ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


 • НОВО: BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015"
  Краен срок: 14 септември 2015 г. 23:59 ч.
  Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., обявява процедура на подбор на проекти BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015".
  Процедурата има за цел да осигури предпоставки за създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица. Тази цел ще бъде постигната посредством комбинация от мерки за осигуряване на подходящи обучения, включително на работното място, както и предоставяне на разнообразни стимули за работодателите за разкриване на нови работни места. Процедурата ще постави акцент върху интеграцията на едни от най-уязвимите групи на пазара на труда.
  Дейностите, които ще получат подкрепа включват:
  1. Наемане на безработни и/или неактивни лица за период до 12 месеца. (Тази дейност е задължителна);
  2. Предоставяне на професионално обучение за придобиване на първа или втора квалификационна степен и обучение по част от професия по първа, втора или трета квалификационна степен на вече наетите по проекта лица. (Работното място следва да изисква използването на посочената в проектното предложение професионална квалификация);
  3. Предоставяне на обучение по ключови компетентности съгласно Европейската квалификационна рамка по: Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици”, Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност” на вече наетите по проекта лица. (Работното място следва да изисква използването на посочената в проектното предложение ключова компетентност);
  4. Закупуване на оборудване, обзавеждане, ДНА и стопански инвентар, свързани със създаването на нови работни места;
  5. Оборудване и адаптиране на нови работни места за хора с увреждания, вкл. ремонтни дейности, в случай на необходимост;
  6. Осигуряване на наставник за хората с увреждания. Всеки наставник отговаря за минимум 1 и максимум 7 души – представители на целевата група;
  6.1 Други дейности, свързани и произтичащи от участието на хора с увреждания.
  Общият бюджет на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 40 000 000 лв.
 • НОВО: Google Ad Grants за НПО
  Краен срок: текущ
  Google Ad Grants е изданието с нестопанска цел на AdWords, инструмента на Google за онлайн рекламиране. Посредством рекламиране с AdWords™ на стойност 10 000 щ.д. месечно Google Ad Grants дава възможност на организациите с нестопанска цел с валиден статут на благотворителна организация да популяризират своите мисии и инициативи на страниците с резултати от търсенето с Google.
  Организациите трябва да са вписани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност при Министерство на правосъдието.
 • НОВО: Финансираща програма на TELUS International Europe
  Краен срок: предстои да се уточнни
  От 2015 г. общественият борд на TELUS International Europe ще финансира проекти на неправителствени организации в размер на близо 74 000 евро годишно.
  Ще се финансират проекти на организации със здравна, екологична и образователна насоченост и с фокус върху интеграцията на младежи и пълноценното им присъствие в обществото. За финансиране ще се кандидатства с предварително попълнен формуляр и покриване на определени изисквания, заложени в него.
 • НОВО: Програма Open mind за професионално развитие и социална интеграция на хора с увреждания
  Краен срок: 15 юли 2015 г.
  Open mind е програма на Теленор за професионално развитие и социална интеграция на хора с увреждания, която цели да им предостави възможност да:
  – работят по различни срочни проекти в Теленор;
  – станат част от професионални екипи за определен период от време;
  – получават финансово възнаграждение за труда си;
  – придобият нови умения;
  – работят в отворена и достъпна работна среда в голяма международна компания;
  – подобрят професионалната си квалификация;
  – повишат конкурентоспособността си на пазара на труда в България;
  – създадат полезни за бъдещето им развитие контакти и нови приятелства.
  Одобрените кандидати ще имат възможност да работят по проект в избрана от тях област (Грижа за клиента/Маркетинг/Администриране на продажбите/Анализ на технически показатели/Финанси/Вътрешен одит/Юридически услуги/Снабдяване/Технологии/Връзки с обществеността), да усвоят нови умения и да подобрят своята конкурентоспособност на пазара на труда. Теленор ще осигури на участниците в проекта отворена и достъпна работна среда и съответното за заеманата позиция финансово възнаграждение.
 • НОВО: Конкурс за най-добри практики в областта на "Изменение на климата и достъп до водни ресурси в производството на храни"
  Краен срок: 10 юли 2015 г.
  Участвайте в конкурса за намиране на иновативни решения за подобряване на ефективното управление на водите и производството на храни с икономична употреба на вода. Най-добрата практика ще бъде наградена с 10 000 евро.
  Конкурсът е отворен за всеки, независимо от националността или познанията в областта.
  Предложенията могат да се подават от отделни потребители или екипи.
  Подателите могат да представят своя практиката или практиката на трета страна.
 • НОВО: Global Junior Challenge Award
  Краен срок: 31 юли 2015 г.
  Конкурсът отличава най-иновативните проекти, които използват модерните ИКТ за образование и социално приобщаване. Той има за цел да насърчи младите хора и преподавателите им да използват нови технологии; да обменят опит и да създават успешни инициативи.
  Допустими кандидати:
  – Публични и частни училища и университети
  – Публични и частни институции и организации
  – Неправителствени организации
  – Публични и частни компании
  – Изследователски институти
  – Физически лица
  Допустими дейности:
  Допустими проекти са тези, които използват нови ИКТ технологии за образование и обучение, адресирани до млади хора на възраст до 29 г. и попадат в една от следните категории:
  – Проекти за потребители до 10 г.
  – Проекти за потребители до 15 г.
  – Проекти за потребители до 18 г.
  – Проекти за потребители до 29 г.
  – Проекти за насърчаване използването на ИКТ за устойчивост на околната среда в сътрудничество с Legambiente
  – Проекти, които използват ИКТ за обучение на млади хора за придобиване на умения за наемане на работа
  – Проекти, насърчаващи използването ИКТ за интеграция на мигранти и бежанци.
 • НОВО: Copernicus Masters 2015
  Краен срок: 13 юли 2015 г.
  Програмата има за цел да подкрепи развитието на предприемачеството чрез селектиране и награждаване на проекти и бизнес идеи, които изследват на данни от наблюдение на Земята, генерирани предимно по програма Коперник.
  Допустими кандидати:
  – предприятия
  – научни институции
  – пълнолетни лица
  Приемат се кандидатури от цял свят.
  Награди: 20 000 евро
 • НОВО: Търсят се кандидати за първата инженерна академия в България
  Краен срок: не е посочен
  Технологичната компания "Вистеон България" набира кандидати за първия випуск на своята инженерна академия.
  В програмата може да се включи всеки, който желае да продължи професионалното си развитие в областта на автомобилната електроника, включително и ученици.
  Участниците ще преминат през модули, които дават практически знания и изграждат умения за работа в инженерни проекти. Обученията са напълно безплатни и ще започнат от септември 2015 г., като продължителността им е три месеца. Кандидатстването се извършва онлайн през сайта на фирмата.
  Инженерната академия ще предоставя обучение в областите разработка на софтуер, хардуер, тестване и развитие на лични компетенции, съобщават от компанията. Основният фокус ще е върху програмните езици C/C++, алгоритми, структуриране на данни, управление на хардуер и изпълнение на стратегии за тестване
 • НОВО: Лятна академия за лидерство 2015
  Краен срок: 7 юли 2015 г.
  Софийски форум за сигурност ще проведе лятната си Академия за лидерство в периода 13-15 юли 2015 година. Академията е с практическа насоченост и съчетава лекции, практически упражнения и ролеви игри, което предполага активна роля на всички участници.
  Академията по лидерство е предназначена за ръководители, студенти по хуманитарни специалности и всички, които се интересуват от въпросите на лидерството и сигурността. Участниците следва да са навършили 18 години към момента на кандидатстване.
  В програмата на Академията са включени въпроси на лидера и лидерството, взимане на решения, водене на преговори, психологически аспекти на лидера и работата в екип, сигурност и лидерство, протокол и етикет и други. Преподаватели и ментори в курса са експерти с дългогодишен опит в съответната област.
  Академията ще се проведе в София, в сградата на Представителството на Европейската комисия на ул. Раковски 124. Участниците ще получат на електронната си поща програмата и повече информация за Академията и за преподавателите и менторите.
 • НОВО: Стипендия за ИТ специалисти с интерес към журналистиката
  Краен срок: 21 август 2015 г-
  Разработчици, инженери и програмисти с интерес към журналистиката могат да кандидатстват за специализираната стипендия Knight–Mozilla OpenNews, която ще им позволи да прекарат 10 месеца в разработката на собствен код и в сътрудничество с репортери и дизайнери от няколко медийни организации.
  Стипендиантите ще бъдат разпределени следните редакции: Los Angeles Times Data Desk в Лос Анджелис, NPR във Вашингтон, Vox Media в Остин, Тексас, Ню Йорк или Вашингтон, Frontline в Бостън, Correct!v в Берлин и The Coral Project в Ню Йорк.
  Размерът на стипендията е 60 хил. долара, а към нея допълнително се покриват разходите по настаняване, здравна осигуровка, транспорт и средствата за издръжка на децата на стипендиантите. Отпускат се и средства за учебни материали и пътувания свързани с проучването на всеки от селектираните участници.
 • НОВО: Конкурс за разработки в областта на международните финанси
  Краен срок: 10 юли 2015 г.
  Институт за икономическа политика организира академичен конкурс за млади учени с интереси в областта на международните финанси. Конкурсът е учреден в памет на д-р Иванка Петкова – основател и първи председател на Института.
  Конкурсът има за цел да идентифицира и подкрепи млади учени с интереси в областта на международните финанси и е насочен към български граждани, които понастоящем са докторанти в български или чужди университети/научни институции, както и постдокторанти на възраст до 35 години.
  В първата фаза на селекционната процедура (с краен срок 10 юли 2015 г.) кандидатите следва да представят концепция за разработване на доклад по актуален проблем в посочената сфера, който те не са публикувани до момента.
  Документът следва да бъде изготвен на български и английски езикq като не трябва да надвишава 4 стандартни страници, формат А4, Times New Roman 12, Single space, във всяка една от езиковите версии.
  Академична комисия с международно участие ще отличи най-добрите предложения, които ще получат възможност за цялостно разписване на докладите в рамките на финалния етап на конкурса. Финалните разработки ще бъдат разгледани отново от международна комисия, като победителят и подгласниците ще бъдат оповестени по време на официална церемония в края на месец ноември 2015 г.
  Предвиденият награден фонд за финалистите в конкурса е както следва: 1-ва награда – 1 500 лв; 2-ра награда – 1 000 лв и 3-та награда – 750 лв.
  Академичният конкурс е насочен към български граждани, които понастоящем са докторанти в български или чужди университети/научни институции, както и постдокторанти (до 5 години от придобиване на степен „доктор") на възраст до 35 години.
 • НОВО: Награда за междукултурни иновации под егидата на ООН
  Краен срок: 30 септември 2015 г.
  Наградата се присъжда на нестопански организации, работещи в областите: миграция и интеграция, междукултурна компетенция; обучения за междукулурно гражданство; както и на организации, работещи за интересите на отделни групи (напр. религиозни, женски, младежки, медийни и др.), подкрепящи междукултурния диалог и разбирателство.
  Нейна основна задача е подкрепи съществуващи и с потенциал за репликиране иновационни проекти, реализирани успешно през първата им година. Подкрепата се дава под формата на годишна програма за разширяване на иновационните проекти или прилагането им в други области.
 • НОВО: МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА ПОПУЛЯРНАТА ГРАДСКА ПЕСЕН ЕСЕННИ ШУМЕНСКИ ВЕЧЕРИ
  Краен срок: 15 септември 2015 г.
  Фестивалът има конкурсен характер и де провежда в три категории:
  I. Конкурс за изпълнители, Съвременна забавна музика
  I. Конкурс за изпълнители, Популярни градски песни
  II. Конкурс за авторска песен
 • НОВО: КАНДИДАТСТВАЙ ЗА УЧАСТИЕ В МЛАДЕЖКИ ОБМЕН ПО ПРОЕКТ "START UPS "
  Краен срок: 17 юли 2015 г.
  Environmentalist and Nature Lover Civilian Organization (Унгария) получи одобрение за реализиране на проект "Start ups " по програма Еразъм +, Ключова дейност 1: Младежки обмен. Партньори по проекта са младежки организации от 5 Европейски държави: Унгария, Полша, България, Чешката Република, Румъния.
  От българска страна партньор е Сдружение „Институт за младежки инициативи и иновации.
  Период на младежкия обмен: 17 – 31 август 2015 г.
  Място на провеждане: Vasarosnameny, Унгария
  Участници: 8 + 1 ръководител на групата
  Информация за проекта:
  В новосъздадените предприятия по проекта ще се опитаме да намерим решения на някои често срещани проблеми на младите хора в Европа, като например:
  – Образователната система не винаги предлага достатъчно добра основа за реализацията на младите хора, особено за стартиране на собствен бизнес.
  – На младежите им липсват знания за това как да станат предприемачи.
  – Повечето млади хора не са запознати със спецификите на бизнес живота, как да се реализират в света на бизнеса и в реалния свят като цяло.
  – Много млади хора нямат амбиции за стартиране на предприемачество, защото не притежават необходимите знания и умения.
  Цели на проекта:
  – Опознаване на бизнес живота и бизнес опита.
  – Подготовка на младежите за света на бизнеса и да станат ментори за насърчаване на предприемачеството сред младите хора.
  – Да се помогне на младежите при планирането на техните цели в живота, достигането им и да им се помогне да влязат в света на бизнеса чрез самообучение.
  – Да направи младото поколение обединено, чрез сътрудничество между различните етноси, поемане на обща отговорност, развитие на способностите чрез групова работа и като член на една общност.
  Изисквания към участниците:
  – Поканата е насочена към младежи между 18-29 години, които са готови и мотивирани да повишат своите компетенции и познания за света на бизнеса и предприемачеството;
  – да говорят свободно английски език.
  Организаторите покриват пътни разходи в размер на 170 евро на човек (в двете посоки), разходите за настаняване, изхранване и всички разходи на участниците по предвидената програма на обмена: разходите за пътуванията предвидени в програмата, материалите за обучението, разходите на свободното време, билети за музеи, аквапарк, нощно къпане, плаж, пътуванията в региона и т.н.).
  Ако проявявате интерес, кандидатствайте тук:
  http://youthvarna.eu/data/uploads/formulyar-za-kandidatstvane.pdf
  Пълната програма на обмена може да намерите тук:
  http://youthvarna.eu/data/uploads/program-plan-partnercsoportoknak-start-ups-magyar-angol-roevid.pdf
  Информация за приемащата организация, можете да намерите тук:
  http://youthvarna.eu/data/uploads/enlco.pdf
  Срок за кандидастване: 17.07. 2015 г.
  Избраните участници ще бъдат уведомени до 20.07.2015 г.
 • НОВО: International Challenge on Economics Idea (ICEI)
  Краен срок: 30 септември 2015 г.
  International Challenge on Economics Idea (ICEI) е международен конкурс за есе, насочен към студенти от цял свят. ICEI е ежегодно събитие, което се организира от Economics Student Association of Universitas Gadjah Mada (UGM). Всички участници следва да работят по темата за "Финансова политика за създаване на икономическа устойчивост".
 • НОВО: 2018 Европейска зелена столица и 2016 Европейски конкурс "Зелено листо"
  Краен срок: 19 октомври 2015 г.
  Европейската комисия кани европейските градове да се състезават в две категории за:
  >> Награда 1: 2018 Европейска зелена столица – всяка година се отличава един европейски град, който е показал високи екологични стандарти и се ангажира с текущи и амбициозни цели за бъдещо устойчиво развитие. За градове с над 100 000 жители.
  >> Награда 2: 2016 Европейски конкурс "Зелено листо" – отличава градове с отлични резултати в областта на околната среда, със специален акцент върху усилията, които се полагат за осведомеността на гражданите за околната среда, зелен растеж и генериране на нови работни места. За градове от 20 000 до 100 000 жители.
 • НОВО: EU Prize for Women Innovators
  Краен срок: 20 октомври 2015 г. (12:00 – Брюкселско време)
  С наградата на ЕС за жени новатори, Европейската комисия иска да даде обществено признание на изключителни жени предприемачи, които са обогатили със своите новаторски идеи пазара. Целта е да се вдъхновят и други жени да последват стъпките им.
  Три награди ще бъдат присъдени през пролетта на 2016-а:
  – – 1-ва награда: 100 000 евро
  – – 2-ра награда: 50 000 евро
  – – 3-та награда: 30 000 евро
 • НОВО: Ashden Trust: Покана
  Краен срок: не е посочен
  Ashden Trust отправя покана към организации да представят иновативни и ефективни проекти, с които да се постигнат трайни изменения както в международен план, така и в Обединеното кралство.
  Области:
  – Изменение на климата
  – Устойчиво развитие
  – Подобряване на качеството на живот в по-бедните общности
  Заинтересованите кандидати могат да изпратят кратко описание на своите предложения за проект.
 • НОВО: Световно биенале на студентска фотография
  Краен срок: 1 ноември 2015 г.
  Организатор е Академия на изкуствата – Нови Сад.
  В Биеналето могат да участват всички студенти от академии и колежи, в които дисциплината фотография е част от учебната програма.
  Няма входна такса.
 • НОВО: Стажове на Atlas Service Corps
  Краен срок: текущ (следващ краен срок 15 юли 2015 г.)
  Atlas Service Corps, Inc. (Atlas Corps) е международна мрежа от нестопански лидери и организации, която насърчава иновациите, сътрудничеството, както и решенията за справяне със световните предизвикателства на 21ви век. Тяхната мисия е да реагират на критични социални проблеми чрез усъвършенстване на лидери, укрепване на организациите и насърчаване на иновациите чрез стажове. Стажовете на Atlas Corps придължават 6-18 месеца и се предлагат три пъти годишно.
  Стажантите работят на пълно работно време в приемащи организации, развиват лидерски умения и учат най-добрите практики.
  Кандидатите следва да имат:
  – 2 или повече години съответен опит в НПО социалния сектор;
  – Бакалавърска степен или еквивалентна;
  – Владеене на английски език;
  – 35 години или по-млади;
  – да желаят да работят страна, различна от тази, от която са (американски граждани не са допустими за стаж в САЩ);
  – Ангажимент да се върнат в родната си страна, след 6-18 месеца стаж.
 • НОВО: HostWriter Journalism Award
  Краен срок: 31 юли 2015 г.
  Hostwriter е глобална мрежа за сътрудничество за журналисти, блогъри, студенти по журналистика и документални филмови дейци. С търсачката hostwriter можете да намерите колеги, които споделят вашите разследвания и журналистическа страст. Наградата е за съвместна журналистика (най-малко двама журналисти, работещи заедно).
  Приемат се материали от всички медии. Материалът може да бъде на всеки език, но се каниддатства на английски, немски, испански, френски, португалски, арабски или иврит плюс резюмета на английски. Платформата HostWriter трябва да е изиграла роля в разследвания. Без значение как сте използвали платформата: дали сте поискали съвет от колега журналист, преспали на дивана на колеги по време на пътуване или сте намерили партньор, с който сте направили съвместно трансгранично проучване.
 • НОВО: Програма за развиите на млади професионалисти от тинк-танкове
  Краен срок: 24 август 2015 г.
  Програмата желае да привлече наскоро завършили студенти от магистърски и докторски програми в областта на социалните и хуманитарните науки, които да изберат мозъчни тръстове в Централна и Източна Европа, Югоизточна Европа и страните от бившия Съветски съюз, като им дава възможност да получават информация от първоизточника за политика на научни изследвания и застъпничество от мозъчните тръстове в региона. Програмата е предназначена да е от полза както за младите, начинаещие професионалисти, така и за техните организации домакини. Тя дава възможност на участващите мозъчни тръстове да наемат млади изследователи родом от региона, които наскоро са завършили висше образование в страните от ОИСР, включително Централноевропейския университет в Унгария. В зависимост от изследователска тема, индивидуалните програми в приемащи организации ще продължат до шест месеца и започват от 01
  ноември 2015 г. За: доктори или магистри между 23-35 годишна възраст от Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Грузия, Унгария, Косово, Македония, Молдова, Черна гора, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения, или Украйна.
Категории:Uncategorized

БЧК, КОКА-КОЛА ХБК И ОМВ СЪС СЪВМЕСТНА КАМПАНИЯ


Кока-Кола ХБК България и ОМВ България стартираха съвместна кампания в подкрепа на Фонда на БЧК за подпомагане на пострадали при бедствия, аварии и катастрофи.

При всяко закупено комбинирано меню от ОМВ – сандвич и напитка Кока-Кола, се дарява 1 лв. на Българския Червен кръст. Кампанията започна на 1 юни и ще продължи 2 месеца.

image

В партньорство и координация с държавните органи, местната власт и неправителствените организации Българският Червен кръст работи активно за незабавно подпомагане на пострадали по време на природни бедствия и кризи.

През последните три години БЧК е осигурил чрез Фонда средства от чуждестранни и български дарители и е подпомогнал над 60 000 пострадали от бедствия – наводнения и пожари. За повече информация посетете http://www.redcross.bg/.

Категории:Uncategorized

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


 • НОВО: Десето издание на наградите "Заедно"
  Краен срок: 28 юни 2015 г.
  За десета поредна година Фондация „Работилница за граждански инициативи" ще връчи наградите „Заедно".
  С наградите „Заедно" ФРГИ иска да отличи:
  – сериозните усилия на гражданските организации, креативно и отговорно към дарителите си да набират средства и да получат местна подкрепа;
  – дълосрочните и ползотворни партньорства на неправителствените организации с корпоративни дарители, успешно обединяващи ресурси и осъществаващи реална промяна в живота на хората;
  – индивидуалните дарители, направили стратегически избор на кауза и дълготрайно ангажирани със своята дарителска кауза.
  Наред с тези отличия, наградите „Заедно" отправят поглед и към медийното отразяване на различни тенденции в дарителството и търсят гражданската позиция, провокираща дебат по темите за дарителството.
  Категориите на конкурса за наградите „Заедно" са пет:
  1. Най-добра кампания на неправителствена организация
  2. Най-добра кампания
  3. Най-ефективна кампания (като съотношение между набрани и изразходвани за реализиране на кампанията средства)
  4. Най-добро сътрудничество между бизнес и НПО
  5. Частен дарител с кауза (физическо лице)
  Граждани, неправителствени организации или компании могат да правят номинации. Номинирането става чрез попълване и изпращане на формуляр. Попълненият формуляр се изпраща на адрес: konkurs@wcif-bg.org до 28 юни 2015 г., 18:00 часа. Победителите ще бъдат обявени на официална церемония в първата половина на юли 2015 г.
 • НОВО: Зелени Балкани обявиха конкурс за прилепно изкуство
  Краен срок: 1 август 2015 г.
  Нека покажем, че прилепите са симпатични и полезни!
  Очакваме вашите рисунки, оригами, декорации, квилинг апликации, пана от рециклирани материали, плетива, пачуърк, пластики, плъстени и вълнени изделия и всякакви други артистични интерпретации на тема ПРИЛЕПИ.
  Приемаме всякакви ексцентричности.
  Всички участници в конкурса ще получат грамоти за участие, а избраните и специални прилепни награди.
  Всички творби ще бъдат представени на интернет страницата за прилепите http://greenbalkans.org/prilepi/index.php?cli_lang=BG и ще бъдат популяризирани на международно ниво – като част от европейските събития за отбелязване на Нощта на прилепите.
  Оценяването ще е в 5 възрастови групи – предучилищна възраст, от 1ви до 6ти клас, от 7ми до 12ти клас, студенти и други младежи, възрастни.
  Най-важния критерий за участие – съпричастност към каузата за опазване на прилепите.
 • НОВО: ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ Насоки — EACEA 03/2015
  Инициатива „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“: Техническа помощ за изпращащите организации Изграждане на капацитет за хуманитарна помощ на приемащите организации

  Краен срок: 1 септември 2015 г.
  Целта на настоящата покана за представяне на предложения е да се укрепи капацитетът на изпращащите и приемащите организации, които имат намерение да участват в инициативата „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“, и да се гарантира спазването на стандартите и процедурите по отношение на кандидатите за доброволци и доброволците на ЕС за хуманитарна помощ.
  Предложения за дейности както за техническа помощ, така и за изграждане на капацитет, трябва да бъдат подадени от:
  — неправителствени организации с нестопанска цел, създадени в съответствие със законодателството на държава членка и чието седалище се намира на територията на Съюза, или
  — публичноправни органи с граждански характер, чиято дейност се урежда от правото на държава членка, или
  — Международната федерация на националните дружества на Червения кръст и Червения полумесец.
  Искания за безвъзмездни средства до 100 000 EUR няма да бъдат разглеждани за финансиране.
 • НОВО: Проекти в подкрепа на недискриминация и интеграция на ромите
  Краен срок: 7 юни 2015 г., 12:00 (noon) CET
  Обхватът на проектите може да бъде транснационален или национален, включително с изпълнение на дейностите на регионално или местно равнище. Настоящата покана ще финансира дейности като:
  – Събиране на данни и проучвания;
  – Провеждане на научни изследвания или други научни дейности в областта на борбата с дискриминацията;
  – Мониторинг на прилагането на законодателството в областта на недискриминацията;
  – Обучение на специалисти;
  – Взаимното обучение, обмен на добри практики, сътрудничество, включително идентифициране на най-добрите практики, които могат да се приложат и от други участващи страни;
  – Разпространение и дейности за повишаване на осведомеността (включително на местно равнище), като семинари, конференции, кампании или дейности в социалните медии и пресата.
  Индикативният наличен бюджет по настоящата покана за представяне на предложения е 3 450 000 евро.
  Исканата безвъзмездна помощ не може да бъде по-ниска от 75 000 евро.
  Комисията си запазва правото да не отпусне всички налични средства.
 • НОВО: Международен конкурс за комикс и блиц анимация на тема „СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ – МОСТ НА ЕТНОСИ И КУЛТУРИ"
  Краен срок: 30 август 2015 г.
  Регионална библиотека „Любен Каравелов" – Русе организира международен конкурс за комикс и блиц анимация на тема „СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ – МОСТ НА ЕТНОСИ И КУЛТУРИ".
  Целта е чрез средствата на комикса, като връзка между литература, изобразително изкуство, анимация, кино и карикатура, да се обединят и стимулират различни творчески общности в областта на комикса и визуалното изкуство.
  Конкурсът се провежда в две категории – традиционен комикс и блицанимация. В него могат да участват творци от всички националности, навършили 18 години, без ограничения на професия.
  Във всяка от категориите ще бъде връчена по една Голяма награда в размер на 400 евро.
  Всички желаещи да участват могат да изтеглят регламента и апликационната форма на конкурса от интернет страница на Библиотеката.
  Международният конкурс се реализира с финансовата подкрепа на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух".
  Категория традиционен комикс: Категория блицанимация:
 • НОВО: Първи български кукай 2015: конкурс за хайку, в който участниците взаимно оценяват творбите си, 25 май – 15 юни 2015
  Краен срок: 8 юни 2015 г.
  Темата на конкурса е Светулка (Светулки).
  Желаещите да участват автори са поканени да изпратят едно хайку по темата на адрес:
  kukai.bg@gmail.com
  Краен срок за гласуване: 15 юни 2015
 • НОВО: Конкурс за разработки в областта на международните финанси
  Краен срок: 1 юли 2015 г.
  Институт за икономическа политика организира академичен конкурс за млади учени с интереси в областта на международните финанси. Конкурсът е учреден в памет на д-р Иванка Петкова – основател и първи председател на Института.
  Конкурсът има за цел да идентифицира и подкрепи млади учени с интереси в областта на международните финанси и е насочен към български граждани, които понастоящем са докторанти в български или чужди университети/научни институции, както и постдокторанти на възраст до 35 години.
  В първата фаза на селекционната процедура (с краен срок 1-и юли 2015 г.) кандидатите следва да представят концепция за разработване на доклад по актуален проблем в посочената сфера, който те не са публикувани до момента.
  Документът следва да бъде изготвен на български и английски езикq като не трябва да надвишава 4 стандартни страници, формат А4, Times New Roman 12, Single space, във всяка една от езиковите версии.
  Академична комисия с международно участие ще отличи най-добрите предложения, които ще получат възможност за цялостно разписване на докладите в рамките на финалния етап на конкурса. Финалните разработки ще бъдат разгледани отново от международна комисия, като победителят и подгласниците ще бъдат оповестени по време на официална церемония в края на месец ноември 2015 г.
  Предвиденият награден фонд за финалистите в конкурса е както следва: 1-ва награда – 1 500 лв; 2-ра награда – 1 000 лв и 3-та награда – 750 лв.
  Академичният конкурс е насочен към български граждани, които понастоящем са докторанти в български или чужди университети/научни институции, както и постдокторанти (до 5 години от придобиване на степен „доктор“) на възраст до 35 години.
 • НОВО: Приключението на годината – Предизвикателство за социална промяна 2015, 25 – 28-ми септември
  Краен срок: не е посочен
  За втора поредна година нестандартният формат на Фабрика за идеи ще те постави в неизвестна локация в България, заедно с избран от теб екип и ще те изправи лице в лице с обществено значим проблем. Само за четири дни вие ще бъдете предизвикани да мобилизирате нестандартното си мислене с цел да намерите иновативно, реалистично и устойчив във времето решение на конкретния проблем!
  За тазгодишното ни приключение де се готвят София, Пловдив, Бургас, Враца и Русе!
  Участниците в екипа трябва да са физически лица, навършили 18 години.
  Екипът поема сам разходите си по пътуването до локацията на предизвикателството и по настаняването с изключение на случаите, в които при раздаването на мисиите в 24.00 на 11-ти април случайно избрани екипи ще получат билети за пътуване.
 • НОВО: Няколко предложения за допълнителна квалификация от СНЦ "Еквилибриум", юни, 2015
 • НОВО: ПРОГРАМА ЗА ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ В ДЕЛЕГАЦИИ НА ЕС ЗА 2015 Г. -2016 Г. (JUNIOR PROFESSIONALS IN THE DELEGATIONS- JPD)
  На всеки 18 месеца, Европейската служба за външна дейност и Европейската комисия обявява процедура по подбор за участие в Програмата на младите професионалисти в Делегации на ЕС. За периода 2015-2016 г. 83 младежи са били командировани да работят в делегации по целия свят. Следващата процедура по подбор ще бъде публикувана в началото на м. юни 2015 г.
  Целта на програмата е участниците да придобият непосредствен опит от работа в делегациите на ЕС, както и да задълбочат познанията си по въпросите на Общата външна политика и политика за сигурност /ОВППС/. Продължителността на програмата е 9 месеца. Предварителната селекция на кандидатите ще се осъществи от Министерството на външните работи, а окончателната – от ЕСВД и ЕК.
  Основни изисквания към кандидатите:
  – Българско гражданство;
  – Завършенo висше образование в области, релевантни на дейностите на Делегациите на ЕС, а именно: дипломация; политически анализи; политики на ЕС в областта на външната дейност, общата външна политика и политика на сигурност и общата политика за сигурност и отбрана; политика за развитие и сътрудничество; икономически и търговски въпроси; медии, комуникации и информация; право; свобода и сигурност; върховенство на закона; институционално развитие и управление; околна среда; енергетика; земеделие и рибарство; развитие на селски райони и инфраструктура; – Владеене на езиците на ОВППС (английски и френски);
  – Кандидатите могат да имат до четири години професионален опит, от които до една година опит/стаж в институция на ЕС.
 • НОВО: Стажантската програма на "Карол"
  Краен срок: 7 юни 2015 г.
  Студенти от цяла България могат да кандидатстват за стажантската програма "Карол семестър" на финансовата компания "Карол". Тази година стажовете ще бъдат под надслов "Професия финансов анализатор" и ще се проведат от 1 до 31 юли 2015 г. Програмата е отворена за студенти след 3-ти курс на бакалавърската степен или магистри по икономически специалности в български или чуждестранни висши училища. Част от темите, върху които ще работят стажантите, са оценка на инвестиции, корпоративен и финансов анализ, капиталови пазари, управление на активи и др. Инициативата предвижда лекционна част, уъркшопи, работа по групови и индивидуални проекти и др.
 • НОВО: Награди за иновации в правосъдието 2015 на HiiL
  Краен срок: 1 август 2015 г.
  HiiL е консултативен и изследователски институт за сектора на правосъдието, със седалище в Хага, Холандия.
  Днес около четири милиарда души нямат достъп до правосъдие. Държавите се стремят да предоставят на гражданите правосъдието, което те изискват. В богатия свят отиването в съда е твърде често скъпо и отнема много време. В много развиващи се страни съдилища нямат достатъчно персонал, не се финансират в достатъчна степен и остават извън обсега на повечето хора. В много държави механизмите за управление и официалните правни институции, не са адекватни. Накратко: в рамките на нашия свят правосъдието, организирано по традиционния начин, не работи добре.
  От 1 до 17 септември 2015 г. HiiL ще проведе онлайн кампания и 6 подбрани в нея иновации ще преминат към следващия етап на подбор. От тези шест иновации, трите най-обещаващите иновации ще бъдат поканени на Форума за иновации в правосъдието 2015 в Хага. Те ще могат да се състезават за Наградите за иновации в правосъдието 2015.
  Какви предложения се очакват:
  – Уникалност: Кое е иновативното във вашата идея?
  – Мащабируемост: Има ли потенциал за прилагане на местно, регионално, международно ниво?
  – Устойчивост: финансово устойчива ли е иновацията? Дали е икономически изгодна?
  – Въздействие: Какво е (потенциалното) въздействието на иновацията?
 • НОВО: Конкурс за плакат за консумация на натурални храни
  Краен срок: 6 юли 2015 г.
  Segunda llamada, Greenpeace Mexico и UAM (Autonomous Metropolitan University) канят участници за 4-ти Международен конкурс за плакат на тема: "Преработени храни: Знаеш ли наистина какво ядеш?". Конкурсът има за цел да активира осъзнаване, размисъл, диалог и да разпространи информация за значението на консумацията на натурални храни, биологичното земеделие и здравните щети, причинени от бързото хранене и преработените храни.
  За професионалисти и студенти в областите на дизайн, визуална комуникация и свързаните области.
 • НОВО: 5 докторски позиции в Института за регионална география Leibniz
  Краен срок: 30 юни 2015 г.
  Проектът за сътрудничество и научни изследвания "Пространствена динамика на маршрутките в Централна Азия и Кавказ" на Института Лайбниц за регионално география (IFL), финансиран от фондация Volkswagen, търси квалифицирани кандидати за попълване на пет докторантски длъжности в институциите на държави от проекта.
 • НОВО: Международен конкурс за дизайн Beautiful Lifestyle
  Краен срок: 31 юли 2015 г.
  Kokuyo Design Awards е състезание за привличане на красив и функционален дизайн на продукти за потребителския пазар. Международният конкурс 2015 Kokuyo Design Awards на тема Beautiful Lifestyle е отворен за предложения от продуктови дизайнери от цял свят. Проекти на продукти, канцеларски материали и мебели, непоказвани досега публично, са допустими.
 • НОВО: Международен конкурс за дизайн на постер за бъдещето на тема здравеопазване
  Краен срок: 10 юли 2015 г.
  Международен конкурс за дизайн на постер за бъдещето на тема здравеопазване се организира от 4 Tomorrow Association.
  Тъй като здравеопазването е голяма тема, конкурсът за плакат ще се съсредоточи върху три области:
  – Всеобщ достъп до здравни грижи;
  – Премахване на предотвратими болести;
  – Достъп до чиста вода.
  За отделни участници, училища за графичен дизайн, университети, студенти, графични дизайнери, правителствени институции и неправителствени организации в целия свят.
 • НОВО: Програма за младежки екологични грантове на проект "Опрашване" и Levi Strauss & Company
  Краен срок: текущ
  Предлаганата безвъзмездна финансова помощ е за семена и подкрепа на младите хора, които участват в широка гама от екологични програми от цял свят.
  За първоначалните субсидиите за семена кандидатите могат да кандидатстват за до 1 000 щатски долара. За втори "транш" безвъзмездни средства (които ще бъдат на разположение на всички успешно справили се на първия етап, на разположение в края на есента на 2015 г.) кандидатите могат да кандидатстват за до 5 хиляди щатски долара.
  Могат да кандидатстват:
  – Лица на възраст 22 или по-млади, които започват или водещи екологичен проект където и да е по света;
  – Съществуващи организации с платен персонал не са допустими за финансиране.
 • НОВО: WACC – Световна асоциация за християнска комуникация и Глобалните фондове на WACC в подкрепа на правото на комуникацията и равенството между половете
  Краен срок: 26 юли 2015 г. (Укрепване на общностно радио, Пътища към цифрови граници); 13 септември 2015 г. (Мониторинг на новините в медиите за отчитане на бедността, Равенство на половете и комуникация)
  WACC – Световна асоциация за християнска комуникация е международна икуменическа професионална организация, която насърчава правата на комуникация за социална промяна. Тя поддържа комуникационни проекти най-често в развиващите се страни и ще подкрепя само един проект от организация годишно.
  Най-често подкрепата за проекти, представени пред WACC, варира от 8000 до 10 000 евро. WACC ще разгледа и грантове до около 15 000 евро.
  Области на подкрепа:
  – Укрепване на общностно радио,
  – Мониторинг на новините в медиите за отчитане на бедността,
  – Равенство на половете и комуникация,
  – Пътища към цифрови граници.
  Критерии за допустимост:
  – Могат да кандидатстват църковни и светски институции и организации на гражданското общество.
  – WACC ще разгледа само едно заявление в даден момент от всяка организация.
  – WACC не приема заявления за проекти от частни лица или държавни институции.
  Първият етап се състои от кандидатстване с концепция.
 • НОВО: Програма за обучение на ООН за доброволци, работещи за ЛГБТИ, 14 септември – 2 октомври 2015 г., Женева
  Краен срок: 18 юни 2015 г.
  Обучението ще събере активисти от Глобалния Юг и Изток и активисти от (Източна) Европа, за да научат как механизмите на ООН за правата на човека работят на практика и как активистите могат да ги използват, за да укрепят правата на транс и полономо различни хора в техните национални и регионални контексти.
  По време на обучението участниците ще имат възможност да наблюдават работата на Съвета на ООН по правата на човека, ще участват в събитие на ООН по правата на човека, ще се срещнат с дипломатически представители на собствените си страни и ще създават връзки и обмен на знания с други активисти и неправителствени организации.
 • НОВО: Видео конкурс "Изградете Европа с нас!
  Краен срок: 10 юни 2015 г.
  Европейската комисия организира он-лайн видео конкурс за привличане на млади таланти в строителния сектор. Участвайте с кратко видео, представящо вашия иновативен проект, визия, или идея за строителния сектор и се възползвайте от шанса да спечелите.
  Строителният сектор предлага изобилие от възможности. Той генерира почти 10% от БВП на ЕС и осигурява 20 милиона работни места. Той предоставя много решенша за обществените предизвикателства, като например постигане на нашите цели в енергетиката и климата, подготовка за едно застаряващо общество и предлагане на интелигентни решения за жилища.
  За граждани или жители на ЕС на възраст 15-30 г., които се интересуват от строителния сектор.
 • НОВО: OXFAM Call for Humanitarian Evidence Programme
  Краен срок: 16 June 2015
  The OXFAM has issued call for proposals to conduct Humanitarian Evidence Programme on the topics of mental health and psychosocial support, child protection, identification in urban settings, and WASH.
  Budget:
  1. Mental Health and Psychosocial Support – the mental health and psychosocial support in humanitarian emergencies evidence synthesis in question is expected to cost between 20,000 and 40,000 pounds.
  2. Child Protection – the child protection evidence synthesis in question is expected to cost between 15,000 and 30,000 pounds.
  3. Identification Practices in Urban Humanitarian Response – the evidence synthesis for this question on identification practices in urban humanitarian is expected to cost between 15,000 and 30,000 pounds.
  4. WASH Interventions in Disease Outbreaks – the WASH evidence synthesis in question is expected to cost between 20,000 and 40,000pounds.
  The Humanitarian Evidence Programme aims to synthesize research in the humanitarian sector and communicate the findings to key stakeholders, with the ultimate goal of improving humanitarian policy and practice. The programme is a DFID-funded partnership between Oxfam GB and the Feinstein International Center (FIC) at Tufts University.
  Eligibility Information:
  The Humanitarian Evidence Programme accepts proposals from around the world. The programme encourages proposals from applicants based in low- or middle-income countries, and proposals including such individuals in the team.
  How to Apply?
  Applications must be submitted in a single Word or PDF Document following the application template by the deadline.
 • НОВО: Innovative, Sustainable and Inclusive Bioeconomy
  Monitoring and mitigation of agricultural and forestry greenhouse gases (GHG)

  Краен срок: 11-06-2015 17:00:00 (Brussels local time)
  Scope:
  Specific challenge: Agriculture, forestry and the agri-food sector are integral parts of the European economy and society. They are subject to multiple pressures from external drivers, which include rising food, feed, fuel and fibre demand, globalisation, environmental changes and public health aspects, and are constrained by planetary boundaries such as land and water limits. With the expected increase in global population, demand for animal food products and competition for natural resources, agriculture and forestry will need to become more efficient, and sustainable.
  Scope: Proposals should address the following issue (C):
  C. [2015] Monitoring and mitigation of agricultural and forestry greenhouse gases (GHG)
  Monitoring and mitigation of agricultural GHG, including such aspects as reducing uncertainties and improving national agricultural GHG inventories (e.g. with ICOS), the role of climatic variability and agricultural and forestry practices for GHG emissions, the technical and economic potential of CH4 and N2O mitigation, carbon sequestration and reduced emissions from energy use and pre-chain inputs, emissions/removals certification, economic and policy measures, including trade, barriers to implementation, life cycle assessment.
  The main objective of these ERA-NETs is to pool the necessary financial resources from the participating national (or regional) research programmes and the EU and to implement joint trans-national calls with EU co-funding in the above areas (one co-funded call per grant agreement, resulting in grants to third parties). Thematic focusing of these calls should be commensurate with the funds available, so as to ensure a reasonable rate of success in the call. The ERA-NETs should seek synergies with other relevant European and international research and innovation initiatives affecting sustainability and resilience of agriculture and food systems, in particular the FACCE and HDHL Joint Programming Initiatives. In line with the objectives of the EU strategy for international cooperation in research and innovation, proposals are encouraged to consider international cooperation, and the ERA-NETs should be open to participation by third countries national programmes[1]. The proposals should also aim at implementing other joint activities including additional joint calls without EU co-funding. The Commission considers that proposals requesting a contribution from the EU in the range of EUR 5 million for (C) would allow this specific challenge to be addressed appropriately. Nonetheless, this does not preclude submission and selection of proposals requesting other amounts.
  Expected impact:
  – improve coordination and reduce the overlap between national and EU funding in relevant fields of research;
  – achieve a critical mass and ensure better use of limited resources in fields of mutual interests;
  – share good practices in implementing research programmes;
  – promote transnational collaboration and new knowledge generation and innovation;
  – mobilise SMEs, when appropriate, in the transnational projects to enhance innovation.
  – provide mapping of on-going research activities (where relevant);
  – establish a network of research activities carried out at national and regional level, including a mutual opening of national and regional research programmes (where relevant).
 • НОВО: Innovative, Sustainable and Inclusive Bioeconomy
  Coordination action in support of the implementation by participating States of a Joint Programming Initiative on ‘A Healthy Diet for a Healthy Life’

  Краен срок: 11-06-2015 17:00:00 (Brussels local time) c Scope:
  Specific challenge: Following the implementation of the actions foreseen by the Commission’s Communication on Joint Programming to tackle Europe’s major societal challenges, the Competitiveness Council has welcomed the progress made by EU Member States in Joint Programming Initiatives launched so far, among which is the Joint Programming Initiative ‘A Healthy Diet for a Healthy Life’ (JPI HDHL) that operates in the areas of food, nutrition, health, and physical activity research for the prevention of diet-related diseases. The vision of this JPI is that in 2030 all Europeans will have the motivation, ability and opportunity to consume a healthy diet from a variety of foods, have healthy levels of physical activity, and the incidence of diet-related diseases will have decreased significantly. Several Council Conclusions on Joint Programming invite the Commission to support JPIs via Coordination and Support Actions. Scope: Proposals should build on the results expected by the c oordination action in support to the HDHL JPI in the implementation of the Strategic Research Agenda (SRA) and Implementation Plan using effective and efficient methods of collaboration such as those proposed by the ‘Voluntary guidelines on Framework Conditions, adopted by the High Level Group on Joint Programming. To carry out activities foreseen in the Implementation Plan, current efforts should be assessed to provide information on Member State implication and to favour the alignment of these activities to the JPI’s SRA. Moreover, proposals should support in harmonization, integration, and alignment of national research programming, to enable evidence-based policy making and effective cross-policy actions, investigate novel forms of implementation of SRA such as collaborations with e.g. other JPIs or research infrastructures. Finally, they should further strengthen the international dimension of the JPI to be addressed by ensuring coherence with other relevant internation al initiatives. In line with the objectives of the EU strate! gy for i nternational cooperation in research and innovation, proposals are encouraged to consider cooperation with related programmes from third countries. The Commission considers that proposals requesting a contribution from the EU in the range of EUR 2 million would allow this specific challenge to be addressed appropriately. Nonetheless, this does not preclude submission and selection of proposals requesting other amounts.
  Expected impact:
  – Assisting in aligning the national research programmes and activities to the SRA of the JPI.
  – Promoting the uptake of the JPI HDHL SRA in national programmes and activities.
  – Ensuring convergence with Horizon 2020 objectives, and the EU’s priorities, with a scale and scope of action that should go well beyond what either the EU or Member States can achieve on their own.
  – Contributing to research and innovation with European added value in the area of nutrition and prevention of life-style diseases coherent with the major Societal Challenges 1 and 2 under Horizon 2020.
  – Supporting the JPI in their interaction with global partners to address common challenges in the area of nutrition and health.
  – Strengthening and improving international research, cross-border collaboration and the circulation of knowledge and researchers.
  – Developing knowledge and evidence-based support to key EU policy priorities.
  – Strengthening the EU’s global market position, leadership, innovation capacity and competitiveness of the EU industry by delivering innovative, novel and improved concepts and products.
  Type of action: Coordination and support actions
 • НОВО: Innovative, Sustainable and Inclusive Bioeconomy
  H2020-ISIB-2015-1 Biomarkers for nutrition and health

  Краен срок: 11-06-2015 17:00:00 (Brussels local time)
  Scope:
  Specific challenge: Agriculture, forestry and the agri-food sector are integral parts of the European economy and society. They are subject to multiple pressures from external drivers, which include rising food, feed, fuel and fibre demand, globalisation, environmental changes and public health aspects, and are constrained by planetary boundaries such as land and water limits. With the expected increase in global population, demand for animal food products and competition for natural resources, agriculture and forestrywill need to become more efficient, and sustainable.
  Scope: Proposals should address the following issues (F):
  F. [2015] Biomarkers for nutrition and health
  Development and validation of biomarkers for nutrition and health, including biomarkers for food intake and for the risk of diet-related disease.
  The main objective of these ERA-NETs is to pool the necessary financial resources from the participating national (or regional) research programmes and the EU and to implement joint trans-national calls with EU co-funding in the above areas (one co-funded call per grant agreement, resulting in grants to third parties). Thematic focusing of these calls should be commensurate with the funds available, so as to ensure a reasonable rate of success in the call. The ERA-NETs should seek synergies with other relevant European and international research and innovation initiatives affecting sustainability and resilience of agriculture and food systems, in particular the FACCE and HDHL Joint Programming Initiatives. In line with the objectives of the EU strategy for international cooperation in research and innovation, proposals are encouraged to consider international cooperation, and the ERA-NETs should be open to participation by third countries national programmes.
  The proposals should also aim at implementing other joint activities including additional joint calls without EU co-funding. The Commission considers that proposals requesting a contribution from the EU in the range of EUR 5 million for (F) would allow this specific challenge to be addressed appropriately. Nonetheless, this does not preclude submission and selection of proposals requesting other amounts.
  Expected impact:
  – improve coordination and reduce the overlap between national and EU funding in relevant fields of research;
  – achieve a critical mass and ensure better use of limited resources in fields of mutual interests;
  – share good practices in implementing research programmes;
  – promote transnational collaboration and new knowledge generation and innovation;
  – mobilise SMEs, when appropriate, in the transnational projects to enhance innovation.
  – provide mapping of on-going research activities (where relevant);
  – establish a network of research activities carried out at national and regional level, including a mutual opening of national and regional research programmes (where relevant).
  Type of action: ERA-NET Cofund
Категории:Uncategorized

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


 • НОВО: Програма за социално предприемачество за нестопански организации – 2015 / 2016
  Краен срок: 26 юни 2015 г.
  Програмата включва обучения за развитие на стопанска дейност от неправителствени организации, съвети при подготовката на бизнес план за стартиране на дейността и участие в конкурс за най-добър бизнес план.
  Три неправителствени организации ще си разпределят награден фонд от 30 000 лева.
  Програмата за социално предприемачество съдържа следните три етапа:
  Първи етап – обучителни семинари, на които участниците ще се запознаят с основните теми, свързани с развитието на една идея и подготовката на бизнес план, както и с примери за успешен социален бизнес в България. В обученията освен презентации и съвети от практиката ще бъдат включени групови занимания и ролеви игри.
  Втори етап – след приключване на обученията участниците ще имат на разположение три месеца, за да подготвят собствените си бизнес планове. По време на този етап те ще могат да получат безплатни консултации и да задават конкретни въпроси на консултантите на конкурса.
  Трети етап – разработените бизнес планове ще бъдат оценени и най-добрите от тях ще бъдат представени пред специално жури, което ще определи победителите. Отличените проекти ще получат финансиране.
  За кого е подходящо да кандидатства?
  Инициативата е подходяща за всички неправителствени организации, които развиват или имат намерение да развиват стопанска дейност в подкрепа на своята мисия и цели. За участие могат да кандидатстват НПО, които:
  – съществуват повече от 1 година (т.е. регистрирани преди 30 юни 2014 г.);
  – имат най-малко два успешно изпълнени проекта/инициативи в последните 2 години;
  – имат годишни приходи над 10 000 лева за последната година (2014 г.) или повече от 20 000 лева за последните две години (2013 и 2014 г.).
 • НОВО: Покана за участници в обучение „Младежките организации: между местното и глобалното“, 20 и 21 юни 2015 г., София, хотел „Хемус“
  Краен срок: 11 юни 2015 г.
  Цели на обучението:
  – Да надгради чувствителността на участниците за същността на глобалните въпроси и взаимосвързаността им с живота на местно ниво;
  – Да насърчи процес по осъзнаване на връзката на дейността на местни младежки организации с глобалните въпроси;
  – Да предостави подкрепа на младежки организации за добавяне на глобално измерение към местни дейности.
  За представители на сдружения, фондации, клубове, центрове, читалища и неформални групи, независимо от сферата им на дейност.
  Обучението е безплатно за одобрените участници, като в рамките на проекта „Младежи на света!“ се покриват пътните разходи, разходите за храна и настаняване.
 • НОВО: FUTURE AGRO CHALLENGE – ЗЕМЕДЕЛИЕ НА БЪДЕЩЕТО
  Краен срок: 30 юни 2015 г.
  Future Agro Challenge иска да намери, подпомогне и финансира компании с оригинални, творчески, практически приложими и екологично съобразни идеи, които дават иновативни решения на належащите икономически и екологични проблеми, свързани със селскостопанския сектор.
  Кой може да участва? Всеки отделен човек или отбор, който има интересна бизнес идея. Идеята или компанията на ранен етап не бива да е започнала преди повече от 5 години.
  Основни категории:
  – Технологии в земеделието
  – Агротуризъм
  – Съвременни практики и продукти
  – Идеи, които да повишат доходите на поколения земеделци
  – Логистична инфраструктура
  – Здравословна култура на хранене
  – Безопасност и здраве
  – Пакетиране
  – Образование
  – Други
 • НОВО: Ежегодна резидентна програма „Арт хоризонти”, с. Дъждовница, Източни Родопи
  Краен срок: 20 юли 2015 г.
  Арт движение КРЪГ и Община Кърджали организират в с. Дъждовница ежегодната лятна резиденция за художници и поети „Арт хоризонти”. В рамките на седмица (22 август – 1 септември) Арт къщата в селото ще приюти творци от различни националности, свързани от идеята за създаване на артпроизведения в предизвикателствата на новата среда. Тазгодишното издание се провежда под мотото: „ИСТОРИИ ЗА КЪЩИ” – идеи за метаморфози на пространството.
  В предстоящото събитие могат да вземат участие художници, скулптори, фотографи, артисти и писатели. Одобрените участници ще получат официална покана до 25 юли.
  Конкретните направления за участие през 2015 г. са:
  1 Живопис
  2 Скулптура
  3 Фотография
  4 Ленд арт
  5 Литература
  Арт движение КРЪГ осигурява работното пространство, средствата за храна, нощувки и материали за участниците. Резиденцията разполага с ателиета и с открити пространства за работа и презентации. В края на резиденцията в селото ще се проведе популярният местен Фестивал на Терлика.
  Разходите за пътуването до с. Дъждовница и застраховките /за чуждите артисти/ са за сметка на участниците. С всеки един от артистите ще бъде сключен договор, уреждащ участието му в проявата и авторските права за показване на работите му. Информация за участващите автори, за работата им по време на резиденцията, за участието им в дебати за изкуството, както и за произведенията, с които участват, ще бъде публикувана в специален каталог на български и английски език, обхващащ историята на 9-те летни резидентни програми „Арт хоризонти” (2006-2015).
  Дати на провеждане: 22 август – 1 септември 2015.
  Място: с. Дъждовница, Източни Родопи
  Всеки автор, желаещ да кандидатства за арт резиденцията през 2015 г., трябва да изпрати кратко CV, представящо досегашната му работа и опит.
  Адрес за контакти: arthorizons@abv.bg
 • НОВО: Конкурс за концепции за добри практики в ранното детско развитие и училищно образование
  Краен срок: 12 юни 2015 г., 17:00 часа местно време
  ТСА кани неправителствени организации да представят концепции за добри практики в ранното детско развитие и училищно образование. Поканата е за финансиране на проекти на обща стойност до 600 000 лева, както следва:
  Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ, предоставяна за един проект: от 25 000 до 80 000 лева. Максималният процент на безвъзмездната финансова помощ (БФП) е до 100%.
  Моля забележете, че можете да подавате Вашите концепции само по електронен път на адрес inquiries@tsa-bulgaria.org със заглавие „Конкурс за финансиране на добри практики“ до 12 юни 2015 г., 17:00 часа местно време.
  Осигуряваме подкрепа в три основни направления:
  – Ранно детско развитие с фокус върху отглеждането на здрави деца и повишено присъствие в детската градина.
  – Образователни постижения и предотвратяване на отпадането на деца от училище с фокус върху подобряване участието и ученето в училище и повишаване на броя ученици, завършващи средно образование.
  – Достъп до възможности за повишаване доходите на хора от рискови групи, което включва свързване с работодатели, предприемачество и жилищно устройство.
 • НОВО: Безплатен курс по математика за журналисти, 1 до 28 юни, 2015 г.
  Краен срок: не е посочен
  Knight Center for Journalism in the Americas организира безплатен онлайн курс по математика за журналисти – „Как лесно да боравим с цифри и статистически данни“. Обучението ще се проведе от 1 до 28 юни, 2015 г. Темите в програмата включват идентифициране на подвеждащи проучвания, неверни визуализации на статистически данни, лесно и разбираемо представяне на данни. Всеки урок се състои от видео лекция, материали за четене, въпросник и дискусионен форум. Участниците, които искат да получат сертификат, след успешното завършване на курса, трябва да платят административна такса от 30 долара.
 • НОВО: Програма за развитие и реализация на творчески проекти и продукции
  Краен срок: 8 юни 2015 г.
  Pact Zollverein предлага програма за развитие и реализация на творчески проекти и продукции. Програмата е отворена за професионални творци от Германия и чужбина, работещи в областта на танц, сценични, медийни или звукови изкуства. Два пъти годишно журито предоставя на творците пространство и настаняване, техническа поддръжка и консултантска помощ за работа с медии, връзки с обществеността, управление на проекти и драматургия.
 • НОВО: Фондация Анна Линд подкрепя дейности за насърчаване на междукултурния диалог
  Краен срок: 17 юни 2015 г.
  Евро-средиземноморската фондация „Анна Линд“ предлага грантове на организации на гражданското общество, за да подкрепи инициативи за междукултурен диалог. Фондацията ще награди проекти, фокусирани върху дейности на гражданското общество в контекста на предизвикателствата на социалното сближаване и нарастващата ксенофобия, оказващи влияние върху местните общности в Евро-средиземноморския регион.
  Кандидатите трябва да са членове на Евро-средиземноморското партньорство: неправителствени организации, образователни, културни, академични или изследователски институции, медии, фондации, местни власти.
  Минималният размер на грантовете е 9 000 евро, а максималният – 21 500 евро.
  Източник: За фондовете онлайн
 • НОВО: Конкурс за кратък разказ „Море от думи“
  Краен срок: 31 май 2015 г.
  Европейският институт за Средиземноморието и Фондация „Анна Линд” обявиха откриването на Осмото издание на литературния конкурс „Море от думи”. Чрез създаването на кратки истории, които описват многообразните реалности на Евро-средиземноморския регион, младите хора ще имат възможността да изразят и споделят своите представи.
  Тема за 2015 г: Устойчиво развитие
  Критерии за участие:
  – младежи между 18 и 30 години
  – граждани на една от 43-те страни от Евро-средиземноморското партньорство
  Изисквания:
  – авторски и непубликувани творби
  – обем до 2 500 думи
  – език – всеки от официалните езици на допустимите за участие страни
  – фокус върху теми като междукултурния диалог в политически, социално-културен, икономически и екологичен характер.
  Източник: За фондовете онлайн
 • НОВО: Национален литературен конкурс "Яна Язова" Лом 2015
  Краен срок: 30 септември 2015 г.
  Община Лом, Народно читалище „постоянство” 1856 Лом обявиха Девето издание на Национален литературен конкурс „Яна Язова” Лом’2015:
  – Конкурсът е анонимен;
  – Литературен жанр – разказ, който не е награждаван на други конкурси;
  – До три литературни творби в три екземпляра;
  – Размер на творбата – до пет машинописни страници;
  – Възраст – от 14 до 35 години;
  Разказите да се изпращат в плик на следния адрес:
  3600 гр. Лом, ул. „Славянска” № 1,
  Йорданка Тушанска – главен библиотекар в НЧ „Постоянство” 1856 Лом.
  За въпроси, свързани с конкурса, можете да пишете на следния е-mail
  адрес: biblioteka_lom@abv.bg или на тел: 0971/66472.
 • НОВО: Грант за документални филми, режисирани от жени
  Краен срок: 10 юни 2015 г.
  Chicken & Egg Pictures финансира първите стъпки на жени в документалното кино. Програмата предлага менторство и грант от 35 хил. долара за документален проект, който може да бъде продуциран, заснет и представен пред публика през следващите 12 месеца.
  Проектните предложения могат да бъдат в процес на реализация, но не бива повече от 40% от материала да е заснет към дата на кандидатстване.
 • НОВО: Конкурс Reporteen 2015: "Накажи възрастните с добър пример"
  Краен срок: 15 октомври 2015 г.
  В Конкурса се участва с кратък видеоклип на тема „Каузи, които променят средата“, който не трябва да бъде по-дълъг от 3 мин. (180 секунди). Изключително изискване на Конкурса е всеки видеоклип да бъде позитивен.
  Ако си на възраст от 13 до 19 години:
  – Измисли яка кауза, с която би подобрил средата около теб или би подкрепил някоя съществуваща кауза
  – Направи видео, в което убедително разказваш как ще разрешиш проблема с 1000 лв.
  – Регистрирай се и качи видеото до 15-ти октомври 2015 г.
  Наградите:
  – 7 стипендии от 1000 лева, с които ще можеш да реализираш предложената от теб кауза
  – Наградата на публиката – изненада, подготвена от Център за образователни инициативи за каузата, която спечели най-много гласове в сайта на конкурса
 • НОВО: Награда за журналистика „Лоренцо Натали“ за 2015 г.
  Краен срок: 31 август 2015 г.
  Тази година конкурсът за наградата за журналистика „Лоренцо Натали“ ще протече под мотото „Разказите на деня могат да променят нашето утре“.
  Създадена през 1992 г. от Европейската комисия, наградата „Лоренцо Натали“ се присъжда в памет на Лоренцо Натали, бивш европейски комисар по въпросите на развитието и твърд защитник на свободата на словото, демокрацията, човешките права и развитието. Наградата представлява уникална възможност да се разкрие силата на изключителните разкази, способни да променят света.
  Наградата „Лоренцо Натали“ ще бъде присъдена на един журналист любител и един професионален журналист от следните пет региона: Европа, Африка, Близкия изток и Арабския свят, Латинска Америка и Карибите, както и Азия и Тихоокеанския регион. Всеки победител ще получи отличие и парична награда в размер на 5 000 евро.
  Професионални журналисти и журналисти любители — от печатни, онлайн, радио- и телевизионни медии, както и интернет блогове, са поканени да представят своите предложения за участие преди 31 август 2015 г.
 • НОВО: Програма за млади професионалисти на Световната банка
  Краен срок: 30 юни 2015 г.
  Програмата за млади специалисти е уникална възможност за по-млади таланти, които имат интерес към международното развитие. Програмата е предназначена за високо квалифицирани и мотивирани хора, специалисти в области, свързани със WBG технически / операции като икономика, финанси, образование, здравеопазване, социални науки, инженерство, градско планиране, земеделие, природни ресурси и други, както и да WBG корпоративни области като комуникации, информационни технологии, човешки ресурси и корпоративни финанси. За да бъдат конкурентоспособни в този изключително селективна програма, кандидатите трябва да демонстрират ангажимента си за развитие, доказан академичен успех, професионални постижения и лидерски способности.
  За граждани на държава-членка на Световната банка с PhD или магистърска степен, по-млади от 32години.
 • НОВО: Награда за есе на Световната търговска организация
  Краен срок: 1 юни 2015 г.
  Вие сте млад икономист, притежаващ или в процес на получаване на докторска степен? Присъединете се към конкурса за есе до 1 юни 2015 г. и получете шанс да спечели 5000 швейцарски франка!
  Текстът трябва да разглежда въпроси, свързани с търговската политика и международната търговско сътрудничество. Авторът (ите) на есето трябва да притежава(т) или да бъде(ат) в процес на получаване на докторска степен и, ако е над 30-годишна възраст, да не са минали повече от две години от докторската защита. В случай на съавторство на есето това изискване се прилага към всички автори. Есето не следва да надвишава 15 000 думи.
 • НОВО: Иновативни начини за изстудяване на бира – конкурс
  Краен срок: 12 юни 2015 г.
  Swedish Inventors’ Association, FundedByMe и Norrlands Guld са организатори на конкурса Tech Challenge Cold. Ако вашата идея за технология за изстудяване на бира е иновативна и станете поедител, ще получите средства за реализиране на проекта.
  За: индивиди (над 20-годишни), екипи (членовете следва да са над 20-годишни), организации и фирми от цял свят.
 • НОВО: Стаж Adidas Graphic Design, Германия
  Краен срок: 15 юли 2015 г.
  Adidas Group всяка година предлага стажове за много позиции по целия свят. Основното изискване за стаж в Adidas Group е обучение в университет или университет по приложни науки.
  В допълнение към добрите комуникационни умения и фокуса върху клиентите, кандидатите трябва да демонстрират участие в извънкласни и извънучилищни дейности и трябва да притежава аналитични умения, както и много добро владеене на английски език и междукултурна компетентност.
  В допълнение, страстта към спорта е важно изискване на Adidas Group.
  Практическият ви опит често е решаващ фактор за подбор в рамките на Adidas Group. Стажът ще продължи шест месеца, считано от 1 август 2015 г. в седалището на Adidas в Херцогенаурах, Германия.
  За студенти графичен дизайн, изящни изкуства, илюстрация или подобна сфера, от страни от ЕС.
 • НОВО: Академия за солидарност за млади журналисти, 6-13 септември 2015, Гданск, Полша
  Краен срок: 7 юни 2015 г.
  European Solidarity Centre, New Eastern Europe, Eastbook.eu и Marshal of Pomeranian Voivodeship имат удоволствието да поканят млади журналисти на единадесетото издание на Академията за солидарност, която ще се проведе в Гданск 6-13 септември 2015.
  Академията за солидарност е международен образователен проект, насочен към поддържане и развитие на традицията на Движението за солидарност. По време на проекта, 16 млади журналисти ще имат възможност да разширят своите знания и умения за учене, необходими за работата на всеки млад и амбициозен журналист или коментатор / журналист, който не е безразличен към въпроси като геополитика или освободителни движения, както глобално, така и в европейски мащаб.
  За млади журналисти между 20-30-годишни от цял свят.
 • НОВО: Law Enforcement capabilities 2: Detection and analysis of terrorist-related content on the Internet
  Краен срок: 27-08-2015 17:00:00 (Brussels local time)
  Specific challenge: Due to the ease of publishing information on the Internet (Web site, blogs, social networks, newsgroups, forums, etc.), terrorists increasingly exploit the Internet as a communication, intelligence, training, recruitment and propaganda tool where they can safely communicate with their affiliates, coordinate action plans, raise funds, and introduce new supporters or recruits into their networks. In order to cope with the dangers involved in the use of Internet by global terrorist organizations and grassroots terrorist cells, more efficient and effective automated techniques are required. Despite the often explicit (or at least not disguised) content of these web-sites, especially when used for propaganda, the huge amount of somehow related, yet not illegal, sites, represents a major obstacle to the reliable and fast analysis of their contents. Research should therefore develop and apply new and/or improved data and text and multimedia mining methods to detect, categorize, anal yse, reason over, and summarize terrorist-generated content group information from several sources that supports same history, and isolate potential sources describing different ideas, that could be intended to generate “disinformation” or fake evidences to distract LEA from real scenarios. Aside this, modes of finding sources of data, capturing and preserving data for forensic analysis, authenticating images and linking videos and conversely proving multimedia data falsification, should be investigated.
  Scope:
  Proposals should focus on the accurate identification of terrorist online communities (even hiding their real identity), accurate and fast categorization of malicious content published by terrorists and their supporters in multiple languages, large-scale temporal analysis of terrorism trends, and real-time summarization of multilingual and multimedial information published by terrorists, including content filtering for mis- and disinformation and framing. In addition, linking pseudonyms and finding the original author should be part of the research. The developed methodologies should be able to handle massive amounts of multilingual and multimedial web content in minimal time. The scope of the proposed tool should involve law enforcement bodies from the design phase to the prototyping and test phase.
  The proposals should address the management of personal data, and related ethical and legal issues. Therefore considerable attention will have to be given to privacy and data protection, and to the adherence to European regulations. For each proposed solution, potential issues vis-?-vis these rights and regulations will have to be analysed, and recommendations on the best solutions to these issues must be proposed.
  The development of a base line system for current and future end users should also be envisaged and the solution should follow Open Source concepts.
  The Commission considers that proposals requesting a contribution from the EU of between €3m and €5m would allow this specific challenge to be addressed appropriately. Nonetheless, this does not preclude submission and selection of proposals requesting other amounts.
  Expected impact:
  Projects under this topic should lead to:
  – More effective prevention of terrorist activities planned and organized via the Internet through automated analysis of terrorist-generated content.
  – Faster detection of grassroots terrorist cells from their online activitie?. Faster and more accurate detection and analysis of malicious content published by terrorists.
  – Faster detection and analysis of terrorism trends. Reduction of the "information overload" on web intelligence experts due to automated summarization of the relevant content.
  – Increased privacy and data protection.
  – Contribution to a considerable improvement in the field of public security.
  – For industry better understanding of modern operational Law Enforcement Agency requirements, thus increasing their competitiveness.
  The outcome of the proposal is expected to lead to development from Technology Readiness Levels (TRL) 6 or above; please see part G of the General Annexes.
 • НОВО: H2020-FCT-2015 Fight against crime and Terrorism
  Краен срок: 27-08-2015 17:00:00 (Brussels local time)
  Ethical/Societal Dimension Topic 3: Better understanding the role of new social media networks and their use for public security purposes
  Specific challenge:
  The internet has become a central part of modem life. Omnipresent social media, especially media sharing platforms, chat sites, web forums, blogs radically change the way current societies operate. That is why these instruments attract more and more attention from public security planners.
  Scope:
  This topic shall look at the role and purpose of social media and the relationship between the new social networks and public security. Research to be coordinated by this activity may focus on analysing the following issues:
  – To what extent are social media likely to influence public security planning?
  – Shall the adoption of social media across the public security community be treated as a threat or a tool for public security purposes?
  – Shall the potential of social networking tools be explored by public security agencies for example in order to predict future trends or identify possible threats?
  – To which extent, in the age of the connected society, are social media used in the eve of urban violence and riots? How can the understanding of the different social media influence on the populations lead to the shaping of new forms of policing in the public space?
  – What are the ethical and legal implications, for instance with reference to the respect for fundamental rights, of public agencies using social media information for security planning purposes?
  Special attention should be paid to ethical privacy and data protection aspects.
  The Commission considers that proposals requesting a contribution from the EU of between €1m and €2m would allow this specific challenge to be addressed appropriately. Nonetheless, this does not preclude submission and selection of proposals requesting other amounts.
  Expected impact:
  Better understanding among research organisation across Europe: of how social media can be used for public security purposes, in particular for better prediction and identification of possible future threats, and of the challenges, opportunities and risks for public security agencies of using social media.
  The action is expected to proactively target the needs and requirements of users, such as law enforcement agencies, citizens and public security planners.
  Type of action: Coordination and Support Actions
Категории:Uncategorized

Младежка мобилност Лято 2015


Спортен Клуб Чемпиънс Фактори има свободни места за МЛАДЕЖКА МОБИЛНОСТ:

1. Обучение “Social Entrepreneurs For The Solution” в Кайсери, Турцияв периода 27 Юли – 2 Август Тематика: Социално предприемачество
2. Младежки обмен “Gender in a Daily Life” вMarijampolė, Литва в периода 26 Юли – 2 Август
Тематика: Междуполово равенство
3. Младежки обмен “MovIeT” Puerto de la Cruz, Тенерифе, Испания в периода 19 Юли – 1 Август
Тематика: Спорт и дейности на открито
3. Младежки обмен “You can You do” в Raiskums, Латвия в периода 26 Юли – 2 Август
Тематика: Спорт хора с увреждания
4. Младежки обмен “Move for Health” вLignano Sabbiadoro, Италия в периода 21 – 28 Септември
Тематика: Спорт и здраве
5. Младежки обмен “Neighbour Toes” в Къмпинг “Златна Рибка”, Българияв периода 2-11 Юли
Тематика: Спорт на открито; щафетни и индивидуални игри на плажа; междукултурно опознаване; ориентиране; обиколки с колела и т.н.
6. Обучение “Creativity and Sport – the steps that lead to employment” в Банско, България в периода 2-9 Юли
Тематика: Креативност и спорт

Намерете повече информация ТУК.
За записвания: Ширин Амин, e-mail: shirinamin8

Категории:Uncategorized

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


 • НОВО: BG05M90PO001-2.002 „Независим живот”
  Краен срок: Процедурата е с три срока за кандидатстване:
  – до 10 юни 2015 г., 23,59 часа;
  – до 10 юли 2015 г., 23,59 часа;
  – до 06 януари 2016 г., 23,59 часа.

  Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., обяви процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90PO001-2.002 „Независим живот” с Конкретни бенефициенти общините и районите на общини в Р България.
  Целта на процедурата е: Подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности, включително и здравни, на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване с цел преодоляването на последиците от социалното изключване и бедността. От друга страна операцията има за цел дапредостави възможности за връщането на реалния пазар на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания.
  Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 150 000 000 лв.
 • НОВО: Европейско състезание търси бизнес идеи с код "климатични промени"
  Краен срок: 20 юни 2015 г.
  Български студенти, стартиращи фирми, предприемачи, изследователи и служители, които искат да започнат собствен бизнес, свързани и с овладяването на изменението на климата, могат да кандидатстват.
  На националният финал българско жури ще подбере топ 3 проекта за страната. Първите три ще стигнат до Европейското състезание в началото на септември 2015 г. в Амстердам, Холандия. Финалистите на Европейския финал печелят от 2 500 до 10 000 евро, а всички участници могат да представят идеята си пред инвеститори и да привлекат интереса на KIC Climate Accelerator.
 • НОВО: Фотоконкурс на Getty Images и Instagram набира участници
  Краен срок: 4 юни 2015 г.
  Getty Images и Instagram обявиха грант за професионални и непрофесионални фотографи. Идеята на конкурса е да бъдат подкрепени фотографите, които използват приложението Instagram, за да документират малко известни общества от цял свят.
  Общо три гранта в размер от по 10 хил. долара ще бъдат присъдени. Победителите ще получат и ценни съвети от фотографите на Getty Images, а техните снимки ще бъдат показани в изложба по време на Photoville photography festival в Ню Йорк през септември тази година.
 • НОВО: КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА «ДЕЦАТА И БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРИЯ»
  Краен срок: 5 юни 2015 г.
  Националният алианс за социална отговорност (НАСО) обяви конкурс за детска рисунка на тема „Децата и бъдещето на България”. Поканени за участие са всички малки творци на възраст до 19 години. Към своите творби те трябва да добавят и кратко описание на това как рисунката им отразява идеята за участие на децата в бъдещето на страната ни. Допустимите формати за рисунките са А4 и А3, с предпочитана от участника изобразителна техника.
  Участващите в конкурса са разделени в три възрастови групи: до 7-годишна възраст, от 8- до 12-годишни и от 13- до 18-годишни.
  Във всяка от възрастовите групи ще бъдат излъчени по трима победители – първо, второ и трето място, които ще получат награди. Ще бъдат излъчени и допълнителни победители въз основа на онлайн гласуване на https://www.facebook.com/nasobg, които ще получат равностойни награди.
  Печелившите ще бъдат обявени на 15-ти юни на сайтовете на НАСО http://www.naso.bg и http://www.nasoki.bg и на Фейсбук страницата https://www.facebook.com/nasobg. Освен обявените награди, Националният алианс ще организира и пътуваща изложба в страната с рисунките на децата.
  Творбите трябва да бъдат изпратени в срок до 5 юни 2015 г., по пощата на адрес: п. к. 1000 гр. София, ул. „Сердика“ № 13, етаж 4. Към тях трябва да бъдат посочени и данни за контакт – три имена, възраст, населено място, адрес, телефон за връзка с родител/настойник, имейл адрес.
  Конкурсът се организира като част от дейностите на НАСО за постигане на мисията и всеобщата му цел за по-добро и социално отговорно бъдеще.
 • НОВО: BG GREEN AWARDS за бизнес компании, държавни институции и неправителствени организации
  Краен срок: не е посочен
  Националният конкурс ще оцени и награди екологично отговорните фирми, държавни институции и неправителствени организации в страната. Навсякъде по света фирмите търсят възможности да направят нещо повече за опазването на планетата. Мотивите могат да са различни, но всяка малка стъпка, предприета в тази посока, помага за постигането на голямата цел.
  BG Green Awards ще отчетат не само екологичните показатели, но и реалното зелено корпоративно поведение на компаниите и служителите.
 • НОВО: 12-ти Международен конкурс за ученици Danube Art Master 2015
  Краен срок: 20 юли 2015 г.
  Бъдете част от тържествата, посветени на Деня на Дунав – 29 юни. Участвайте в Международния ученически конкурс и покажете, че ви е грижа за бъдещето на реката и нейните обитатели.
  Предизвикателството Danube Art Master 2015 е за всички на възраст между 6 и 16 години. Те трябва да сътворят „екологична” творба, вдъхновена от величествената река Дунав, нейните притоци и обитатели. Целта на състезанието е младите творци да направят посещение на брега на река Дунав или на нейн приток, намиращ се в непосредствена близост до населеното място, в което живеят. Да потърсят вдъхновение в заобикалящата ги околна среда, да оценят какво означава тя за тях и да помислят и формулират своето виждане за басейна на реката и неговите обитатели. Състезанието има за цел да мотивира деца и младежи към конкретни действия и стъпки, които всеки един от тях би могъл да предприеме за опазване на реките, речните екосистеми и свързаното с тях биоразнообразие.
  Състезанието ще се проведе на два етапа: национален и международен.
  Направете цветна снимка на своята творба, с филмова или цифрова камера и я изпратете за участие.
  Участието може да бъде както индивидуално, така и отборно.
 • НОВО: Конкурс за социални предприемачи
  Краен срок: 30 юни 2015 г.
  Фондация Reach for Change, в партньорство с Нова Броудкастинг Груп, организира отворен конкурс за социални предприемачи, предлагащи иновативни социални идеи в ранен етап на реализация, с цел да се подобри животът на децата и юношите в България.
  Конкурсът е отворен за български организации с нестопанска цел, както и за отделни граждани. През 2014 г. участваха 212 проекта от над 30 населени места в България.
  През 2015 г. програма ПРОМЯНАТА има две приоритетни теми:
  – Образование
  – Използване на нови технологии за решаване на социални проблеми
  В конкурса ще бъде избран един абсолютен победител, както и четирима други финалисти, които заедно ще бъдат включени в Инкубатора за социални предприемачи на Фондация Reach for Change.
  Абсолютният победител ще получи финансиране от 30 000 лева. Всеки от останалите финалисти ще получи финансиране от по 7500 лева.
 • НОВО: Покана за предложения в рамките на публично-частно партньорство „Биотехнологични производства“
  Краен срок: 15 септември 2015 г. (single stage call)
  В Официалния вестник на ЕС от 19 май 2015 е публикувана покана за представяне на предложения и свързаните с това дейности в рамките на Работния план за 2015 г. на публично-частно партньорство „Биотехнологични производства“.
  Кандидатите се приканват да представят предложенията си във връзка с поканата H2020-BBI-JTI-2015-01. Ще бъде предоставена подкрепа на обща стойност 100 млн. евро.
 • НОВО: Покана за ClimateLaunchpad 2015
  Краен срок за България: 20 юни 2015 г.
  Вашата бизнес идея предлага ли справяне с климатичните промени? Мечтаете ли да станете предприемач? Присъединете към ClimateLaunchpad 2015 – най-големият конкурс на Европа. Това може да стане вашият билет за европейски и световен успех. Ние предлагаме:
  – 2-дневен бизнес Boot Camp;
  – 6 тренировъчни сесии, където ще се научите да намирате вашите целеви пазари и как да превърнете вашата идея в бизнес;
  – Шанс да представите идеята си пред известни международни авторитети.
 • НОВО: НАГРАДИ ЗА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО НА SEIF
  Краен срок: 30 юни 2015 г.
  Българските социални предприемачи могат да вземат участие в надпреварата.
  Присъждат се награди в четири отделни категории, всяка на стойност от CHF 10000, като победителите и финалистите ще получат достъп до едни от най-влиятелните форуми за инвеститори в Европа – Global Impact Forum. С предимство ще се разглеждат иновативни проекти със социално и/или екологично въздействие и потенциал за растеж.
  Заявление за участие и кратък бизнес план се подават до 30 юни на английски език.
  Източник: ФОНДАЦИЯ SOS ПРЕДПРИЕМАЧИ
 • НОВО: Фотоконкурс „България – атрактивна туристическа дестинация”
  Краен срок: 12 юни 2015 г.
  „…При всеки поглед новий, по нови красоти…“- Иван Вазов
  За седма година по традиция конкурсът „България – атрактивна туристическа дестинация” се провежда в три етапа.
  Чрез своите фотографии участниците представят една различна гледна точка, свързана с туристическите забележителности (природни, културни, исторически, обичаи, бит, атракции и други), което от своя страна способства за намиране на нови идеи и начини за развитие на иновативни и атрактивни туристически обекти и продукти, както и популяризирането им.
  Индивидуалното виждане на участниците в конкурса, разкрива места, които в ежедневието си не забелязваме. Това спомага за откриването на нови туристически обекти в страната и реализирането на нетрадицонните форми на туризъм, които биха впечатлили всеки турист.
  Включете се във всеки един от тях като ни изпратите различни атрактивни фотоси на избрани от вас природни забележителности.
  Снимки за втория етап може да изпращате до 12.06.2015 г.на адрес phototourismbg@abv.bg
 • НОВО: Ако ти се прави НЕЩО това лято
  Краен срок: 31 май 2015 г.
  Фондация „С.Е.Г.А. – Старт за ефективни граждански алтернативи“ търси млади хора в София, които искат да се включат в организирането на забавни дейности по площадчета, паркове и градинки.
  Идеята ни е да съберем младежки екип от 4-5 души с много енергия и малко свободно време, с които да работим по няколко забавни инициативи в периода юни-август 2015 година. Търсим хора с интерес (дори да е малко и неясен) по теми като устойчиво развитие, глобализация, опазване на околната среда и работа с младежи.
  Не се изисква предишен опит, само желание.
  Заетостта е в рамките на 3-4 часа на седмица и не всяка седмица. Членовете на екипа няма да получат финансово възнаграждение, но пък ще получат полезен опит и готини преживявания.
 • НОВО: Литературен хумористичен конкурс за проза и поезия "Каунь 2015"
  Краен срок: 10 август 2015 г.
  Община Хасково и Ъкадемия „КАУНЬ“ обявяват традиционния литературен хумористичен конкурс за проза и поезия „Каунь 2015 година“.
  В конкурса имат право на участие всички автори без ограничение на възраст, пол, етнос, цвят на очите и косата, стил на обличане и събличане.
  Политиката не е предимство – хуморът е водещ.
  Разказите до три страници А4, стиховете до 1 страница А4.
  Всеки автор има право на три произведения.
  Разказите и стиховете само в електронен вариант.
  Произведенията ще се оценяват от професионално жури.
  Община Хасково осигурява две първи награди по 500 лева.
  Изпращайте творбите на електронна поща: haskovskikaun@abv.bg
 • НОВО: HIPA Photography Competition: Улавяне на щастието във всекидневния живот
  Краен срок: 31 декември 2015 г.
  Иновативни фотографи на възраст над 18 години са поканени да представят най-доброто от творбите си по основната тема "Щастие", както и на други три теми:
  – Живот в дивото;
  – Баща и син;
  – Обща тема.
 • НОВО: Конкурс “Историята на моето e-участие”: Онлайн участие в изготвянето на политики
  Краен срок: 30 юни 2015 г.
  E-UROPa обяви онлайн конкурс "Историята на моето e-участие", в който гражданите на възраст над 16 години (препоръчителна минимална възраст) от цяла Европа могат да представят своята история онлайн. Историята може да бъде в писмена форма (кратко стил есе до 500 думи) или видео клип с продължителност до 3 минути. Те трябва да са ясно свързани с електронното участие и да използват инструмент за електронно участие за решаване на проблем или постигане на желаните резултати по всяка тема.
 • НОВО: Разкрийте отрицателните последици от корупцията – Global Photo Competition
  Краен срок: 12 юни 2015 г.
  Transparency International е домакин на световния конкурс за снимка с основна тема – илюстриране на негативните ефекти, които корупцията има за нашия свят. Участниците са поканени да представят снимки, които показват как корупцията засяга живота на хората. Има две възрастови категории в конкурса:
  – 18-30 години;
  – 31 години и по-възрастни.
  За фотографи, навършили 18 години.
 • НОВО: Международни награди за грамотност на ЮНЕСКО 2015: Покана за номинации
  Краен срок: 25 май 2015 г.
  Всяка година наградите са организирани около определена тема. Тази година фокусът е върху: "Ограмотяване и дневният ред след 2015 година".
  Има два типа Международни награди на ЮНЕСКО за грамотност:
  1. Наградата на грамотност на King Sejong (2 награди), която отделя специално внимание на развитието и използването на грамотността по майчин език.
  2. Наградата на грамотност Конфуций (3 награди), която отделя специално внимание на грамотността на хората в селските райони и напусналите училище деца, особено момичета и жени.
 • НОВО: Награда за дизайн: Интегрирани общности – общество за всички възрасти
  Краен срок: 15 септември 2015 г.
  The International Council for Caring Communities (ICCC) обяви конкурс, с който кани студенти по архитектура от цял свят да приложат творческите си сили в разработването на решения, които интегрират по-възрастните хора в тъканта на обществото и напълно ги включват във всички социални, културни и производствени дейности.
  Първа награда: 10 000 щ.д.
 • НОВО: Innovative Solutions for Business and Society Based on Earth Observation Data
  Краен срок: 13 юли 2015 г.
  Copernicus Masters има за цел да подкрепи развитието на предприемачеството чрез подкрепа за проекти и бизнес идеи, които използват данните от наблюдение на Земята, генерирани предимно в рамките на програма Коперник.
  Могат да участват предприятия, научни институции и пълнолетни частни лица от всяка точка на света.
 • НОВО: Младежка академия за устойчива енергия, 27 юли – 1 август 2015, остров Шолта, Хърватия
  Краен срок: 5 юни 2015 г.
  Академията се стреми да гарантира на участниците качествено образование и обучение в областта на възобновяемата енергия и преминаването към чисто енергийно бъдеще.
 • НОВО: Borlaug Field Award: Помощ за елиминиране на световния глад
  Краен срок: 30 юни 2015 г.
  Тази награда ще отличи изключително, основано на науката постижение в международното селско стопанство и производството на храни от физическо лице под 40, което ясно показва интелектуална смелост, издръжливост и решителност в борбата за премахване на глада в световен мащаб и бедността.
 • НОВО: Конкурс "Създайте дизайна на бъдещето"
  Краен срок: 1 юли 2015 г.
  За: инженери, предприемачи и студенти от цял свят.
  Награди: 20 000 щ.д.
  Категории:
  – Aerospace & Defense
  – Автомобили / Транспорт
  – Потребителски продукти
  – Електроника
  – Машини / Автоматизация / Robotics
  – Медицински изделия
  – Устойчиви технологии.
 • НОВО: H2020 European Union Women Innovators prize has been launched!
  Краен срок: 20 October 2015 at 12:00 (Brussels local time)
  The prize aims to raise awareness of the need for more female entrepreneurs and to inspire other women to follow in their footsteps.
  The first prize is worth 100 000 Euro, the second prize 50 000 Euro and third prize 30 000 Euro.
  Who can participate in the contest?
  The contest is open to all women who have founded or co-founded their company and who have at some point of their careers benefitted from the EU’s research framework programmes, the EURATOM Framework Programme, the Competitiveness and Innovation framework programme (CIP) or actions relating to research and innovation under the European Structural and Investment Funds (known as the Structural Funds prior to 2014).
  The contestant must reside in an EU Member State or a country associated to Horizon 2020, the EU’s research and innovation programme.
  The company must have been registered before 1 January 2013 and have had an annual turnover of at least EUR 100 000 in 2013 or 2014.
 • НОВО: VP/2015/004 Improving expertise in the field of industrial relations
  Краен срок: 9 July 2015
  With this call is intended to cover actions to support industrial relations, in particular those designed to develop expertise and the exchange of EU-relevant information, as well as actions to improve knowledge on industrial relations institutions and practices across the EU and dissemination of results. Objectives of this call include measures, initiatives linked to the adaptation of industrial relations systems to changes in employment, and work related challenges.
  The following categories of actions are targeted:
  – activities to further deepen the analysis on topics/key findings that were examined in the European Commission’s Industrial Relations in Europe series, including: coordination of collective bargaining across different levels and territories; industrial relations in the public sector; industrial relations in Central and Eastern European countries; social partner involvement in social security; the role of social dialogue in fostering economic performance and the transition towards a low carbon economy; the role of social dialogue in promoting youth employment. Activities that include the presentation, discussion or dissemination of the Industrial Relations in Europe series are particularly welcome;
  – research activities including preparatory studies, surveys and other forms of data collection, monitoring exercises and studies;
  – initiatives to enhance the collection and use of (comparative) information on industrial relations systems in EU Member States and on developments at European level. Analysis focusing on the context of the European Semester and Economic and Monetary Union will be especially welcome;
  – measures to identify and exchange information in the area of industrial relations, including through the activities of networks between industrial relations parties and/or experts;
  – initiatives to promote knowledge on quality and effectiveness of industrial relations practices, at both national (including in comparative terms) and European level, including successful forms of worker participation, particularly in regard to the anticipation, preparation and management of change;
  – measures to reinforce, by the means of analytical contributions, capacity building processes in the field of industrial relations, in particular in those Member States with difficulties in promoting social dialogue;
  – actions to disseminate such findings in publications, round tables, seminars, conferences, training measures and training tools.
  Under this call for proposals, the European Commission may decide to finance up to 90% of the total eligible cost of the action.
  Applications which request a grant of more than 90% of the total eligible cost will not be considered.
  The Union funding per project will not be less than 108.000 EUR.
Категории:Uncategorized

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


 • НОВО: BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“
  Краен срок: Процедурата е с три крайни срока за подаване на проектни предложения както следва:
  1/ 08 юли 2015 г. за кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на нискотехнологичните и средно нискотехнологичните промишлени производства;
  2/ 08 септември 2015 г. за кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на високотехнологичните и средно високотехнологичните промишлени производства, и
  3/ 09 ноември 2015 г. за кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на интензивните на знание услуги.

  Целта на процедурата е предоставяне на инвестиционна подкрепа на българските малки и средни предприятия /МСП/ за подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал.
  Предоставяната безвъзмездна финансова помощ трябва да отговаря на условията за държавни помощи. Приложимият режим на държавна помощ по настоящата процедура за подбор на проекти е регионална инвестиционна помощ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (OB L 187/26.06.2014).
  Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите следва да се изпълняват на територията на Република България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 293 374 500 лева.
  Допустими по процедурата са проекти, включващи следните дейности:
  1/ Дейности за подобряване на производствените процеси и/или
  2/ Дейности за добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги, и/или
  3/ Дейности за разнообразяване на асортимента от продукти и услуги на предприятията и/или
  4/ Дейности за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.
  Подаването на проектните предложения по процедурата се извършва чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) без използването на електронен подпис, чрез модула „Е-кандидатстване" на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg. Всички останали документи са придружителни към формуляра за кандидатстване и се подават на хартиен носител на адреса на Управляващия орган – Министерство на икономиката, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност": София 1000, ул. „6-ти септември" № 21.
 • НОВО: Грантове за НПО за намаляване на бедността и насърчаване на социалната справедливост
  Краен срок: 30 юни 2015 г.
  Институтът за социални изследвания ЕРИ приема заявления за проекти като предлага субсидии и инвестиции на организации, които имат за цел да се намали бедността и да се насърчи социалната несправедливост, както световната, така и регионалната, чрез преодоляване на основните причини за съществуване на бедността.
  Безвъзмездна помощ е в размер до 15 000 щ.д. и се предоставя под формата на апортни услуги по ERI Institute.
  Източник: За фондовете онлайн
 • НОВО: Програма за обмен на опит на ЦЕИ – Австрия
  Краен срок: 1 юни 2015 г.
  Централната европейската инициатива (ЦЕИ) обявява нова покана за предложения по Програма за обмен на опит на ЦЕИ – Австрия. Програмата стартира през 2004 г. като инструмент за сътрудничество на ЦЕИ с цел осигуряване изграждането на капацитет, техническа помощ и ноу-хау трансфер от страни, членки на ЕС и ЦЕИ към страни извън ЕС и ЦЕИ.
  Теми с приоритет:
  1. Европейска интеграция и изграждане на капацитет
  2. Социално и икономическо развитие, приобщаване и равенство
  3. Земеделие, околна среда и изменение на климата
  Допустими кандидати:
  – Държавни и частни фирми и организации
  – Публично-частни партньорства
  – Международни организации
  – Неправителствени организации, работещи в интерес на обществото
  – Национални, регионални и местни власти
  – Образователни/научни институции
  – Екологични организации
  Допустими дейности: Изграждане на капацитет, трансфер на технологии, обучение и образование на персонала, консултантски услуги, съдействие при изготвянето на стратегически документи, институционалното изграждане, подобряване на процедурите и услугите, предпроектни проучвания, техническа помощ, академично и професионално образование и други интервенции за осигуряване ефикасен и ефективен обмен на опит.
  Източник: За фондовете онлайн
 • НОВО: Конкурс за финансиране на проекти в сферата на женските права и постигането на равнопоставеност на половете на БФЖ
  Краен срок: 31 май 2015 г.
  Български фонд за жените ще финансира проекти, свързани с женски права, постигане на равнопоставеност на половете и преодоляване на джендър стереотипите, развитие на женското движение в България.
  Бюджетът на първи кръг от конкурса е в размер на 10 000 лева и в него ще бъдат финансирани 10 малки проекта на 10 организации (всяка организация ще получи финансиране в размер на 1 000 лева). Бюджетът на втори кръг е в размер на 8 000 лева и в него ще бъдат финансирани само 4 от първите 10 организации, чийто проект е бил изпълнен (най-)успешно.
  Проектите могат да бъдат кампании, организиране на събитие, обучение, изложба, арт пърформанс, конкурс и т.н, насочени към преодоляване на дискриминация, популяризиране на нуждата от постигане на равнопоставеност на половете, промяна на нагласи, развитие на женското движение в България, развитие на женската филантропия, социална промяна.
  В конкурса могат да участват само организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) в обществена полза.
 • НОВО: ГД „Регионално развитие“ — Помощ за няколко региона за оценка на потенциалното използване на финансови инструменти
  Краен срок: 31 юли 2015 г.
  С поканата за представяне на предложения Европейската комисия предвижда да съфинансира действия относно потенциалното използване на финансови инструменти по Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) и/или Кохезионен фонд (КФ), и/или по Европейски социален фонд (ЕСФ) и/или по Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Действията изпълняват целта на Съюза за разширяване на използването на финансови инструменти, съфинансирани от горепосочените фондове, както се призовава в „План за инвестиции за Европа“.
  Заявлението трябва да бъде подадено от консорциум от най-малко два управляващи органа/междинни звена по програми по ЕФРР, КФ, ЕСФ или ЕЗФРСР, които обхващат поне две различни държави членки.
 • НОВО: Седма Национална среща ”Младежки работник”, Варна, 24-28 юни 2015
  Краен срок: 20 май 2015 г.
  Националната среща има за цел да въвлече над 150 участници на възраст от 18 – 30 години, младежки лидери, активни млади хора и да реализира провеждане на структурен диалог по въпроси относно перспективите за развитие и утвърждаване на младежката работа като цяло и младежкия работник в частност. Знанията, уменията и компетенциите, които младежкият работник трябва да притежава и ролята на младежките НПО в развитието им, както и определяне на ролята му при реализиране на дейности и политики в сферата на младежта.
  Допуска се участие на други представители без възрастови ограничения, за които организаторите НЕ поемат разходи за нощувки, храна и транспорт.
  В националната среща може да участва само по един участник от организация!
  Двама от една организация се допускат само в случай на участие и в национално младежко изложение!
 • НОВО: ХХІІІ-ти национален ученически конкурс "Съединението прави силата"
  Краен срок: 22 май 2015 г.
  Конкурсът се организира от Национален клуб "Родолюбие" със съдействието на МОН, Исторически факултет на СУ "Свети Климент Охридски", Синдиката на българските учители, Национален дворец на децата, Националния исторически музей, Националния военноисторически музей, в."Аз Буки" и др.
  Целта е участниците в конкурса да изразят свои познания, тълкувания и оценки за събития и личности по един от предложените тематични акценти, като ги разгледат на фона на европейски и световни процеси.
  Кандидатите да попадат в някоя от двете възрастови групи:
  – от V до VІІІ клас;
  – от ІХ до ХІІ клас.
  Кандидатите да изпратят разработката си в един от следните формати:
  – електронна презентация;
  – изследователски писмен проект;
  – есе.
 • НОВО: Фондация Астика обяви Шести национален конкурс за стихове на тема „Моето синьо лято"
  Срокове: Начало на конкурса 24 май 2015 г. Краен срок за изпращане на творбите: 15 септември 2015 г.
  В конкурса могат да участват всички ученици от цялaта страната.
  Участниците ще бъдат разделени в две възрастови категории:
  – Първа категория от 7 до 14 години.
  – Втора категория от 15 до 19 години.
  Участниците в конкурса могат да участват с до две непубликувани стихотворения всяко с дължина не повече от една страница.
  Стиховете трябва да са с тематика за морето и Странджа планина.
  И тази година организаторите решиха да остане тема та „Стих с дължина до 140 символа" – с целта стиховете да бъдат публикувани в социалната мрежа twitter.
  Участниците в конкурса трябва да изпратят трите си имена, възраст, адрес, телефон, имейл за връзка.
  Най-добрите стихотворения ще бъдат отличени с грамоти, а победителите в двете категории с предметна награда.
  Стиховете ще бъдат оценени от пет членно независимо жури.
  Творбите изпращайте о електронен път във формуляра за конкурса.
  За допълнителна информация: Л. Вълков – GSM: 0878 75 70 72
 • НОВО: Да открием Зелените великани от Странджа Планина!
  Краен срок: не е посочен
  Фондация Младежки инициативи и екологични партньорства набира доброволци, с които да се научим да разпознаваме и откриваме вековни дървета- зелените великани на Странджа планина и да им помогнем да продължат да бъдат „дърво с корен”.
  Нужни са фотографски опит, собствен фотоапарат за изготвяне на снимки с парамерти: размер на снимките до 2000 пиксела по късата страна и с големина до 500 КВ. Всяка снимка трябва да е оригинал с високо качество за печат 300 dpi с размери 50х70 см.
  Проектът е с максимална продължителност от пет до десет календарни дни. Инициативата е планирана за периода 25.05.2015 г. – 10.06.2015 г. Осигурени са транспорт, храна, нощувки и заплащане от 20 лв./ден за доброволческия труд.
  Целта на Фондация младежки инициативи и екологични партньорства е с институционалната подкрепа на Община Малко Търново, ПП Странджа и помощта на доброволци и опитни експерти – лесовъди да се открият и маркират възможно най-много вековни дървета – зелените великани на Странджа планина. Откриването на зелените великани ще се извършва в присъствието на опитен водач и експерт – лесовъд, които ще осигурят безопасността на доброволците и ефективността на работата. Дървесните видове ще бъдат обозначени като столетници – обект на опазване, ще се маркират техните JPS – координати на карта и ще се изготви снимков материал на уникалните екземпляри.
  Необходимо е участниците да отстъпят на Фондация Младежки инициативи и екологични партньорства правото на използване на снимките, като резултат от участието в проекта за организиране на изложби, публикации в средства за масова комуникация, интернет, фейсбук страници или в сайтове с цел оповестяване и запознаване на обществеността с проблемите по опазване на вековните дървета.
  Доброволците желаещи да се включат:
  1. Попълват формуляр за участие и го изпращат на адрес:
  eco_iniciat@abv.bg
  2. Прилагат две снимки- образец на направени от кандидата
  Ще се свържем с избраните доброволци, за получат разяснения относно проекта.
 • НОВО: V конкурс за проза "Любовта на края на кабела"
  Краен срок: 31 май 2015 г.
  Темата е позната до болка на всички – "Любовта, която ни очаква в края на кабела…" или така наречената интернет лов. Всички сме минавали през това, вероятно повечето по няколко пъти. Фондация „Буквите“ обявява за четвърта поредна година конкурс „Любовта накрая на кабела“.
  Всеки автор може да участва с до 3 непубликувани произведения в размер до 20 страници А4. Произведенията трябва да бъдат изпратени в WORD файл (.doc), шрифт 12 пункта, без оцветявания.
  Всички произведения ще бъдат публикувани в Буквите, както и на специалната Фейсбук страница (както е традицията).
  Награди: Победителят ще получи право на издаване на хартиена книга в обем до 200 страници, в достатъчен тираж. Фондацията си запазва правото да присъди повече от една първа награда.
  Произведенията изпращайте на адрес: love@bukvite.bg
 • НОВО: Национален литературен конкурс „С море в сърцето”
  Краен срок: 24 май 2015 г.
  Конкурсът на Община Царево има за цел да популяризира литературата на български език, да подпомогне и да съучаства в случването на съвременния литературен процес, като същевременно способства за утвърждаването на гр. Царево на литературната карта на България.
  Конкурсът е отворен за участие за всички български автори и е без възрастови ограничения.
  Предвиждат се две категории – за поезия (до 5 стихотворения, не повече от 5 страници, по 30 реда и по 60 знака на страница) и кратка проза (с общ обем до 5 стандартни страници, с 30 реда и по 60 знака на страница).
 • НОВО: Литературен конкурс „Децата на Паисий”
  Краен срок: 31 май 2015 г.
  НЧ „Димитър Благоев 1925” – гр. Добринище обяви 1-вото издание на националния конкурс „Пирин е съдба”.
  Регламент: Конкурсът е явен , на тема „Пирин е съдба”. Право на участие с едно непубликувано стихотворение имат всички автори от България и чужбина, при условие, че са навършили осемнадесет години и стихотворението да е на български език.
  Участие и с къс разказ, участниците трябва да изпращат непубликуван разказ до 3 машинописни страници, на тема „Пирин е съдба”.
  Творбите, изпратени на е_mail: chitalishtedobrinishte@mail.bg, не по късно от 31.05.2015 г., трябва да бъдат придружени от следните данни за участника: имена, дата на раждане, адрес, телефон и e_mail за връзка.
  Присъждат се: първа награда (грамота и 100 лв.) втора награда (грамота и статуетка) и трета награда (грамота и плакет) всички следващи ще получат грамота за участие.
 • НОВО: Национален ученически конкурс “Цончо Родев” за разказ на историческа тема „Изпитание“
  Краен срок: 30 юни 2015 г.
  ПРАВО НА УЧАСТИЕ имат ученици от цялата страна от 7-ми до 12-ти клас (за учебната 2014- 2015 година). Участието е индивидуално.
  РЕГЛАМЕНТ: Разказът да бъде написан на български книжовен език, като са спазени правописните, граматическите и пунктуационните правила. Обемът на текста да бъде не повече от 4 страници А4, шрифт Times New Roman, 12 пункта. Възможно е сюжетът да бъде свързан с най-старата българска история, със създаването и укрепването на Българската държава; със защитата на славяно-българската писменост, с църковните борби; борбите за просвещение и запазване на българската народност и вяра; с национално-освободителните борби преди и по време на Възраждането; с някоя от справедливите за българския народ войни, в която знайни или незнайни войни са проявили доблест, храброст и самоотверженост; със Съединението на България…. Подходяща е всяка една случка, в която родолюбието и духът на един или повече герои, или на целия българския народ, са подложени на изпитание.
 • НОВО: Пети литературен конкурс за къс разказ „Дивото“ 2014-2015
  Краен срок: 31 юли 2015 г.
  Съюз на ловците и риболовците в България и Съюз на българските писатели обявиха 5-ото издание на националния конкурс за къс разказ "Дивото" за наградата на името на Дончо Цончев. Участниците трябва да изпращатнепубликуван разказ до 3 машинописни страници със сюжет от лова и риболова, природата и взаимодействието на човека с природата, дивите животни и птици, риби и други.
  Присъждат се: първа награда (стъклен плакет, грамота и 500 лева), първа поощрителна награда (грамота и 100 лева), втора поощрителна награда (грамота и 100 лева).
  Разказите се изпращат на е-mail: snejina_mihailova@abv.bg или на адрес: София – 1040, бул. ”Витоша” 31-33 (до Снежина Михайлова).
 • НОВО: 451 градуса по Бредбъри – Конкурс за разказ, вдъхновен от Рей Бредбъри
  Краен срок: 22 август 2015 г.
  Очакваме вашите произведения в обем до 4510 думи, като задължително изискване е към тях да добавите в свободен текст, в обем до една страница, по какъв начин сте били вдъхновени (произведение, герой и т.н.). Всеки автор може да участва с един разказ.
  Файловете очакваме с шрифт Times New Roman, големина 12, в .doc формат.
  Изпращайте ги на e-mail: dracus@abv.bg до 22.08.2015 г., когато е рожденият ден на Бредбъри.
  Отличените разкази ще бъдат издадени до края на годината в самостоятелен сборник, а включените автори ще получат авторски екземпляри от него.
 • НОВО: Конкурс на социалното министерство търси мотивиращи истории за смисъла от това да се работи и учи
  Краен срок: 7 юни 2015 г.
  Стартира конкурсът за любителско видео „Посоката избираш ти, възможностите даваме ние“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ на Министерството на труда и социалната политика. Целта на кампанията е личният пример и мотивация на младите хора, които виждат смисъл от това да се учи и работи, да „запалят“ желанието за реализация в демотивираните младежи у нас.
  Проблемът с демотивираните млади хора, както в България, така и в цяла Европа е изключително голям. По данни на НСИ обезкуражените младежи между 15 и 24 години, които нито искат да учат, нито да работят, са 33 000 младежи.
  „Държавата дава възможности на младите хора в цялата страна чрез различни програми, за да могат да ходят на безплатни обучения, на платени стажове или на работа. Важно е младите хора да знаят, че имат възможности за старт в кариерата. Най-важно от всичко, обаче е чрез тези, които виждат смисъла да се развиват, да се опитаме да предадем този смисъл и на тези, които по една или друга причина, не го виждат. Затова направихме и този конкурс – видеа за мотивиращи истории, които да накарат демотивираните млади да потърсят своята посока за развитие“, коментира кампанията социалният министър Ивайло Калфин.
  Кампанията стартира в социалната мрежа Facebook с конкурс за любителско видео. Всички младежи над 15 години, които искат да се включат, могат да направят това, като заснемат любителско видео, в което разказват за смисъла от това да се развиваш – да учиш и/или да работиш. Клиповете трябва да не са по-дълги от 90 секунди. За най-харесваните клипове в социалната мрежа, както и за най-добрите три, според журито на конкурса, ще има парични награди.
 • НОВО: Покана за набиране на предложения на НПО 2015: Фокус върху борба с корупцията, предотвратяването на конфликти на ООН и Резолюция – Подкрепа за международни неправителствени организации (международни НПО)
  Краен срок: 18 май 2015 г.
  Приоритетни сфери на Поканата:
  1. Отговорно управление при прилагането на правата на човека – ще бъдат финансирани 0-2 предложения с договор продължителност 1 година. Максималната обща сума за тази приоритетна област е 800 000 евро.
  2. Предотвратяване и решаване на конфликти – ще бъдат финансирани 0-1 предложения с продължителност на 1-2 години. Максималната обща сума за тази приоритетна област е 200 000 евро.
  Принципи за поддръжка и минимални изисквания:
  От гледна точка на финансирането на сътрудничеството за развитие МВнР счита за международни НПО (INGO) организации с нестопанска цел, които работят политически и административно независимо от правителствата.
  INGO трябва да имат:
  – Най-малко три различни националности, представени в управителния им структури;
  – Дейности в повече от две страни;
  – Са регистрирани и / или юридически компетентни от най-малко две години;
  – Финансиране от най-малко един друг източник.
 • НОВО: 43 EURIAS Humanities and Social Sciences Fellowships
  Краен срок: 5 юни 2015 г.
  Европейските институти за академични изследвания (EURIAS) предлагат Стипендиантска програма за международна мобилност на изследователи, която включва 10-месечни резиденции в една от 16 участващи институти: Берлин, Болоня, Будапеща, Кеймбридж, Delmenhorst, Единбург, Фрайбург, Хелзинки, Йерусалим, Лион, Марсилия, Париж, Uppsala, Виена, Васенаарската, Цюрих.
  За 2016-2017 академична година EURIAS предлага 43 стипендии (21 младши и 22 висши длъжности).
 • НОВО: Мексикански държавни стипендии
  Краен срок: 31 август 2015 г.
  Стипендиите са предназначени за международни студенти, притежаващи бакалавърска, магистърска или докторска степен.
 • НОВО: CALL FOR PROPOSAL EU Aid Volunteers initiative Technical Assistance for sending organisation Capacity Building for humanitarian aid of hosting organisations
  Краен срок: 1 September 2015 12 PM Brussels time
  participate in the EU Aid Volunteers initiative and to ensure compliance with the standards and procedures regarding candidate volunteers and EU Aid Volunteers.
  The capacities of up to 100 sending and hosting organisations are strengthened in the fields of
  — Disaster risk management, preparedness and response as well as linking relief, rehabilitation and development;
  — Volunteer management according to the standards and procedures for the management of the candidate volunteers and the EU Aid Volunteers;
  — Strengthening local volunteering in third countries;
  — Capacities to undergo certification including administrative capacity;
  — Tools and methods of needs assessment at a local level;
  — Building partnerships with a view to develop joint projects in the context of the EU Aid Volunteers initiative.
  — Communicating the European Union’s humanitarian aid principles agreed in the European Consensus on Humanitarian Aid and raise awareness levels and visibility of its humanitarian aid.
  The maximum grant will be EUR 700 000. Grant requests below EUR 100 000 will not be considered for funding. The Agency expects to fund 20 proposals.
 • НОВО: Награда на децата 2015
  Краен срок: 12 юни 2015 г.
  Предназначена за всички лица и организации по целия свят, фокусирани върху оцеляването на децата.
  Грант: 250 000 щ.д.
  Предложенията за проекти могат да включват, но не се ограничават, до:
  – Интервенционни решения в здравните услуги;
  – Технология;
  – Образование;
  – Инфраструктура;
  – Селско стопанство.
  В конкурса могат да участват:
  – Нестопански организации (благотворителна дейност);
  – Фирми;
  – Правителствени програми;
  – Академични институции;
  – Лица на възраст или по-възрастни от 18 години.
 • НОВО: Магистърска програма "Международни изследвания за мир" към Университета Нотр Дам
  Краен срок: 15 декември 2015 г.
  Магистърската програма на Kroc Institute към Университета Нотр Дам ще ви подготви за кариера в държавната политика, политическа промяна, организационно управление или анализ на конфликти и трансформация.
  За: кандидати с изключителни академични постижения, както и на работа / доброволчество в области, свързани с мира и справедливостта.
  Стипендия: за обучение, настаняване и разходи за издръжка, подкрепа за стаж.
 • НОВО: Travel Writing Scholarship
  Краен срок: 27 май 2015 г.
  World Nomads и Lonely Planet търсят трима талантливи писатели пътешестнетици, които да опишат пътуването си през САЩ.
  Тази възможност е отворена за студенти, начинещи и непрофесионални писатели и любители на пътуванията всички националности, очаква се обаче изключително висока степен на владеене на писмен английски език. Минималната възраст за това състезание е на 18 години към датата на заявлението за отпускане на стипендии.
  За да кандидатствате, следвайте тези стъпки:
  – Напишете 2500 знака (включително интервали) за вашия Travel Discovery, за да покажете вашите умения за писане и вашата личност;
  – Планирайте маршрута си. Опишете две места в САЩ, които бихте искали да посетите и да пишете за тях и защо;
  – Попълнете формуляр за участие, който включва данни за контакт и есе (макс. 1500 знака) за това, защо трябва да бъде избрани и каква възможност ще означава това за вас.
Категории:Uncategorized
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 35 other followers

%d bloggers like this: