Начало > Uncategorized > ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


 • НОВО: Европейска младежка фондация – покана
  Краен срок: 1 октомври 2015 за: международни дейности, които се състоят между 1 април и 31 декември 2016; еднократни структурни грантове за международни мрежи за 2016-2017. Няма фиксирани крайни срокове за пилотни дейности, но предложенията трябва да се подават минимум 3 месеца преди старта на проекта.
  Европейската младежка фондация (ЕМФ) е основана от Съвета на Европа, за да осигурява финансова подкрепа за европейски младежки дейности като сътрудничеството между младите хора в Европа, дейности, свързани с мира, разбирателството, уважението на човешките права, демокрацията, толерантността и солидарността.
  ЕМФ осигурява финансова подкрепа на следните видове дейности, изпълнявани от младежки организации или мрежи, или от организации, чиято дейност е свързана с работата на Съвета на Европа в областта на младежките политики:
  · образователни, социални, културни и хуманитарни дейности от европейски характер;
  · дейности, насочени към засилване на мира и сътрудничеството в Европа;
  · дейности,насочени към подкрепа на по-близкото сътрудничество и разбирателство между младите хора в Еврoпа, по-специално чрез обмен на информация;
  · дейности, които стимулират взаимната помощ в Европа и в развиващите се страни за културни, образователни и социални цели;
  · изследвания и документална работа по младежки въпроси.
  Фондацията подкрепя следните видове действия:
  1. Международна дейност – включва срещи на млади хора и младежки лидери в Европа за подкрепа на участието и между културното образование. ЕМФ покрива до две-трети от общия бюджет, а максималният грант е 20 000 евро.
  2. Годишен работен план – включително серия от дейности за няколко години, международни дейности, пилотни дейности и публикации (включително развитие на уеб страница). Тези дейности трябва да са част от подкрепа за институционално изграждане на организацията за няколко години. Максималният грант е 50 000 евро.
  3. Еднократен структурен грант – подкрепа за административни разходи, насочени към създаване на регионални мрежи, с цел да бъде създадена европейска структура. Максимум грант – 10 000 евро.
  4. Пилотна дейност – подкрепа за дейности, насочени към специфично социално предизвикателство с местен контекст. Максимален грант 10 000 евро.
 • НОВО: Столична програма „Култура” 2016
  Срокове: 19 октомври – 17 ноември 2015 г.
  НАПРАВЛЕНИЕ 1: „ТВОРЧЕСКА СОФИЯ“
  Програма 1: „Сценични изкуства“
  Обща прогнозна сума за програмата: 170 000 лева Максимална сума, която може да бъде отпускана по тази програма на един проект: 35 000 лв.
  Програма 2: „Музика и танц“
  Обща прогнозна сума за програмата: 170 000 лева Максимална сума, която може да бъде отпускана по тази програма на един проект: 35 000 лв.
  Програма 3: „Визуални изкуства“
  Обща прогнозна сума за програмата: 130 000 лева Максимална сума, която може да бъде отпускана по тази програма на един проект: 35 000 лв.
  Програма 4: „Литература, издателска дейност, оперативна критика, културна периодика и превод“
  Обща прогнозна сума за програмата: 75 000 лева Максимална сума, която може да бъде отпускана по тази програма на един проект: 7 000 лв.
  НАПРАВЛЕНИЕ 2: „КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО“
  Програма 5: „Историческо наследство, социализация на недвижими културни ценности и културни традиции на столицата“
  Обща прогнозна сума за програмата: 320 000 лева Максимална сума, която може да бъде отпускана по тази програма на един проект: 150 000 лв.
  НАПРАВЛЕНИЕ 3: „КУЛТУРНИ ДИАЛОЗИ“
  Програма 6: „Външна и вътрешна мобилност“
  Обща прогнозна сума за програмата: 75 000 лева Максимална сума, която може да бъде отпускана по тази програма на един проект: 5 000 лв.
  Програма 7: „Културни партньорства и копродукции“
  Обща прогнозна сума за програмата: 75 000 лева Максимална сума, която може да бъде отпускана по тази програма на един проект: 20 000 лв.
  НАПРАВЛЕНИЕ 4: „КУЛТУРА НА ОБЩНОСТТА“
  Програма 8: „Активно участие”
  Обща прогнозна сума за програмата: 75 000 лева Максимална сума, която може да бъде отпускана по тази програма на един проект: 5 000 лв.
  Програма 9: „Кино”
  Обща прогнозна сума за програмата: 170 000 лева Максимална сума, която може да бъде отпускана по тази програма на един проект: 40 000 лв.
  Програма 10: “София – творчески град на киното (под егидата на ЮНЕСКО).
  Обща прогнозна сума за програмата: 150 000 лева Максимална сума, която може да бъде отпускана по тази програма на един проект: до 20 000 лв.
 • НОВО: ПРОГРАМА „ЕВРОПА ЗА ГРАЖДАНИТЕ“ 2014 — 2020: Мярка „Побратимяване на градове“
  Краен срок: 1 септември 2015 г.
  Тази мярка има за цел да подпомага проекти, в които широк кръг граждани от побратимени градове се обединяват около теми, съответстващи на целите на програмата. Предимство се дава на проекти, насочени към приоритетите, които всяка година се определят за тази мярка.
  Мобилизирайки гражданите на местно равнище и на ниво ЕС да обсъждат конкретни въпроси от европейската политическа програма, тази мярка ще има за цел да насърчава гражданското участие в процеса на разработване на политики на Съюза и да създава условия за обществена ангажираност и доброволческа дейност на ниво ЕС. Проектът трябва да включва минимум 25 поканени участници.
  Максимален допустим размер на безвъзмездните средства за проект: 25 000 евро.
 • НОВО: ПРОГРАМА „ЕВРОПА ЗА ГРАЖДАНИТЕ“ 2014 — 2020 Г.: Мярка „Мрежи от градове"
  Краен срок: 1 септември 2015 г.
  Общините и асоциациите, които работят заедно по обща тема в дългосрочен план, могат да изграждат мрежи от градове с цел по-устойчиво сътрудничество. Създаването на мрежи между общините по въпроси от общ интерес се явява важен механизъм, способстващ за обмена на добри практики.
  Проектът трябва да включва общини от поне 4 допустими до програмата държави, от които поне едната е държава — членка на ЕС.
  Максимален допустим размер на безвъзмездните средства за проект: 150 000 евро.
 • НОВО: Глобална награда Учител
  Краен срок: 10 октомври 2015 г.
  Глобалната наградата Учител от 1 милион долара се връчва ежегодно на учител, който има изключителен принос към професията.
  За: работещи учители, които преподават на деца в задължителна образомателна степен или са на възраст между пет и осемнадесет години.
  Наградата е основана ог Varkey Foundation (VF) през 2014 г. с цел повишаване авторитета на учителската професия, така че децата да мечтаят да станат най-великият учител на света.
  Победителят ще бъде обявен в Global Education and Skills Forum през март 2016 в Дубай.
 • НОВО: 2016 IEEE International Future Energy Challenge – Покана за участие
  Краен срок: 15 октомври 2015 г.
  IEEE International Future Energy Challenge (IFEC) е международен конкурс за студентски иновации, опазване и ефективно използване на електрическата енергия, в който могат да участват студентски екипи от признати колежи и университети.
  Темата на конкурса през 2016 г. е "High Power Density AC-DC Converter".
  Ще бъдат връчени Голяма награда (10 000 щ.д.) и три допълнителни награди (съответно 5000, 3000 и 1000 щ.д.).
 • НОВО: Фотоконкурс по повод Европейската седмица на спорта
  Краен срок: 28 август 2015 г.
  Изберете една седмица между 15 юни и 28 август, в който да приемете предизвикателството – включете се в спортна или физическа активност 3 дни (минимум) през тази седмица.
  Направете снимка или видео на себе си, ангажирани във вашите спортни дейности.
  Качете минимум 3 снимки или видео, добавете хаштагове #BeActive #MyWeek, на Facebook, Instagram или Twitter.
 • НОВО: КД1, сектор "Висше образование" – Проекти за мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование между програмни и партниращи държави
  Краен срок: 24 септември 2015 г., 13:00 ч.
  Потенциалните бенефициенти по дейност „Мобилност”, сектор „Висше образование” могат да бъдат:
  – Висши училища, които притежават Еразъм Харта за Висше образование и са регистрирани в програмна страна.
  – Национален Консорциум за мобилност, състоящ се най-малко от три легитимни организации, (включително две изпращащи висши училища), регистрирани в програмна страна.
  Потенциалните бенефициенти по дейност „Мобилност”, сектор „Висше образование” могат да кандидатстват за една или повече от следните дейности:
  – Студентска мобилност с цел обучение;
  – Мобилност на персонала (преподавателска мобилност) с цел преподаване;
  – Мобилност на персонала с цел обучение.
 • НОВО: Кандидатстване за Национален знак за качество 2015
  Краен срок: 20 септември 2015 г.
  Общността на училищата в Европа е свободна и защитена платформа, в която учители могат да се свързват помежду си, да развиват съвместни проекти и да споделят идеи в Европа.
  eTwinning предлага лесна за употреба платформа, съдържаща богата база данни с идеи и готови проектни модели. В проектите могат да участват държавни, общински и частни детски градини, начални, основни и средни училища, както и Ресурсните центрове за интегрирано образование на деца със специфични образователни потребности. Проектите в рамките на eTwinning се осъществяват от двама или повече учители, училищни екипи или отделни методически обединения, библиотекари и ученици. Сътрудничеството може да се реализира в рамките на една или няколко учебни дисциплини.
  Кандидатстването за Национален знак за качество се извършва единствено чрез платформата http://www.etwinning.net
 • НОВО: Конкурс „Място за четене” – Конкурс за участие в Четвърта национална конференция "Насърчаване на четенето"
  Краен срок: 4 септември 2015 г.
  Ако желаете да участвате в конкурса и съответно в конференцията, изпратете ни кратко представяне на своята идея или на своето любимо място за четене, за създаването на което имате специална роля.
  Очакваме вашите разработки да представят кратко систематизирано описание на дейностите, които сте предприели, или които в момента подготвяте, и които са насочени към идеята за създаване, усъвършенстване или цялостна промяна на вашето любимо Място за четене.
 • НОВО: Литературен конкурс „Помогни си сам, за да ти помогне и друг”
  Краен срок: 30 август 2015 г.
  Сдружение „Човеколюбие" организира Литературен конкурс на тема „Помогни си сам, за да ти помогне и друг". Инициативата е по проект „Социално включване на хора с влошено психично здраве в община Стрелча", реализиран с финансовата помощ на Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009 – 2014 г.
  Литературният конкурс е посветен на 10 октомври – Световен ден за психично здраве. Той е част от Празници на психичното здраве, които ще се проведат в Стрелча в периода 8-10 октомври 2015 г. В него могат да изявят талант и споделят преживявания хора с психични проблеми, получили подкрепа и успели да надмогнат трудна житейска ситуация. Предвидени са парични награди. Приемат се неотпечатвани досега произведения, в обем до 3 страници.
  Адрес за кореспонденция: Сдружение „Човеколюбие", Пазарджик, 4400, ул. „Д-р Лонг" 12, e-mail: info@chovekolubie.org .
 • НОВО: Фестивал на мобилното кино „Кино в длан"
  Краен срок: 15 ноември 2015г.
  Народно читалище „Добри Войников – 1856" Шумен , киноклуб „Мадарски конник" с финансовата помощ на община Шумен организират първия в България Фестивал на мобилното кино „Кино в длан".
  Филмите трябва да са с времетраене до 5 мин. и заснети на мобилен телефон или друго мобилно устройство. Няма ограничения за тематиката и жанра на творбите.
  Награден фонд – 3000лв.
 • НОВО: Трети финален етап на фотоконкурса „БЪЛГАРИЯ – АТРАКТИВНА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ” за 2015 година
  Краен срок: 9 септември 2015 г. 17:00 ч.
  За седма поредна година се провежда утвърденият фотоконкурс „България – атрактивна туристическа дестинация”. Целта на конкурса е да предостави възможност на всеки да покаже и популяризира любимите си места в България, колоритния бит, култура и исторически паметници на страната, като участниците споделят своите красиви открития и моменти, чрез заснети от тях фотографии.
  Ако искате да участвате – изпратете до три тематични фотографии, олицетворяващи мотото „България – атрактивна туристическа дестинация”, на phototourismbg@abv.bg , заедно с прикачен формуляр за кандидатстване, който можете да намерите на сайта на фотоконкурса!
 • НОВО: Стипендия във Вашингтон за студенти по журналистика
  Краен срок: 25 септември 2015 г.
  International Center for Journalists (ICFJ) набира студенти по журналистика и комуникации за програмата Scripps Howard Foundation Semester във Вашингтон. Участниците ще имат възможност да отразяват политическия и икономическия живот в столицата на САЩ, а техните материали ще бъдат публикувани в изданието Scripps Howard Foundation Wire.
  Продължителността на програмата е от януари до април 2016 г. Организаторите поемат разходите за път, настаняване, храна.
 • НОВО: Конкурс China Unlimited
  Краен срок: 31 август 2015 г.
  Гражданите на България могат да се включат в конкурс за култура и изкуства, а победителите в него ще бъдат наградени с 10-дневно пътуване до Китай.
  Конкурсът China Unlimited е отворен за всички граждани на 28-те страни от Европейския Съюз, без ограничения във възрастта. Участниците ще имат възможността да изразят свободно своята визия за бъдещите отношения между Китай и Европейския Съюз под формата на есе, снимка, видео или изящно изкуство.
 • НОВО: Международен конкурс за комикс и блицанимация – Русе 2015
  Тема: „Средновековна България – мост на етноси и култури“

  Краен срок: 30 август 2015 г.
  Целта на организаторите на конкурса е чрез средствата на комикса, като връзка между литература, изобразително изкуство, анимация, кино и карикатура, да се обединят и стимулират различни творчески общности в областта на комикса и визуалното изкуство.
  провежда в две категории – традиционен комикс и блицанимация.
  Могат да участват творци от всички националности, навършили 18 години, без ограничения на професия.
 • НОВО: Конкурс за есе: Определящата тема на нашето време – Как смятате, че историята ще запише 21-ви век?
  Краен срок: 30 ноември 2015 г.
  Конкурсът отворен за автори от цял свят.
  Броят думи в есето трябва да бъде между 1500 и 2500.
  Есетата трябва да бъдат подадени чрез страницата на конкурса за есе.
 • НОВО: Стаж в офиса на CIFE в Ница
  Краен срок: 31 август 2015 г.
  CIFE предлага на 3-6-месечен стаж в своя базиран в Ница изследователски център с начало между 1 октомври и 15 октомври 2015 г.CIFE е частна институция за висше образование и научни изследвания, основана през 1954 г. със седалище в Ница и офиси в Берлин, Брюксел и Истанбул. Тя получава специално финансиране в рамките на програма Жан Моне на Европейския съюз.
  Стажът се предлага в Отдел за връзки с обществеността.
  За: кандидати с академична квалификация (бакалавър или по-висока) и силен интерес към европейската интеграция и международните отношения.
 • НОВО: Награда за устойчиво предприемачество
  Краен срок: 31 август 2015 г.
  Наградата за устойчиво предприемачество (Sustainable Entrepreneurship Award – SEA) кани предприемачи с идея и бизнес модел, фокусирани върху устойчиво предприемачество. SEA отличава предприемачи и фирми, които действат за благото на обществото, икономиката и околната среда – в хармония със своите предприемачески интереси.
  Независимо от размера на компанията, производството или страната на произход, всеки може да представи нова идея, проект или бизнес модел, основан на принципите на устойчиво предприемачество.
  Лозунгът за наградата е "Устойчивото развитие е в нашите ръце" и отличава устойчиви бизнес практики.
  Най-високо оцененият проект ще получи награда от 10 000 евро.
  Категории:
  – Интеграция и социални въпроси
  – Климат, околна среда и енергетика
  – Знание & Образование
  – Мобилност & Технологични иновации
  – Развитие & Услуги
  – Стил на живот & Култура
  – Урбанистично & регионалното развитие
  – Здраве & медицина.
 • НОВО: Програма за безвъзмездна помощ за научни изследвания на Фондация Toyota: "Проучване на нови обществени ценности"
  Краен срок: 4 септември 2015 г.
  Фондация Toyota търси кандидати за своята програма за безвъзмездна помощ за научни изследвания на тема "Проучване на нови обществени ценности ", с цел да допринесе за осъществяването на по-ориентирано към хората общество и последващо увеличаване на човешкото щастие.
  Фондацията предоставя безвъзмездни средства в подкрепа на научните изследвания, за да се отговори на разнообразен спектър от социални проблеми, с акцент върху области на обществото и околната среда, социалните грижи, образованието и културата.
  Грантовете ще бъдат предоставени в две категории:
  – Съвместни изследователски стипендии
  – подкрепа за индивидуално проучване
 • НОВО: Стипендии за Нова Зеландия
  Краен срок: 1 ноември 2015 г.
  Victoria University of Wellington предлага докторски стипендии за Нова Зеландия за чуждестранни студенти във всяка дисциплина. Общо 35 стипендии са на разположение и се възлагат въз основа академична заслуги. Тези стипендии са предназначени да насърчават и подкрепят докторски проучване (PhD) във Victoria University на Уелингтън.
  Като част от изискванията на тази стипендия, получателят се очаква да допринесе със 150 часа годишно за академичния живот на учебното заведение, в което ще извършва проучването си. Този принос може да бъде като преподавател, научен сътрудник, лаборант, асистент.
  За: възпитаници на всеки университет в или извън на Нова Зеландия.
  Стипендия: 23 500 долара годишно, плюс местни такси за обучение.
 • НОВО: 4 места за изследователи, придобили степен PhD, в New Europe College, Букурещ
  Краен срок: 15 октомври 2015 г.
  Заглавието на проекта е "Лукс, мода и социален статус в ранна модерна Югоизточна Европа" и основният изследовател е Constanta Vintila-Ghitulescu, изследовател в New Europe College и в Института по история "Николае Йорга" в Букурещ.
  Целта на проекта е да се проследи ролята лукса в процеса на модернизация в Югоизточна Европа, като се вземат предвид специфичните особености на региона и как народите от този регион и тяхното византийско и османскоо наследство се разглеждат през стереотипа за "балканизъм ".
  Стипендии: 2 000 евро месечно за период от 2 години.
Advertisements
Категории:Uncategorized
 1. Все още няма коментари.
 1. No trackbacks yet.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: