейности за мобилност:
  – Младежки обмен между държави по програмата и допустими държави партньори;
  – Европейска доброволческа служба от/към допустими държави партньори;
  – Мобилност на специалисти, работещи с младежи, между държави по програмата и допустими държави партньори.
  Кой може да кандидатства? – Oрганизация с нестопанска цел, асоциация, НПО (включително европейска младежка НПО); национален младежки съвет; публичен орган на местно, регионално или национално ниво; организация, базирана в Програмна страна, може да кандидатства от името на всички организации, включени в проекта. Другите видове организации могат да участват само като партньори.
  Кандидатстващата организация трябва да бъде официално регистрирана от поне една година считано към съответния краен срок за кандидатстване.
  Брой и профил на участващите организации: Проектите за изграждане на капацитет са международни и включват минимум 3 участващи организации от 3 различни страни, от които поне една е Програмна страна и една е допустима за участие Партньорска страна.
  Продължителност на проекта: От 9 месеца до 2 години.
  Продължителността трябва да бъде уточнена при кандидатстването като се вземе предвид целта на проекта и видът на предвидените по време на неговата продължителност дейности.
  Къде се кандидатства? В Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура, в Брюксел.
  Финансиране: максимален размер до 150 000 евро
 • НОВО: Програма LIFE отправя покана за представяне на предложения за безвъзмездни средства за околната среда и действията по климата
  Краен срок: виж в текст на обявата
  За подпрограмата за действия по климата, настоящата покана ще покрие разходи за дейности по „традиционни“ проекти, подготвителни проекти, интегрирани проекти, проекти за техническа помощ и изграждане на капацитет.
  Предложенията могат да се подават от юридически лица (лица), регистрирани в ЕС. Кандидатите могат да се разделят на три вида бенефициенти:
  – Публични органи
  – Частни търговски организации
  – Частни нетърговски организации (включително НПО).
  Финансиране:
  Общият бюджет за безвъзмездни средства за дейности на проекта за настоящата покана е 240 811 337. От тази EUR, 184 141 337 EUR са предвидени за подпрограмата за околната среда и 56 670 000 EUR за подпрограмата за действия по климата. Най-малко 55% от бюджетните ресурси, отпуснати за проекти, подкрепени с безвъзмездни средства за действие в рамките на подпрограмата за околната среда ще бъдат предназначени за проекти, подкрепящи опазването на природата и биологичното разнообразие.
  КРАЙНИ СРОКОВЕ:
  Традиционни проекти:
  15.09.2015 – Смекчаване на изменението
  15.09.2015 – Адаптиране към изменението на климата
  15.09.2015 – Управление и информация за климата
  01.10.2015 – Околна среда и ресурсна ефективност
  07.10.2015 – Природа и Биоразнообразие
  07.10.2015 – Управление и информация за околната среда
  Подготвителни проекти: 30.10.2015
  Интегрирани проекти:
  01.10.2015 – Фаза I (концепция за сведение)
  Март / Април 2016 – Фаза II (пълно предложение)
  Техническа помощ: 15.09.2015
  Изграждане на капацитет: 30.09.2015
 • НОВО: Младежка предприемаческа борса 2015
  Краен срок: не е посочен
  Фондация „Каузи“ търси предприемчиви, креативни, смели, млади хора, които искат да реализират своя бизнес или социална идея. Предизвикателството „Младежка предприемаческа борса“ има за цел да мотивира предприемчивите млади хора като им осигури безплатни консултации, обучения и връзки с инвеститори. Те ще бъдат основата на самостоятелната им подготовка, в резултат на което да бъдат разработени бизнес план и презентация на тяхната идея. Експертите на фондацията ще съдействат на младите хора в целия процес.
  В рамките на проекта всяка година предприемчиви младежи с бизнес или социални идеи между 15 и 29 години със и без увреждания получават безплатни консултации по:
  – бизнес планиране;
  – социална интеграция;
  – предприемачество;
  – контакти с инвеститори.
  Креативните идеи ще бъдат представени на официална пресконференция, на която ще присъстват инвеститори, спонсори, представители на бизнеса и различни институции, които да окажат съдействие при реализацията на плановете на най-добрите идеи.
 • НОВО: Европейският парламент набира стажанти със журналистически опит
  Краен срок: 15 октомври 2015 г.
  Журналисти с професионален опит в европейски медии мога да кандидатстват за стипендията „Робърт Шуман“, която се предоставя всяка година от Европейския парламент.
  Селектираните журналисти ще имат възможност да направят петмесечен стаж в секретариата на Европейския парламент. През този период те ще се запознаят отблизо с работата на институцията. В момента се набират кандидатури за периода март-юли 2016 г, като кандидатите могат да избират дали да бъдат базирани в Люксембург, Брюксел, Страсбург или в информационните бюра на Европейския парламент в някоя от страните членки на ЕС.
  Стажантите получават месечно възнаграждение и здравна осигуровка.
 • НОВО: Стаж в Европейската комисия
  Краен срок: 31 август 2015 г. за стаж с начало март 2016 г.
  Стажантите работят за Европейската комисия в областта на конкурентното право, човешките ресурси, политиката за околната среда …
  Ежедневната работа ще се състои главно от:
  – Присъствие и организиране на срещи, работни групи, форуми, обществени обсъждания,
  – Проучване и съставяне на документация, отчети, консултации; отговаряне на запитвания,
  – Текущи проекти.
 • НОВО: Европейски инструмент за демокрация и права на човека (EIDHR): Покана за предложения 2015
  Краен срок: 1 октомври 2015 г.
  Целите на поканата са: подкрепа на защитниците на правата на човека на местно равнище; подкрепа на правата на мигрантите, вътрешно разселените лица и лица без гражданство; и разглеждане на въпроса за децата, свързани с въоръжени сили или групи и засегнати от въоръжено насилие.
 • НОВО: Стаж в Европейския институт за иновации и технологии
  Краен срок: 7 септември 2015 г.
  Европейският институт за иновации и технологии (EIT) е независим орган на ЕС, създаден през 2008 г., който подобрява способността на Европа за иновации чрез формиране на предприемачески талант и подкрепа на нови идеи. ЕИТ отправи покана за кандидатстване за програмите за стаж от три до пет месеца. Обучаваните ще подкрепят ежедневните операции на звеното за политика и комуникации в ЕИТ. Мястото на работа ще бъде в Будапеща, където е седалището на ЕИТ.
  За: стажанти, завършили първия цикъл на висше образование от държавите-членки на ЕС, EEA, EFTA, страните кандидатки, САЩ, Япония, Южна Корея и страните от БРИКС.
  Възнаграждение: месечна стипендия от 782.61 евро.
 • НОВО: Покана за представяне на кандидатури за творци в програмата Residence 2016
  Краен срок: 15 септември 2015 г.
  В сътрудничество с KulturKontakt Австрия, австрийското федерално канцлерство предоставя 50 резиденции в Австрия (Виена и Залцбург) за 2016 година.
  Резиденцията е проектирана да предлага запознанство с австрийското изкуство и културна среда и осъществяване на контакт с австрийските художници. Резидентите се очаква да завършат проект по време на своя престой.
  Настоящата покана е насочена към творци, чието постоянно местожителство е извън Австрия и които са завършили своето обучение. Необходими са основни работни познания по немски или английски език. Възрастовата граница за кандидатите е 40 години, т.е. датата на раждане на кандидатите трябва да е след 31 декември 1975 г.
 • НОВО: Програма за докторска степен по икономика и финанси, Милано
  Краен срок: 4 септември 2015 г.
  Католическият университет в Милано и Университетът на Милано – Bicocca предлагат съвместна докторска програма по икономика и финанси.
  За: кандидати с MA, които се интересуват от областта на икономиката.
  Стипендия: Шест стипендии на 16.200 евро (бруто) на година и пет стипендии на 13.600 евро (бруто) на година.
 • НОВО: Preparatory Action "Crowdsourcing subtitling to increase the circulation of European works"
  Краен срок: 25/09/2015
  The action aims to enhance the availability and visibility of European works in particular on VOD services provided in countries where those works were not available on any distribution platform and, for this purpose, to develop innovative and cost effective modalities to obtain the necessary subtitles.
  Eligible activities are those consisting in assembling and delivering digital packages of European works with subtitling obtained through this innovative process and eventually sharing the results of the experimentation with professionals and policy makers.
  This scheme is open to any entity (private companies, non-profit organisations, associations, charities, foundations, municipalities/Town Councils, etc.) or group of entities established in one of the countries of the European Union and owned directly or by majority participation, by nationals from such countries.
Advertisements
Категории:Uncategorized
 1. Все още няма коментари.
 1. No trackbacks yet.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: